hlavna stranka

Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Žiadosť 25.6.2022

Vážený pán
Predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218


podatelna@upn.gov.sk

 Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu   a iniciovanie novelizácie  zákona o protikomunistickom odboji

Vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, dovoľte mi popriať Vám v mene nášho združenia veľa síl pri plnení poslania a úloh Ústavu pamäti národa. Priali by sme si, aby ste  sa  svojej funkcie  zhostili s rovnakou odvahou a obetavosťou  ako Vaši predchodcovia   Ján Langoš, ktorý zahynul pri dopravnej nehode  symbolicky cestou   na súdne konanie   vo veci žaloby  proti ÚPN podanej evidovaným spolupracovníkom ŠtB a  Ondrej Krajňák, syn bývalého politického väzňa,  ktorého dôsledne hájenie historickej pravdy  v spore s bývalým premiérom Českej republiky Andrejom Babišom  viedlo  k prijatiu hanebnej novely zákona, ktorá  oklieštila právomoci a kompetencie predsedu ÚPN v súdnych sporoch s bývalými spolupracovníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti a v konečnom dôsledku ukončila jeho pôsobenie v ÚPN.

Pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunizmu ste 24. 6. 2022  pripomenuli, že sme sa doposiaľ nevysporiadali  s tragickým obdobím komunizmu a obete komunizmu sa nedočkali zadosťučinenia a spravodlivosti najmä kvôli presahovaniu  ľudí bývalého režimu, ktorí  naďalej pôsobili v súdnictve a prokuratúre.
Bohužiaľ sme nútení konštatovať, že politickí väzni a ich rodiny sa nedočkali zadosťučinenia a spravodlivosti v súčasnosti aj kvôli necitlivému prístupu Ústavu pamäti národa pri  vybavovaní žiadostí oprávnených osôb o vydanie preukazu účastníka / veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí  účinnosti nešťastného a diskriminačného zákona č. 365/2020, ktorý   vytvoril dve kategórie politických väzňov tým, že podmieňuje  priznanie príplatku k dôchodku a finančného príspevku  rozhodnutím ÚPN o vydaní  preukazu  veterána protikomunistického odboja.
           Podrobnosti k traumatizujúcemu postupu  ÚPN k obetiam  komunizmu, ktoré už druhý rok čakajú  na vybavenie ich žiadosti,  sme uverejnili na našej webovej stránke v stanovisku k svojvoľnému výkladu zákona o protikomunistickom odboji http://www.szcpv.org/22/stanovisko.html
Poukázali sme na to, že politickí väzni a ich rodiny sa stali obeťami snahy vlády o vysporiadanie sa s bývalým komunistickým režimom.

Hoci sa totalitný režim zrútil už pred  vyše 32 rokmi, krivdy pretrvali dodnes. Takmer 10 000  príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti a funkcionárov Komunistickej strany stále poberá výsluhový dôchodok, zatiaľ čo ich obete neraz žijú na hranici chudoby. Všetky pokusy o nápravu do roku 2020 zlyhali.
            Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) rozhodla, že to napraví obdobne ako  to urobila Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a pobaltské štáty.  V programovom vyhlásení uvádza, že  „presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov“.
Poslanci Národnej rady schválili, aby veteráni protikomunistického odboja alebo ich príbuzní dostali jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1 989 eur. Súčasne im priznali zvýšenie príplatku k penzii zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenej slobody. 
Zákon 365/2020 rozšíril okruh oprávnených osôb  pre poberanie príplatku k dôchodku aj o  kňazov a rehoľníkov, ktorí boli  najmenej tri mesiace internovaní v centralizovaných kláštoroch.
Začiatkom marca 2022 však Ústavný súd  na základe návrhu opozície  rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu  a má posúdiť či je v súlade s ústavou.  Postup opozície je evidentným dôkazom, že  na Slovensku  prebieha skrytou formou  boj o vysporiadanie sa s komunizmom.

