hlavna stranka

Dcéra politického väzňa Pavla Lučanskeho Anna Jablonovská, ktorej SR priznala dôchodok 24 eur, už druhý rok čaká na rozhodnutie UPN o vydaní preukazu veterána protikomunistického odboja.

Žiadosť o vyjadrenie k stanovisku generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 vo veci právneho výkladu ustanovenia § 6 zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z.

Urgencia vo veci žiadosti zo dňa 28. 10. 2021 o novelu zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie a novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Vážený pán
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr. Viliam KARAS, PhD.
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11  Bratislava

podatelnamssr@justice.sk                               

Žiadosť o vyjadrenie  k stanovisku  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 vo veci právneho výkladu ustanovenia § 6 zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z.

           Vážený pán Minister spravodlivosti,  obraciame sa na Vás v súvislosti so zmenou metodiky Ústavu pamäti národa (ÚPN) pri vybavovaní žiadosti o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja po nadobudnutí účinnosti   diskriminačnej novely zákona č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, podľa ktorej v rozpore s predchádzajúcimi novelami nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku majú len tí politickí väzni, ktorým ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.
Od roku 2006 až do roku 2021 ÚPN v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. priznával postavenie veterána protikomunistického odboja vrátane in memoriam  všetkým žiadateľom z radov rehabilitovaných politických väzňov, príslušníkov PTP a násilne odvlečených do pracovných táborov na území býv. ZSSR, ktorí o to požiadali ak pre priznanie neexistovala preukážka uvedená v § 9 zákona č. 219/2006 Z.z.

Okrem morálneho zadosťučinenia  jediným benefitom pre držiteľa preukazu veterána protikomunistického odboja až do účinnosti zákona č. 365/2020 Z. z. bol nárok  na  poskytovanie rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti na základe žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa § 11a ods. 2) zákona o protikomunistickom odboji.
 Ústav pamäti národa bol  povinný na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia  údaje o oprávnenej osobe.
Tieto skutočnosti nám potvrdil na požiadanie aj bývalý predseda správnej rady ÚPN pán Ondrej Krajňák.

  V priebehu roka 2021 ÚPN začal traumatizovať  žiadateľov,  často vo vysokom veku a  príbuzných, ktorých rodinní príslušníci  boli rehabilitovanými politickými väzňami, usmrtenými pri pokuse o útek cez hranice alebo  zahynuli v stalinských gulagoch, zasielaním výziev  s požiadavkou preukázania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov, čo vzhľadom na vyše 75 ročný časový odstup bolo v prípade násilne odvlečených nemožné získať alebo zabezpečiť z archívov NKVD.

Stanovisko bývalého predsedu správnej rady ÚPN Krajňáka potvrdzuje aj odpoveď generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 v prílohe, ktorá bola odoslaná Ing. Karolovi Rosenbergovi, bývalému tajomníkovi Konfederácie politických väzňov (KPVS), ktorý na protest proti nezáujmu tohto združenia hájiť práva a nároky obetí komunizmu z KPVS vystúpil.

Z uvedenej odpovede  citujeme:
 Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná za politického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktorí boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

V rozpore s tým súčasný predseda správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, v reakcii na publikovaný príspevok nášho združenia s názvom Ústav pamäti národa upiera obetiam komunizmu a stalinských gulagov zákonný nárok na zabezpečenie poskytovania liečebnej a kúpeľnej starostlivosti!“  uverejnenom na webovej stránke združeniahttp://www.szcpv.org/23/upn.html, na oficiálnej stránke  ÚPN - sociálna sieť Facebook, dňa  26. 1. 2023 uviedol, že správnosť postupu ÚPN opakovane potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti.  Z uvedeného vyjadrenia ÚPN citujeme“

 Ústav pamäti národa
Ústav pamäti národa sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o ňom v súvislosti s výkonom agendy protikomunistického odboja na viacerých webových stránkach šíri predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár.
Ústav pamäti národa nemôže upierať obetiam komunizmu zákonný nárok na poskytovanie liečebnej a kúpeľnej starostlivosti, nakoľko takouto kompetenciou nedisponuje. Ústav pamäti národa je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá pri svojej činnosti nepodlieha žiadnym politickým príkazom, hoci sa takúto atmosféru snaží F. Bednár bez akéhokoľvek dôkazu navodiť.
Pri vybavovaní žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja Ústav pamäti národa nepristupuje selektívne, žiadosti sú vybavované postupne podľa dátumu ich doručenia. Ústav pamäti národa postupuje výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, pričom nemôže niesť zodpovednosť za požiadavky, ktoré zákony stanovujú. Správnosť postupu Ústavu pamäti národa opakovane potvrdilo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, podľa rozhodnutí ktorého nestačí, aby bol žiadateľ obmedzený na osobnej slobode väznením z akéhokoľvek dôvodu, ale práve pre aktívny protikomunistický odboj, ktorý je potrené preukázať.
Ústav pamäti národa svoj zákonný postup pri vybavovaní agendy protikomunistického odboja prezentoval verejnosti formou viacerých mediálnych výstupov svojich zamestnancov, ako aj poskytnutím detailných informácií na svojej webovej stránke: https://www.upn.gov.sk/…/otazky-a-odpovede-k…/

Z dôvodu rozporu medzi stanoviskom generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022 a stanoviskom predsedu správnej rady ÚPN, Vás  preto  žiadame o vyjadrenie a informáciu kedy a kto z Ministerstva spravodlivosti SR opakovane  pre ÚPN potvrdil správnosť postupu ÚPN pri vybavovaní žiadostí o priznanie postavenia Veterána protikomunistického odboja.

