Späť

DEMOKRACIA A VOĽNÝ TRH V ZEMI "LEVITOV KADIDELNÍKOV"

Už niekoľko rokov zaznieva na celom svete prikázanie "Budeš sa hlasno modliť Voľnému Trhu z celého svojho srdca a z celej svojej duše"22 a toto prikázanie je rovnako povzbudivé ako je prikázanie Demokracie. Pretože dobrí finanční hráči


21 "La Nouvelle Alliance" je názov knihy, laureáta Nobelovej ceny v oblasti Fyziky Iľju
Prigodina, napísanej spoločne s filozofkou Uršulou Seghersovou vydanej v roku 1
979. V
Poľsku je produktom takejto "Novej Zmluvy Učencov" kniha Štefana Amsterdamského "Ter-
tium non ďatur" - Tretej cesty niet, vydaná roku 1994.
22 Voľný Trh je dnes symbolom "vonkajšieho boha", ktorý diktuje ľuďom modus, spôsob
života a taktiež vnútornú predstavu o svete. Tento "Boh" vládne (zvlášť na Západe) spôsobom
rovnako despotickým, ako kňazi Jahveho vládli nad starovakým-Izraelom. Predobrazom
Voľného Trhu v duchovnom živote Vyvoleného Národa bolo úvodné poklonenie sa k Dohode
Jakuba-Izraela s bohom, pričom tá dohoda vyzerala byť obojstranné zištná "Ty budeš
vyzdvihovať moje meno (Izraela) a ja budem vyzdvihovať
teba (boha)."

vedia, že "žraloky" disponujúce ohromnými fondami sú schopní s ľahkosťou manipulovať a okrádať o vklady tisíce malých finančných "rybičiek". V zásade "voľný kapitál" podlieha akýmsi automatickým spôsobom kumulácii v rukách jednotlivcov alebo organizácií špecializovaných v prechytávaní tohoto kapitálu. Inak povedané, privatizácia hospodárstva ktoréhokoľvek štátu znamená objavenie sa spoločenstva s dvomi výraznými "výhybkami": biblické "mlieko a med" sa dostane do rúk nadnárodným mafiánom-filantropom obklopeným vencom "intelektualistov" snažiacich sa im zavďačiť: a tie príslovečné "pot a slzy" sú pevne určené širšej populácii, ktorú "intelektualisti" - v Biblii nazývaní "kadidelnici" - usilovne ohlupujú elektronickými sieťami Zeme Zasľúbenej. O týchto banálnych, hoci pred verejnou mienkou skrývaných spoločenských mechanizmoch, pisal už v polovici 19. storočia Karol Marx a koncom 20. storočia opakuje tieto banálne pravdy NoamChomsky.

V polovici XIX. storočia napísal francúzsky publicista Maurice My dnes nechutne pripomínaný pamflet "Dialóg Makiavela s Montesqieum v pekle"13. Predvídal v ňom, že pod maskou, liberalizmu dôjde veľmi rýchlo k despotickej vláde; buď samovládou (ako Napoleon III. vo vtedajšej Francii), alebo vo forme mariánskej skupiny ešte lepšie zamaskovanej dobrotou (ako to v roku 1968 v predhovore k obnovenému "dialógu" naznačuje francúzsky publicista Francois Revel). A práve činností týchto súčasných nadnárodných "slobodomurárskych (masonských) zväzkov (resp."nadácií") ľudí Zákona" je treba sa bližšie prizrieť.

Príležitosťou na takýto "pohľad do hĺbky duše" intelektuálnej elity, ktorá buď vládne, alebo má zámer prebrať duchovnú kontrolu nad svetom, bolo nadnárodné stretnutie zasvätené "nepotrebnej pamäti" ("la mémoire varne") organizované v júni 1994 ekumenickým združením "Znak" a Francúzskym Inštitútom v Krakove. Počas tohto stretnutia zasväteného metódam (zvlášť v prípade elít), vykorenenia pamäti o národných príkoriach v minulosti, urobil veľmi zaujímavé prehlásenie Adam Michnik - známy intelektualista vyznamenaný v Paríži r. 1990 aj 1991 titulom Európana a dokonca aj Žida Roku. V Krakove tento skutočne nadnárodný Bojovník za Slobodu a Demokraciu vehementne tvrdil, že v mene srbských demokratov žiada odstúpenie (predsa demokraticky zvoleného a potvrdeného) srbského prezidenta Slobodana Miloševiča. A ak sa to nedá urobiť inak, tak dokonca silou. Povedané jednoduchým jazykom podľa "skutočných demokratov" je demokracia správnym nástrojom len vtedy, keď v nej vládnu "svoji"24.


23 V tomto pamflete, ironizujúc na tému Motesqieua, tvrdí Makiaveli, že Zákonom je dnes
lúpež pod pokrývkou zásad. Taktiež uvažuje, že chladné obchodné spoločenstvá, ktoré vznikli
v dôsledku revolúcie, sa pripodobnili židovskej spoločnosti, ktorá sa pre nich stala modelom.
Podľa Jolyho bola v 19.storočí dokonca aj pamäť o učení Evanjelií udusená ctižiadostivou
napodobeninou Starého Zákona.