Týmto sa zámer programového vyhlásenia vlády  -  vyplácanie príplatkov k dôchodkom politických väzňov  zo zdrojov z odobratých nezaslúžených  benefitov predstaviteľov komunistického režimu nenaplnil a obeťou sa stali opäť politickí väzni a ich pozostalí, ktorí  často aj vyše roka čakajú na vybavenie žiadosti podanej ÚPN o priznanie veterána protikomunistického odboja in memoriam, pretože vo väčšine prípadov  žiadosti podávajú vdovy a deti. V prípade členov nášho združenia, ktorým ich otcovia - živitelia rodín zahynuli v pracovných táboroch v bývalom ZSSR alebo počas transportu, títo žiadatelia ani nevedia kde a ako boli ich príbuzní pochovaní a sotva možno očakávať, že  majú doklady o ich protikomunistickom odboji.
 
            Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 365/2020 a náraste počtu žiadateľov  ÚPN  a Ministerstvo spravodlivosti SR v  snahe znížiť počet žiadostí a tým aj finančné náklady  štátu zmenili kritéria pre priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja  v rozpore s ustanovením   § 6  zákona  č. 219/2006 o protikomunistickom odboji neprípustnou retroaktivitou, ktorá je porušením základných princípov právneho štátu a hodnôt Európskej únie, ktorej členom je Slovenská republika.
ÚPN pri vybavovaní žiadostí  účelovým  arbitrárnym a zjavne retroaktívnym výkladom zákona  aj naďalej spôsobuje prieťahy v niektorých prípadoch trvajúce už viac ako jeden rok.

ÚPN od účinnosti zákona o protikomunistickom odboju v roku 2006   priznával postavenie účastníka protikomunistického odboja 
podľa § 5 zákona č. 219/2006 Z. z. každému, kto v rozhodnom období:

- bol členom ilegálnej organizácie alebo skupiny aktívne bojujúcej proti komunistickému režimu.
- sa účinne podieľal na vytvorení ilegálnej organizácie alebo sa aktívne zúčastnil na činnosti takej organizácie.

Podľa § 6 čl. 1  ÚPN priznával  postavenie  veterána protikomunistického odboja každému
-
kto bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný,
- alebo bol v období rokov  1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác,
- alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal bývalý ZSSR zriadené v iných  štátoch.
ÚPN  žiadosť odmietol len v prípade prekážok, ktoré boli uvedené v ustanovení § 9 zákona. Napríklad vedomá spolupráca s ŠtB, funkcia v KŠČ a ďalšie dôvody.

Na jednej  strane je ÚPN pasívny k postupu opozície a vydaniu predbežného opatrenia, ktorým sa pozastavila účinnosť zákona o znížení výsluhových dôchodkov  príslušníkov ŠtB a funkcionárov komunistického režimu a na druhej je mimoriadne aktívny pri hľadaní dôvodov ako znížiť počet  schválených   žiadostí o priznanie  veterána protikomunistického odboja.
            Vo viacerých prípadoch už vyše ročné prieťahy a odpovede  ÚPN traumatizujú starých ľudí a sú doslova znevažovaním  obetí komunizmu a stalinizmu. Skúste sa vžiť do  cítenia príbuzného, ktorému zahynul manžel alebo otec v sovietskom gulagu ak dostane oznámenie ÚPN, že má po vyše  70 rokoch od jeho smrti predložiť doklady preukazujúce jeho protikomunistickú činnosť trvajúcu viac ako 12 mesiacov.

Existuje ešte väčší dôkaz ako smrť človeka v kontexte so zločinmi komunizmu a protikomunistickým  odbojom?
Každý nevinný popravený alebo usmrtený v gulagu v dôsledku neľudských podmienok prispel svojou obeťou k celosvetovému zápasu proti komunizmu a nemožno preto jeho smrť považovať za zbytočnú a márnu.  Zákon o protikomunistickom odboji  práve preto v § 6 definoval politických väzňov,  príslušníkov PTP a násilne odvlečených ako súčasť protikomunistického odboja a priznával im prednostne postavenie veterána protikomunistického odboja.

Politickí väzni a obete komunizmu stratili istou a pocit,  že ÚPN sa stavia za nich, pretože sa z neho stáva  normalizačná a kádrovacia  komisia ako v 50 rokoch alebo v období husákovej  normalizácie. Poslaním  ÚPN je vyzdvihovať obete komunizmu, podporovať ich a nie ich traumatizovať.  Taktiež aj menovať tých, ktorí  spôsobovali utrpenie a ľudské  tragédie, čo sa žiaľ od hanebnej novely  zákona o ÚPN nedeje.

            Je poľutovaniahodné, že poslanci NR SR sa stotožnili s účelovým   výkladom zákona o protikomunistickom odboji ministerstva spravodlivosti a ÚPN s neprípustnými prvkami zavádzania retroaktivity, čo je v  právnom štáte popieraním ideálov novembra 1989.

Poukazujeme na to,  že  komunistický režim zatváral nevinných ľudí, len za prejav viery a označoval ich za nepriateľov ľudovodemokratického  zriadenia, čo spočívalo len v tom, že  nemali správny kádrový pôvod alebo boli veriaci a to najmä  v 50 rokoch, kedy ešte neexistovala tajná cirkev, ktorej činnosť sa už považovala za trestný čin marenia štátneho  dozoru nad cirkvou. Kňazi a členovi reholí  sa v súlade s kresťanským učením  ani nezapájali do priameho a otvoreného odporu proti komunistickému režimu v duchu, „ kto do teba kameňom ty do neho chlebom”. 

Novodobým kádrovaním ÚPN a Ministerstvo spravodlivosti  spochybňujú  rozhodnutia o súdnej a mimosúdnej rehabilitácii, keďže každý  pre koho sa žiada priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja  bol bývalým režimom označovaný ako nepriateľ ľudovodemokratického zriadenia či  nepriateľ  socializmu, preto to  nie je potrebné preukazovať.

Politickí väzni nemôžu za to, že aj po vyše 32 rokoch majú vplyv v štáte štruktúry bývalého režimu, ktoré sa postarali o svoje deti  ako napríklad europoslanyňa Monika Beňová, ktorej obaja rodičia boli vyššími dôstojníkmi ŠtB, alebo syn bývalého komunistického ministra Ivan Lexa, čo  je len špičkou ľadovca.
 Dalo sa preto očakávať, že  na zvýšenie príplatku k dôchodku politickým väzňom nebude možné za súčasného stavu v spoločnosti použiť finančné prostriedky zo zníženie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a benefitov funkcionárov komunistického režimu.
Je preto nemorálne ak na to majú doplatiť obete komunizmu a ich príbuzní, ktorí mali tú smolu, že nepodali ÚPN žiadosť po roku 2006 kedy bol prijatý zákon o protikomunistickom odboji a kedy bolo priznanie veterána protikomunistického odboja až do roku 2020 len morálnym zadosťučinením bez finančného benefitu.

Argument ÚPN, o vyššom počte žiadostí ako sa očakávalo neobstojí, pretože v dôvodovej  správe k návrhu zákona sa rátalo s vyšším  počtom žiadostí čo potvrdzuje aj stanovisko MF SR.
 
ÚPN, ktorý po prijatí zákona o protikomunistickom odboji konštatoval deficit vydaných preukazov, keďže  z vyše 800 veteránov k augustu 2020 žila už len tretina, by mal privítať vyšší počet žiadostí a posudzovať tieto v zmysle zákona o protikomunistickom odboji  tak ako to robil od roku 2006 do roku 2021.

          Vážený pán predseda Správnej rady ÚPN, plne s Vami súhlasím, že po novembri 1989 presahovali v štáte exponenti bývalého komunistického režimu. To je zrejme aj príčinou,  za účasti bývalých komunistov, prijatého  zákona o súdnych rehabilitáciách č. 119/1990 Zb. a odlišnosti medzi Zákonom o protikomunistickom odboji  prijatom na Slovensku a  zákonom Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu prijatým v Českej republike, ktorý špecifikoval odboj  a odpor proti komunizmu aj s použitím zbraní a výbušnín a z tohto dôvodu stanovil päť ročnú lehotu na podanie návrhov súdu na zrušenie tzv. zostatkových trestov, ktoré nespadali pod rehabilitáciu podľa zákona č. 119/1990 Zb, ako nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie a ďalšie.  

