hlavna stranka

Odpoveď predsedovi Správnej rady ÚPN - oznámenie o porušovaní zákona o pamäti národa

Budú politickí väzni a obete komunizmu žiadať zrušenie Ústavu pamäti národa?


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
List predsedu Správnej rady ÚPN z 1. 8. 2022

Vážený pán
Predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národa

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218


podatelna@upn.gov.sk

Vaše číslo : ÚPN-K-2022/03102         Naše č. Sz 34/22                               Poprad 4. 8. 2022

Odpoveď na list zo dňa 1. 8. 2022  - oznámenie o porušovaní zákona o pamäti národa

Vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, odpovedám na Váš lis zo dňa 1. 8. 2022, ktorým ste reagovali na našu „Žiadosť o ukončenie necitlivého prístupu ÚPN k prejednávaniu žiadostí obetí komunistického režimu a iniciovanie novelizácie zákona o protikomunistickom odboji“ zo dňa 25. 6. 2022.

S poľutovaním Vám musím oznámiť, že mi trhá srdce keď čítam listy starých a často chorých ľudí o absurdných požiadavkách ÚPN o preukazovaní protikomunistického odboja nešťastnými ľuďmi za ktorých predčasné úmrtia nesie zodpovednosť komunistický režim.   Týmto ľuďom zahynuli v sovietskych pracovných táboroch živitelia rodín  a oni  dodnes ani nevedia kde boli pochovaní.  E-mail pani Gedeónovej, ktorej manžel je po mozgovej príhode pripájam v prílohe.

ÚPN tieto obete komunistického teroru, ktoré  boli MS SR odškodnené a rehabilitované traumatizuje požiadavkou preukazovania a predloženia dôkazov o tzv. protikomunistickom odboji v trvaní 12 mesiacov  čo vzhľadom na časový odstup vyše 70 rokov je nereálne, nemorálne a v rozpore so zákonom č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji ÚPN týmto obetiam priznával postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam. Prekážkou pre priznanie boli len dôvody uvedené v § 9.  K zmene prístupu ÚPN došlo až po prijatí diskriminačnej novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov, ktorá vytvorila dve kategórie politických väzňov tým, že na zvýšený príplatok majú nárok len tí, ktorým ÚPN vydal preukaz veterána protikomunistického odboja.

Paradoxne v čase kedy som bol členom 15 členného predsedníctva Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS), ktorá sa v roku 1999 odčlenila od pôvodnej KPVS čo potvrdzujem v prílohe sa časť členov KPVS  pôvodne združených  v Klube kresťansky orientovaných politických väzňov k otázke názvu protikomunistický odboj vyjadrila v tom zmysle, že je v rozpore s kresťanským učením   mať v názve slovo odboj.
 Názov III. odboj začala používať v tom čase pôvodná  KPVS s novým názvom Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja. 

 Novela zákona č. 274/2007 Z.z. na objednávku  odídencov z KDH, ktorí sa dostali do NR SR na kandidátke OľaNO vytvorila novú kategóriu  oprávnených osôb s nárokom na príplatok k dôchodku politickým väzňom a slovo odboj už nebolo v rozpore s kresťanským učením aj v prípade rehoľníkov.

Okrem  väznených politických väzňov, príslušníkov vojenských táborov nútených prác a násilne odvlečených do koncentračných táborov (Gulag)  v bývalom ZSSR  k ním pridali aj osoby, ktoré boli  najmenej tri mesiace internované v centralizovaných kláštoroch čo považujeme za spravodlivé hoci prijaté oneskorene.  Je však nespravodlivé, že v rozpore s predošlými novelami  nárok na zvýšený príplatok má len osoba uznaná za veterána protikomunistického odboja.

Predkladatelia  zjavne diskriminačnej novely týmto spôsobili absurdný stav, kedy  je rehoľná sestra  alebo rehoľník, uznaný ÚPN za veterána protikomunistického odboja, hoci neboli za túto činnosť odsúdení a na druhej strane  veteránom protikomunistického odboja  nie je ten kto v dôsledku strastiplného transportu zomrel v dobytčom vagóne  alebo  predčasne zomrel od vyčerpania, mrazu a chorôb v sovietskom koncentračnom tábore. Všetky tieto obete boli neoddeliteľnou súčasťou  protikomunistického odboja a preto ÚPN nemá morálne právo robiť medzi nimi rozdiely.

V identicky rovnakých prípadoch ÚPN krátko po prijatí tejto hanebnej novely ešte priznával postavenie veterána in memoriam aj osobám, ktoré zahynuli v gulagoch, čo sa však zmenilo  po pozastavení účinnosti zákona Ústavným súdom o odobratí benefitov  vyše 7000 komunistickým funkcionárom a príslušníkom ŠtB.     Týmto sa nenaplnil zámer programového vyhlásenia vlády o odškodňovaní obetí komunizmu z týchto finančných prostriedkov. Zásadne preto nesúhlasím s Vašim tvrdením, že zmena metodiky ÚPN  pri  posudzovaní  priznania veterána nijako nesúvisí  so zákonom č. 283/2021 Z.z., čo ste označili ako mylnú predstavu a zavádzajúce tvrdenie.

