hlavna stranka

Oznámenie pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Vážený člen - členka
Svetového združenia bývalých politických väzňov, Sekcie násilne odvlečených, Sekcie FCL a Sekcie podpory demokracie
Do preukazov na rok 2022 sa už vydáva nová známka,
Cena známky, 6 eur
Dôchodcovia nad 70 rokov, 3 eur
Členské pre rodinných príslušníkov a členov, ktorí nemajú nárok bezplatnú  prepravu, je dobrovoľné. Pokiaľ Vám známka nebola zaslaná, známky vydáva aj regionálna zástupkyňa v Košiciach pani MVDr. Mária Bačová, v Starej Ľubovni pani Mgr. Mária Tureková a  kancelária SZBPV v Poprade.
Známku z dôvodu koronavírusu posielame v tomto liste.

Pokaľ ste Členské ešte neuhradili, môžete ho uhradiť poštovou poukážkou na adresu organizácie: SZBPV Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad alebo platbou na účet vedený   
Fio Banka, a.s,
Názov účtu:  Svetové združenie bývalých. politických väzňov
IBAN  SK3983300000002400889071
SWIFT/BIC   FIOZSKBAXXX

Regionálni zástupcovia SZČPV:
Košice: MVDr. Mária Bačová, Uherová 12, 040 01 Košice, č.t. 055/6421821,
Stará Ľubovňa: Mgr. Mária Tureková, 064 01 Stará ĽubovňaHviezdoslavova 7 , č.t. 0948 373 693
Kancelária SZBPV, Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad . Každý piatok od 9.30 hod. –11.30 hod.

Od 1. 1. 2021 je platná novela  zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorou sa  držiteľom preukazov účastníka a veterána protikomunistického odboja vydaného Ústavom pamäti národa (ÚPN) podľa zákona č. 219/2006 Z..z. o protikomunistickom odboji poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 1989 eur a  zvyšuje príplatok  k dôchodku pre oprávnené osoby z 5 eur na 10 eur za každý mesiac  väzenia, prác v PTP,za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia a po novom aj za mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch.

Novelu zákona považujeme za diskriminačnú pretože  vytvorila dve kategórie politických väzňov keďže  osoby, ktoré nepožiadali o vydanie preukazu ÚPN a mali doteraz nárok na príplatok k dôchodku alebo poberali sirotské, podľa tejto novely majú nárok na finančný príspevok a zvýšenie príplatku k dôchodku a sirotského až po vydaní preukazu  ÚPN.
Následne Sociálna poisťovňa do 60 dní vyplatí finančný príspevok  a vydá nový platobný výmer o dôchodku.

Nárok na príspevok a príplatok majú žijúci politickí väzni, príslušníci PTP, násilne odvlečení a internovaní a vdovy po týchto osobách. Nárok na sirotské majú  oprávnené osoby,  ktorým zahynuli rodičia vo väzniciach alebo v pracovných táboroch a nemali v tom čase 18 rokov. V tom prípade sa žiada ÚPN o vydanie preukazu in memoriam.  

Evidujeme vyše 140 prípadov našich členov, ktorým zahynuli rodičia v bývalom ZSSR a nepožiadali ÚPN o vydanie preukazu In memoriam. Zoznam občanov, ktorí zahynuli v pracovných táboroch v býv. ZSSR alebo počas transportov je uverejnený na stránke http://www.szcpv.org/sno06/usmrteni.html
Je preto nutné podať čo najskôr na adresu Ústav pamäti národa,  Miletičova 19  P. O. Box 29 , 820 18 Bratislava 218, vyplnenú  ŽIADOSŤ O PRIZNANIE POSTAVENIA ÚČASTNÍKA
PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA PODĽA ZÁKONA č.219/2006 Z.z. Formulár žiadosti si môžete stiahnuť z internetovej stránky ÚPN https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf. Pokiaľ nemáte možnosť si ho stiahnuť na požiadanie Vám ho zašleme poštou.  Ak by ste potrebovali poradiť ako vyplniť žiadosť obráťte sa na pani Mgr. Máriu Tureková, 064 01 Stará ĽubovňaHviezdoslavova 7 , č.t. 0948 373 693.
ÚPN v súčasnosti eviduje niekoľko stoviek žiadostí a vybavenie preukazu je trvá aj niekoľko mesiacov, preto treba byť trpezlivý.
Rovnako vypadli zo zákona aj účastníci protikomunistického odboja, ktorí bojovali proti komunizmu v Indočíne a obete, ktoré boli usmrtené pri úteku cez hranice a pretože to boli mladí ľudia nemali manželky ani deti. Ich rodičia, resp. ak už nežijú, ich súrodenci nie sú podľa novely zákona považované za oprávnené osoby. Združenie bude preto žiadať novelizáciu zákona.