Dôvody  a príčiny zmeny metodiky ÚPN sme uviedli v príspevku z názvom  „Politickí väzni a ich rodiny sa stali obeťami snahy vlády o vysporiadania sa s bývalým komunistickým režimom“ http://www.szcpv.org/22/stanovisko.html Jednou z hlavných príčin, ktoré spôsobili tento stav a psychickú traumu žiadateľov, často vo veku 80 a 90 rokov je skutočnosť, že aj keď sa totalitný režim zrútil už pred 30 rokmi, krivdy pretrvali dodnes. Takmer 10 000  príslušníkov komunistickej Štátnej bezpečnosti a funkcionárov Komunistickej strany stále poberá výsluhový dôchodok, zatiaľ čo ich obete neraz žijú na hranici chudoby. Všetky pokusy o nápravu do roku 2020 zlyhali.

            Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) rozhodla, že to napraví obdobne ako  to urobila Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a pobaltské štáty. V programovom vyhlásení uvádza, že „presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov“. Poslanci Národnej rady schválili, aby veteráni protikomunistického odboja alebo ich príbuzní dostali jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1 989 eur. Súčasne im priznali zvýšenie príplatku k penzii zo súčasných päť na desať eur za každý mesiac obmedzenej slobody.  Zákon 365/2020 rozšíril okruh oprávnených osôb  pre poberanie príplatku k dôchodku aj o  kňazov a rehoľníkov, ktorí boli  najmenej tri mesiace internovaní v centralizovaných kláštoroch.
Začiatkom marca 2022 Ústavný súd  na základe návrhu opozície  rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu  a má posúdiť či je v súlade s ústavou.  Keďže Ústavný súd nemá lehotu na vydanie nálezu, tento stav môže trvať aj roky.
Týmto sa zámer programového vyhlásenia vlády  -  vyplácanie príplatkov k dôchodkom politických väzňov  zo zdrojov z odobratých nezaslúžených  benefitov predstaviteľov komunistického režimu nenaplnil a obeťou sa stali opäť politickí väzni a ich pozostalí, ktorí  často aj vyše roka čakajú na vybavenie žiadosti podanej ÚPN o priznanie veterána protikomunistického odboja in memoriam, pretože vo väčšine prípadov  žiadosti podávajú vdovy a deti. V prípade členov nášho združenia, ktorým ich otcovia - živitelia rodín zahynuli v pracovných táboroch v bývalom ZSSR alebo počas transportu, títo žiadatelia ani nevedia kde a ako boli ich príbuzní pochovaní.

 

 Urgencia vo veci žiadosti zo dňa 28. 10. 2021  o  novelu  zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie a  novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku

Vážený pán minister spravodlivosti, dňa 28. 10. 2021 sme odoslali úradu vlády, ministerstvu spravodlivosti a ministerstvu práce a sociálnych veci žiadosť o  novelu  zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie a  novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku. V predmetnej žiadosti bol uvedený prípad pani Anny Jablonovskej, dcéry účastníka SNP a neskôr  politického väzňa Pavla Lučanského, ktorej Slovenská republika priznala hanebný dôchodok vo výške 24 eur.  Žiadosť, ktorú Vaša predchodkyňa Mária Kolíkoví odignorovala pripájame v prílohe. Podrobnosti o tomto prípade sú uvedené na webovej stránke  http://www.szcpv.org/21/jablonovska.html

                Pýtame sa, ako je možné, že zo zákona rehabilitovaný politický väzeň, č. rehabilitačného konania Rt 119/90 zo dňa 8.11.1990, ktorý bol odsúdený k dlhoročnému  trestu na ktorého následky zomrel  a jeho dcéra sa narodila v čase kedy už bol väznený, nebol uznaný ÚPN  ako veterán protikomunistického odboja in memoriam?  
Pani Anna Jablonovská pritom podala žiadosť ešte 29. 10. 2021 a  ÚPN prieťahmi trvajúcimi už druhý rok jej znemožňuje, aby jej bol aspoň zvýšený dôchodok, ak jej už Ministerstvo spravodlivosti pre zmeškanie lehoty nepriznalo odškodnenie za otca.
Je otázne, či jej v prípade, ak ÚPN vydá preukaz Veterána protikomunistického odboja,  Sociálna poisťovňa prizná príplatok k dôchodku a jednorazový finančný príspevok ak nedostala odškodné pre zmeškanie lehoty.

Prílohy:
1. Odpoveď  generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022
2. Dcére partizána a politického väzňa Pavla Lučanského priznala Slovenská republika nedôstojný dôchodok 24 eur - žiadosť o  novelu  zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré vypadli zo zákona pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár – predseda

Na vedomie:  Ústav pamäti národahlavna stranka