Hlavná stránka


Petícia pre podporu spotrebiteľov v segmente bytových domov

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Petícia pre podporu spotrebiteľov v segmente bytových domov

https://www.peticie.com/peticia_pre_podporu_spotrebiteov_v_segmente_bytovych_domov

Za účelom splnenia cieľov EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % a z dôvodu veľkej energetickej krízy žiadame touto petíciou „Ministerstvo hospodárstva“, aby pri napĺňaní tohto cieľa boli podporení zo všetkých dostupných „Grantových schém“, „Plánu Obnovy“ a „Euro fondov“, aj spotrebitelia vymedzení Zákonom 182/93 Z. z. Jedná sa o cca 2 500 000 obyvateľov v bytových domoch, ktorým je obmedzený prístup k týmto zdrojom a ktorí patria k rozhodujúcim prispievateľom do rozpočtu EÚ a rozpočtu SR.  Efektívnosť a účelovosť využitia týchto prostriedkov sú v tomto segmente spotrebiteľov nespochybniteľné. 
Svojím podpisom súhlasím, aby táto podpora bola zo strany MH SR akceptovaná a venovaná jej náležitá pozornosť.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Základné tézy a nezodpovedané otázky prečo sa o. z. OZÓN XXI  so sídlom v Prešove rozhodlo vyhlásiť uvedenú petíciu 

 • Renovácia rodinných domov mala byť vlajkovou loďou Plánu obnovy a odolnosti. Aký je súčasný stav – napĺňajú sa potreby ľudí?   Je tomu naozaj tak ?
 • Ako chce SR a EU podporiť  cca 2 500 000 vlastníkov bytov bývajúcich v bytových domoch, aby si na ne mohli tak isto aplikovať  „obnoviteľné  zdroje energie “ 
 • Samosprávy, firmy aj odborná verejnosť však varujú, že financie budú vynaložené neefektívne a nedostanú sa k skupinám ohrozených energetickou chudobou.
 • Je otázne, či je celý proces pre prijímateľa nastavený efektívne a s dostatočnou odbornou pomocou.
 • Ako pripraviť dotačné schémy, aby Slovensko pokračovalo v renovácii domov ( nielen rodinných)aj po skončení plánu obnovy? Akú spoluprácu je potrebné preto naštartovať?
 • Podpora obnovy domov musí byť adresná a cielená aj pre tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.
 • Aké je sociálno ekonomické rozvrstvenie vlastníkov bytov a  aké v rodinných domoch.  Ako sa prihliada na cieľovú skupinu  bývajúcich v bytových domoch?
 • Kto prvý príde na rad, ak vyúčtovanie tepla bude veľmi dramatické - nebude to náhodou správca bytového domu ?
 • V ktorom segmente môžeme očakávať vo zvýšenej miere nárast „energetickej chudoby“ ??
 • V rámci bytových domoch žije množstvo vysoko kvalifikovaných ľudí , ktorí by vedeli nahradiť celý rezort MH SR a SIEA v oblasti energetiky. 
 • Všetky smernice EÚ hovoria o decentralizácii (najlepší príklad je varná kanvica a ešte lepší je, keď elektrina do kanvice príde z „OZE“).   
 • RTVS robí energetickú politiku. Jej prioritou má byť nestrannosť.  Dňa 4.10.2022 bol na 2 bytových domoch v Prešove natočený spravodajský šot o aplikáciách „OZE“ (BD s elektrickými tepelnými  čerpadlami  + FVE 10kWp a BD so solárom na predohrev TÚV). Tento šot doteraz nebol zverejnený.  
 • Je dôležité, aby občan investoval sám do seba (do zdravia, vzdelania), ale aj do 4. Dôchodkového piliera- ekodôchodku  zvlášť. Občanovi, ako tvorcovi rozpočtu štátu a rozpočtu EÚ, ale hlavne ako rozhodujúcemu investorovi akéhokoľvek pohybu tovarov a služieb, mu to musí byť umožnené a pri investovaní do „svojich potrieb” nesmie byť diskriminovaný. 
 • Dňa 8.7.2014 Úradom priemyselného vlastníctva pod číslom 237714 bola   

             4.  Dôchodkovému pilieru –ekodôchodku      pridelená  ochranná známka.

 • Žiadam vlastníkov bytov, aby sa aktívne pripojili k petícií. Petíciu zasielam aj poslancom Európskeho parlamentu za SR, poslancom rezortu SR  a pani prezidentke SR p. Čaputovej.  

Občianske združenie OZÓN XXI so sídlom v Prešove, predseda OZ p. Ivan Satvár  

Kontaktujte autora petície 

hlavna stranka