Späť

"OKULIARE POZNANIA" PREVRACAJÚCE OBRAZ SKUTOČNOSTI

Diskusia s jedným zo známych krakovských judaistov upozornila autora na ešte jeden priam tragický aspekt príliš prostého chápania prikázania "cti otca svojho". Totiž u rodov patriacich do druhu Homo sapiens, keď vodca klanu je už v starobe nevládny, tak buď sám o to požiada, určiac nástupcu, alebo rada starších ho sama prehlási za nesvojprávneho. V podmienkach ohrozenia existencie rodu - čo sa napríklad často stávalo u Eskimákov žijúcich v Arktíde - bezvládne osoby samé urýchľovali svoju smrť, dobrovoľne sa odlúčiac od rodín, len aby uľahčili prežitie ich potomkov.

Biblia hovorí, že takýto múdry a dokonca šľachetný zvyk Židia nepoznali. Tak v prípade "nedodržania" zvykového práva, Izraeliti uznali za platné, oklamaným slepým Izákom mylne udelené požehnanie pre synov. Pretože Právo (Tóra) zakazovalo korigovanie akýchkoľvek omylov rodových vodcov, kňazi Izraela - ako aj vyššie citovaný Malachiáš - bezducho opakovali paradox, že bohumilým je Jakub podvodník a nenávideným je veľkodušný Ezau. Takáto výchova Zákonom spôsobila, že každý čestný a mysliaci človek - ako aj Ježiš Kristus - pripadal pravoverným židom automaticky ako podvodník hodný nenávisti.

Dlhodobými lekciami "Knihy" vynútené prevrátenie spoločenskej predstavy o svete a ľuďoch naruby, sa nakoniec strašlivo vypomstilo na samotnom Izraeli. V situácii veľkého ohrozenia židovskej kultúry "prevracajúcich okuliarov" zo strany Ríma, práve sto rokov po smrti Krista, zjavil sa konečne "opravdivý" Mojžišom predpovedaný Mesiáš. Týmto Spasiteľom bol Bar Kochba "Syn hviezdy" (Dávida). Jeho čas príchodu vypočítal na základe kníh, všeobecne za mudrca uznávaný rabín Ben Akiba, špecializovaný v evanjelickom "pozorovaní komára a hltaní ťavy". Samozrejme, po pár rokoch úspechov sa tento Mesiáš ukázal byť obyčajným demagógom a neschopným vodcom, ktorý priviedol staroveký Izrael do totálnej katastrofy. Tí nepočetní Židia, ktorí prežili vyhladenie ich štátu, ho potom nazvali Bar Chosba - "Syn klamstva". A túto vec treba ešte raz zdôrazniť, že to bolo práve vo Svätej Knihe spísané neľudsky prísne, priam sadistické PRÁVO (ZÁKON), ktoré tisícročia bránilo (bráni?) zbavenia sa triviálneho bádateľského bludu, ktoré priviedlo ku starovekej záhube (približne milión zabitých) národ, ktorému jeho kňazi - leviti parazitujúci na ľudskej hlúposti nahovorili, že je Vyvolený.

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania