Zoznam deportovaných-formát Excel, veľkosť súboru 2,07 MB
Zoznam deportovaných nie je kompletný a bude postupne doplňovaný
Počty odvlečených podľa okresov a obcí odvlečenia
Zoznam občanov, ktorí zahynuli v pracovných táboroch v býv. ZSSR alebo počas transportov

Hľadať na tejto stránke Hľadať na webe

powered by FreeFind

Zoznamy odvlečených do ZSSR

Zoznamy odvlečených do ZSSR

 

Sumarizácia výstupov zo zoznamov odvlečených do ZSSR

Celkový počet odvlečených:                                     6 973 občanov

V táboroch zomrelo:                                                   611 občanov

Celková dokazatelná dĺžka odvlečenia:

1 957 661 dni, t.j.   5 363 rokov *

Celková predpokladaná dĺžka odvlečenia:    5 290 996 dni, t.j. 14 496 rokov **

Z celkového počtu bolo odvlečených:                                  210 žien

Najdlhšie odvlečený bol na:                      3 857 dni, t.j. 10,6 rokov
Najstarší odvlečený sa narodil v roku:     1871   (73 ročný)
Najmladší odvlečený sa narodil v roku:   1931   (13-14 ročný)
Odsúdených bolo:                                                  218 osôb


 

(*)  Číslo predstavuje dĺžku odvlečenia iba u tých občanov, kde je známy dátum odvlečenia a súčasne aj dátum návratu. Ide spolu o 2580 osôb, čo z celkového počtu predstavuje iba 37%. A naviac, do tejto celkovej dokazatelné] dĺžky odvlečenia nie sú započítané tie osoby, ktoré v táboroch zahynuli.

 

  (**) U 4393 osôb (63%) nie je možné zistiť presnú dĺžku odvlečenia, pretože buď nie je známy dátum odvlečenia alebo dátum návratu. Hypoteticky však predpokladajme, že počet rokov, ktorý pripadá na jedného odvlečeného z 37% úplných údajov je v zásade rovnaký ako u zvyšných 63%. Potom treba túto celkovú dĺžku odvlečenia chápať ako štatistický predpoklad, ktorý môže byť reálne nižší, ale aj oveľa vyšší. Opäť tu nie sú započítaní tí naši spoluobčania, ktorí v táboroch prišli o život.

V poslednom období 2. svetovej vojny došlo do bývalého ZSSR okolo desaťtisíc transportov s vojnovými zajatcami, ranenými vojakmi a internovanými civilnými osobami. Väčšinu transportov bolo treba presunúť na širokorozchodné sovietske železnice cez niekoľko málo prekladísk. Takto boli deportovaní aj občania Slovenskej republiky. Deportovaných umiestnili v zariadeniach, ktoré podliehali správam GUPVI a GULAG na Ministerstve vnútra ZSSR. GUPVI = Glavnoje upravlenie po delam vojennoplennych i intemirovannych (Hlavná správa záležitostí vojnových zajatcov a internovaných) GULAG = Glavnoje upravlenie lagerej (Hlavná správa táborov)

Spôsob deportácií si vyžaduje stručné vysvetlenie:

1. Internované osoby, ktoré postúpili do frontového preverovacieho filtračného tábora (FPFL),

     po predbežnom výsluchu a previerke, zaradili do dvoch skupín A a B:

A - nacistickí a fašistickí prominenti

B - ostatné civilné osoby

 

Po tejto procedúre ich odtransportovali do táborov systému GUPVI.

 


Postup zaradenia občanov internovaných vojskami Červenej armády:

a.   PPV - Prijomnyj punkt vojennoplennych

  (Záchytné miesto pre vojnových zajatcov - aj internovaných)

b.  SPV - Sbornyj punkt vojennoplennych

  (Stredisko pre vojnových zajatcov - aj internovaných)

c.   FPFL - Frontovyj provieročno-filtracionnyj lager
  (Frontový preverovací filtračný tábor)

d.   FPPL - Frontovyj prijomno-peresiľnyj lager
  (Frontový zberný a distribučný tábor)

e.   Odovzdanie do zariadení GUPVI MVD

 

LVP - Lageria vojennoplennych (Tábory vojnových zajatcov)

LI     - Lageria intemirovannych (Tábory internovaných)

EG   - Ešalonnyje gospitali (Sanitné vlaky)

SG   - Speciaľnyje gospitali (Špeciálne nemocnice)

SP    - Specposiolki (Špeciálne osídlenia - vyhnanecké osady)


2. Osoby zatknuté vojenskou kontrarozviedkou SMERŠ boli odsúdené vojenskými tribunál alebo Osobim soveščaniem (trojčlenným zborom - bez právnikov). Následne ich deportova­ná územie bývalého ZSSR do väzníc a odtiaľ presunom cez peresilku - transportmi do odľahlých trestaneckých táborov systému GULAG.