24 Miloševič si vyslúžil nenávisť "rodiny" Michnika-Sorôsa-Finkelkrauta v máji r. 1990, keď
osobne sabotoval program ekonomických reforiem, Poliakom tak dobre známy. Toto
vyšmyknutie sa z "tábora reforiem" potrestal boh - t.j.Peniaz - vypuknutím' občianskej vojny v
bývalej Juhoslávii. Jeden z čelných misionárov tohoto "boha", prof. Jeffrey Sachs vycestoval
dokonca špeciálne do Slovinska, aby prehovoril miestnu vládu na rýchle odtrhnutie sa od
Juhoslovanskej federácie.

Táto charakteristická výpoveď Adama Michnika - ktorý sa ako intelektualista teší neobvyklému prístupu do masmédií nielen vo Francii, ale aj v USA - znamená, že napriek široko propagovanej "neexistencii sprisahania", predsa len existujú mocné ekonomické sily, ktoré najviac túžia stať sa legendárnym "Vyvoleným Národom" panujúcim dokonca aj nad najmenším batoľaťom na zemi. (Erich Fromm tvrdí, že tieto vyslovene myšlienkovo choré sily snívajú o Novom Stvorení Sveta, na obraz a podobenstvo Stvorenia, aké vykonal biblický "boh" za 6 dní práce...)

Vo Východnej Európe je neoficiálnym vodcom týchto skrytých nadnárodných fínančno - intelektuálnych síl americký miliardár George Sorôs, ktorý v knihe "Zachrániť demokracie na Východe" otvorene priznáva, že mu nie sú cudzie mesiášske idey, konečne dosť blízke ideám Svetovej banky. Teraz nieje zaujímavé čakať, kto bude na tej "NOVEJ ZEMI" - ako ju pekne nazval pápež Ján Pavol II. v encyklike o ľudskej práci - piť med, a kto bude hltať slzy. Dôležité je len to, čo už dnes musia urobiť Synovia Svetla prv, než ďaľší Mesiáš - čiže "syn klamstva" -privedie d'aľší Vyvolený Národ do následnej svetovej katastrofy.

V zásade treba urobiť banálnu vec. Jednoducho treba použiť program, ktorý pripravil jeden z účastníkov "ekumenického" stretnutia v Krakove, Alain Finkelkraut v knižke o "nepotrebnej pamäti": treba jednoducho z ľudskej pamäti vykoreniť práve Starý Zákon, pretože toto je najviac otrávená kniha na svete. Predsa ak.sa na vec pozrieme jasným pohľadom, "mudrci", ktorí už tisíc rokov hlásajú, že "Boh si zaľúbil Jakuba podvodníka a znenávidel odpúšťajúceho Ezaua"25, patria tam, kde v každom civilizovanom štáte držia podvodníkov a psychopatov! (Biblické "Zástupy Pána" vyzerajú byť pritom skutočne ohromné. Medzi tie "nebeské zástupy" oblečené do špitálskych košielok, zvieracích kaftaníkov a väzenských šatočiek, patrí predsa nielen zbor prorokov Starého Zákona, ale aj značný počet Otcov cirkvi, nehovoriac už o Reformátoroch.)

Bolo by treba tiež "zabudnúť" celú, pre Homo sapiens hanebná, históriu liberalizmu a darwinizmu a vrátiť sa k učeniam "dionýzskym": platónizmu, marxizmu a tiež lamarckizmu, ktorými sa ľudský druh môže chváliť. Je nepochybné, že novodobí "leviti", čiže Strážcovia Svätyne, neodovzdajú bez odporu Kľúče k Poznaniam, ktoré podvodom ovládli. V takomto hypotetickom prípade treba postupovať presne tak, ako to nedávno navrhoval Adam Michnik: Ak sa to nedá urobiť iným spôsobom, treba Priekupníkov zo Svätyne Poznania vyhodiť silou. Netreba si pritom robiť ťažkú hlavu z rímskeho Nec Hercules contra plures (Ani Hercules nič nezmôže proti mnohým), veď to bol vlastne Herakles, kto vyčistil Augiášov Chliev.


25 Samozrejme, aj sv.Pavol odvolávajúc sa na Malachiáša i Mojžiša horlivo veril, že nečestný podvod Jakuba nebol aktom motivovaným chamtivou túžbou tohto Jakuba, ale aktom vôle Boha. (List Rimanom, 9,13 16: z takejto "uduchovnelej" interpretácie vyplýva o.i., že aj ukameňovanie sv.Štefana nebolo prejavom slobodnej vôle týchto vrahov - medzi nimi aj sv.Pavla - ale výsledkom vôle Božej.) V novovekých časoch tento judejský kreténizmus pozdvihol reformátor Kalvín na úroveň Teórie Predestinácie (t.j.predurčenia) a ďalej v najnovšej dobe zasa B.F.Skinner, vychovaný v kalvínskej tradícii vedeckým spôsobom odhalil absenciu slobodnej vôle u človeka. Tento vedecký bentualizmus je súhrnom 4000 ročného vývoja "judeokresťanského náboženstva".

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania