hlavna stranka

Prídu bývalí eštebáci o výsluhové dôchodky?

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/574493-pridu-byvali-estebaci-o-vysluhove-dochodky/

Zdieľať  | 

Vyberáme z článku  Radovana Krčmárika  uverejnenom v denníku Pravda 25. januára 2021 s názvom Prídu bývalí eštebáci o výsluhové dôchodky?

  Aj keď sa totalitný režim zrútil už pred 31 rokmi, niektoré krivdy pretrvali dodnes. Mnohí príslušníci komunistickej Štátnej bezpečnosti stále poberajú výsluhový dôchodok, zatiaľ čo ich obete neraz žijú na hranici chudoby. Všetky pokusy o nápravu dosiaľ zlyhali. Súčasná vláda však prisľúbila, že postavenie bývalých politických väzňov zlepší a zároveň skresá penzie niekdajších eštebákov. Stratia konečne výhody, ktoré získali ako prisluhovači režimu?

Malo sa to riešiť už dávno. Bývalí politickí väzni, disidenti, no aj iní ľudia, ktorých totalitný režim prenasledoval, mohli vtedy pracovať len na podradných miestach, kde si veľa nezarobili. To sa neskôr odrazilo na ich nízkych dôchodkoch.

Bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti (ŠtB) mali, naopak, veľmi slušné platy a po odchode zo služby nárok na výsluhový dôchodok. Rozdiel medzi penziami niekdajších eštebákov a politických väzňov môže preto dosahovať stovky eur.

Je pritom zarážajúce, že sa Slovensko s členmi tajnej komunistickej polície doteraz neporátalo. Opatrenia proti nim už totiž prijali viaceré krajiny bývalého východného bloku.
Napríklad v Estónsku a Lotyšsku možno výsluhové dôchodky znížiť o roky odslúžené v tajnej službe, rovnako je to v Poľsku, kde okrem toho stanovili aj maximálnu výšku tejto penzie.
„V Nemecku je zase možné krátiť výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov tajnej služby na priemernú výšku výsluhového dôchodku, v Maďarsku možno výsluhové dôchodky úplne odňať a v Českej republike ich bolo možné krátiť o roky odslúžené v tajnej službe,“

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) rozhodla, že to napraví. V programovom vyhlásení uvádza, že „presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov“.
Jeden z tých sľubov už splnila. Poslanci Národnej rady v novembri minulého roka schválili, aby veteráni protikomunistického odboja alebo ich príbuzní dostali jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1 989 eur.
Súčasne im priznali zvýšenie príplatku k penzii zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenej slobody. Týka sa to i kňazov a rehoľníkov, ktorých komunistická moc zadržala v kláštoroch v roku 1950.

V článku bolo uverejnené aj stanovisko nášho združenia.

Odbojári bez odboja?

Bývalí politickí väzni, ktorí za skresanie penzií eštebákov bojujú už roky, ohlásenú iniciatívu vítajú, ale niektorí zostávajú skeptickí.
„Staré štruktúry majú kontakty, určite sa budú brániť. Budú tvrdiť, že je to retroaktívne a protiústavné,“ odhadol František Bednár, ktorý vedie Svetové združenie bývalých politických väzňov. „Myslím si, že sa to nepodarí presadiť.“
Bednár kritizuje aj to, že sa schválené príplatky priznali len „veteránom protikomunistického odboja“ namiesto všetkým politickým väzňom. Tento štatút totiž udeľuje ÚPN, no často ľuďom, ktorí v skutočnosti nijaký odboj proti komunizmu neviedli. Stačí, aby boli členmi tzv. pomocných technických práporov (PTP) či násilne odvlečení do Sovietskeho zväzu.
Na druhej strane je viacero politických väzňov, ktorí si za totality vytrpeli svoje, ale postavenie veterána protikomunistického odboja nedostali, prípadne oň zo skromnosti ani nepožiadali, pretože sa nepovažujú za „odbojárov“. Títo ľudia teraz nemajú nárok na príplatky k dôchodku, hoci by si ich zaslúžili.
„Je to fraška. Jednoducho si vymysleli novú kategóriu a prepašovali tam aj 70 či 80 rehoľníkov, z ktorých spravili odbojárov. Ten zákon je diskriminačný. Z obetí komunizmu, ktoré sa o politiku možno ani nezaujímali, spravili odbojárov,“ posťažoval sa 63-ročný Bednár, ktorého protištátnu činnosť za totality opisuje i dokumentárny film Zamatoví teroristi.

Podľa poslankyne NR SR Andrejuvovej označenie veterán protikomunistického odboja vzniklo preto, aby sa medzi politickými väzňami rozlíšili tí, čo s režimom nikdy nespolupracovali.