            Ak sa má Slovenská republika skutočne vysporiadať s komunistickým totalitným režimom nie je to možné bez odstránenie krívd spáchaných prisluhovačmi tohto režimu. Bránia tomu však zákony prijaté v minulosti, ako  zákon  o súdnych rehabilitáciách s ktorým úzko súvisí  aj zákon o protikomunistickom odboji. Tak ako v prípade rodiny usmrteného Ondreja Brejku v roku 1980 pri pokuse o útek cez hranice, jeho rodina nemá nárok na odškodnenie keďže tieto obete boli usmrtené v mladom veku a nemali manželky a deti. Rovnako je to aj v prípade zákona o odškodnení obetí okupácie 21. augusta 1968, ktorý sa  nevzťahuje na príbuzných usmrtených ako napríklad 19 ročného Jozefa Bonka z obce Hôrka pri Poprade.

Predkladatelia   Zákona 365/2020 síce rozšírili okruh oprávnených osôb  pre priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja  aj o  kňazov a rehoľníkov, ktorí boli  najmenej tri mesiace internovaní v centralizovaných kláštoroch, na druhej strane však ignorovali a naďalej ignorujú žiadostí o novelu zákona o protikomunistickom odboji podľa vzoru zákona prijatého v Českej republike tak, aby bolo daná možnosť v lehote piatich rokov podať súdu návrh na preskúmanie rozsudkov tzv. protištátnej trestnej činnosti podľa Hlavy 1, ako vyzvedačstvo,  záškodníctvo alebo pokusy o prechod na západ účelovo kvalifikované ako trestný čin teroru, vrátane zrušenia s tým súvisiacich tzv. zostatkových trestov.

Konkrétne uvádzame prípad Jozefa Sakáča, odsúdeného v roku 1982 vojenským súdom za vyzvedačstvo a nedovolené ozbrojovanie k 13 rokom väzenia. Jozef Sakáč napriek tomu, že mal byť účastníkom súdnych  rehabilitácii  nebol rehabilitovaný a po 8 rokoch väzenia v najprísnejšej väznici v Leopoldove nemá nárok na odškodnenie a príplatok k dôchodku ako politický väzeň. K dnešnému dňu mu nebol ÚPN vydaný ani preukaz účastníka a veterána protikomunistického odboja.

Ďalším prípadom odsúdenia vojenskými súdmi, kde pôsobili aj po novembri 1989 najortodoxnejší exponenti komunistického režimu je prípad npor. Branislava Dluhoša,  ktorý sa ako dôstojník ČSĽA  pokúsil o  ojedinelý   útek z komunistického Československa na 122mm samohybnej húfnici Gvozdika. Vojenským súdom  bol odsúdený k exemplárnemu trestu  k 15 rokom za pokus o vyzvedačstvo a vyzradenie  utajovaných skutočností spravodajskej službe NSR. Vyšší vojenský súd Trenčín mu trest len znížil tak,  že  hoci bol vo väzení 7 rokov rehabilitovali mu len 3,5 roka  a zrušili  tzv. rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve, čím mala byť zrejme samohybná húfnica, ktorú v rozsudku ani nespomenuli  a zamaskovali označením „vojenská technika“. Pôvodné odsúdenie za zbehnutie § 283 ods. 1. ods 2 a ods 3  Tr. zák.  bolo  zmenené na  zbehnutie podľa § 282 ods. 2 Tr. zák.  za čo bol uznaný vinným  a odsúdený k trestu k trom rokom so zaradením do I. nápravno-výchovnej skupiny. Zároveň mu bol uložený trest straty vojenskej hodnosti. Paradoxné na tejto pseudorehabilitácii je,  že už odsedel v III. nápravno-výchovnej skupine skoro 7 rokov.
Týmto rozsudkom sa  podstata nezmenila  a hoci mu ÚPN priznal v roku 2015 postavenie veterána protikomunistického odboja naďalej ostáva vinným a pozbavený vojenskej hodnosti.

