hlavna stranka

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov a Sekcia násilne odvlečených, oznamuje svojim členom a priaznivcom, že po dohode so Zväzom protikomunistického odboja - ZPKO časopis Svedectvo bude uverejňovať ich príspevky a svedectvá. Prosíme preto aby záujemcovia o zaslanie svedectiev odosielali svoje príspevky na adresu ZPKO a zároveň uvádzali, meno, r. č. a taktiež aj uviedli či si uplatňujú nárok na honorár. Objednávky na predplatné svedectva je možné zasielať taktiež na adresu ZPKO.
Do pozornosti dávame aj možnosť objednať si zasielanie kanadsko-českého časopisu Svědomí/Consience s ktorým naša organizácia už dlhodobo spolupracuje a sú v ňom na pokračovanie uverejnené kapitoly z knihy násilne odvlečeného Jána Košúta - Cez červený očistec.

   Výdávajú politickí väzni
Zväzu protikomunistického odboja
Obchodná 52, 811 06 Bratislava

ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

SVEDECTVO, Mesačník Zväzu protikomunistického odboja
Šéfredaktor: Mgr. Peter Krug.
Redakčná rada: P. Bielik, B. Jablonický, E. Laucká, V. Magdolén, I. Mrva, P. Mulík, A. Malacký.
Adresa Redakcie: 811 06 Bratislava, Obchodná 52
Telefóny: 02/5263 8156
Fax: 02/5296 4610
Cena 1 výtlačku: 0,6 €
Celoročné predplatné: 7 €
Predplatné pre zahraničných abonentov: 45 USD, vrátane poštovného.
Číslo účtu v Ľudovej banke:
4000128109/3100
Registračné č.: 508/91
Tlač: ART&PRESS s.r.o.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
elektronická adresa pre zasielanie príspevkov: grosling1@stonline.sk
uzpko@mail.t-com.sk


http://www.svedomi.cz/
Svědomí
je tribúnou svobodných názorů a redakce za podepsané články nenese odpovědnost a nemusí se s s jejich obsahem stotožňovat.
Nevyžádané rukopisy se nevrácejí:

Svědomí -Consience

KANADSKO-ČESKÝ
exilový nezávislý časopis pro Českou republiku.
Vydavatelství od r. 1955.
Není určeno pro zisk!!!
Registrační číslo Ministerstva kultúry ČR
7286
Vydavatel a šéfredaktor : Milo Komínek
Zástupce:Jan Kukuczka
Manažér: Marie Komínková
Fotoreportér:Mgr. František Rozhoň
Grafická úprava, technická redaktorka: Simona Bezděková
Vydáva SVĚDOMÍ/CONSIENCE
Toronto, Ontário, Canada
Redakce a administrace v ČR: SVĚDOMÍ/CONSIENCE
P:O:Box 70, 738 02 Frýdek-Místek 12
Tel./fax: 591 120 470
e-mail: svedomi@applet.cz
Časopis vychádzi jednou měsíčně
hlavna stranka