Späť

"NESÚĎTE, ABY STE NEBOLI SÚDENÍ"

Zakladateľ Izraela Jakub vo svojom požehnanom blahorečení predvídal, že rodina jeho syna Dana bude pre Izrael sudcom schopným ho trestať (I Moj.49,16 18). Potomkovia Dana (zo strany matky!) sa istotne pokúšali "blúzniť" proti bohu, akého nanútil Izraelu Mojžiš. Lenže, rýchlo boli "upokojení" pomocou ukameňovania (II Moj.24,11) - táto starozákonná zmienka akoby predznamenala novozákonné ukrižovanie Ježiša a tiež ukameňovanie Sv.Štefana). Totiž izraelskí kňazi boli -pravdepodobne podľa vzoru kňazov egyptských - Mojžišom dokonale zabezpečení pred akoukoľvek kritikou ich kultu a to rovnako zvonka, ako aj vovnútri ich štruktúry. Najlepšou obranou pred útokom zvonka bolo pre nich Právo (Tóra) povoľujúce bezohľadne zavraždiť každého "zázrakotvorcu" i "falošného proroka" (V Moj.13,2 17). A keďže Mojžiš sám bol zázrakotvorcom a falošným prorokom, preto každý pravdivý prorok musel "blúzniť" proti Mojžišovmu bohu, čím sa automaticky sám odsúdil buď na vyhnanstvo, alebo na ukameňovanie (tak sa to vlastne stalo so sv. Štefanom). V konečnom dôsledku, medzi kňazmi nebola možná žiadna revolta v širšom rozsahu, lebo ak by verejne priznali svoju nevieru v Pána, automaticky by prišli o živobytie: Zákon totiž hovoril, že kňazi môžu žiť len z prostriedkov, ktoré vybrali od veriacich v podobe desiatkov. Nato, aby mohli žiť z týchto desiatkov blahobytne, museli sa títo kňazi, neschopní inej práce, špecializovať v predstieranom (alebo dokonca úprimnom) hlásaní Chvály Božej, ako aj Chvály Vyvoleného Národa. Toto pracovné úsilie kňazov snažiacich sa zarobiť na svoje živobytie viedlo k tomu, že preduchovnelé biblické texty sa stali tak sugestívne ("Pán Zástupov", "Vyzdvihovať ťa budem Bože, môj Kráľu" atď.), že málo pozorní ľudia pri čítaní Písma Svätého, nie sú v stave si uvedomiť, ako sa banda obyčajných zbojníkov stáva "ľudom božím". (Takýmto spôsobom sa napríklad nechal ohlúpnuť sv.Augustín, ktorý z podstaty chovania sa Židov v Egypte vyvodil záver, že aj kresťania môžu lúpiť a okrádať iné, "pohanské" kultúry - "De doctrina christiana" 11,60 61).

Vďaka takémuto právnemu zabezpečeniu sa teokracia Izraela dokonale izolovala od akejkoľvek kritiky. Totiž ak sa Vyvolenému Národu aj prihodili nejaké nešťastia, tak to samozrejme nebolo vinou kňazov a ich Práva, ale len vinou ľudí, ktorí buď nie dosť dokonale svätili sabat, alebo - ako kráľ Šalamún - sa mimo Zákona odvážili ženiť s pohankami a ctiť iných bohov. Samozrejme takéto Právo dusiace u ľudí akúkoľvek chuť poznávať a zdokonaľovať sa v poznaní, muselo viesť k úplne agresívnemu kreténstvu rovnako kňazov narkotizujúcich sa Písmom Svätým, ako aj nimi chovaných "ovečiek"15. V momente stretu Izraela s tvorivou helénskou kultúrou bola potom evidentne ohrozená pre židov najsvätejšia viera v Nadradenosť Vyvoleného Národa, ako aj viera v Nadradenosť jeho Pána nad inými bohmi.

V tom čase sa v Izraeli masovo objavovali apokalyptické písomnosti predstavujúce sumár kňazmi vybičovanej "svätej" psychopatie. Jozef Keller podáva tieto charakteristické nekrofilné spisy nasledujúcim spôsobom:

Nepriateľ bude pokorený a pobitý a Izrael si vydobyje nad ním nadvládu. [.. J Za hlavného nepriateľa považuje židovská apokalýptika samozrejme Rím, preto proti nemu smeruje ostrie nenávisti (toto trvá dodnes, napr. zničenie talianskej líry koncom 20. storočia židovským finančným špekulantom Sôrôšom - pozn.preklad.). Obraz jeho pádu predstavuje vo farbách tak strašných a ukrutných, že sa až zdráha hovoriť o účasti izraelského ľudu na týchto ukrutnostiach. Vyvolený ľud bude radšej pozorovateľom, prizerajúcim sa s úľubou na zhanobenie svojich nepriateľov.

Samozrejme, dejiny sa otočili presne naopak od týchto mesianistických očakávaní Vyvoleného Národa. Miesto aby sa prizerali tým popravám a zhanobeniu Rimanov, prizeral sa antický svet - nie s nekrofilným zaľúbením, ale s biofílným odporom -potrestaniu a pohane Židov degenerovaných pod vplyvom ich vlastnej "bádateľskej práce". (Treba pripomenúť, že Židov bolo vtedy S miliónov, teda rovnako ako Rimanov v celom Impérium Romanum, ktoré malo spolu 60 miliónov obyvateľov.)

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania