hlavna stranka

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ÚPN Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorým ÚPN v rozpore so Zákonom o protikomunistickom odboji a Zákonom o pamäti národa nepriznal postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam obetiam, ktoré zahynuli v pracovných táboroch na území býv. ZSSR


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Vážení členovia Svetového združenia bývalých politických väzňov.  Dňa 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť  diskriminačná novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom  podľa ktorej v rozpore s predchádzajúcimi novelami nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku majú len tí politickí väzni, ktorým ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.

Od roku 2006 až do roku 2021 ÚPN priznával postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam  všetkým našim členom, ktorí o to požiadali ak pre priznanie neexistovala preukážka uvedená v § 9 zákona č. 219/2006 Z.z. V priebehu roka 2021 ÚPN začal zasielať žiadateľom nášho združenia, ktorým zahynuli v staliniských gulagoch  otec alebo matka, výzvy s požiadavkou preukázania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov.

Zmena postupu ÚPN nemá oporu v zákone o protikomunistickom odboji čo konštatovalo aj Ministerstvo spravodlivosti SR.   
Ústav pamäti národa svojimi konkrétnymi Rozhodnutiami nepovažuje osoby, - odvlečené  do Gulagov a zomrelé v Gulagoch za účastníkov protikomunistického odboja, ale len za obyčajné obete.
Rovnako osoby,  ktoré sa pokúsili opustiť republiku útekom cez prísne strážené hraničné pásmo, kde riskovali vlastný život, a ktoré boli odsúdené a väznené, v 90 rokoch aj rehabilitované, za účastníkov protikomunistického odboja, ale len za obete. Tým pádom zrejme aj väčšina osôb podľa ÚPN, súčasnou metodikou uplatňovania zákona o protikomunistickom odboja, ktoré zomreli na hraniciach, a ktorých mená sú vytesané na Bráne slobody v Devíne, vlastne neboli  účastníci protikomunistického odboja, ale len „obyčajné obete“.

Podľa ÚPN sú to len „obyčajné obete“, ktoré vlastne neprispeli do boja za demokraciu a slobodu  teda neboli vôbec účastníkmi tohto boja.

Po prieťahoch v trvaní vyše roka ÚPN začal žiadosti zamietať.
Z tohto dôvodu zverejňujeme  žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ÚPN pána Štefana Rindoša ako vzor pre členov, ktorým ÚPN žiadosť zamietol.

Zároveň zverejňujeme vzor odpovede na výzvu o preukazovaní 12 mesačnej aktívnej protikomunistickej činnosti.

Vo veci pomoci pri vypracovaní každej individuálnej žiadosti sa na nás prosím obráťte ihneď po doručení rozhodnutia ÚPN.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

 1. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia pána Štefana Rindoša vrátane príloh
 2. Vzor odpovede pre ÚPN na výzvu o preukazovaní 12 mesačnej protikomunistickej činnosti

Vzor žiadosti o preskúmanie rozhodnutia ÚPN

Meno a priezvisko, adresa............................................

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava

podatelnamssr@justice.sk

                                                                      V ................... dňa.........................

 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Ústavu pamäti národa č. sp. ÚPN-K-......................... zo dňa ......................

Hore menovaný (menovaná) podávam ministerstvu spravodlivosti SR žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Ústavu pamäti národa  (ďalej len ÚPN) č. sp. ................zo dňa ..........., ktorým  po prieťahoch ÚPN nepriznal môjmu nebohému otcovi .................... nar. .............., ktorý zahynul v sovietskom koncentračnom tábore pod správou Gulag dňa ....................., postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja in memoriam a preukaz účastníka a veterána protikomunistického odboja nevydal z dôvodu  nepreukázania  aktívnej protikomunistickej  odbojovej činnosti s odvolaním  sa na ust. § 2 ods. 2. Zákona o protikomunistickom odboji. ÚPN prekážku pre priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja uvedenú v § 9 Zákona o protikomunistickom odboji v odôvodnení rozhodnutia neuviedol.V rozhodnutí ÚPN č. sp. ............................ nie sú uvedené  náležitosti, ktoré sa uvádzali v rozhodnutiach ÚPN o ktorých rozhodovala komisia od roku 2006 do roku 2017, to jest, že som oprávnenou osobou v zmysle
Zákona č. 319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií, čo potvrdzuje rozhodnutie MS SR sp.zn............................................ V prvom rade poukazujem na účelovú zmenu metodiky ÚPN  v neprospech politických väzňov zmysle § 6 (1) Zákona o protikomunistickom odboji, ku ktorej došlo po nadobudnutí účinnosti    novely zákona č. 365/2020 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom,  podľa ktorej v rozpore s predchádzajúcimi novelami nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku majú len tí politickí väzni, ktorým ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.
 1. Požiadavka preukazovania aktívnej protikomunistickej odbojovej činnosti  v trvaní 12 mesiacov s odvolaním  sa na ust. § 2 ods. 2. Zákona o protikomunistickom odboji, sa vyžadovala len v prípade žiadateľov, ktorí neboli za túto činnosť väznení, nebolo v PTP a neboli násilne odvlečení NKVD.  Týmto žiadateľom ÚPN priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja.  Nebolo im však priznané postavenie veterána protikomunistického odboja.

 2. Politickí väzni definovaní podľa ust. § 6 ods. boli automaticky posudzovaní ako veteráni protikomunistického odboja ak pre priznanie neexistovala prekážka uvedená v ust. § 9. zákona o protikomunistickom odboji.

 3. Od roku 2006 do roku 2021 o priznaní postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhodovala komisia ÚPN, v ktorej mali zastúpenie aj členovia združení politických väzňov.

 4. Ako potvrdzujú rozhodnutia vydané ÚPN od nadobudnutia účinnosti zákona o protikomunistickom odboji vydané od roku 2006 do roku 2021, v identických prípadoch násilne  odvlečených, ktorí zahynuli v pracovných táboroch v býv. ZSSR, ÚPN postavenie veterána protikomunistického odboja priznal.

 5. Po odchode Ondreja Krajňáka z funkcie predsedu Správnej rady ÚPN, na protest proti novele zákona o pamäti národa, v roku 2017 ÚPN už o žiadostiach o priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja nerozhodovala komisia ale len poverení zamestnanci a od roku 2021 ÚPN nezákonne zmenil metodiku v neprospech politických väzňov, tým, že preukazovanie 12 mesačného aktívneho protikomunistického odboja začal vyžadovať aj v prípade  politických väzňov uvedených podľa ust. § 6. ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji. 

 Zásadne nesúhlasím s požiadavkou ÚPN  a zdôrazňujem, že politickými väzňami boli všetci  občania židovského pôvodu, ktorí zahynuli v nacistických koncentračných táboroch, hoci nevyvíjali aktívnu činnosť proti nacizmu a fašizmu.  
Súčasný postup a účelová  zmena metodiky ÚPN pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako  akým je popieranie holokaustu!

        Mám za to, že požiadavka ÚPN o poskytnutí dôkazov o aktívnom protikomunistickom odboji môjho nebohého otca trvajúcom 12 mesiacov, ktorá je dôvodom zamietnutia žiadosti nakoľko sa jedná o obeť stalinizmu, ktorá prišla o život, teda priniesla najvyššiu obeť v kontexte zločinov komunizmu je v rozpore s hlavným poslaním a ideou zákona o protikomunistického odboji. Jednoznačne to potvrdzuje stanovisko generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 v ktorom uvádza:

 Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná za politického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktorí boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

Stanovisko generálneho riaditeľa právnej sekcie MS SR  logicky a odborne správne vychádza z ustanovenia § 6 ods.1, Politický väzeň, ktoré jednoznačne definuje, že účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch.

            Súčasne je podľa § 6 ods. 2. politickým väzňom aj ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.

Odôvodnenie ÚPN   s odvolaním sa na ustanovenie. § 2 ods. 2  Zákona o protikomunistickom odboji je zjavne účelové a v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji.
(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu  prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej len „rozhodné obdobie“) verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky (ďalej len „Československo“), ako aj v zahraničí.
            Uvedené ustanovenie zákona je všeobecnou definíciou protikomunistického odboja, teda aj pre posudzovanie aktivít protikomunistickej odbojovej činnosti  občanov, ktorí neboli pre ich protikomunistickú činnosť väznení, teda neboli politickými väzňami v zmysle ustanovenia § 6 Zákona o protikomunistickom odboji.
ÚPN od účinnosti Zákona o protikomunistickom odboji v roku 2006  tento zákon dodržiaval a  prednostne a osobitne priznával postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam každému žiadateľovi, ktorý spadal do kategórie politických väzňov definovaných v ustanovení § 6  ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji.  Jediným dôvodom pre nepriznanie bola  prekážka uvedená v ustanovení § 9 Zákona o protikomunistickom odboji, čo ÚPN uvádzal vo svojich rozhodnutiach. 
Dôkaz:
1. Pôvodný formulár žiadosti ÚPN  o priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
2. Rozhodnutia ÚPN vydané do roku 2021

Okrem morálneho zadosťučinenia jediným benefitom pre držiteľa preukazu veterána protikomunistického odboja až do účinnosti zákona č. 365/2020 Z. z. od 1. 1. 2021, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, bol nárok na poskytovanie rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti na základe žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa § 11a ods. 2) zákona o protikomunistickom odboji. Ústav pamäti národa bol povinný na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia údaje o oprávnenej osobe.

Po prijatí zákona č. 365/2020 Z.z ÚPN začal traumatizovať obete komunizmu na sklonku života a spôsobil im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii uprel im aj nárok na kúpeľnú a liečebnú starostlivosť, ktorá je na rozdiel od prístupu štátu k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na žalostnej úrovni. Postup ÚPN je preto nielen diskriminačný ale aj antisociálny a nehumánny.

            Od účinnosti novely zákona o príplatku k dôchodku č. 274/2007 Z.z., ktorá zvýšenie príplatku diskriminačne   podmienila priznaním  preukazu  veterána   ÚPN, v priebehu roku 2021 ÚPN začal arbitrárne zmenou metodiky porušovať Zákon o protikomunistickom odboji a v identicky rovnakých  žiadostiach už postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam pre obete sovietskych koncentračných táborov   ako aj  politickým väzňom alebo príslušníkom vojenských táborov nútených prác  nepriznával z dôvodu nepreukázania aktívnej protikomunistickej činnosti.
Nakoľko Zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom  odboji  novelizovaný nebol neexistuje legislatívny dôvod pre  zmenu výkladu zákona zo strany ÚPN.
 

Novelizovaný bol len zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov, pričom predkladatelia novely nebrali v úvahu námietky združení politických väzňov, že sa jedná o zmätočnú novelu zjavne v rozpore s antidiskriminačným zákonom porušujúcu zásady rovnakého zaobchádzania. Už zo samotného názvu zákona  č. 274/2007 Z.z.  vyplýva, že sa jedná zákon o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a nie o zákon o príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja,  k čomu došlo po prijatí novely, ktorá podmienila zvýšenie príplatku k dôchodku len pre držiteľov preukazov veterána protikomunistického odboja.
Dôkaz:
1. ÚPN účelovo zmenený formulár žiadosti o priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
2. Rozhodnutia ÚPN vydané v rokoch 2021-2022

            Týmto postupom a „zmenou pravidiel počas hry“ ÚPN arbitrárne porušuje nielen zákon o protikomunistickom odboji ale aj samotný zákon č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa.
Preambula zákona o pamäti národa,  stanovila povinnosť nášho  štátu, (ktorý zastupuje ÚPN)  učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné  zákony.

