hlavna stranka

Súčasný postup a účelová zmena metodiky Ústavu pamäti národa pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako akým je popieranie holokaustu!


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
       Na úvod je potrebné uviesť, že   zákon  č. 365/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o zvýšení príplatku k dôchodku politickým väzňom z 5 na 10 eur za mesiac väzenia, alebo nútených prác a poskytnutí finančného príspevku 1989 eur bol prijatý na základe politickej objednávky ortodoxného kresťanského krídla OĽaNO na čele s poslankyňou  Záborskou a Andrejuvovov a jeho účelom bolo rozšíriť skupinu tzv. veteránov protikomunistického odboja  o členov a členky reholí, ktorí boli dočasne internovaní v centralizovaných kláštoroch a nevzťahovala sa na nich rehabilitácia podľa zákona č. 119/1991 Zb. o súdnych rehabilitáciách.  
   
          Od účinnosti zákona   č. 219/2006 Z.z o protikomunistickom odboji boli za veteránov protikomunistického odboja osobitne považovaní, rehabilitovaní politickí väzni, príslušníci vojenských táborov nútených prác a násilne odvlečení NKVD do sovietskych koncentračných táborov  pod správou Gulag. (Glavnoe upravlenie lagerej).  Prekážka pre priznanie účastníka a veterána protikomunistického odboja bola definovaná v § 9. (Členstvo v ľudových milíciách, členstvo v KSČ vo vyššej funkcii, spolupráca s ŠtB a iné).
V čase prijatia zákona ÚPN evidoval vyše 800 oprávnených osôb, ktorým bol priznaný štatút veterána protikomunistického odboja.  Zhruba 2/3  z nich medzičasom zomreli alebo im bol vydaný preukaz in memoriam pre ich príbuzných, ktorí o to požiadali.

            Od prijatia novely zákona o príplatku k dôchodku, ktorá zvýšenie príplatku diskriminačne   podmienila priznaním  preukazu  veterána   ÚPN, v priebehu roku 2021 ÚPN začal arbitrárne zmenou metodiky porušovať Zákon o protikomunistickom odboji a v identicky rovnakých  žiadostiach už postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam pre obete sovietskych koncentračných táborov ako aj  politickým väzňom alebo príslušníkom vojenských táborov nútených prác  nepriznával z dôvodu nepreukázania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov. 

Nakoľko Zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom  odboji  novelizovaný nebol neexistuje legislatívny dôvod pre  zmenu výkladu zákona zo strany ÚPN. 

Predkladatelia novely nebrali v úvahu námietky združení politických väzňov, že sa jedná o novelu zjavne v rozpore s antidiskriminačným zákonom porušujúcu zásady rovnakého zaobchádzania. Už zo samotného názvu zákona  č. 274/2007 Z.z.  vyplýva, že sa jedná zákon o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a nie o zákon o príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja,  k čomu došlo po prijatí novely, ktorá podmienila zvýšenie príplatku k dôchodku len pre držiteľov preukazov veterána protikomunistického odboja.

Ako potvrdzuje odpoveď bývalého predsedu správnej rady ÚPN Jána Pálffyho z 11. 5. 2021 ÚPN neočakával, že bude podaných 679 žiadostí čo je viac ako za predošlých 10 rokov.  To zrejme neočakávali ani predkladatelia zákona, ktorým išlo len o to, aby ÚPN vydal preukazy členom a členkám reholí. ÚPN prednostne začal vydávať preukazy veterána práve tejto skupine, pričom ostatní žiadatelia ako potvrdzuje list pani Kataríny Spišákovej čakajú na vybavenie žiadosti už druhý rok a časti žiadateľov bola žiadosť zamietnutá z dôvodu nepreukázania protikomunistickej činnosti v trvaní 12 mesiacov. Títo sú nútení podávať žiadosti o preskúmanie postupu ÚPN ministerstvu spravodlivosti.
Sťažnosť na prieťahy  a nezákonnú požiadavku preukazovania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke minimálne 12 mesiacov  v prípade násilne odvlečených politických väzňov do pracovných táborov, ktorí zahynuli na území býv. ZSSR, je uverejnená na našej webovej stránke.

        Dodávame, že žiadateľom z radov nášho združenia  zahynuli v pracovných táboroch živitelia rodín a požiadavka  ÚPN o predložení  dôkazov o aktívnom protikomunistickom odboji po vyše 75 rokoch je traumatizovaním  obetí komunizmu vo vysokom veku, z ktorých sa mnohí ani nedožijú rozhodnutia ÚPN.  Tieto dôkazy by bolo možné získať len z archívov NKVD v bývalom ZSSR, čo vzhľadom na súčasnú politickú situácie je nemožné.

Zásadne nemožno súhlasiť  s požiadavkou ÚPN  a je potrebné zdôrazniť, že politickými väzňami boli aj všetci  občania židovského pôvodu, ktorí zahynuli v nacistických koncentračných táboroch, hoci nevyvíjali aktívnu činnosť proti nacizmu a fašizmu.  Súčasný postup a účelová  zmena metodiky ÚPN pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam je preto zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako  akým je popieranie holokaustu!

            Nezákonnosť a porušovanie Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. potvrdzuje  aj stanovisko  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 v ktorom uvádza:

 Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná za politického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktorí boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

                                               Svetové združenie bývalých politických väzňov

  1. Odpoveď býv. predsedu Správnej rady ÚPN Jána Pálffyho na list a žiadosť o doplnenie informácií zo dňa 11.5. 2022
  2. Stanovisko  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022
List pani Kataríny Spišákovej


hlavna stranka