hlavna stranka

Podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy vo veci projektu vybudovania Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu v Poprade Matejovciach

Stanovisko spoločnosti Brantner-Poprad potrebuje udržateľnú koncepciu spracovania odpadov. Vďaka nej môže zvýšiť energetickú nezávislosť.
Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
   
Vo verejnom záujme som podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenie poplašnej na poslancov mestského zastupiteľstva v Poprade Mgr. Igor Wzoša a Mgr. Františka Majerského ako aj Ing. arch. Martina Balogu, ktorí pre svoje osobné a politické ciele začiatkom júna 2022 v televízii a na sociálnej sieti rozširovali poplašnú správu o hrozbe vzniku skládky nebezpečného odpadu v Poprade –Matejovciach, ktorú chcelo povoliť Mesto Poprad návrhom zmeny územného plánu. Konali tak úmyselne z osobných a politických dôvodov niekoľko mesiacov pred komunálnymi voľbami, v čase kedy čelíme najväčšej energetickej kríze, mimoriadnej situácii ohrozenia vojnovým konfliktom na Ukrajine a hroziacej energetickej chudobe. Boli si pritom vedomí, že tieto informácie sú nepravdivé a hrubo zavádzajúce.

Stanovisko spoločnosti Brantner jednoznačne potvrdzuje, že projekt vybudovania Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) v Poprade Matejovciach nie je vybudovaním skládky ani spracovaním nebezpečného odpadu. Technológia, CEBZ spracúva bežný komunálny odpad a energeticky ho zhodnocuje na výrobu bioplynu, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť zemný plyn. Zároveň z odpadu vyrába bio-kompost, ktorý skvalitní pôdu v našom v regióne. A čo je podstatné – nielenže nevznikne nová skládka, ale práve naopak technológia prispieva k znižovaniu objemov dnes skládkovaných odpadov až o 70%.

Dňa 3. 6. 2022, RTVS na ich podnet odvysielala v televíznom spravodajstve reportáž s názvom „Matejovciam hrozí triedička odpadu“, v ktorej účelovo a zavádzajúco uviedlo, že v Poprade bude vybudovaná obrovská skládka na spracovanie odpadu v blízkosti rodinných domov. Touto reportážou bol zjavne porušený zákon a povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť, pretože RTVS dala priestor len kritikom projektu a neposkytla ho realizátorom projektu.

Poslanec mestského zastupiteľstva v Poprade Mgr. Igor Wzoš dňa 4. 6. 2022 na sociálnej sieti Facebook dokonca vyhlásil, že občanom Popradu prezradili tajomstvo o Dankovej tajnej skládke a projekt na spracovanie odpadu označil ako mafiánsky zámer. Následne zverejnili video s názvom „Danková tajná skládka“.

Po tejto mediálnej hystérii a manipulácii verejnosti 6. 6. 2022 primátor Anton Danko v zmysle jeho kompetencií vyňal z procesu zmeny územného plánu žiadosť spoločnosti Brantner s.r.o. na vybudovanie linky na spracovanie odpadu v katastri Matejoviec.

Vyjadrenia poslanca Igora Wzoša o zámere mafie, ktorá má stať v pozadí tohto projektu a Dankovej tajnej skládke sú nepravdivé a šírením poplašnej správy. Vyhlasujem, že ako poradca mesta Poprad pre zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie som vo verejnom záujme ako človek, ktorý preukázateľne nemá s mafiou nič spoločné, navrhol a odporučil primátorovi, aby mesto Poprad participovalo na čo najrýchlejšej realizácii projektu CEBZ spoločnosti Brantner a SPP, pretože mesto Poprad potrebuje udržateľnú koncepciu spracovania odpadov, vďaka čomu si v kontexte stratégie EÚ môže zvýšiť energetickú nezávislosť.

Po mojej reakcii vo forme príspevku s názvom Bude mesto Poprad Smart-City alebo Stupid-City? Diletantstvo a politický hyenizmus hyenizmus poslanca Igora Wzoša a jeho tzv. poslaneckého klubu TÍM POPRAD 22 prerazili dno“, zmenili rétoriku a začali argumentovať už len tým, že je potrebné nájsť inú vhodnú lokalitu.

Následky šírenia ich poplašnej správy o skládke a nebezpečnom odpade sú však už trvalé a verejnosť bude projekt CEBZ takto vnímať aj naďalej.