Podľa výkladu zákona ÚPN a jeho súčasného predsedu Správnej rady  žiadny perzekvovaný veriaci, ako napr. bl. Vasiľ Hopko,  biskup Gojdič, či Titus Zeman by nemali nárok na priznanie postavenia veterána protikomunistického a tým aj príplatok k dôchodku, nakoľko to neboli apriori členovia protikomunistického odboja, ale mučeníci viery.  Opak je však pravdou.  Vo väzení, alebo  v táboroch nútených prác všetci prenasledovaní z politických, či náboženských dôvodov si boli rovní a Amnesty international ich vnímala ako politických väzňov.  Perzekvovaní  vo väzniciach, muži i ženy odvlečení do  Gulagoch, alebo inak prenasledovaní občania nášho štátu sa  v čase komunistickej diktatúry  aktívne podieľali na protikomunistickom odboji, a to slovom i príkladom. Obmedzovanie ich osobnej slobody, odlúčenie od rodiny, ponižovanie a otrocké práce sa pre súčasnú generáciu stali tým najlepším dôkazom o zločineckom komunistickom režime. Navyše svoje postoje mohli oľutovať a prispôsobiť sa morálke zločineckého režimu. Oni to však neurobili, ale veľká väčšina z nich svoj údel znášala statočne a tak pre súčasnú generáciu  vydali to najlepšie svedectvo  o nezlomnosti ich postojov, o ich odvahy voči diktátorskému režimu a tiež o ich osobnej statočnosti. 

Ústav pamäti národa   selektovaním odporcov a obetí komunizmu  v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a antidiskriminačným zákonom   č. 365/2004 Z. z. prestal plniť svoje poslanie tým, že otvorene  uprednostňuje pri priznávaní postavenia veterána protikomunistického odboja členov reholí a cirkvi, ktorí neboli pre svoje  konanie odsúdení ale internovaní po zrušení reholí. Je všeobecne známe, že  kresťanské učenie nepripúšťa pre kresťanov odboj proti nepriateľovi ale naopak vyzýva kresťanov, aby sa za nepriateľov  modlili a ak ich udreli, aby nastavili druhé líce. Účelové tvrdenie ÚPN o tzv. obetiach komunizmu a aktívnych odporcov preto nemá opodstatnenie, pretože  rovnako ako členovia reholí tak aj násilne odvlečení, ktorí prišlo o svoj život v sovietskych koncentračných táboroch, boli obeťami komunizmu čim sa stali  neoddeliteľnou súčasťou protikomunistického odboja v zmysle zákona o protikomunistickom odboji. 

           Ak  ÚPN má  dispozícií relevantné dôkazy o tom, že prenasledovaní kolaborovali zo zločineckým režimom, nech ich predloží. Ale ak ich naopak nemá, potom nech radšej mlčí a prenasledovaným na sklonku života nech nerobí zbytočné prieťahy. Lebo jeho úlohou je im pomáhať a nie stavať sa na stranu kata. 

Súčasným postupom ÚPN flagrantne porušuje  Zákon o protikomunistickom odboji a Zákon  o pamäti národa, traumatizuje  obete komunizmu na sklonku života a spôsobuje im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii.

 Ako potvrdzujú okrem iného aj verejne medializované informácie, nemožno mať dôveru v ÚPN aj z toho dôvodu, že  aktívnu 12 mesačnú protikomunistickú činnosť do času prijatia diskriminačnej novelu zákona o príplatku o dôchodku ÚPN nevyžadoval.

Potvrdzuje to skutočnosť, že veteránom protikomunistického odboja je zamestnanec ÚPN a súčasný predseda KPVS Peter Chromý, ktorý ako potvrdzuje rozsudok Vojenského súdu v Plzni sp. zn. Rtv 45/92 zo dňa 10.12.1992, nebol odsúdený ako vyšší dôstojník  ČSĽA  za politicky motivované konanie. Rozsudok vo veci Petra Chromého, ktorý nebol rehabilitovaný zo zákona ale na základe jeho žiadosti  podľa § 4 zákona č. 119/90 Zb. v prieskumnom konaní pripájam  v prílohe.

            Na základe uvedených skutočností  ako aj dôvodov uvedených v odôvodnení navrhujem, aby ministerstvo spravodlivosti SR  predmetné rozhodnutie ÚPN zrušilo ako nezákonné a prikázalo ÚPN o veci nanovo rozhodnúť v zmysle Zákona o protikomunistickom odboji a Zákona o pamäti národa. 

Prílohy:

 1. rozhodnutie č. sp. ÚPN-K-2022/00748 zo dňa 24. 6. 2022
 2. stanovisko  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022
 3. Pôvodný formulár žiadosti ÚPN o priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
 4. ÚPN účelovo zmenený formulár žiadosti o priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
 5. samostatná príloha -stanovisko našej rodiny k postupu ÚPN
 6. Žiadosť SZBPV o preukázanie relevantného dôkazu o členstve násilne odvlečeného NKVD do býv. ZSSR zosnulého Jána Rindoša v politickej strane Deutsche Partei zo dňa 15.7.2022
 7. Odpoveď ÚPN zo dňa 25. 7. 2022

 

meno a priezvisko

.....................................


Vzor sťažnosti na prieťahy a nezákonnú požiadavku preukazovania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke minimálne 12 mesiacov v prípade rehabilitovaných politických väzňov, príslušníkov PTP a násilne odvlečených do pracovných táborov, ktorí zahynuli na území býv. ZSSR.

Meno, priezvisko, adresa ............................................................................

 

Ústav pamäti národa                                  
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

                                                                       ...................2022

 

Odpoveď na výzvu ÚPN o preukazovaní aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke minimálne 12 mesiacov

         Vo veci  žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam v zmysle zákona č. 219/2006 Z.z. môjho otca..................., ktorý zahynul v sovietskom koncentračnom tábore som bol vyzvaný, aby som poskytol (poskytla) ÚPN dôkazy o aktívnom protikomunistickom odboji trvajúcom 12 mesiacov.

        V prvom rade poukazujem na účelovú zmenu metodiky ÚPN  v neprospech politických väzňov v  zmysle § 6 (1) Zákona o protikomunistickom odboji, ku ktorej došlo po nadobudnutí účinnosti    novely zákona č. 365/2020 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom,  podľa ktorej v rozpore s predchádzajúcimi novelami nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku majú len tí politickí väzni, ktorým ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.

 1. Požiadavka preukazovania aktívnej protikomunistickej odbojovej činnosti  v trvaní 12 mesiacov s odvolaním  sa na ust. § 2 ods. 2. Zákona o protikomunistickom odboji, sa vyžadovala len v prípade žiadateľov, ktorí neboli za túto činnosť väznení, nebolo v PTP a neboli násilne odvlečení NKVD.  Týmto žiadateľom ÚPN priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja.  Nebolo im však priznané postavenie veterána protikomunistického odboja.
 2. Politickí väzni definovaní podľa ust. § 6 ods. boli automaticky posudzovaní ako veteráni protikomunistického odboja ak pre priznanie neexistovala prekážka uvedená v ust. § 9. zákona o protikomunistickom odboji.
 3. Od roku 2006 do roku 2021 o priznaní postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhodovala komisia ÚPN, v ktorej mali zastúpenie aj členovia združení politických väzňov.
 4. Ako potvrdzujú rozhodnutia vydané ÚPN od nadobudnutia účinnosti zákona o protikomunistickom odboji vydané od roku 2006 do roku 2021, v identických prípadoch násilne  odvlečených, ktorí zahynuli v pracovných táboroch v býv. ZSSR, ÚPN postavenie veterána protikomunistického odboja priznal. 
 5. Po odchode Ondreja Krajňáka z funkcie predsedu Správnej rady ÚPN, na protest proti novele zákona o pamäti národa, v roku 2017 ÚPN už o žiadostiach o priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja nerozhodovala komisia ale len poverení zamestnanci a od roku 2021 ÚPN nezákonne zmenil metodiku v neprospech politických väzňov, tým, že preukazovanie 12 mesačného aktívneho protikomunistického odboja začal vyžadovať aj v prípade  politických väzňov uvedených podľa ust. § 6. ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji. 

Zásadne nesúhlasím s požiadavkou ÚPN  a zdôrazňujem, že politickými väzňami boli všetci  občania židovského pôvodu, ktorí zahynuli v nacistických koncentračných táboroch, hoci nevyvíjali aktívnu činnosť proti nacizmu a fašizmu.  
Súčasný postup a účelová  zmena metodiky ÚPN pri posudzovaní žiadosti o priznanie postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam je zjavným popieraním zločinov stalinizmu rovnako  akým je popieranie holokaustu!

