hlavna stranka

Právo a zákony


Žiadosti predložené Vláde SR , NR SR a iným inštitúciam v roku 2006-2007:
1.  Žiadosť SZČPV o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom.
2.  Žiadosť primátorovi Mesta Poprad a poslancom MZ-zrušenie zliav v MHD v roku 2004
3.  Odpoveď Mestského -úradu odboru výstavby v Poprade
4.  List predsedu KPVS Karola Noskoviča predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi
5.  Žiadosť o priznanie výhod pre účastníkov odboja a účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii (oprávnené osoby)      formát PDF
6.  List Jozefa Vaškoviča poslancom NR SR
7.  Žiadosť SZČPV o doplnenie návrhu zákona poslancov NR SR Rafaela Rafaja a Jána Slotu o príplatkoch k dôchodkom pre politických väzňov č. Pt. 224
8.  Žiadosť o vetovanie zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU o príplatku k dôchodku politickým väzňom (č.PT 224)
9.  Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR
10.  Novela zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 2.7.2008 s účinnosť od 1.1.2009


Tarifné podmienky pre prepravu osôb - (občania uvedení v § 29 zákona FZ č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších úprav)

Súhrn najdôležitejších zákonov prijatých po novembri 1989 týkajúcich sa vyrovannia s komunistickým totalitarizmom, súdnou a mimosúdnou rehabilitáciou, odškodnením obetí a zmiernením spôsobených krívd.
             ČSFR

119/1990 Zákon o súdnej rehabilitácii      formát PDF

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 119/1990 Zb o súdnej rehabilitácii formát PDF

87/1991 Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách        formát PDF

451/1991 Tzv. lustračný zákon        formát PDF


Porovnanie situácie v Slovenskej republike s Českou republikou po rozdelení ČSFR, z ktorého vyplýva zjavná diskriminácia Slovenských občanov po rozdelení ČSFR.

             Slovenská republika                                                                                              Česká republika

319/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií      formát PDF

ZÁKON O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU ZÁKON č. 198/1993 Sb. formát PDF

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 125 z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému      formát PDF

Nařízení vlády České republiky č. 165/1997 Sb., o vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem      formát PDF

Zákon č.462/2002 Z.z. z 9. júla 2002 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom      formát PDF
-Žiadosť SZČPV NR SR o neprejednávanie zákona č.462/2002 Z.z
-Diskriminačný zákon č.462/2002 Z.z o pseudoodškodnení obetí
 komunizmu
Sťažnosť SZČPV na Ústavný súd SR
-Sťažnosť SZČPV na Európsky súd pre ľudské práva
Zákon č. 726/2004 Z.z o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948-1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách

ZÁKON č.261 ze dne 10. července 2001 o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
formát PDF

Žiadosť SZČPV o podanie návrhu zákona na odškodnenie obetí okupácie Československa

Zákon 547/2005 Z.z. (o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky )
Navrnutý poslancom strany SMER-SD R. Kaliňákom

ZÁKON ze dne 23.2 2005, o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

formát PDF

Hanebný krok býv.Ministra finacii SR Ivana Mikloša-zrušenie zliav pre účastníkov protifašistického a protikomunistického odboja.

-Výzva politických väzňov k ukončeniu diskriminácie obetí komunizmu     formát PDF
-Žiadosť o prijatie zákonných opatrení v sociálnej oblasti odstraňujúcich  diskrimináciu a zmierňujúcich krivdy spôsobené komunistickým režimom.
 Odoslaná predsedom poslaneckých klubov SMER-SD a SNS     formát PDF
Odpoveď predsedu poslaneckého klubu strany SMER-SD JUDr. M. Číža

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005 č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální formát PDF

Zákon č. 219/2006 o protikomunistickom odboji     formát PDF

Odpoveď ÚPN na urgenciu vo veci prieťahov zák. 219/2006 Z.z.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. února 1994 č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudni rehabilitace.   formát PDF

Zákon č.274/2007 Z.z. z 18. mája 2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom.
Novela zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom z 2.7.2008 s účinnosť od 1.1.2009

Nařízení vlády č. 369/2007 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

Zákon č.467 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z.


             Dokumenty

Všeobecná deklarácia ľudských práv     formát PDF

Rezolúcia 1096 (1996) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov, prijatá 27. júna 1996.     formát PDF


           Participácia SZČPV

Pomoc politických väzňov okradnutým občanom

Third-Party Submission prepared in accordance with the Rules of Court A Rule 44 (2)

Stretnutie Štrasburgského výboru s komisárom EÚ pre ľudské práva  

Tisková zpráva Štrasburského výboru Praha, 26.11.2003


hlavna stranka