Diskriminácia občanov násilne odvlečených
do pracovných táborov v býv. ZSSR


Späť na stránku Právo a zákony

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

Národná rada Slovenskej  republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

Naše č. SZ -06/08                                                                         Poprad 10.3.2008

Vec:               Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne 
                                odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR

  1. Návrh na prijatie zákona na poskytnutie jednorázového finančného príspevku občanom násilne odvlečeným do pracovných táborov v býv. ZSSR, pozostalým manželkám a priamym príbuzným po týchto osobách
  2. Návrh novelizácie zákona č. 274/2007 Z. z z 18.mája o príplatku k dôchodku politickým väzňom

                Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, aj po nedávnom prijatí antidiskriminačného  zákona v Slovenskej republike naďalej pretrváva diskriminácia obetí komunizmu a to najmä občanov násilne odvlečených do pracovných táborov – tzv. Gulagov v býv. ZSSR. Táto diskriminácia je zjavne v nesúlade aj  s obsahom a zmyslom zákona č. 125/1996 Z.z o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a podrobne ju analyzujeme na našej internetovej stránke v rubrike právo a zákony. http://www.szcpv.org/04/pravo.html
V roku 2001bol v Českej republike prijatý zákon č. 261 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních tábor.
Ako je zrejme z názvu zákona, táto zákonná norma sa vzťahovala na tri špecifické skupiny. Konkrétne na účastníkov II, odboja, násilne nasadených na nútené práce, obete holokaustu a účastníkov III. odboja.
Slovenská republika ako nástupnícky štát ČSFR problematiku odškodnenie bývalých čs. občanov riešila diametrálne odlišne a  s oveľa nižšou výškou poskytnutého peňažného príspevku

  • V roku 1999 NR SR prijala zákon č. 305/1999 Z.z o zmiernení niektorých krívd osobám  deportovaným do nacistických koncentračných táborov (obete holokaustu) a zajateckých táborov
  • 31.1.  2001 zákon č.105/2002 Z.z o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom československých alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945
  • 9. 7.2002 zákon č. 462/2002 Z.z o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
  • 1.12.2004 zákon č. 726/2004 Z.z o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948-1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách
  • 20.9.2007 zákon č. 467/2007Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z o poskytnutí  jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z.

Z uvedeného postupu a priority odškodňovaných skupín, je zrejme, že obete stalinistických Gulagov sú úplne ignorované.

            Obdobný postup bol aj pri prijatí zákona o príplatkoch k dôchodkom pre obete komunizmu. V Českej republike umožňuje zákon č. 198/1993sb. O protiprávnosti komunistického režimu riešiť problematiku účinného odškodňovanie obetí komunizmu nariadením vlády.

  •  NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005 č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
  • Až 18. mája 2007 MR SR s účinnosťou od 1.1.2008 prijala NR SR zákon č. 274/2007 Z.Z o  príplatku k dôchodku politickým väzňom

Zákon č. 274/2007 Z.z. priznával nárok na dôchodok občanovi, ktorý bol v býv. v Československu väznený min. 3 mesiace ale občanovi, ktorý bol 8 rokov ako politický väzeň v oveľa ťažších podmienkach v Gulagu ho nepriznáva.

             Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ako potvrdzujeme v prílohe,  viackrát upozorňovalo podanými žiadosťami prekladateľov zákona ako aj poslanecké kluby NR SR na pokračujúcu diskrimináciu obetí komunizmu  z radov obetí násilne odvlečených.  Žiaľ naše žiadosti neboli akceptované rovnako ako žiadosť odoslaná prezidentovi SR aby vetoval zákon č. 274/2007Z.z.
Násilne odvlečeným jednoznačne prináleží štatút politických väzňov. Niektorí z už mála žijúcich prežili aj vyše osem rokov v týchto táboroch v neporovnateľne horších podmienkach ako politickí väzni v bývalom Československu a je potrebné zdôrazniť, že to bola práve býv. Československá vláda prezidenta Beneša, ktorá dala Stalinovi súhlas na odvlečenie občanov z územia Slovenska, čo de facto bol kolektívnej trest za existenciu Slovenského štátu v rokoch 1938-1945 a vojnová korisť pre Stalina.
Tí čo prežili majú podlomené zdravie s trvalými následkami. Žijú už len niekoľkí a zahrňujúc ako oprávnené osoby ich manželky a najbližších príbuzných ich počet by nemohol zaťažiť slovenskú ekonomiku, ktorá ako uvádzajú štatistiky vykazuje rekordný ekonomický rast. Paradoxne väčšina zákonov na odškodnenie obetí komunizmu bola prijatá v oveľa horších ekonomických podmienkach, z čoho je zrejme, že to nie je otázka ekonomiky ale etiky, morálky a ľudskosti.
Ako povedal pán minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabín, v súvislosti s pripravovaným návrhom na odškodnenie obetí holokaustu, tieto obete chce odškodniť ešte kým neumrú. Tzv. odškodnenie násilne odvlečených prijatím zákona č. 319/1991 Z.z bolo v porovnaní s odškodnením týchto obetí len symbolické a od roku 1991 sa na tieto obete úplne zabudlo ako keby neexistovali.
Od prijatia zákona č. 319/1991 o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií zo dňa 11. júla 1991 nebol v Slovenskej republiky prijatý ani jeden zákon, ktorý by sa zaoberal problematikou násilne odvlečených občanov.

            Apelujeme v mene týchto obetí, ktorých počet sa z dôvodu vysokého veku znižuje, o odstránenie uvedenej diskriminácie  a žiadame o  novelizáciu uvedených zákonov resp. prijatie nových, ktoré by za rovnakých podmienok riešili problematiku odškodnenia a zmiernenie krívd o oblasti sociálnej občanov násilne odvlečených a ich priamych príbuzných.
Veríme, že Slovenská republika ako členský štát EÚ bude v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv garantovaných dohovorom a v duchu sociálnej starostlivosti o obete komunizmu  prijímať zákony ktorá nebudú diskriminačné a nespravodlivé.

Prílohy.
1.Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU  zo dňa     26.3.2007

2. Dnes sk. Politickí väzni považujú zákon o príplatku za diskriminačný žiadosť prezidentovi SR.
http://dnes.atlas.sk/z-domova/94363/
http://www.24hod.sk/clanok-31653-Politicki-vazni--sa-obracaju-na-Gasparovica.html          

Na vedomie:  Poslanecké kluby NR SR,
prekladatelia zákona č. 274/2007Z.z, poslanci NR SR J. Slota, R. Rafaj,
KANCELÁRIA PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ, EU. ZÁLEŽITOSTI, ĽUDSKÉ PRÁVA A MENŠINY (KPPV)

 

                                                                            úctou       
Marián Dudinský                                                                                       František  Bednár
predseda  Sekcie násilne odvlečených                                                          predseda SZČPV                                                                                                                                           

Hore