hlavna stranka


TV JOJ - televízne noviny 8.3.2009

Defektná novela zákona  alebo svojvoľný výklad Sociálnej poisťovne?
II. časť
(Sociálna posťovňa už nepopiera len zločiny stalinizmu, ale už aj vlastné rozhodnutia!)

Peripetie pozostalých po usmrtených násilne odvlečených občanov naďalej pokračujú. Novela zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku, ktorá mala aspoň čiastočne zmierniť spôsobenú traumu zo smrti živiteľa rodiny, im žiaľ priniesla len ďalšiu traumu v podobe zamietnutia žiadosti o príplatok k dôchodku.
Ako sme uvádzali v prvej časti, Sociálna poisťovňa žiadosti zamietala z dôvodu nepoberania sirotského dôchodku a z dôvodu, že dotyčná osoba nebola podľa názoru sociálnej poisťovne usmrtená počas výkonu trestu. Na doporučenie SZČPV,  oprávnené osoby proti rozsudku podali opravný prostriedok vecne príslušným krajským súdom, ktoré o veci v súčasnosti rozhodujú. 
Paradoxne v priebehu konania o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa zrušila pôvodné rozhodnutie a vydala rozhodnutie nové, ktorým nárok na príplatok k dôchodku nepriznáva tento krát z odôvodnením, že nárok na  príplatok ma pozostalá osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi  počas výkonu jeho trestu  a ktorá v čase jeho popravy alebo smrti bola s ním v manželskom zväzku, alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase popravy alebo jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov. Ak nie je splnení niektorá z týchto podmienok, nárok na príplatok k dôchodku nevznikne.
Podľa najnovšieho  výkladu zákona Sociálnou poisťovňou, nárok na príplatok nevznikol, pretože odvlečenie do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  nie je väzbou alebo výkonom odňatia slobody a preto pozostalá osoba nemá nárok na príplatok k dôchodku.
K neprofesionalite právnych „vykladočov“ zákona zo Sociálnej poisťovne je zbytočný akýkoľvek komentár. Je to krajný cynizmus, akým by bolo popieranie Holokaustu tvrdením, že umiestnenie v nacistických koncentračných nebolo väzbou alebo výkonom trestu odňatia slobody. Aj keď je všeobecne známe, že osoby deportované do nacistických koncentračných táborov neboli súdené riadnymi súdmi k trestu odňatia slobody, ich pobyt za ostnatými drôtmi bol obmedzením osobnej slobody a zväčša končil smrťou.
Je potrebné uviesť, že definícia politického väzňa je jednoznačne stanovená zákonom č. 219/2006 Z.z  o protikomunistickom odboji v § 6-politický väzeň (1) účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948-1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944-1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch...

Je potrebné uviesť pre všetkých tých, ktorí krivia pravdu a diskriminujú obete stalinistických zločinov v rozpore s uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitarizme, že osoby násilne odvlečené boli súdené Sovietskymi vojenskými tribunálmi zväčša až po násilnom odvlečení a následne boli umiestňované do sovietskych koncentračných táborov, ktoré patrili pod správu GULAG na Ministerstve vnútra ZSSR, čo znamená „Glavnoje upravlenie lagerej“,  v preklade Hlavná správa táborov, ktoré boli v tom čase regulérnymi väznicami pre odsúdených aj za kriminálne trestné činy. Nepravdivé tvrdenie sociálnej poisťovne jednoznačne vyvracia  úradný preklad potvrdenia o  rehabilitácii  Vojenským kolégiom najvyššieho súdu ZSSR jedného z násilne odvlečených, ktorým bol zrušený rozsudok vojenského tribunálu z roku 1945.
Stojí preto za zamyslenie, prečo Sociálna poisťovňa aj za cenu porušovania zákona a nepravdivých tvrdení, tak tvrdošijné odmieta priznanie nároku na príplatok k dôchodku niekoľkým desiatkam pozostalým.  Oficiálny odhadovaný počet úmrtí je 528, pričom len malá časť z pozostalých si uplatnila svoj nárok. SZČPV eviduje počet žiadosti neprevyšujúcich číslo 30. V porovnaní z 13 000. oprávnenými  osobami z radov vojnových veteránov, partizánov, pomocníkov partizánov a ich vdov, ktorým nedávno vláda schválila návrh zákona na príplatok k dôchodku,  je finančné zaťaženie v prípade pozostalých po násilne odvlečených pre štátny rozpočet zanedbateľné.

 

 

   
hlavna stranka