Vaše tvrdenie vyvracajú  viaceré rozhodnutia ÚPN o priznaní postavenia veterána  in memoriam, ktoré boli vydané ešte aj krátko po nadobudnutí novely zákona č. 274/2007 Z.z. Rovnako je dokázateľné, že dôvodom odmietania žiadosti po prieťahoch je účelový postup ÚPN, ktorý si začal arbitrárne vykladať a meniť výklad zákona v neprospech obetí komunizmu pod zámienkou nepreukázania protikomunistického odboja. 

Upozorňujem Vás, že týmto postupom ÚPN porušuje nielen zákon o protikomunistickom odboji, čo konštatoval aj právny odbor MS SR, keďže zo zákona č. 219/2006 Z.z. nevyplýva podmienka preukazovania protikomunistického odboja v trvaní 12 mesiacov u kategórii uvedených v § 6.  ale čo je podstatné ÚPN porušuje samotný zákon č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa.

Ako vyplýva priamo z preambuly zákona o pamäti národa, povinnosťou nášho štátu, (ktorý zastupuje ÚPN) je učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné  zákony.

Súčasným postupom ÚPN flagrantne porušuje tento zákon a namiesto toho traumatizuje a hanobí  obete komunizmu namiesto toho, aby im pomáhal.
Z tohto dôvodu viacerí naši členovia podali návrh, aby predsedníctvo SZBPV rozhodlo o podaní návrhu poslancom NR SR na zrušenie ÚPN pokiaľ nedôjde k naplneniu poslania  ÚPN v zmysle preambuly zákona o pamäti národa.

Bohužiaľ z ÚPN, ktorý by nevznikol bez politických dohôd  s SDĽ sa stala  len trafika a finančná záťaž pre štát.
Potvrdzuje to aj pasívny a formálny prístup ÚPN k sociálnej situácii obetí komunizmu Zatiaľ čo niekoľko tisíc prominentov bývalého režimu už vyše 30 rokov poberá nepomerne vyššie dôchodky, ich obetiam hrozí energetická chudoba a často nemajú ani na lieky a bývanie.

Nemožno preto súhlasiť s Vaším tvrdením ako  predsedu správnej rady ÚPN, že  spájanie  situácie obetí komunizmu s pozastavením účinnosti zákona č. 283/2021 Z.z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu Ústavným súdom SR je mylná predstava a zavádzanie. 

Ďalším dôvodom pre zmenu legislatívy resp. zrušenie ÚPN, v čase zhoršujúcej sa ekonomickej situácie,  je pasívny postup ÚPN v sporoch s bývalým spolupracovníkmi ŠtB, ktorí si zo súdnych sporoch s ÚPN urobili výnosný zárobkový podnik na úkor daňových poplatníkov. Je poľutovaniahodné, že bývalého predsedu ÚPN Ondreja Krajňáka, ktorý sa zasadil o vydanie prelomového nálezu Ústavného súdu v spore s bývalým českým premiérom A. Babišom, jeho iniciatíva pripravila o funkciu a novelou zákona predsedovi odobrali kompetencie v právnych sporoch. 

Rovnako je poľutovaniahodné, že tzv. politický analytik s väzbami na komunistickú VKR Milan Žitný sa pri obhajobe A. Babiša odvolával na Vašu štúdiu o príslušníkoch ŠtB, že  v istom období si  plnili svoje úlohy len formálne a išlo im len o platy, čím sa v podstate relativizuje ich represívna činnosť.

S ľútosťou konštatujeme, že sme stratili dôveru v ÚPN, ktorý prestal byť oporou politických väzňov a obetí komunizmu a stal sa naopak normalizačnou kádrovacou  komisiou, ktorá traumatizuje obete komunizmu na sklonku ich života a o žiadostiach rozhodujú  mladí ľudia, ktorí nikdy nezažili komunistický teror  a nikto z ich príbuzných ani nebol politickým väzňom. Z tohto dôvodu oslovíme členov partnerských združení PV ZPKO a KPVS, ktorí navrhovali spoločný protest v Bratislave s transparentmi pred budovu NR SR a oslovenie médií.

                                               S pozdravom

František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy:
1. E-mail pani Gedéonovej
2. Uznesenie valného zhromaždenia KPVS z 27. 11. 1999


Odpoveď predsedovi Správnej rady ÚPN - oznámenie o porušovaní zákona o pamäti národa

hlavna stranka