            Ako potvrdzujem v prílohe nezákonnosť a porušovanie Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. potvrdzuje  stanovisko  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 v ktorom uvádza:

 Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná za politického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktorí boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

Stanovisko generálneho riaditeľa právnej sekcie MS SR  logicky a odborne správne vychádza z ustanovenia § 6 ods.1, Politický väzeň, ktoré jednoznačne definuje, že účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch.

            Súčasne je podľa § 6 ods. 2. politickým väzňom aj ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.

Odôvodnenie ÚPN   s odvolaním sa na ustanovenie. § 2 ods. 2  Zákona o protikomunistickom odboji je zjavne účelové a v rozpore s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji.
(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu  prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej len „rozhodné obdobie“) verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky (ďalej len „Československo“), ako aj v zahraničí.
            Uvedené ustanovenie zákona je všeobecnou definíciou protikomunistického odboja, teda aj pre posudzovanie aktivít protikomunistickej odbojovej činnosti  občanov, ktorí neboli pre ich protikomunistickú činnosť väznení, teda neboli politickými väzňami v zmysle ustanovenia § 6 Zákona o protikomunistickom odboji.
ÚPN od účinnosti Zákona o protikomunistickom odboji v roku 2006  tento zákon dodržiaval a  prednostne a osobitne priznával postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam každému žiadateľovi, ktorý spadal do kategórie politických väzňov definovaných v ustanovení § 6  ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji.  Jediným dôvodom pre nepriznanie bola  prekážka uvedená v ustanovení § 9 Zákona o protikomunistickom odboji, čo ÚPN uvádzal vo svojich rozhodnutiach. 
Dôkaz:
1. Pôvodný formulár žiadosti ÚPN  o priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
2. Rozhodnutia ÚPN vydané do roku 2021

Okrem morálneho zadosťučinenia jediným benefitom pre držiteľa preukazu veterána protikomunistického odboja až do účinnosti zákona č. 365/2020 Z. z. od 1. 1. 2021, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, bol nárok na poskytovanie rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti na základe žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa § 11a ods. 2) zákona o protikomunistickom odboji. Ústav pamäti národa bol povinný na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia údaje o oprávnenej osobe.

Po prijatí zákona č. 365/2020 Z.z ÚPN začal traumatizovať obete komunizmu na sklonku života a spôsobil im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii uprel im aj nárok na kúpeľnú a liečebnú starostlivosť, ktorá je na rozdiel od prístupu štátu k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na žalostnej úrovni. Postup ÚPN je preto nielen diskriminačný ale aj antisociálny a nehumánny.

            Od prijatia novely zákona o príplatku k dôchodku č. 274/2007 Z.z., ktorá zvýšenie príplatku diskriminačne   podmienila priznaním  preukazu  veterána   ÚPN, v priebehu roku 2021 ÚPN začal arbitrárne zmenou metodiky porušovať Zákon o protikomunistickom odboji a v identicky rovnakých  žiadostiach už postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam pre obete sovietskych koncentračných táborov   ako aj  politickým väzňom alebo príslušníkom vojenských táborov nútených prác  nepriznával z dôvodu nepreukázania aktívnej protikomunistickej činnosti.
Nakoľko Zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom  odboji  novelizovaný nebol neexistuje legislatívny dôvod pre  zmenu výkladu zákona zo strany ÚPN.  
Novelizovaný bol len zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov, pričom predkladatelia novely nebrali v úvahu námietky združení politických väzňov, že sa jedná o zmätočnú novelu zjavne v rozpore s antidiskriminačným zákonom porušujúcu zásady rovnakého zaobchádzania. Už zo samotného názvu zákona  č. 274/2007 Z.z.  vyplýva, že sa jedná zákon o príplatku k dôchodku pre politických väzňov a nie o zákon o príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja,  k čomu došlo po prijatí novely, ktorá podmienila zvýšenie príplatku k dôchodku len pre držiteľov preukazov veterána protikomunistického odboja.
Dôkaz:
1. ÚPN účelovo zmenený formulár žiadosti o priznanie postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z.
2. Rozhodnutia ÚPN vydané v rokoch 2021-2022

            Týmto postupom a „zmenou pravidiel počas hry“ ÚPN arbitrárne porušuje nielen zákon o protikomunistickom odboji ale aj samotný zákon č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa.
Preambula zákona o pamäti národa,  stanovila povinnosť nášho  štátu, (ktorý zastupuje ÚPN)  učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné  zákony.

