hlavna stranka

Späť na stránku Právo a zákony

Zákon 274/2007 Z.z.

Doplnený o novelu z 2.7.2008, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.  Novela nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009
Poznámka: Modrý text -úprava podľa novely z 2.júla 2008

(o príplatku k dôchodku politickým väzňom )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.6.2007
Účinnosť od: 1.1.2008
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 126/2007 strana 1785
MENÍ ČASTI PREDPISU:

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
461/2003 Z.z.
§285 ods. 1 nové písm. m) vrátane poznámky č. 113b;

328/2002 Z.z.
§94 ods. 1 písm. c) nový bod č. 9 vrátane poznámky č. 39b;


OBLASŤ: Právo sociálneho zabezpečenia

274/2007 Z.z.

ZÁKON

z 18. mája 2007

o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona


Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len príplatok ) na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom1) a osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu trestu a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

§ 2
Oprávnená osoba

(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca  starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)  ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola
          a)  najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody,  tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov  a  bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,3b) 
         b)  najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác.3c).


(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.

(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj  pozostalá vdova, vdovec, alebo sirota po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v  čase popravy alebo jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

§ 3
Výška príplatku a poskytovanie príplatku


(1) Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku je 60 Sk za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác,  vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho  násilného odvlečenia. Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenský táborov nútených prác alebo protiprávneho  násilného odvlečenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác, vojenský táborov nútených prác alebo protiprávneho  násilného odvlečenia trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.

(2) Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 % sumy uvedenej v odseku 1.

(3) Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 % sumy uvedenej v odseku 1.

(4) Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40%   z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo usmrtený politický väzeň bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.


(5) Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, sirotským dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom, vdoveckým výsluhovým dôchodkom a sirotským výsluhovým dôchodkom (ďalej len dôchodok ).

(6) Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príplatku, poukazovanie príplatku a na prechod nároku na príplatok sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4)

§ 4
Uplatnenie nároku na príplatok
a konanie o príplatku


(1) O nároku na príplatok, jeho sume rozhoduje a príplatok vypláca Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(2) Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo orgánom príslušným na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)

(3) Nárok na výplatu príplatku vzniká odo dňa podania žiadosti o príplatok oprávnenou osobou.

(4) Na konanie o príplatku sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 5) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o príplatku najneskôr do 120 dní od začatia konania.

(6) Proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne alebo orgánu príslušného na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) o príplatku možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd.6)

§ 5
Financovanie


(1) Na úhradu nákladov na príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne7) a na osobitný účet orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.8)

(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

Čl. II


Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 677/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu113b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou. .

Poznámka pod čiarou k odkazu 113b znie:
113) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. .

Čl. III


Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 94 ods. 1 písm. c) sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou, .

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
39b) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. .

Čl. IV
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.


1)  Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.
2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých     majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického  systému.
3b)  Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku        osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení neskorších predpisov.
3c)  Zákon č. 87/ 1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.

4) § 112 až 114, § 117 a 118 zákona č. 461/2003 Z. z.
5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.
7) § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 94 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

hlavna stranka