Postup zaradenia občanov zatknutých orgánmi NKVD:

a.  PPZ - Prijomnyj punkt zakľučonnych
 (Záchytné miesto zatknutých)

b.  SPZ - Sbornyj punkt zakľučonnych

 (Sústreďovacie miesto zatknutých - odsúdenie a deportácia)

c.   Ť - Ťurma
  (Väznica v ZSSR)

d.  PP - Peresiľnyj punkt - "peresiľka"
 (Distribúcia väzňov)

e.  Odovzdanie do zariadení GULAG MVD


ITL - Ispraviteľno-trudovyje lageria

P     - (Nápravno-výchovné pracovné tábory)


ITK - Ispravitelno-trudovyje kolonii

          (Nápravno-výchovné pracovné kolónie, predtým tiež katorgi - galeje)

O    -  OZERLAG - Osobij zakrytyj režimnyj lager

         (Zvláštny izolovaný tábor s prísnym režimom)


                Internovanie vojskami Červenej armády                                                   Zatknutie orgánmi NKVD

                                          ↓                                                                                         ↓

                                                   PPV                                                                                                          PPZ

                                                                                                                                                        

                               SPV                                                                                      SPZ    

                                 ↓                                                                                          ↓

                               FPFL                                                                                      Ť

                                         ↓                                                                                          ↓

                               FPPF                                                                                     P

                                 ↓                                                                                          ↓

                           GUPVI MVD                                                                                                                             GULAG MVD

                              LVP LI EG SG SP                                                                                            ITL  IT   O   

Všetkými uvedenými internačnými formami a zariadeniami prešli jednotliví naši deportovaní občania

 


GULAG:

1.   Archangelsk, Severodvinsk (JAGRINLAG)

2. Komi ASSR - Inta, Ižma, Pečora (PEČORLAG)

3. Severný Ural - Abez, Vorkuta

4. Stredný Ural - (URALLAG)

5. Karaganda, Džezkazgan, Bajkonur (STEPLAG)

6. Polárna oblasť - Norilsk

7. Tajšet, Bratsk (OZERLAG)

8. Magadan (KOLYMLAG)

9. Primorie - Nachodka GUPVI:

 

1.  Sambor - zberný a distribučný tábor

2.Pobaltie - Vindpils, Klaipeda

3.Donbas - Jenakievo, Gorlovka, Makejevka, Stalino, Artemovsk, Vorošilovgrad, Krematorsk

4.Kaukaz - Ešer, Suchumi, Baku, Sadon, Galon, Nuzal

5.Stredný Ural - Sverdlovsk, Azbest, Altanaj, Bulanas

6.Západná Sibír (Kuzbas) - Kemerovo, Prokopievsk, Mariinsk

7.Odessa - repatriačný tábor


Pracovné tábory boli registrované podľa skupinových čísel a podskupin označujúcich táborové jednotky - učastki. Ich zašifrovaná dislokácia sa dala čiastočne zistiť v CCHIDK - Centraľnoe chranenie istoriko-dokumentaľnych kollekcii (Ústredný archív v Moskve).

Tábory sa zriaďovali mimo miest a dedín. V blízkosti civilných usadlostí sa nachádzali len tábory úzko späté s trvalým pracoviskom, ako sú bane a továrne. Boli aj „pohyblivé" tábory na stavbách cestných a železničných komunikáciách, zväčša ako výpomoc železničnému vojsku.

Trestanecké pracovné tábory sa nachádzali výlučne v odľahlých oblastiach.

Pre malé stavby, alebo malé prevádzky sa zriaďovali OLP - Otdieľnyje lagernyje punkty -samostatné táborové jednotky, ktoré sa kvôli roztrieštenosti nedali organizačne zoskupiť. Podliehali pod ITL - nápravnopracovné tábory v systéme GULAG. Napr.: OLP - 33 NKVD sa nachádzal na Ukrajine v Kyjevskej oblasti - neďaleko železničnej stanice Beliči.

Napriek ich deprimujúcemu výzoru neboli tábory také strašné, ako strašné bolo vychádzať z tábora na pracovisko, kedy krok vpravo - krok vľavo pokladal sa za pokus o útek a eskorta používala zbraň bez upozornenia.

