Späť

DVE TVÁRE NEOJUDAIZMU

Vďaka vynálezu techniky kníhtlače a jej rozšírenia v 15.storočí - objavil sa v najurbanizovanejších európskych krajinách neojudaizmus, ktorý už úplne zabudol na celé "dionýzske" učenie Platóna. Tento populárny typ náboženstva panuje dodnes obzvlášť v Spojených Štátoch kultúrne ovládajúcich svet. Prejavuje sa vo dvoch formách zdanlivo protirečivých - ANTI(JUDEO)SEMITIZMU ako aj FILOJUDAIZMU.

Klasický anti(judeo)semitizmus je normálnou reakciou ľudí myšlienkovo prostých na bezpríkladnú glorifikáciu Nenávistí k iným kultúram, hlásanú Starým Zákonom: Dôkladne zničíte všetky miesta na vysokých horách, na pahorkoch i pod každým zeleným stromom, kde slúžili svojim bohom národy, ktoré ovládnete. Zbúrate ich oltáre, rozmlátite ich pomníky, spálite sväté stromy, porábete ich vyrezávané podobizne i vymažete ich mená z toho miesta -VMoj.12,3,4 a tiež II Moj.34,13 a V Mqj.7,5. (Presne tak, ako nedávno v spolupráci s administratívou USA riadenou židmi, naložili s kresťanmi v srbskom Kosove a Metochiji albánski teroristi -pozn.preklad.)

Novodobý anti(judeo)semita, ktorého vzorom sa stal už v 16. st. Martin Luter, prednášal z Biblie preloženej ním do Nemčiny, toto "Mojžišove učenie" s rovnako psychopatickým zaujatím, ibaže s úmyslom použiť ho na židoch: Pod ich bohostánky treba naklásť oheň a kto môže, nech doňho pridá smoly a síry. Kto by priložil do toho pekelného ohňa, urobil by dobre. A čoho sa nechytí oheň, je treba hrubo zasypať zemou, aby už žiaden človek nikdy neuvidel kamienka, či uhlíka z neho. Tak isto treba polámať a zničiť ich domy a ich samotných ako Cigánov pozamykať v kôlni, či chlieve, aby vedeli, že nie sú pánmi sveta.

Tento duchovný program reformátora kresťanstva realizoval o 400 rokov neskôr iný nemecký mesiáš Adolf Hitler, ktorý dodatočne zhodne s doporučením Mojžiša (V Moj.7,2 3) utratil práve dosť Židov i Cigánov, ktorí sa neopatrne nachádzali na území obsadenom tisícročnou Ríšou18.

Ďaľšia forma neojudaizmu sa rozšírila na Britských Ostrovoch. Totiž v tejto krajine, úplne izolovanej od Európy, sa po samovražednej vojne Dvoch Ruží zacnelo starej aristokracii po pokračovaní v spoločnosti šľachetnejšieho vzoru správania. V situácii ideovej pustoty, uprostred novozbohatlíckej anglickej elity, nastúpilo niečo, čo by sa dalo nazvať "spontánnym obnovením Starej Zmluvy". Takto sa vlastne choval puritánsky diktátor Oliver Cromwell, ktorý v Biblii hľadal vzor, ako treba organizovať štát a v súvislosti s tým ho zreformoval podľa Mojžišovho vzoru. Podobne ako on sa zachovali i ďaľší vplyvní predstavitelia vtedajšej elity: známy anglický finančný podvodník (a zároveň aj tvorca vedeckého pozitivizmu) Roger Bacon tvrdil priamo, že Angličania pochádzajú z jedného zo zaniknutých kmeňov Izraela19 a teda zhodne s Bibliou "celý svet pre Angličanov"; ako keby opakovaním histórie lúpežných výprav kráľa Dávida (ktorý bol uňho doma pokladaný za "šľachetného") bola dobrodružná história morského piráta Francisa Drakeho, ktorý bol vo vlastnom štáte vyznamenaný titulom lorda.

