hlavna stranka

Žiadosť o preukázanie relevantného dôkazu o členstve násilne odvlečeného NKVD do býv. ZSSR zosnulého Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
Žiadosť 25.6.2022

Vážený pán
Predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218


podatelna@upn.gov.sk

Poprad 15. 7. 2022

Žiadosť o preukázanie  relevantného dôkazu o členstve násilne odvlečeného NKVD do býv. ZSSR zosnulého  Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei

Rozhodnutie ÚPN č. sp.UPN-K-2022/00748 zo dňa 24. 6. 2022

Vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa,  listom zo dňa 29.6.2022 sp.zn. ÚPN-K-2022/00748 ste zaslali žiadateľom Štefanovi Rindošovi a jeho 94 ročnej sestre Márii Kozákovej rozhodnutie  ÚPN č. sp.UPN-K-2022/00748 zo dňa 24. 6. 2022, ktorým Jánovi Rindošovi  nar. 23.8.1904, zahynutému v býv. ZSSR 31. 12. 1945. postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja in memoriam ÚPN v zmysle zákona č. 219/2006 Z.z.  nepriznal.

ÚPN, ktorý  rozhodol  po prieťahoch trvajúcich od podania žiadosti zo dňa 27. 4. 2021  trvajúcich  jeden rok a dva mesiace v odôvodnení  uviedol, že výber odvlečených osôb bol vykonaný na základe   zaradenia  do zoznamu  obyvateľov obce, ktorý vypracoval  vtedajší predseda Revolučného  národného výboru v Chmelnici Anton M. Zaradenie  Jána Rindoša  na tento zoznam možno prikladať jeho zistenému  členstvu v politickej strane  Deutsche Partei.

Ako potvrdzuje predmetné  rozhodnutie ÚPN č. sp.UPN-K-2022/00748 zo dňa 24. 6. 2022, uvádza sa v ňom len odvolanie sa na tvrdenie člena Revolučného národného výboru bez uvedenia jeho priezviska, bez uvedenie  konkrétneho relevantného  dôkazu a  úradného archívneho záznamu o členstve roľníka Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei, vrátane dátumu potvrdzujúceho dobu členstva v strane a čísla členského preukazu.
Ako môžu potvrdiť rodinní príslušníci Jána Rindoša, tento bol obyčajným roľníkom, politicky sa neangažoval a nebol ani nemeckej národnosti. Pochybné a neoverené tvrdenie o jeho členstve v Deutsche Partei preto  rodina považuje za znevažovanie a hanobenie pamiatky  zosnulého, po ktorého smrti zostala vdova so štyrmi deťmi.

Nakoľko sa v danom prípade jedná o účelový a neprofesionálny postup ÚPN a spochybňovanie obetí  zločinov stalinizmu, keďže Ján Rindoš nezomrel ako sa uvádza vo Vašom liste ale zahynul ako 41 ročný  na území býv. ZSSR, žiadame Vás o predloženie  relevantného dôkazu o členstve zosnulého  Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei.

Poukazujeme pritom, že pri takto závažnom obvinení z členstva v politickej strane nacistického Nemecka je potrebné  uviesť hodnoverný a právne relevantný dôkaz tak,  ako to bolo aj v prípade členstva v politickej strane Deutsche Partei, otca veterána protikomunistického odboja in memoriam Ladislava Pittnera číslo preukazu ÚPN 747, Jána Karola Pittnera, ktorý podľa  úradného svedectva - dožiadania zo dňa 17. 01. 1946 číslo 21322 - I - VI/45, ktoré prišlo na Povereníctvo SNR pre veci vnútorné potvrdzuje, že  Ján Karol Pittner, narodený roku 1894, bytom v Malackách, č. d. 649, dôstojnícky zástupca Slovenskej armády, bol podľa tunajších záznamov členom Deutsche partei od 11. 05. 1941, číslo leg. 76474. Bol nadzbrojníkom Hlinkovej gardy, ako aj dôstojníkom Pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy. Okrem toho odišiel s pohotovostným oddielom do Čiech, počas prevratu. Podrobnosti z verejne dostupných zdrojov pripájame v prílohe.

V našej žiadosti o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji  zo dňa 25. 6. 2022, uverejnenej na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/22/ziadost.html na ktorú sme k dnešnému dňu nedostali odpoveď, sme  boli nútení konštatovať, že politickí väzni a ich rodiny sa nedočkali zadosťučinenia a spravodlivosti v súčasnosti aj kvôli necitlivému prístupu Ústavu pamäti národa pri  vybavovaní žiadostí oprávnených osôb o vydanie preukazu účastníka / veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí  účinnosti nešťastného a diskriminačného zákona č. 365/2020, ktorý   vytvoril dve kategórie politických väzňov tým, že podmieňuje  priznanie príplatku k dôchodku a finančného príspevku  rozhodnutím ÚPN o vydaní  preukazu  veterána protikomunistického odboja.  

