Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony


 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV

So sídlom v Slovenskej Republike

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                        

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771

email: szcpv@szcpv.org

http://www.szcpv.org                          

       Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

       Hodžovo nám. 1
       P.O. Box 128
       810 00 Bratislava 1

Naša zn. SZ-49/07                                                                             Poprad 21.5.07

 

 

Vec:    Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224)

                Vážený pán Prezident Slovenskej republiky,

Svetové  združenie bývalých československých politických väzňov, ktoré zastupuje a háji záujmy obetí komunizmu, síce privítalo oneskorené prijatie zákona o príplatku k dôchodkom politickým väzňom ako ekvivalent zákona, ktorý  v Českej republike platí už niekoľko rokov, dovoľujeme si však poukázať na skutočnosť, že tento zákon je zjavne diskriminačný voči občanom protiprávne násilne odvlečeným do trestaneckých pracovných táborov  Gulak a Gupvi.


              Je nespravodlivé ak nárok na príplatok k dôchodku má občan, ktorí bol väznený tri mesiace a občan toho istého štátu, ktorý bol väznený niekoľko rokov v oveľa horších podmienkach stalinských gulagov tento nárok nemá. Bez akýchkoľvek pochýb majú násilne odvlečení štatút politického väzňa, z toho dôvodu považujeme postup poslancov NR SR, ktorý tento zákon schvaľovali za nespravodlivý a neetickí voči obetiam stalinistického teroru.


 Po smrti bývalého poslanca NR SR Dušana Slobodníka sa žiaľ v parlamente SR nenachádza ani jeden poslanec, ktorí by sa zastal týchto obetí. Násilne odvlečení boli obdobne vyňatí aj pri prijatí zákona o poskytnutí jednorázového finančného príspevku v roku 2004. V tomto prípade za preto jedná už o druhú diskriminácii v rozpore so Listinou základných ľudských  práv a slobôd ako aj Ústavou SR. Je to poľutovaniahodné obzvlášť s poukazom na členstvo Slovenskej republiky v EÚ, kde politickí väzni Gulagov majú svoje náležité postavenie.


Ako potvrdzujeme v prílohe, poslanecké kluby NR SR dostali našu žiadosť o doplnenie zákona a jeho rozšírenie aj na okruh násilne odvlečených, ktorých žije už len zopár. Bohužiaľ naša žiadosť nebola akceptovaná.

Keďže účinnosť prijatého zákona  je až od 1.1.2008, teda za vyše sedem mesiacov,  je dostatok času na zmenu tohto zákona.


Vážený pán Prezident, obraciame sa na Vás v mene princípu spravodlivosti so žiadosťou a prosbou o vrátenie zákona o príplatkoch k dôchodkom politických väzňov z obdobia od 25.2.1948 do 31.12.1989 NR SR z dôvodu diskriminácie násilne odvlečených a o  jeho zmenu a rozšírenie okruhu aj na politických väzňov stalinistických represii, ktoré boli predzvesťou nástupu totality v bývalom Československu.  Bolo by smutné a žalostné, keby sa obete stalinistických represií museli domáhať svojich práv na spravodlivý postup poslancov NR SR bez diskriminácie na Ústavnom súde  SR alebo na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

Prílohy:

1.      Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU na vydanie  zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č. PT 224) zo dňa 26.3.2007 podaná osobne na podateľni NR SR bývalým politickým väzňov Jánom Košútom.

2.      Elektronické potvrdenie žiadosti poslaneckým klubom NR SR zo dňa 27.3.07

            S úctou           

                                                                                        

           

                                                                                              František  Bednár

                                                                                              predseda SZČPV