V každej táborovej jednotke sa nachádzal stacionar - baračik s provizórnou ambulanciou a s dvomi - tromi posteľami pre súrne prípady.


Väčšie táborové učastki mali sančasť - provizórne zdravotné stredisko s ambulanciou a neveľkým nemocničným oddelením.

Samostatný táborový komplex mával celé táborové jednotky výlučne ako sangorodki -sanitné mestečká. Napr.: V povodí rieky Donec (Donbas), tábor č. 242 mal dva nemocničné učastki - 6b a 29b („b"- boľnica - nemocnica).

Ešalonnyje gospitali EG - sanitné vlaky, plnili úlohu pojazdných nemocníc až do príjazdu do niektorého z množstva nemocničných komplexov zvaných speciaľnyje gospitali SG, ktoré boli registrované v systéme GUPVI štvormiestnym číslom začínajúcim číslicou 6.

Každé jedno úmrtie bolo prísne zaregistrované „Aktom o úmrtí" a "Aktom o pochovaní". Každý protokol spísaný na hocijakom kúsku dostupného papiera podpisoval službukonajúci lekár, službukonajúci dôstojník a dozorca. Každý hrob zaprotokolovali jeho presným umiestnením v danej lokalite a označili identifikačným znakom alebo číslom.

V roku 1947 pracovné tábory podliehajúce GUPVI „zrušili" tým, že pred číslo tábora pridali ďalšiu číslicu, čím upravili označenie tábora štvorciferným číslom a tak sa napr. z tábora č. 242 stal pracovný batalion 7242, z tábora 62 - pracovný batalion 7062 a pod. Charakter tábora sa tým nezmenil.


Trestanci, ktorí prežili a odpykali si svoj trest najmä v OZERLAG-u. neboli prepustení na slobodu, ale vysídlení do odľahlých oblastí na ssilku. Tam nežili pod ozbrojeným dozorom (útek bol vylúčený), avšak svoju prítomnosť museli pravidelne hlásiť administrácii specposiolka • špeciálnej osady.

Internovaní občania Slovenskej republiky sa vracali do vlasti postupne až do roku 1948. V rokoch 1949 - 1950 sa vrátili jednotlivci  - repatrianti cez Maďarsko, alebo nemeckí spoluobčania cez Frankfurt na Odre. V mnohých prípadoch sa návrat odvlečeného nepodarilo zistiť. Dôvody sú rôzne:

-  absencia písomného záznamu o návrate

-  pravdepodobný návrat do Maďarska alebo do Nemecka (zákaz repatriácie do bývalej ČSR ako „osoby nežiaducej")

-  nedoložené úmrtie

Občania odsúdení a rehabilitovaní Najvyšším súdom ZSSR sa vrátili 8. 12. 1953 transportom č. 97984. Ďalších 65 našich občanov z trestaneckých pracovných táborov po všeobecnej amnestii, v malých skupinkách odovzdával našim štátnym orgánom, alebo aj individuálne až do rúk príbuzných - dôstojník repatriačného útvaru MV ZSSR najneskôr v rokoch 1955 - 1956.


Tým sa repatriácia našich odvlečených občanov definitívne skončila.

Poznámka: Všetky tu uvedené poznatky sú nadobudnuté životnými skúsenosťami autora.

Zoznam je súhrnom jednotlivých údajov excerpovaných z vyše 70 tisíc kópii dokladov z archívov bývalej ČSR a z archívov Ruskej federácie sústredených na Ministerstve spravodlivosti SR a nemá nič spoločného s akoukoľvek prípadnou inou evidenciou. Zoznam bol zostavený na základe morálnych kritérií a nesúvisí s nárokom na odškodnenie postihnutých podľa § 319/1991 Zb.

Zoznam eviduje len civilné osoby odvlečené zo svojho bydliska a službukonajúce osoby zo svojho pracoviska na území Slovenskej republiky. Nezahŕňa občanov hlásených ako odvlečené osoby bez akýchkoľvek ďalších údajov, ako dátum a miesto narodenia, dátum a obec odvlečenia, dátum návratu a kde sa vôbec nedalo zistiť, či sa jedná o civilnú alebo vojenskú osobu.

Otázka deportácií občanov Slovenskej republiky do bývalej ZSSR nie je týmto definitívne ukončená.

Ján Košút

Zdroj: Zločiny komunizmu na Slovensku „1948-1989“

Hore