hlavna stranka

  SNO-Sekcia násilne odvlečených do býv. ZSSR


Svetové združenie bývalých politických väzňov - so sídlom v Slovenskej republike
Poštová adresa: SZBPV, Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad,
Hlavná kancelária: Tel: +421 903 142771, +421 52 7722626, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD, úradné hodiny: Piatok 9.30 hod.-11.30
Kancelária v Košiciach (kancelária ZPKO), Hlavná č. 68, IV. posch. č. 4.24, každý štvrtok od 8.30-10.30 hod. e-mail:   

Diskusia • Vo veku nedožitých 87 rokov po ťažkej chorobe zomrel 19. 7.2013 jeden z posledných žijúcich pamätníkov stalinských gulagov Ján Košút.
 • Projekt Centrálny pamätník násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou Kristov kríž na úpätí turnianskeho skalného štítu v údolí Bodvy - Dr. Ing. Augustín Köteles
 • Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.
 • Informačný spravodaj č.3
 • Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?
  (Výzva pre Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a Slovenský historický ústav Matice slovenskej)
 • Vladimír Bystrov-Únosy československých občanov do Sovietského zväzu v rokoch 1945-1955
 • Zoznam občanov, ktorí zahynuli v pracovných táboroch v býv. ZSSR alebo počas transportov
 • Prežili sme GULAG
 • Môj otec gulag-príbeh Jána Antala
 • Informačný spravodaj č.2
 • LIST GENERÁLNEHO RIADITEĽA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Ing. DUŠANA MUŇKA - Zmena a doplnenie zákona č. 274/2007 Z.z v prospech príbuzných usmrtených alebo zomretých v dôsledku násilneho odvlečenia do pracovných táborov v bývalom ZSSR
 • Informačný spravodaj č.1
 • Právný chaos-v identicky rovnakej veci slovenské súdy postupujú a rozhodujú diametrálne odlišne
 • Sibírske utrpenie Mikuláš Zseitlik Sedem rokov a 40 dní v pekle stalinských lágrov - 6000 km na úteku
 • Novodobé galeje prežité v rokoch 1945-1953: Jozef Tekeli
 • Sociálna posťovňa už nepopiera len zločiny stalinizmu, ale už aj vlastné rozhodnutia!
 • Oznámenie členom SZČPV - Sekcie násilne odvlečených o možnosti uverejňovania ich svedectiev v časopise ZPKO-Svedectvo a kanadsko-českom časopise Svědomí
 • Defektná novela zákona alebo svojvoľný výklad Sociálnej poisťovne?
  (Namiesto zmiernenia krívd – páchanie krívd ďalších!)

 • Rutinná sovietska demonštrácia imperiálnej sily – SMERŠ unášal a deportoval našich obyvateľov do sovietskych gulagov- Vladimír Bystrov
 • Informácia o nároku na príplatok k dôchodku politickým väzňom
 • Žiadosť o príplatok k dôchodku polického väzňa, ktorý bol protiprávne násilne odvlečený, zaradený do vojenského tábora nútených prác, do tábora nútených prác a pozostalej osoby
 • Informácia o nároku na príplatok k dôchodku pozostalých osôb po politickom väzňovi, ktorý bol popravený alebo usmrtený počas výkonu trestu (Pozn: týka sa všetkých tých ktorým zomreli príbuzní v prac. tábpore v bývalom ZSSR)
 • Žiadosť o príplatok k dôchodku pozostalých osôb po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu
  Peklo menom Gulag
  Členská schôdza SZČPV -18.október 2008
  Informácie a pokyny pre členov sekcie násilne odvlečených SZČPV-SNO 2008-2009
  Zomrel ruský spisovateľ, symbol nezávislého myslenia, nositeľ Nobelovej ceny - Alexander Solženicyn
  Novela zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 2.7.2008 s účinnosť od 1.1.2009
  Oznámenie spoločnosti T-Com o akceptovaní osvedčení Sekcie násilne odvlečených SZČPV 
  Nezabúdame a spomíname...Ing. Gabriela Hlôšková 
  Zomrel Ján Korpáš - jeden z posledných pamätníkov stalinských Gulagov
  Posledná rozlúčka s novinárom a býv. politickým väzňom Mariánom Dudinským
  Návrh na doplnenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA, Jána SLOTU a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom ČPT 624 zo dňa 25.4.2008
  PORAZENÁ EURÓPA A VÍŤAZNÝ IZRAEL
  Žiadosť o odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR
  Informácia a pokyny pre členov sekcie násilne odvlečených SZČPV-SNO na rok 2008
  OBETE KTORÉ „VYPADLI“ ZO ZÁKONA
  Nová tarifa DP Košice platná od 1.7.2007 a tarifné podmienky pre prepravu osôb - (občania uvedení v § 29 zákona FZ č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších úprav)
  List podpredsedu vlády Slovenskej republiky
  Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č.PT 224)
  Oslobodenie...
  Pietna spomienka za obete 2.sv. vojny
  Rokovanie SZČPV s MDPT SR a ÚPN - OTVORENÝ LIST TÝM, ČO VOLAJÚ PO ZJEDNOTENÍ  - NA ZAMYSLENIE
  Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224)
  Súhrn najdôležitejších zákonov prijatých po novembri 1989 týkajúcich sa vyrovannia s komunistickým totalitarizmom, súdnou a mimosúdnou rehabilitáciou, odškodnením obetí a zmiernením spôsobených krívd. Porovanie situácie v Slovenskej republike s Českou republikou po rozdelení ČSFR.
  Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci zrušenia účtu SANO a sprenevery finančných prostriedkov organizácie
  Svedectvo Emila Wawreka,  Svedectvo o neb. Jozefovi Olessakovi

 •           Zodpovednosť za tragédiu násilne odvlečených sa všeobecne prenáša na Stalina, ktorý systém koncentračných táborov objavil a praktizoval dávno pred Hitlerom. Ideologicky servilne nezdeformovaným a skutočne aj profesionálne odborným kruhom historikov je však veľmi dobre známe, že hlavným spolupáchateľom tohto zločinu, na princípe kolektívnej viny, bol vtedajší prezident ČSR E. Beneš. Súčasťou jeho dohôd so Stalinom, ktoré sa mu onedlho ako bumerang vrátili a vykrútili mu krk, presne tak ako mu to sľuboval K. Gottwald, bol súhlas s násilným odvlečením tisícov občanov Slovenska do Gulagov na otrocké práce do ZSSR. Bol to Benešov dar pre Stalina a súčasne trest pre Slovensko za existenciu Slovenského štátu po vytvorení protektorátu Čechy a Morava. Tak ako vždy v minulosti, na politickú bezohľadnosť a chyby politikov doplatili nevinní.

  Koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945 odvliekli orgány NKVD tisíce občanov našej republiky na otrocké roboty do so­vietskych pracovných táborov. Bez akéhokoľvek zdôvodnenia, neraz na udanie závistlivcov a k moci sa derúcich karieristov zaisťovali ľudí a odvliekli ich násilne do Sovietskeho zväzu. Stávalo sa, že pochytali náhodných chodcov alebo nič netušia­cich pracujúcich a jednoducho ich ukradli ako lacnú pracovnú silu. Tragédiou ostane, že pobrali i mladých chlapcov, ktorých predtým Nemci prinútili kopať zákopy. Tak sa tí chudáci do­stali z jedného otroctva do druhého, oveľa horšieho.
             Pochytaných ľudí hnalo NKVD do táborov ako dobytok. Bez dôvodu, jednoducho preto, že potrebovali novodobých otrokov na ťažké, životunebezpečné práce. Medzi odvlečený­mi bolo veľa slovenských i maďarských inteligentov, učiteľov, sudcov, lekárov, úradníkov a iných. Pri zaisťovaní sa riadili príslušníci sovietskej tajnej polície Berijovou zásadou: „Ukážte nám človeka, my si ho už obviníme. "Odvlečení pracovali v zavalených uhoľných baniach na Donbase. Mnohí tam aj ostali, ich doráňané telá spočívajú pod pyramídami banskej hlušiny. Telesne slabších kosili choroby a ukrutný hlad. Domov sa ich nevrátila ani polovica.
              Na túto tragédiu sa nesmie nikdy zabudnúť. Nech je varovaním tým, čo rozhodujú o osudoch jednotlivcov i národov, aby už nikdy nedopustili víťazstvo zloby a nenávisti nad dobrotou a láskavosťou, ľudskej hlúposti nad múdrosťou, neznášanlivosti a nevraživosti nad ľudskosťou a toleranciou.

                                                      Kornel Danáš


  Hrozné sú obete vojny, ešte hroznejšie sú nezmyslené obete povojnové. Tieto naša spoločnosť neľutuje, neoplakáva, nestavia im pomníky - ba ani sa o ne nezaujíma. Áno, bola aj druhá politická dravá rieka, ktorá tiež vyčíňala. Najmä po vojne. A bola zúrivejšia než tá, ktorú sa podarilo zbraňami zahatať.
              Vojna nie je epopejou hrdinských činov. Vojna bola, je a bude vždy iba ohavnosťou.
  O čo väčšia ohavnosť je násilné vyhasínanie životov v čase mieru za politicko-mocenské ciele! A týchto obetí bolo viac, ako ich vyprodukovala posledná, tá najstrašnejšia svetová vojna. Kto nevidí to more ľudskej krvi a sĺz a nehľadí ani na tú obrovskú horu nevinných obetí červeného teroru, ten nemá srdce ani rozum.
              Takým je boľševik starého razenia: netvor!
              Plamene vojny síce už zhasínali, ale predsa, stihli ešte popáliť. Viacerých smrteľne a ostatných poznačili na celý život. V Bohom a ľuďmi opustených končinách východnej Sibíri, v polárnych oblastiach krajného severu, na Urale, v Strednej Ázii, v najsurovejších klima­tických podmienkach, stvorených akoby len pre trestancov, aby tam našli svoje „Requiem", tam mnohí dokonali kalváriu svojho mladého života.
              Žiaľ, po zázračnom, túžobnom návrate do matičky vlasti - prijala nás macocha: ľudia, ktorí nás od malička poznali, sa nám vyhýbali. Na pozdrav nám neodpovedali, na náš úsmev sa zachmúrili. Podávanú priateľskú ruku odmietli. Stránili sa nás. Chvála Bohu, nie všetci. Aj po našej rehabilitácii tými čo nás obvinili, zostali sme čiernymi ovcami. Nie čiernymi, ale očiernenými, lebo hriešni ľudia všetko vidia hriešne. Takto sme boli „omaľovaní" za našej neprítomnosti.
              Prežili sme to. Celkom výnimočne.
              Trestanecké tábory boli na večnú škodu zneužité na likvidáciu inteligencie, náboženstva a triezvo zmýšľajúcich ľudí. Opozícia sa do táborov nedostala: tú nemilosrdne vystrieľali.
             A nad týmito miliónmi nevinných obetí stalinsko-berijovskej beštiálnej krvilačnej komunistickej šelmy sa treba vážne zamyslieť.

                                           Ján Košút

  hlavna stranka