Zákon 365/2020 rozšíril okruh oprávnených osôb  pre poberanie príplatku k dôchodku aj o  kňazov a rehoľníkov, ktorí boli  najmenej tri mesiace internovaní v centralizovaných kláštoroch.

Začiatkom marca 2022 však Ústavný súd  na základe návrhu opozície  rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu  a má posúdiť či je v súlade s ústavou.  Postup opozície je evidentným dôkazom, že  na Slovensku  prebieha skrytou formou  boj o vysporiadanie sa s komunizmom.
Týmto sa zámer programového vyhlásenia vlády  -  vyplácanie príplatkov k dôchodkom politických väzňov  zo zdrojov z odobratých nezaslúžených  benefitov predstaviteľov komunistického režimu nenaplnil a obeťou sa stali opäť politickí väzni a ich pozostalí, ktorým ÚPN  často aj po vyše  roku  zamieta žiadosti pod zámienkou nepreukázania protikomunistického odboja.

ÚPN od účinnosti zákona o protikomunistickom odboju v roku 2006   priznával postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja  podľa § 6 čl. 1  ÚPN každému
-  
kto bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný,
- alebo bol v období rokov  1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác,
-  alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal bývalý ZSSR zriadené v iných  štátoch.

ÚPN  žiadosť odmietol len v prípade prekážok, ktoré boli uvedené v ustanovení § 9 zákona. Napríklad vedomá spolupráca s ŠtB, funkcia v KŠČ a ďalšie dôvody.

            Vyše ročné prieťahy a odpovede  ÚPN traumatizujú starých ľudí a sú doslova znevažovaním  obetí komunizmu a stalinizmu. Skúste sa vžiť do  cítenia príbuzného, ktorému zahynul manžel alebo otec v sovietskom gulagu ak dostane oznámenie ÚPN, že má po vyše  70 rokoch od jeho smrti predložiť doklady preukazujúce jeho protikomunistickú činnosť trvajúcu viac ako 12 mesiacov.

Existuje ešte väčší dôkaz ako smrť človeka v kontexte so zločinmi komunizmu a protikomunistickým  odbojom?

Každý nevinný popravený alebo usmrtený v gulagu v dôsledku neľudských podmienok prispel svojou obeťou k celosvetovému zápasu proti komunizmu a nemožno preto jeho smrť považovať za zbytočnú a márnu.  Zákon o protikomunistickom odboji  práve preto v § 6 definoval politických väzňov,  príslušníkov PTP a násilne odvlečených ako súčasť protikomunistického odboja a priznával im prednostne postavenie veterána protikomunistického odboja.

Politickí väzni a obete komunizmu stratili istou a pocit,  že ÚPN sa stavia za nich, pretože sa z neho stáva  normalizačná a kádrovacia  komisia ako v 50 rokoch alebo v období husákovej  normalizácie. Poslaním  ÚPN je vyzdvihovať obete komunizmu, podporovať ich a nie ich traumatizovať, kriminalizovať a označovať ich za kolaborantov s fašistickým režimom.
 
Novodobým kádrovaním ÚPN spochybňuje  rozhodnutia o súdnej a mimosúdnej rehabilitácii, keďže každý  pre koho sa žiada priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja  bol bývalým režimom označovaný ako nepriateľ ľudovodemokratického zriadenia či  nepriateľ  socializmu, preto to  nie je potrebné preukazovať.

Nezákonnosť a porušovanie zákona č. 219/2006 Z.z. potvrdzuje aj odpoveď generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 v ktorej sa uvádza:

 Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná z apolitického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktoré boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

 

S pozdravom
František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy
1.  Odpoveď MS SR zo dňa 20.6.2022
2. Informácia z verejne dostupných zdrojov o členstve J. K. Pittnera v Deutsche Partei a HG.


Žiadosť o preukázanie relevantného dôkazu o členstve násilne odvlečeného NKVD do býv. ZSSR zosnulého Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei

Od: Tomáš Wieger dňa 2022-07-25 14:27
Dobrý deň, pán Bednár,
 
odpovedám na Váš mail zo dňa 15.07.2022 ohľadom preukázania relevantného dôkazu o členstve nebohého Jána Rindoša v Nemeckej strane (Deutsche Partei). Vzhľadom na skutočnosť, že nie ste účastníkom konania o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja in memoriam podľa zákona č. 219/2006 Z. z. v prípade Jána Rindoša a vzhľadom na ochranu osobných údajov Vám bohužiaľ nemôžeme požadované informácie poskytnúť. Za pochopenie Vám ďakujem.
 

S pozdravom,

Tomáš Wieger
Oddelenie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja
Kancelária Ústavu pamäti národa

poverený vedením
hlavna stranka