Som presvedčený, že tým, že úmyselne a účelovo označili spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu ako skládku nebezpečného odpadu, poškodili finančne nie len občanov mesta, ktorí budú znášať v budúcnosti zvýšenie poplatkov za komunálny odpad ale aj zmarili investíciu za 30 mil. eur a ohrozili energetickú bezpečnosť mesta.

Po tom čo sa vo verejnosti začala šíriť dezinformácia a poplašná správa o skládke nebezpečného odpadu bude problematické nájsť inú lokalitu, pretože označenie „skládka nebezpečného odpadu“ bude v podvedomí ľudí stále rezonovať a obyvatelia okolitých domov sotva budú súhlasiť s týmto projektom, čím je dlhodobo ohrozená jeho realizácia.

Dodávam, že paradoxne Igor Wzoš, ktorý bol v rokoch 2014 -2018 viceprimátorom mesta sa v rozpore s jeho dnešnými aktivitami prezentoval ekologickými a energetickým víziami o zabezpečení energetickej nezávislosti tzv. Smart – City, ktoré však ostali len v teoretickej rovine. Na pláne rozvoja mesta z roku 2016 sa podieľal aj Ing. arch. Martin Baloga. V rozpore s tým však v súčasnosti po dohode s poslancom mestského zastupiteľstva v Poprade Františkom Majerským, sabotujú úsilie Európskej únie o čo najrýchlejší prechod na obnoviteľné zdroje.

S určitosťou možno predpokladať, že jeden z nich bude kandidovať na primátora Popradu a k tomu chcú politicky zneužiť aj problematiku návrhu na zmenu územného plánu. Sú si pri tom vedomí, že najvhodnejšou lokalitou pre projekt CEBZ je v Poprade územie vedľa poľnohospodárskeho areálu bývalých Štátnych majetkov Matejovce, kde od roku 2013 spoločnosť EnergoTerra úspešne prevádzkuje Poľnohospodársku bioplynovú stanicu Poprad Matejovce, ktorá vyrába bioplyn z poľnohospodárskeho odpadu. Proti tesnej blízkosti poľnohospodárskeho areálu k rodinným domov však nikto z nich vtedy neprotestoval.

Údajným kandidátom na primátora má byť podľa neoverených informácii  Mgr. František Majerský a možno očakávať, že dôjde k  účelovému nahláseniu trvalého pobytu v Poprade a špekulatívnemu zneužívaniu § 2 ods. 1 zákona č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Viaceré prípady  špekulatívneho nahlasovania trvalého pobytu konštatoval vo svojich nálezoch aj Ústavný súd SR.  Podľa listu vlastníctva č. 2451 k.ú. Švábovce, František Majerský býva s manželkou a deťmi v tejto obci a trvalý pobyt v Poprade má nahlásený len formálne  u svojho brata Martina Majerského na Baníckej č. 807/12, čo potvrdzuje list vlastníctva  č. 4230 k. ú. Poprad, keďže  v Poprade nevlastní žiadnu nehnuteľnosť.

V starom bytovom dome na Baníckej, na fotografii vľavo, ho však nikto nenájde a na menovke na dverách vchodu do bytového domu sa pri tomto byte uvádzajú až tri mená.

Na adrese vo Švábovciach má podľa Obchodného registra SR sídlo aj jeho podnikateľský subjekt Rescue Servis s.r.o., nakoľko Mgr. František Majerský začal  podnikať okrem iného aj v tzv. "Covid-biznise" prevádzkovaním Mobilného odberového miesta. Úspešnosť jeho podnikania bude známa až po zverejnení výsledkov za rok 2021 v databáze firiem a organizácii Finstat, s.r.o.


Priaznivci poslanca Igora Wzoša pritom pokrytecky na sociálnej poukazujú, v snahe poškodiť v očiach verejnosti  poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Mariána Barillu, nepravdivými tvrdeniami, že nebýva v Poprade, keďže jeho rodičia sa po odpredaji bytu v Poprade odsťahovali do Novej Lesnej. Na rozdiel od poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Františka Majerského však Ing. Marián Barilla preukázateľne býva na Námestí sv. Egídia č. 101/8 čo môžem potvrdiť keďže som jeho susedom.

Niet pochyb, že im vôbec nejde o obyvateľov rodinných domov v Matejovciach ale ich jediným cieľom v duchu, účel svieti prostriedky, je snaha za každú cenu zdiskreditovať súčasného primátora a vytĺkanie politického kapitálu pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.

František Bednár

hlavna stranka