           V záujme nápravy krívd je potrebné odstrániť neprimeranú tvrdosť zákona o súdnych rehabilitáciách, ktorý  účelovo stanovil lehotu na uplatnenie nároku na odškodnenie  len do roku 1994 a tak ako v prípade  dcéry partizána a politického väzňa Pavla Lučanského Anny Jablonovskej, ktorej Slovenská republika priznala  nedôstojný dôchodok 24 eur  o čom sme informovali na našej webovej stránke. http://www.szcpv.org/21/jablonovska.html

Anna Jablonovská sa narodila ako jediné dieťa  tri mesiace po zatknutí jej otca komunistickou Štátnou bezpečnosťou vo februári 1952. Ako člena partizánskej skupiny a účastníka SNP ho odsúdili za vykonštruované vyzvedačstvo  k 18 rokom najťažšieho väzenia.  Prvý krát videla svojho otca ako osemročná po jeho prepustení na amnestiu v roku 1960.   Následky väzenia sa podpísali pod jeho zdravotný stav. Zomrel vo vojenskej nemocnici v Ružomberku na rakovinu žalúdka 18. júla 1975.
            Plne rehabilitovaný bol spolu so štyrmi členmi partizánov z Važca  až 8. novembra 1990. Hoci bol podľa zákona  o súdnych rehabilitáciách rehabilitovaný medzi prvými, finančné odškodnenie za zničený život nikto z jeho rodiny nedostal. Jeho manželka zomrela v roku 1991 a jediná dcéra o nároku na odškodnenie nevedela.  Zákon č. 119/90Zb. síce zo zákona obete komunizmu rehabilitoval bez podania návrhu ale  nárok na odškodnenie už  zo zákona nepriznával.  V závere odôvodnenia  rozsudku sa len stroho uvádzala veta: „Po právoplatnosti tohto rozhodnutia môžu rehabilitovaní uplatniť nárok na odškodnenie na ministerstve spravodlivosti SR v Bratislave“.
 
Zákon prijatý parlamentom v ktorom sedela väčšina bývalých komunistov bol účelovo navrhnutý tak, že súdy v poučení neuvádzali kto si môže uplatniť nárok v prípade smrti rehabilitovaného a o uplatnenie nároku  sa  mohlo požiadať len v lehote troch rokov.
Takto sa mnohí z oprávnených osôb o svojom nároku na odškodnenie ani nedozvedeli ako to bolo aj v prípade  Anny Jablonovskej, ktorá po smrti otca a matky bola oprávnenou osobou pre podanie žiadosti.

            Vážený pán predseda Správnej rady ÚPN, v prípade Vášho záujmu Vám poskytneme bližšie informácie o týchto a ďalších prípadoch.

            Váš predchodca Ondrej Krajňák sa  usiloval o spojenie troch občianskych združení zastupujúcich na Slovensku politických väzňov a obete komunizmu, čo sa žiaľ nepodarilo pre hlboké názorové rozdiely medzi týmito združeniami. K spoločnému stretnutiu na pôde ÚPN však nedošlo.

 • Bohužiaľ združenie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja považuje za skutočných politických väzňov hlavne tých, ktorí sa zasadzovali za slovenskú štátnosť po skončení 2. sv. vojny. Niektorí bývalí komunisti z čias normalizácie sú tolerovaní.

 • Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorá vznikla s podporou KDH z bývalého klubu kresťanský orientovaných politických väzňov ako reakcia na vplyv Mečiarizmu v pôvodnej KPVS, je zameraná prednostne len  na prenasledovanie cirkvi a rehoľníkov. 

 •  Svetové združenie bývalých politických väzňov ako nástupnícka organizácia združenia pôsobiaceho v Kanade a Švajčiarsku pred  rokom 1989, ktoré  sa snaží o presadzovanie záujmov   všetkých politických väzňov a odporcov komunizmu bez rozdielu a segregácie,  je pre svoje kritické postoje k privatizácii, finančnej oligarchii a pôsobeniu starých štruktúr v spoločnosti zaznávané a marginalizované.
 • Napriek týmto hodnotovým rozdielom by malo byť v záujme ÚPN, aby združenia v záujme zachovania historickej pamäte a z úcty k obetiam komunizmu našli cestu k zjednoteniu.

  S úctou


  František Bednár
  predseda SZBPV

  Odpoveď predsedu Správnej rady ÚPN z 1. 8. 2022
  Odpoveď predsedovi Správnej rady ÚPN - oznámenie o porušovaní zákona o pamäti národa zo 4. 8. 2022

  hlavna stranka