hlavna stranka

Od 1. januára si polepšia aj bývalí politickí väzni


Zdieľať  | 

Od 1. januára si polepšia aj bývalí politickí väzni

http://www.pv-zpko.sk/2020/01/od-1-januara-si-polepsia-aj-byvali-politicki-vazni/#more-1487

Posted on 3. januára 2020 


Aj po 30 rokoch od pádu bývalého režimu štát zmierňuje niektoré krivdy, ktoré napáchal na občanoch totalitný komunistický systém. Od 1. januára 2020 si polepší ďalšia kategória dôchodcov – bývalí politickí väzni protikomunistického odboja. Vďaka novele zákona 274/2007, ktorú na návrh poslancov SNS schválil parlament v júni 2019 sa zvyšuje mesačný príplatok k dôchodku účastníka III. odboja približne o sto percent. Vdova má nárok na 60% z tejto sumy a sirota 40 percent.

Politickí väzni sú vďační nielen za sociálne opatrenie štátu, ale aj morálnu satisfakciu – ocenenie ich statočného postoja v pokračovaní boja za slobodu, demokraciu a národné oslobodenie spod jarma komunistickej totality. Národniari sa pri presadení zákona v parlamente opreli aj o dikciu zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého – „zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami, upraví osobitný zákon“.

Z aktuálne relevantných politických subjektov tak Slovenská národná strana (SNS) najviac v histórii slovenského parlamentu pomohla zákonmi zmierniť krivdy napáchané na odporcoch a obetiach totality. Bývalí politickí väzni trpeli najmä na obranu náboženskej viery, národného presvedčenia a obhajobu základných práv a slobôd. Mnohí v účastníkov odporu získali štatút veterána protikomunistického (III.) odboja. Dodnes je aktuálny odkaz a posolstvo bývalých väzňov svedomia dôsledne brániť slobodu slova a nedopustiť prenasledovanie občanov za ich svetonázor alebo politické presvedčenie rovnako aktuálny, až akútny.

Žiaľ, agentúrna správa (tasr) použila zavádzajúci backround, z ktorého plynie dojem, že slovenskí politickí väzni sú na tom horšie ako českí, čo nie je pravda.
Spôsob podania informácie, čerpaný z argumentácie predkladateľov v čase prerokúvania novely zákona v parlamente, zavádzajúco prekrýva skutočný aj skutkový stav, čím dochádza k omylu a znehodnocuje sa práca predkladateľov – reálne skokové zvýšenie príplatku, aj práca vedenia organizácie PV ZPKO, ktorí pol roka viedli s predkladateľom (SNS) odborno-politické rozhovory, zdôvodňujúc potrebu navýšenia príplatku. Keďže som bol iniciátorom návrhu, viem o tom najviac. Preto aj cítim povinnosť dať informáciu na správnu mieru.
Systém dôchodkového zabezpečenia bývalých politických väzňov má na Slovensku vyššiu právnu silu a právnu istotu pre konečných užívateľov sociálnej kompenzácie za spôsobené krivdy – príplatok k dôchodku. Na rozdiel od českých muklov príplatok k dôchodku slovenským väzňom garantuje zákon a nie nariadenia vlády ako je to v Českej republike.
V skutočnosti majú od 1. januára 2020 slovenskí politickí väzni 2,5x vyšší príplatok , resp. v Českej republike je príplatok voči slovenskému na úrovni necelých 40%. Tu je porovnanie: 50 ČKK/mesiac väzby v ČR (1,968 Eur); 5,00 EUR na Slovensku za mesiac väzby.

V Českej republike sa navyše príplatok nevypláva za pobyt v tábore nútených prác (TNP), ani za výkon vojenskej služby vo vojenskom tábore nútených prác (PTP). Tieto kategórie, vrátane odvlečených do sovietskych Gulagov, zahrnul slovenský právny poriadok novelizáciou môjho pôvodného zákona z roku 2007 (zákon č. 274/2007 Z.z.) pod číslom 272/2008 Z.z. a slovenská legislatíva ich považuje za politických väzňov v systéme odškodnenia. Na Slovensku mali už podľa starého výpočtu o 20% vyšší podiel aj vdovy alebo vdovci po bývalom politickom väzňovi (0,98 eur/mesiac v ČR, na Slovensku 1,20 eur/mesiac väzby).

Suma sumárum Slovenská republika aktuálne zmierňuje krivdy na bývalých politických väzňoch komunizmu výrazne vyššie ako je to v susednom Česku. Tam navyše došlo k znefunkčneniu organizácie väzňov vnútornými rozpormi, takže organizáciu riadi súdom určený správca.

Výsledkom spolupráce parlamentu (predsedu NR SR Andreja Danka a klubu poslancov za Slovenskú národnú stranu (SNS) a vedenia Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO) je skokové prilepšenie si k dôchodku vo forme príplatku o viac ako 100 percent a lepšie sociálne zabezpečenie pre účastníkov Tretieho odboja. Vláda taktiež po našich apeloch a osobnému zaangažovaniu sa čestného predsedu pána Arpáda Tarnóczyho na pietnej spomienke 17. novembra 2019 konečne vyčlenila aj zdroje, ktoré v tomto roku umožnia dôstojné dobudovanie centrálneho Pamätníka popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu, kde chýba na pamätných tabuliach ešte sto mien popravených politických väzňov komunizmu.

Rafael Rafaj
podpredseda, PV ZPKO


Poznámka:
Autor stanoviska ako poslanec NR SR navrhol zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politických väzňom a inicioval v roku 2019 prijatie novely, zvyšujúcej sumu príplatku o viac ako sto percent.
Rafael Rafaj kandiduje za Slovenskú národnú stranu (SNS) z päťdesiateho miesta (50.) a mieni tak ako v minulosti zastupovať aj politických väzňov a ich rodinných príslušníkov pri ďalšom zmierňovaní napáchaných krívd a diskriminácie bývalým režimom
Tu je link na agentúrnu správu, na ktorú sme reagovali:
https://www.teraz.sk/najnovsie/politicki-vazni-a-ich-blizki-dostanu/438394-clanok.html

 hlavna stranka