Z pohľadu Starého Zákona možno chápať celú históriu novodobej Anglie - a neskôr aj Spojených Štátov - že predstavuje druh rekapitulácie udalostí starovekého Izraela. Totiž podstatou Starej Zmluvy je "Konkordát", aký s bohom uzavrel najprv Abrahám, a potom Jakub i Mojžiš: ten boh mal urobiť z nich a z ich potomkov Vyvolený Národ, ktorý by mal zaručený stály prísun "mlieka a medu": pritom zas oni a ich potomkovia mali odmenou za túto službu vyzdvihovať meno Pána (ako aj Izraela) medzi inými bohmi a inými národmi. A takto aj v skratke vyzerajú dejiny novodobej anglosaskej civilizácie, ktorú za vzor pre iné národy už na prahu Osvietenstva predstavil - známy svojou krátkozrakosťou - francúzsky intelektualista Montesqieu v diele "O duchu zákona". Časom začal masívne narastať počet diel vyzdvihujúcich "vládu zákona", pričom mechanizmus produkcie týchto listín bol - a je -presne taký, ako u starovekých židov: intelektualisti neschopní inej práce (dávnejšie nazývaní levitami kadidelníkmi) usilovne vyzdvihujú "strednú vrstvu" ako nový Vyvolený Národ. Táto Trieda Vlastníkov potom ako odplatu za to vyzdvihovanie, odmeňuje kadiacich intelektualistov pomocou štipendií, univerzitných nadácií a iných honorárov.

18 Je dobre známou vecou, že Hitler si pre svoju ideológiu bral vzor z ideológie sionistov, ktorej tajomná moc ho fascinovala - tak ako kedysi fascinovala Mojžiša tajomná moc egyptských kňazov, ktorých skryte napodobňoval. Najlepší psychologický portrét toho Vodcu Vyvoleného Národa (a jeho pravzoru Mojžiša) sa dá nájsť v knižke Hermana Reuschinga "Rozhovory s Hitlerom". Tento portrét bol r. 1994 Gazetou Wyborczou podaný následovne: Máme portrét psychopata zaujatého početnými fixnými ideami, človeka plného komplexov a slabej vôle, ktorému sa zázračným spôsobom podarilo zviesť veľký nemecký národ (resp.: Mojžišovi židovský). Ale aj nemálo sľuboval: panovanie tisícročnej Ríše nad svetom (resp.: Izraela nad svetom), Lebensraum - životný priestor (resp: Zem Zasľúbenú) i štatút iibermenscha - nadčloveka (resp.: Vyvoleného Národa). Nemcom (resp.: Židom) to vyhovovalo, keďže sú v skrytosti ducha presvedčení o vlastnej kultúrnej, civilizačnej a všetkej ďalšej nadradenosti. Zaujímavé je, že v hebrejčine sa slovo "Nemec" povie "Askenazy", čiže Žid zo stredo-východnej Európy 19 V Anglii dodnes existuje Anglo Israel Identity Society dokazujúca identičnosť (totožnosť)

Späť
Prológ,
čiže o zásadách kamufláže biblického "Impéria Pretvárky" | "Vnútorný Boh" proti vonkajšiemu biblickému "Bohu" | Mamon bohom Jakuba Izraela
Útek Mojžiša zo zeme zasľúbenej Izraelu | Najväčšia hanba druhu Homo sapiens | Okuliare poznania prevracajúce obraz skutočnosti
Zlodej pod heslom "Nepokradneš" | Zlaté fetiše judaizmu | Truhla boha prírody | "Nesúďte, aby ste neboli súdení" | Návrat boha živého svetla
"Zmŕtvychvstanie" Hefaistosa - Boha Práce | Dve tváre neojudaizmu | Štyri veľké podvody civilizácie | Demokracia a voľný trh v zemi "levitov kadidelníkov"
Prílohy
I. "Zázraky" boha, ktorý zmizne a vstane z mŕtvych | II.List vo veci "Vojny Bohov" | III.Prospech zo záhuby baránka božieho
IV.Ótium a negótium v biblických povestiach | Vírus "666" a Kultúra Beštie
Epilóg
, čiže o "Evanjeliu" (Vše)Mocnej Hlúposti| Beštie postmodernizmu a ich pastieri* | Biblia pre globalistov*|
Literatúra
M.Glogoczowski: "Atrapy i paradoksy nowoczesnej biológií", Kraków 1993.
H.Grynberg: "Okrucieňstvo i zlo", Nowa Respublica, 5/1994.
J.Keller: "Zarys Dziejóv Religii", Iskry, Warszawa 1988
J.Keller: "Od Mojžesza do Mohameta", Iskry, Warszawa 1970.
Orygenes: "Przeciw Celsusowi", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
T.Zieliňski: "Hellenizm a judaizm", J.Mortkiewicz, Warszawa 1927.
* Texty doplnené do slovenského vydania