V auguste 2021 sme požiadali primátorku Prešova o obnovenie  bezplatnej prepravy v MHD. Primátorov mesta Bratislava a Košice  sme požiadali o odstránenie diskriminácie nakoľko po obnovení  bezplatnej prepravy majú nárok len  členovia, ktorí majú miesto  bydliska v Bratislave a Košiciach.  Úradu inšpekčnej služby sme podali trestné oznámenie na Slovenský zväz protifašistických bojovníkov za vydávanie preukazov na bezplatnú prepravu neoprávneným osobám, keďže len v Bratislave údajne vydali 5 000 preukazov zväčša mladým ľuďom, aby si takto zvýšili členskú základňu. Obdobná situácia je aj v Košiciach na čo doplácajú naši členovia.  Viac na stránke: http://www.szcpv.org/21/snp.html

Výzva

Vážení členovia SZBPV, sympatizanti, priatelia. Naša organizácia  zápasí s nepriaznivou situáciou v ktorej už ide len o to, či vôbec prežijeme. Zatiaľ čo Zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) dostal v roku 2021 250 000 eur, všetkým trom organizáciám zastupujúcich obete komunizmu nedávajú z toho ani polovicu. Tieto združenia sa žiaľ nevedia spojiť a náš návrh na zlúčenie odmietajú účelovými výhovorkami.  Minister vnútra Mikulec nám dokonca na rok 2021 znížil dotáciu o polovicu na 4000 eur a našu žiadosť o vydávanie časopisu zamietol, čím nám dal na vedomie, že nás chce zlikvidovať. (V roku 2020 sme dostali   8000 eur). Z tohto dôvodu sme podali súdu antidiskriminačnú žalobu, ktorá je uverejnená na našej internetovej stránke www.szcpv.org/21/zaloba.html

Táto situácia nás núti obrátiť sa na Vás s  výzvou o pomoc, aby ste oslovili svojich príbuzných a hlavne mladých ľudí, aby sa stali členmi našej organizácie.  Protifašistickí bojovníci sa chvália, že majú 19 000 členov.  Len rozšírenie členskej základne   rozhodne, či sa naši neprajníci budú radovať nad ukončením našej činnosti. Keď tu nebude naša organizácia, neostane tu už ani svedectvo pre mladé generácie a nebude mať kto hájiť Vaše záujmu v sociálnej a zdravotnej oblasti. Veríme však, že  sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naďalej chrániť a obhajovať.

 Finančne nás môžete podporiť aj zakúpením knihy Kniha AUGUST 1968 a KOŠICE Okupácia Košíc a východného Slovenska-august 1968, ktorú sme vydali tohto roku. Cena knihy je 10 eur. Bližšie informácie nájdete na našej stránke http://www.szcpv.org/obj/objednavka.html
Môžete nás podporiť aj poskytnutím 2% z dane.

   Prajem Vám a Vašim rodinám v mene nášho združenia v týchto ťažkých časoch, aby sme ich prežili bez  ujmy  a do nového roka 2022 Vám všetkým prajem veľa zdravia, pokoja a Božieho požehnania.

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV


Stanovisko k odpovedi primátora Bratislavy zo dňa 22. 9. 2021 vo veci odstránenia diskriminácie obetí komunizmu a obnovenia bezplatnej prepravy v MHD

hlavna stranka