Ako príklad uviedla bývalého prezidenta ČSSR a predstaviteľa normalizácie Gustáva Husáka, ktorého režim v 50. rokoch po vykonštruovanom procese poslal za mreže.
„Keby dnes ešte žil, ako bývalý politický väzeň by dostával päť eur za každý mesiac neslobody. On však s komunistickým režimom neskôr spolupracoval,“ zdôraznila poslankyňa.


Nemôžeme súhlasiť s názorom pani poslankyne Andrejuvovej a  jej zdôvodnením prečo vniklo označenie veterán protikomunistického odboja.  Postavenie účastníka protikomunistického odboja má podľa § 2  každý kto prispel k pádu komunizmu ale postavenie veterána má len ten kto bol za to aj väznený, bol príslušníkom PTP alebo násilne odvlečený do pracovných táborov v bývalom ZSSR ako je to definované v § 6 a § 10.

§ 2

 

 

Protikomunistický odboj

 

 

 

(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu3) prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej len „rozhodné obdobie“) verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky (ďalej len „Československo“), ako aj v zahraničí.

 

 

 

 

 

Účastník protikomunistického odboja

 

(1) Účastník protikomunistického odboja je občan, ktorý sa v rozhodnom období ako československý štátny občan staval na odpor proti komunistickému režimu formami uvedenými v § 5 až 8 tohto zákona.

 

(2) Účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý vykonával odbojovú činnosť podľa § 5 až 8 tohto zákona, sa za podmienok ustanovených týmto zákonom priznáva postavenie účastníka odboja, ak túto činnosť vykonával minimálne 12 mesiacov. Obdobie účasti na odbojovej činnosti v rôznych časových obdobiach či v rôznych formách možno spočítať.

 

§ 6

Politický väzeň

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch.5)
(2) Podľa tohto zákona je politickým väzňom ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.
§ 10

Práva účastníkov protikomunistického odboja

(1) Účastníci protikomunistického odboja majú právo na plnú morálnu rehabilitáciu.
(2) Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6 prináleží postavenie veterána protikomunistického odboja; Ústav pamäti národa mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja.

 

 

  Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z.  ustanovením § 9   nepriznáva postavenie účastníka protikomunistického odboja  funkcionárom Komunistickej strany,  členom ľudových milícii a spolupracovníkom ŠtB, preto tvrdenie, že  bývalý Generálny tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák by  ako politický väzeň dostával príplatok k dôchodku je zavádzajúce.  Gustáv Husák nebol rehabilitovaný podľa zákona č. 119/90 Zb. o súdnych rehabilitáciách, preto by nemohol byť oprávnenou osobou podľa zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a nemohol by mu byť priznaný štatút účastníka protikomunistického odboja kvôli prekážke uvedenej v ustanovení § 9. Dodávame, že Gustáv Husák bol rehabilitovaný podľa zákona č. 82/1968 a plne odškodnený podľa § 27 uvedeného zákona. Bol odškodnený aj za ujmu na zdraví počas väzenia podľa nasledujúcich paragrafov 28 a 28 zákona č. 82/1968. Z tohto dôvodu by nemohol mať príplatok dôchodku ako sa uvádza v článku pretože okruh oprávnených osôb je zákonom presne definovaný a podmienený rehabilitáciou podľa zákona č. 119/90, ďalej službou v PTP a násilným odvlečením NKVD do Gulagu.

§ 9

 

 

Prekážky na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

 

Postavenie účastníka protikomunistického odboja, i keď inak spĺňa podmienky uvedené v § 4 až 8, nemôže nadobudnúť, ak tento zákon neustanovuje inak, ten, kto v rozhodnom období

 

a) vedome a aktívne sa podieľal na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci,

 

b) v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu sa dopustil činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci,

 

c) bol v období po 25. februári 1948 do 17. novembra 1989

 

1. príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti,

 

2. evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,

 

3. tajomníkom orgánu Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa okresného alebo jemu na roveň postaveného výboru vyššie, členom predsedníctva týchto výborov, členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách,

 

4. pracovníkom aparátu orgánov uvedených v predchádzajúcom bode na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti a Československej ľudovej armády,

 

5. príslušníkom Ľudových milícií,

 

6. členom akčného výboru Národného frontu po 25. februári 1948, previerkových komisií po 25. februári 1948 alebo previerkových a normalizačných komisií po 21. auguste 1968,

 

7. študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako tri mesiace na týchto školách,

 

d) bol osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a), b), c), d) alebo e) osobitného predpisu.2)

František Bednár
predseda SZBPVhlavna stranka