Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony
Návrh zákona -formát PDF
Dôvodová správa-formát PDF

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

 

 

 

Národná rada Slovenskej  republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

 

                                                Naše č. SZ -30/07                                            Poprad 26.3.2007

 

Vec:            Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU

na vydanie

                    zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224)

 

                Svetové  združenie bývalých československých politických väzňov,  zastupujúce občanov  postihnutých komunistickým režimom, vysoko oceňuje podanie návrhu zákona o príplatku k dôchodkom politickým väzňom poslancami SNS Rafaelom Rafajom a Jánom Slotom. Táto iniciatíva prispieva k odstráneniu  diskriminácie bývalých slovenských politických väzňov a obetí komunizmu oproti občanom Českej republiky, kde už pred niekoľkými rokmi bolo prijatých viacero zákonov a vládnych nariadení na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom najmä v sociálnej oblasti. Napriek tomu je našou morálnou povinnosťou upozorniť na závažné dôvody vyžadujúce si zmenu tohto návrhu zákona a pre ktoré žiadame  Národnú radu Slovenskej republiky o postúpenie našej žiadosti:

        Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

        Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu

        Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie

        Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a

        Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;

Dovoľujeme si upozorniť na to, že predmetný návrh doručený NR SR dňa 1.3.2007  nie je v súlade s ustanovením § 6 zákona Národnej rady  Slovenskej republiky č. 125/1996/Zz.  o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému ako aj v súlade s ustanovením § 2 zákona  Slovenskej národnej rady  č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií. Z  uvedených dôvodov je preto zjavne diskriminačný voči občanom protiprávne násilne odvlečeným orgánmi MV ZSSR alebo NKVD do Gulagoch v býv. ZSSR. Žiaľ Bohu, po smrti bývalého poslanca NR SR a býv. predsedu, v súčasnosti nečinnej Slovenskej asociácie násilne odvlečených, Dušana Slobodníka sa na týchto politických väzňov a obete komunizmu úplne zabudlo.

V návrhu zákona tiež absentuje spôsob vysporiadania nárokov bývalých politických väzňov 70., a 80. rokov, ktorí v súčasnosti ešte nepoberajú dôchodok, v súvislosti s prechodom meny na Euro v roku 2009.

Z týchto dôvodov považujme za potrebné aby príslušné výbory NR SR pri prerokovaní návrhu  zohľadnili aj uvedené dôvody a nedostatky návrhu.

                                                                                       2

Odôvodnenie:

 

             Návrh zákona vychádza z ustanovenia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého má osobitný zákon upraviť zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami.

Medzi osoby, ktoré boli postihnuté perzekúciami komunistického systému jednoznačne patria oj občania Slovenskej republiky protiprávne násilne odvlečení orgánmi MV ZSSR alebo NKVD do bývalého  ZSSR v tokoch 1944 -1946. Násilne odvlečenie občanov Slovenskej republiky je slovenské špecifikum, čo bez akýchkoľvek pochýb potvrdzuje historická analýza v  I. zväzku publikácie „Zločiny komunizmu na Slovensku“,  str. 337, JUDr. Boroň. Násilné odvlečenie slovenských občanov bolo súčasťou dohôd vtedajšieho prezidenta ČSR  Dr. E. Beneša s J. V. Stalinom. a bolo to de facto trestom za existenciu Slovenského štátu v rokoch 1938-1945. Násilné odvlečenie sa teda netýkalo občanov na území Českej republiky a preto sa všetky prijaté zákony a nariadenia vo veci odškodnenia a zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom prijatých v Českej republike nevzťahovali na násilne odvlečených ako potvrdzuje právna norma prijatá v roku 2004 v Českej republike (Nařízení vlády    č. 622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální) na ktorú sa odvolávajú predkladatelia návrhu zákona v dôvodovej správe návrhu zákona.

Vymedzenie okruhu oprávnených osôb len na politických väzňov väznených v období od 25.2.1948 do 31.12.1989 a rehabilitovaných podľa zákona č. 119/1990 Zb. je zjavne diskriminačné a nespravodlivé voči slovenským občanom väznených v Gulagoch na území ZSSR v oveľa horších podmienkach než aké  boli vo väzniciach na území bývalého Československa, čoho dôkazom je fakt, že stovky našich občanov zomrelo v dôsledku transportu alebo ťažkých podmienok v táboroch.  Tento postup je v rozpore s ustanovením § 2 zákona č. 319/1991 Zb., podľa ktorého sa násilne odvlečeným poskytla rovnaká peňažná náhrada za dobu odvlečenia alebo smrť, ktorá nastala v čase odvlečenia, v rozsahu obdobne podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 Zb.  Dodávame, že ak má nárok na príplatok k dôchodku slovenský občan, ktorý bol väznený min. 3 mesiace, je nespravodlivé a nemorálne ak rovnaký nárok nemá slovenský občan, ktorý prežil niekoľko rokov ako väzeň Gulagu.

Upozorňujeme, že podaním tohto návrhu zákona sa jedná už o druhú závažnú diskrimináciu a znevýhodnenie slovenských občanov násilne odvlečených do ZSSR.  Prvou bolo prijatie zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení neskorších predpisov, z ktorého boli obdobne vyňatí slovenskí politickí väzni Gulagov. 

            Odhad dopadov na štátny rozpočet pri rozšírení okruhu oprávnených osôb o politických väzňov násilne odvlečených na územie ZSSR je zanedbateľný, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti počet žijúcich občanov SR nepresahuje 20 osôb. Jeden občan sa narodil priamo v Gulagu (jeho brat pri pôrode umrel)   a z dôvodu legislatívnej diery v zákone č. 319/1991 Zb. nebol považovaný za násilne odvlečeného. Z tohto dôvodu ako kompenzáciu na zmiernenie tejto krivdy navrhujeme aby návrh zákona riešil aj takýto prípad.

            Z dôvodu prechodu národnej meny na Euro od 1.1.2009 navrhujeme doplniť návrh aj o spôsob prepočtu kurzu k SK. v prípade politických väzňov 70. a 80. rokov, ktorí ešte nepoberajú dôchodok a nárok na príplatok k dôchodku si uplatnia v neskoršom období..

 

Na vedomie:  1. poslanecké kluby NR SR

  úctou 

                     Ján Košút                                                                    František  Bednár

čestný člen výboru  Sekcie násilne odvlečených                             predseda SZČPV                                            


Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony