hlavna stranka

Predtým strážili socializmus – dnes parazitujú na štátnych dotáciách

„ ... Vaša úloha sa vôbec neskončila, ba nie je ani menšia, než bola doposiaľ. I naďalej treba byť na stráži so všetkou húževnatosťou a obetavosťou.
Rozvratníci a záškodníci, ktorí uvideli, že ľud sa obrátil v úplnej jednote proti nim, že zostali generálmi bez vojska a že boli vyhnaní z politického a verejného života, budú sa usilovať ukryť v podzemí a odtiaľ podnikať svoje výpady proti bezpečnosti republiky a proti nášmu budovaniu.
Preto musíme byť v ustavičnej pohotovosti proti týmto snahám o podvratnú činnosť, v ktorej domáci reakčníci budú spolupracovať s agentmi a špiónmi zo zahraničia .. ."
Klement Gottwald - 28. februára 1948

http://www.sme.sk/c/5872453/zvaz-protifasistickych-bojovnikov-dostal-dotaciu-224-tisic-eur.html

Zdieľaj  | 


Noc na Švédskom vale (1. časť) (2. časť)

Minister vnútra SR Daniel Lipšic a jeho politbyro – komisia zložená z odborníkov, ako uviedol  denník SME v článku Zväz protifašistických bojovníkov dostal dotáciu 224-tisíc eur rozhodli opäť k plnej spokojnosti bývalých prisluhovačov totalitného komunistického režimu a dnes už novodobých bojovníkov proti extrémizmu. Výška poskytnutej dotácie na rok 2011 - 224-tisíc eur to jasne dokazuje. Opäť sa potvrdilo, že textilný či plyšový prevrat v novembri 1989 bol naaranžovanou fraškou a podvodom na obetiach stalinizmu a komunizmu ako aj občanoch Slovenskej republiky.  Žiaľ niektorým narýchlo vykvaseným slovenským politikom s predstieraným imidžom demokrata uniklo to podstatné, že k funkciám a výnosným korytám sa nedostali pričinením  servilných vrtichvostov a niekdajších strážcov socializmu zo SZPB, ktorí tento režim aktívne podporovali až do roku 1989, ale ekonomicko-politicky pád  komunizmu sprevádzali aj tisíce obetí väznených, popravených a zastrelených na hraniciach, ktoré sa dnes stávajú pre týchto politikov nežiaducim elementom.

Pre obete stalinistických gulagov  a politických väzňov z najstaršej organizácie na území bývalého Československa sa žiadne peniaze v štátnom rozpočte nenašli a žiadosť Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov o dotáciu po piatich rokoch zrazu údajne nesplnila podmienky Lipšicovho politbyra. Za pozornosť stojí fakt, že tzv. ľavicový SMER-SD a jeho bývalý minister vnútra Kaliňák nezkĺzli až k tomu aby ekonomicky likvidovali na Slovensku asi jediné apolitické a nezávislé občianske združenie združujúce vyše 1000 členov v SR a zahraničí vrátane obetí stalinských gulagov, ktoré počas štyroch rokov dostávalo aspoň skromnú dotáciu vo výške od 6000 do 7000 eur ročne čo sa rovná zhruba mesačnému platu a odmene poradcu ministra vnútra ako uviedol denník Nový čas dňa 16.5.2011 v článku Našli sme „džob snov“: Takto zarábajú poradcovia ministrov!

Daniel Lipšic sa môže už len hanbiť zato, že odhalil svoju pravú tvár veľkého pseudodemokratana na ktorého sa rád hrá a  ktorý je v skutočnosti antidemokratom bez elementárnej  úcty k zväčša prestárlym a životom skúšaným členom Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, ktorý prešli peklom stalinských a komunistických represii.

Na okraj, z úcty k obetiam, stojí pripomenúť koho po roku 1989 tak štedro kŕmia dnešní pseudodemokrati. SZPB na svojej webovej stránke http://www.szpb.sk/proces.htm verejne propaguje páchateľov komunistických zločinov ako potvrdzuje propagácia knihy býv. vojenského prokurátora A. Rašlu, ktorý poslal na smrť, okrem iných, aj nevinných študentov Tesára, Pučika a Tunegu. Členovia SZPB farizejsky a vypočítavo uvádzajú, že Rašla podával žalobu na prezidenta Jozefa Tisa  ale zbabelo mlčia, že ten istý Rašľa posielal na smrť aj členov Žingorovej partizánskej skupiny, nehovoriac už o takom hyenizme, že žaloval aj synovca organizátora SNP generála Viesta a ďalších členov jeho rodiny. V jednej z pozvánok pobočky SZPB v Poprade tohto justičného vraha a kata  nazvali legendou protifašistického odboja.
Podrobnosti o činnosti a pravej tvári prokurátora Rašlu sú uverejnené na webovej stránke našej Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov http://www.szcpv.org/11/rasla.html v príspevku Sme schizofrenický národ dvoch tvári.
Článok Za čo bojoval SZPB? uverejnený v časopise Konfederácie politických väzňov Svedectvo v roku 1992, je aj takmer po dvadsiatich rokoch stále aktuálny.

                                   Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

ZA ČO BOJOVAL SZPB?

III. protikomunistický odboj, čiže právo národa postaviť sa na odpor proti vlastnému ničeniu, sa dnes stal politickou kalkuláciou, v ktorej mnohí vidia ohrozenie svojich pozícií. Ostáva totiž faktom, že uznanie III. odboja by prakticky znamenalo zaradenie všetkých bývalých marxistov za súčasť totality, proti ktorej bol odpor namierený. Týmto pokryteckým kalkulovaním sa z totality stal už len akýsi abstraktný pojem, ktorého konečný dôsledok vystihuje nápis na jednom bratislavskom múre: "Komunisti, odpustili sme vám:"

Zatiaľ čo Konfederácia politických väzňov ostala v roku 1991 v pozícii "žobrajúceho", SZPB dostal zo štátneho rozpočtu 6 miliónov Kčs. Že si to skutočne zaslúžili, potvrdzuje nasledujúci dokument  publikácia Marty. Vartíkovej, STRÁŽIME SOCIALIZMUS. Knihu vydal v roku 1973 Ústav marxizmu-leninizmu KSS vo vydavateľstvo Pravda.

 Správa o činnosti Okresnej pobočky Zväzu slovenských partizánov vo Zvolene počas Februárového víťazstva pracujúceho rudu v roku 1948.
Dňa 21. februára 1948 doručili Pavlovi Bolkovi, tajomníkovi OP ZPB vo Zvolene, telegram. Tajomník Zväzu slovenských par­tizánov v Bratislave oznamuje súdruhovi Bolkovi, aby sa okamžite dostavil do Bratislavy. Súdruh Bolko na výzvu ihneď odcestoval. Tam dostal informácie o „pripravovanej zrade ministrov a funkcionárov" bývalej Demokratickej strany. Zároveň dostal smernice, ako ZSP vo zvolenskom okrese má odraziť útoky re­akčných síl, grupujúcich sa najmä v DS. ZSP sa jednoznačne postavil za líniu ÚV KSČ. Súdruh Bolko ihneď oboznámil predsedu J. Gregorčíka s danými úlohami. Užšie predsedníctvo vytvorilo okresný štáb, boli v ňom: Pavol Bolko (vedúci štábu), škpt. J. Gregorčík, Pavol Hrčka a Štefan Ozimy. Za OV KSS Anton Wágner. Súdruh Bolko dostal úlohu, aby sa spojil s veliteľom NB, od ktorého mal vyžiadať výzbroj pre dve čaty pomocného strážneho oddielu z vybraných partizánov pobočky. Veliteľ NB v tom čase zbrane nemal a veliteľ posádky plk. Želinský ich odmietol vydať. Tieto zbrane potom poskytol škpt. J. Gregorčik, ktorý ich vydal bez vedomia veliteľa okresnej posádky. Dal k dispozícii: 10 pušiek s bodákmi, 1 ľahký guľomet, 1 debnu nábojov, 1 debnu ručných granátov. Zbrane doniesli v nočných hodinách na okresnú pobočku.
Na základe nariadenia Ministerstva vnútra a po dohode s HV NB mali byť partizánske oddiely pričlenené k NB. V zmysle ďal­ších pokynov VII. odboru Povereníctva vnútra v Bratislave sa vytvorili ďalšie partizánske oddiely aj v ďalších obciach, kde mala silné pozície Demokratická strana. Na výzvu súdruha Gott walda sa už 25. februára 1948 utvoril okresný výbor NF, ktorého členmi boli: škpt. J. Gregorčík, P. Bolko, P. Hrčka, A. Wágner a K. Kares. Predsedom OAV NF bol súdruh Blažovský. Vzápätí sa utvorili vo všetkých obciach miestne pobočky NF. Prvou úlo­hou OAV NF (obdobne ako MV NF) bolo očistiť a odstrániť zo štátnych inštitúcií príslušníkov Demokratickej strany, ktorí mali protiľudový postoj k socialistickému vývoju našej vlasti.
Zväz protifašistických bojovníkov, Okresný výbor Zvolen, Stredoslovenský kraj

Komentár k tejto správe je zbytočný, pretože by si dnes sotva vedel niekto predstaviť členov KPVS ako s puškami a granátmi "očisťujú" štátne inštitúcie od členov KSČ. Aké boli ďalšie osudy členov Demokratickej strany a ich rodín? Uvádzam len jeden z mnohých. Poslanec za Demokratickú stranu pán Ján Bendík z Popradu bol nezákonne uväznený za účasť na náboženskom zhromaždení. Po niekoľkoročnom väznení podľahol následkom poškodenia zdravia, ostala po ňom vdova s dvoma deťmi, ku ktorej sa všetci otočili chrbtom.

Nechcem znevažovať pamiatku tých, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu proti fašistickej totalite, žiaľ mnohí sa stali zmanipulovaným nástrojom inej totality. Skutoční partizáni sa nikdy nespreneverili partizánskej prísahe a zvolili si radšej väznice a popraviská, než aby zradili vlastný národ.

PRÍSAHA ČESKOSLOVENSKÉHO PARTIZÁNA znela: "V tomto boji neustanem, kým posledný cudzí votrelec nebude vyhnaný z našej pôdy, kým Československá republika, štát troch rovnopráv­nych slovanských národov - Čechov, Slovákov a Karpatských Ukrajincov - nebude opäť slobodná. Mojím heslom bude: Smrť okupantom - slobodu národom Československa! Tak prisahám!"

František Bednár Svedectvo – mesačník KPVS 1992

Poznámka: Čo ostalo z prísahy partizána krátko po skončení vojny? Hnedú totalitu vymenila totalita červená, nacistiské väznice nahradili väznice komunistické, Podkarpatskú Rus komunisti prenechali Stalinovi a k tomu mu ako bonus pridali niekoľkotisíc naších občanov-civilov ako otrokov na prácu v gulagoch


S témou súviasiace:
Štefan Pazdera - dokumenty doby
Príhovor k 41. výročiu okupácie Československa 21. augusta 1968
Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 42. výročia okupácie Československa 21. augusta 1968


Zväz protifašistických bojovníkov dostal dotáciu 224-tisíc eur

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra (MV) SR pridelilo Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) na tento rok dotáciu vo výške 224.000 eur.
Podľa informácií komunikačného odboru rezortu, ktoré poskytli TASR, si aj podali žiadosť v uvedenej výške. Tieto peniaze plánujú využiť na usporiadanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia SR, SNP a víťazstva nad fašizmom. Ďalej aj na spomienkové akcie a stretnutie odbojových skupín, zhromažďovanie archívnych dokumentov, vydávanie publikácií, zborníkov a časopisov či zverejňovanie informácií na internete. Časť financií pôjde aj na vykrytie hospodárskych a správnych výdavkov či mzdy.
Minulý rok dosiahla dotácia zo strany MV sumu 320.000 eur, ďalších 7000 eur im poskytlo ministerstvo obrany. Podľa hovorcu MO SR Ivana Rudolfa na akciu, na ktorú si SZPB vyžiadal peniaze, dostalo MO niekoľko sťažností od jej priamych účastníkov. Pridelené prostriedky mal zväz použiť na zabezpečenie stravovania. Ako Rudolf poznamenal, peniaze asi išli na iný účel, keďže účastníci podujatia si za stravu platili.
Na druhej strane privítal Rudolf nové pravidlá, podľa ktorých pri prideľovaní dotácií postupuje každé ministerstvo. "Vítame takýto nový systém, podľa ktorého sa určili nové pravidlá hry. Každý má rovnaké šance a o žiadostiach rozhoduje komisia zložená z odborníkov," poznamenal pre TASR.
Predstavitelia SZPB sa v stredu 27. apríla stretli s premiérkou Ivetou Radičovou. Hovorili s ňou aj o pre nich najväčšom probléme, ktorým je nedostatok financií. Predseda zväzu Pavol Sečkár poznamenal, že po minulé roky už vo februári vedeli, s akou sumou môžu počítať, pričom teraz ešte na stretnutí netušili, či nejakú dotáciu získali. Ako Sečkár dodal, ak by klesla pod 300.000 eur, tak budú mať problémy so svojím normálnym fungovaním.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov má vyše 22.000 členov, z nich je 4000 priamych účastníkov odboja.

http://www.sme.sk/diskusie/1830733/1/Zvaz-protifasistickych-bojovnikov-dostal-dotaciu-224tisic-eur.html

" ...vy ste člen zväzu protifašistických

...bojovníkov?!"
,
"án o! a čomu sa čudujete?"
,
" tomu, že máte len 70 rokov!"
Reagovať | heureka12
30.04.2011 11:40 | Oznám správcovi | Odkaz

Dobra pripomienka

Ako po povstani:
10 000 sa zapojilo do bojov
15 000 bolo zranenych
20 000 dostalo vyznamenania
Reagovať | Paul von Hindenburg |
30.04.2011 12:00 | Oznám správcovi | Odkaz

Darmožráči...

Ešte by ma zaujímala jedna vec: "Tieto peniaze plánujú využiť na usporiadanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia SR...

Prosím Vás, kedy títo "oslobodzovali SR"? Kedy sa to "oslobodenie SR" uskutočnilo?
Reagovať | Slovän
30.04.2011 23:02 | Oznám správcovi | Odkaz

skor zvaz

komunistickych bojovnikov...
Reagovať | kamov
30.04.2011 12:28 | Oznám správcovi | Odkaz

... tiež si myslím,

že sú tam väčšinou boľševici s potomkami ... stále robia históriu ... :-)
Reagovať | reda |
30.04.2011 13:15 | Oznám správcovi | Odkaz

Prozi akému fašizmu teraz bojujú?

Proti Maďarskému?
Reagovať | Trabant
30.04.2011 13:34 | Oznám správcovi | Odkaz

tomuto nerozumiem

22.000 členov, z nich je 4000 priamych účastníkov odboja

18.000 je potom co ? Plateny fanklub?
Reagovať | zrusit uzivatela
30.04.2011 15:16 | Oznám správcovi | Odkaz

?

to by aj mňa zaujímalo...
Reagovať | carmin
30.04.2011 16:32 | Oznám správcovi | Odkaz

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
Reagovať | strateny vo Ficovom raji |
30.04.2011 16:40 | Oznám správcovi | Odkaz

 

pardon partizani z rokov 1970 a vyssie, tori tieto zasluhy ziskali dedenim. A este aj teraz im pchaju peniaze. Clovek by sa dogrcal.
Reagovať | strateny vo Ficovom raji |
30.04.2011 16:41 | Oznám správcovi | Odkaz

... možno by stálo za námahu,

urobiť zoznam anomálií, dokedy sa ešte budeme boľševikom a novoboľševikom skladať na apanáže v rôznom spolkovom utajení ... :-)
Reagovať | reda |
30.04.2011 18:30 | Oznám správcovi | Odkaz

cigánom

dávať má zmysel, týmto je to zbytočné.
Reagovať | percento |
30.04.2011 15:49 | Oznám správcovi | Odkaz

 

Clenom zväzu je dotácia nedostatočná, mne sa zdá, že je moc dostatočná (4OOO priamych účastnikov), každý rok asi nevydávajú nové publikácie, brožúry,...
Reagovať | mishella
30.04.2011 17:34 | Oznám správcovi | Odkaz

stavim sa o liter slivovice

ze ked spocitame pocet vsetkych poberatelov 255ky od roku 1945 doteraz , tak ich bude ovela viac, ako bolo tych, co sa zapojili bud nutene alebo dobrovolne do protistatneho ***** "SNP"
Reagovať | zaznamnik_ sestnastej_generacie
30.04.2011 19:18 | Oznám správcovi | Odkaz

kurnik aj s cenzurou

tie hviezdicky su protistatnypuc
Reagovať | zaznamnik_ sestnastej_generacie
30.04.2011 19:19 | Oznám správcovi | Odkaz

Poberateľov 255-ky bolo na Slovensku asi

200 tisíc. Účastníkov v SNP asi 60 tisíc. Teda 140 tisíc bolo falošných odbojárov.
Reagovať | KOP
01.05.2011 23:36 | Oznám správcovi | Odkaz

v slovenskej republike

stat priamo dotuje 814 rozpoctovych a prispevkovych organizacii a prispieva dotaciami, jednorazovymi prispevkami alebo darmi dalsim cca.500 zdruzeni,spolkom,iniciativ atd,atp...okrem toho zivi politicke strany a uznane cirkvi...
prajem pekny vecer kolegom - danovym poplatnikom
Reagovať | sano b
30.04.2011 22:10 | Oznám správcovi | Odkaz

zrusit dotacie

zrusit dotacie vsetkym neproduktivnym organizaciam ci na neproduktivne ucely, ako su odmeny pre uspesnych sportovcov, ci tito tzv. protifasisticki bojovnici, z ktorych vacsina v zivote ziadneho fasistu nazivo nevidela...
Reagovať | vierama |
30.04.2011 22:20 | Oznám správcovi | Odkaz

Tieto postkomunistické zväzy

Majú jedného zástupcu v každom okrese - myslím že ich je niečo cez stovku, žijúcich je 4000,- všetko to budú 70tníci, a tých ostatných 18000 sú možno len fiktívni, ale vzhľadom na historické výčiny fašistov sa im každý príspevok dá ľahko odôvodniť, no myslím si, že je čas s tým prestať, tých 4000 poberá určite solídne dôchodky s kadejakými príplatkami, ich činnosť je už nulová, ináč sa nedá nazvať, lebo naozaj ich v bežnom živote nevidieť, nepočuť, fašisti sú spacifikovaní, nikdy sa im už nepodarí dokončiť čo by chceli tým starým spôsobom, dnes sa to robí ináč - že bratček amík - tak načo to? Plačú nemocnice, že nemajú prašulky ale v skutočnosti sa už nemôže biela mafia dočkať až sprivatizuje špitály a špitáliky a podojí kravičku nazvanú občan, čo tak bezplatné útulky pre bezdomovcov, keď máme na apartmány pre utečencov a aj na ich vreckové, ktopré šterdrým priehrštím míňajú v krčmách a tak podobne z príležitosti sa nevyjadrujem k tým padákom a tým, ktorím je povolené uplatňovať nadmerné daňové prašulky. Nuž zase mlátim prázdnu slamu.
Reagovať | Stedan
30.04.2011 23:15 | Oznám správcovi | Odkaz

 

Tých 18.000 neaktívnych,to sú staré partizánky a ich potomkovia ? Do SNP sa hrnuli len k...y a banda vagabundov,ktorí okrádali a vraždili ľudí,robili to presne tak ako Rusi,všetku vinu zvaliť na Nemcov.Tým nechcem ospravedlňovať zverstvá nemeckého vojska. Navzájom si potvrdzovali,že boli účastníkmi odboja,potom stačilo podať žiadosť na ÚV KSČ a (určite) po schváleni dostal preukaz odbojára.Od súdruhov dostali slušné dôchodky a teraz sa im ešte stále máli,som zvedavá,čo na to táto vláda. Je zaujímave,že im bola "odklepnutá" suma o ktorú žiadali. Tie peniaze potrebujú nemocnice,školy,inštitúcie,ktoré sa starajú o týranych ľudí bez rozdielu či je to dieťa alebo dospelí človek. Vtedy sú peniaze problém, ale pre tú komunistickú bandu sa nájdu v plnej výške. Viem o iných,čo by si zaslúžili tieto peniaze,sú to tí,čo museli odísť zo Slovenska a ísť žiť do Svetej zemi. Ospravedlnenie nestačí. Ubližovali im nielen Nemci ale aj komunisti,ktorý i kradli ich majetky.
Reagovať | Babula
01.05.2011 17:38 | Oznám správcovi | Odkaz

Tí čo v povstaní skutočne bojovali

už poväčšinou nežijú,tí čo ešte berú tzv.255 už svoje dostalo.Donekonečna sa rozdávať peniaze za zásluhy nedajú...ale radšej im ako na menšiny to povedal Orbán.
Reagovať | Rup
01.05.2011 20:01 | Oznám správcovi | Odkaz

Členstvo

Tých 18000 sú členovia, ktorých naverbovali v posledných rokoch. Podľa ich štatútu je možné do tejto organizácie vstúpiť aj v súčasnosti a v akomkoľvek dospelom veku. Len neviem ako majú teraz zadefinovaný antifašizmus. P. Sečkár je politický mág, ktorý sa vie pohybovať v každom politickom prostredí, ale v koreňoch je to starý komunista.http://www.cas.sk/clanok/198147/nasli-sme-dzob-snov-takto-zarabaju-poradcovia-ministrov.html

Našli sme „džob snov“: Takto zarábajú poradcovia ministrov!