Podľa výkladu zákona ÚPN a jeho súčasného predsedu Správnej rady  žiadny perzekvovaný veriaci, ako napr. bl. Vasiľ Hopko,  biskup Gojdič, či Titus Zeman by nemali nárok na priznanie postavenia veterána protikomunistického a tým aj príplatok k dôchodku, nakoľko to neboli apriori členovia protikomunistického odboja, ale mučeníci viery.  Opak je však pravdou.  Vo väzení, alebo  v táboroch nútených prác všetci prenasledovaní z politických, či náboženských dôvodov si boli rovní a Amnesty international ich vnímala ako politických väzňov.  Perzekvovaní  vo väzniciach, muži i ženy odvlečení do  Gulagoch, alebo inak prenasledovaní občania nášho štátu sa  v čase komunistickej diktatúry  aktívne podieľali na protikomunistickom odboji, a to slovom i príkladom. Obmedzovanie ich osobnej slobody, odlúčenie od rodiny, ponižovanie a otrocké práce sa pre súčasnú generáciu stali tým najlepším dôkazom o zločineckom komunistickom režime.

Ústav pamäti národa   selektovaním odporcov a obetí komunizmu  v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a antidiskriminačným zákonom   č. 365/2004 Z. z. prestal plniť svoje poslanie tým, že otvorene  uprednostňuje pri priznávaní postavenia veterána protikomunistického odboja členov reholí a cirkvi, ktorí neboli pre svoje  konanie odsúdení ale internovaní po zrušení reholí. Je všeobecne známe, že  kresťanské učenie nepripúšťa pre kresťanov odboj proti nepriateľovi ale naopak vyzýva kresťanov, aby sa za nepriateľov  modlili a ak ich udreli, aby nastavili druhé líce. Účelové tvrdenie ÚPN o tzv. obetiach komunizmu a aktívnych odporcov preto nemá opodstatnenie, pretože  rovnako ako členovia reholí tak aj násilne odvlečení, ktorí prišlo o svoj život v sovietskych koncentračných táboroch, boli obeťami komunizmu čim sa stali  neoddeliteľnou súčasťou protikomunistického odboja v zmysle zákona o protikomunistickom odboji. 

            Ak  ÚPN má  dispozícií relevantné dôkazy o tom, že prenasledovaní kolaborovali zo zločineckým režimom, nech ich predloží. Ale ak ich naopak nemá, potom nech radšej mlčí a prenasledovaným na sklonku života nech nerobí zbytočné prieťahy. Lebo jeho úlohou je im pomáhať a nie stavať sa na stranu kata. 

      Ako potvrdzujú okrem iného aj verejne medializované informácie, nemám dôveru v ÚPN aj z toho dôvodu, že  aktívnu 12 mesačnú protikomunistickú činnosť do času prijatia diskriminačnej novelu zákona o príplatku o dôchodku ÚPN nevyžadoval.

Potvrdzuje to skutočnosť, že veteránom protikomunistického odboja je zamestnanec ÚPN a súčasný predseda KPVS Peter Chromý, ktorý ako potvrdzuje rozsudok Vojenského súdu v Plzni sp. zn. Rtv 45/92 zo dňa 10.12.1992, nebol odsúdený ako vyšší dôstojník  ČSĽA  za politicky motivované konanie. Rozsudok vo veci Petra Chromého, ktorý nebol rehabilitovaný zo zákona ale na základe jeho žiadosti  podľa § 4 zákona č. 119/90 Zb. v prieskumnom konaní pripájam  v prílohe.

Súčasným postupom ÚPN flagrantne porušuje  Zákon o protikomunistickom odboji a Zákon  o pamäti národa, traumatizuje  obete komunizmu na sklonku života a spôsobuje im ďalšie krivdy a nespravodlivosť namiesto toho, aby im pomáhal v obtiažnej sociálnej situácii.

      

Príloha:

 1. stanovisko  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022

 

.....................................hlavna stranka