Diskusia k článku

Dnes 06:00 - Rozdávať rozumy a poberať kráľovské peniaze? Na ministerstvách nič výnimočné. Mnohí členovia vlády sa obklopili poradcami.

Minister Daniel Lipšic (vľavo) a jeho pravá ruka na vnútre, poradca Milan Krajniak (vpravo).
Autor: TASR
Tých za ich služby krásne platia a odmeňujú. Samozrejme, nie zo svojho vrecka, ale zo štátnych, čiže našich peňazí. A aká je ich zodpovednosť? Často absolútne žiadna!
Rekordérom je poradca ministra dopravy Jána Figeľa Marián Kolník. Nový Čas
už minulý týždeň odhalil, že okrem platu dostal ku koncu minulého roka odmenu neuveriteľných 9 215 €. „Pán Kolník bol lídrom vo vyjednávaní s koncesionármi prvého a tretieho balíka PPP, taktiež sa významne pričinil o ozdravný plán železníc, ktorý prvýkrát po dvadsiatich rokoch zastaví zadlžovanie železníc a otvorí cestu k modernizácii,“ obhajoval jej výšku hovorca rezortu dopravy Martin Krajčovič. Kolníkovi, ktorého opozícia považuje za sivú eminenciu na ministerstve, navyše od januára zvýšili plat z 2 400 € na 3 000 €.
Koncoročné odmeny dostali aj iní poradcovia viacerých ministrov, pohybovali sa však od 1 800 € do 4 700 €. Niektorí ministerskí radcovia zase ministrom pomáhajú dobrovoľne a za svoju prácu neberú žiadne platy ani odmeny. Viacero poradcov má minister hospodárstva Juraj Miškov. Jeho ôsmi blízki muži
mu radia v oblasti podnikania, médií, v energetike, medzinárodnom obchode či vo finančnej politike, všetci však zadarmo
. Financmajster Ivan Mikloš má troch poradcov, ich mená nepovedal a do tímu pribudne aj odvolaný šéf Daňového riaditeľstva SR Miroslav Mikulčík. Jeho plat ešte nie je známy.


Minister vnútra Daniel Lipšic

Daniel Lipšic, minister vnútra

Milan Krajniak: plat 2 950 €, odmena 4 700 €


Ivan Mikloš opäť hovoril o kauze daňovákov.

Ivan Mikloš, minister financií

Odborník 1: plat 2 500 €, odmena 2 700 €
Odborník 2: plat 1 500 €, odmena 2 200 €
Odborník 3: plat 3 165 €, odmena 0 €
Miroslav Mikulčík: plat - ešte neznámy


Ján Figeľ

Ján Figeľ minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Anna Gareková, externá poradkyňa: plat 0 €, odmena 0 €
Marián Kolník, interný poradca: plat 3 000 €, odmena - 9 215 €


Minister obrany Ľubomír Galko ukazuje protikorupčnú linku.

Ľubomír Galko, minister obrany

Ľubomír Háberl, interný poradca: plat 1 720 €, odmena 1 800 €
Tomáš Valášek, externý poradca: plat 0 €, odmena 0 €


Ivan Uhliarik

Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva

Katarína Zollerová: plat 2 500 €
Tomáš Szalay: plat 3 000 €
Iveta Klimová: plat 2 700 €


Mikuláš Dzurinda

Mikuláš Dzurinda, minister zahraničia

2 externí poradcovia na dohodu - 1. plat - 880 €, 2. plat - 1 280 €


Jozef Mihál

Jozef Mihál, minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Peter
Tatár, práca na dohodu: plat 11,50 €/hod.
Xaver Gubáš, práca na dohodu: plat 2 400 €, odmena - nemá nárok


Minister kultúry Daniel Krajcer.

Daniel Krajcer, minister kultúry

Pavol Pavlík, na dohodu: do 1 000 €
Pavol Demeš, na dohodu: do 1 000 €
Fero Turňa: 0 €


Eugen Jurzyca

Eugen Jurzyca, minister školstva

Zdenko Krajčír, Peter Mederly - výšku platu a odmien odmietol zverejniť

Nemajú poradcov alebo im nič neplatia:

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja - nemá žiadnych poradcov
Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti - nemá žiadnych poradcov
József Nagy, minister životného prostredia
- nemá zatiaľ žiadnych poradcov
Juraj Miškov, minister hospodárstva - má 8 externých poradcov, ide o dobrovoľnú spoluprácu bez odmeny

 

hlavna stranka