hlavna stranka

VÝZVA POLITICKÝCH VÄZŇOV VLÁDE A POSLANCOM NÁRODNEJ RADY

Úrad inšpekčnej služby a Slovenská informačná služba musia byť nezávislými inštitúciami


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

VÝZVA   POLITICKÝCH VÄZŇOV  VLÁDE  A  POSLANCOM  NÁRODNEJ  RADY

 Úrad inšpekčnej služby a Slovenská informačná služba musia byť nezávislými inštitúciami

Napriek tomu, že hlas politických väzňov  sa každá ponovembrová vláda snaží ignorovať a umlčať  a výnimkou nie je ani súčasná vláda,  bezprecedentná situácia  aká nemá obdobu v žiadnom štáte EÚ a označenie obvinených vyšetrovateľov NAKA za mafiu súčasným predsedom NR SR Borisom Kollárom nás prinútili predložiť vláde a parlamentu výzvu na nevyhnutné odpolitizovanie  a dekriminalizáciu Úradu inšpekčnej služby a Slovenskej informačnej služby.

Boril Kollár,  v súčasnosti ovládajúci SIS a Generálnu prokuratúru, ktorému by v žiadnom právnom a civilizovanom štáte príslušný národný bezpečnostný úrad nevydal previerku z dôvodu existencie spisu, ktorý na neho viedla Bezpečnostná informačná služba bývalej ČSFR, nemá vzhľadom na jeho minulosť morálne právo určovať kto je a kto nie je mafia.
Medzi v súčasnosti obvinenými vyšetrovateľmi a Borisom Kollárom je zásadný rozdiel v tom, že na rozdiel od neho, motívom a jediným cieľom konania týchto vyšetrovateľov  nikdy nebol osobný majetkový prospech a títo vyšetrovatelia nepatrili ani nepatria  medzi ponovembrových zbohatlíkov s prepojením a kontaktmi na skutočnú mafiu, ktorá už výše 30 rokov ovplyvňuje a ovláda politické strany, korí sa stali eseročkami finančnej oligarchie.
Skutočnosť, že namiesto hlavného aktéra korupčnej kauzy Gorila Jaroslava Haščáka  sú vo vyšetrovacej väzbe vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali jeho trestnú činnosť je varovaním pre každého slušného policajta, aby sa nemiešal do  biznisu „vyvolených“.

 Generálný prokurátor Žilinka  sa stal spúšťačom návratu Slovenska do doby temna,  v ktorej už žiadny vyšetrovateľ nebude riskovať kariéru a existenciu svojej rodiny, aby našiel odvahu ísť  proti mafii z najvyšších poschodí. Postup SIS a ÚIS je  už len pokračovaním k návratu generálnej prokuratúry k špičkovej zločineckej organizácii akou sa stala  pod vedením Dobroslava Trnku a Dušana Kováčika.  

 Hoci máme   výhrady a viaceré negatívne skúsenosti  s  postupmi  vyšetrovateľov  ÚIS  a NAKA, je diametrálny rozdiel pri trestno-právnom  posudzovaní  konania a úmyslu  vyšetrovateľov s úmyslami a motiváciou skutočných páchateľov, ktorých trestnú činnosť vyšetrovali.  Pokiaľ došlo pri postupe vyšetrovateľov NAKA k pochybeniam a prekročení právomoci, mali byť za to disciplinárne a primerane postihovaní ale čo je prvoradé, mali mať možnosť sa proti tomu brániť spravodlivým  spôsobom. Obvinenie a vzatie do vyšetrovacej väzby, čo  ich v očiach verejnosti už vopred kriminalizuje, je krajne neprimerané a diskredituje samotnú podstatu existencie policajného zboru.
Naše varovanie na nebezpečenstvo pri zavedení  inštitútu tzv. kajúcnikov  kompetentní nebrali v úvahu rovnako ako náš návrh podaný podpredsedníčke vlády Veronike Remišovej, namiesto systému udávania a účelovými neprimerane nízkymi  trestami pre  kajúcnikov zaviesť podľa vzoru krajín EÚ a Ruskej federácie  zablokovanie majetku podozrivých a okruhu ich rodinných príslušníkov a blízkych osôb až do právoplatného ukončenia veci. Sme presvedčení, že namiesto vyšetrovacej väzby  by hrozba straty majetku, ktorý získali trestnou činnosťou  bola pri vyšetrovaní omnoho efektívnejšia ako dokazovanie výpoveďami kajúcnikov, ktorí sa týmto snažia vyhnúť trestu.  O 100%-nom zdanení príjmom nepodloženého majetku od roku 1990 však nechce ani súčasná vláda ani  počuť.

V súvislosti so vznikom vládnej komisie, ktorá má v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách obnoviť dôveru v právny štát, v ktorej účasť strany Sme rodina odmietol jej predseda s tvrdením, že odmieta, aby jednu mafiu vystriedala druhá, vyzývame vládu a parlament k týmto krokom.

  • Je nevyhnutné vyriešiť otázku nedostatočnej nezávislosti Úradu inšpekčnej služby, ktorý na rozdiel od iných krajín EÚ spadá pod rezort Ministerstva vnútra SR.  Rovnako je nevyhnuté riešiť  absenciu verejnej kontroly a zasahovanie do nezávislosti ÚIS, čo je zjavne v rozpore s dohovorom, ktorý  je pre Slovenskú republiku záväzný. Na spornú nezávislosť ÚIS v minulosti často upozorňoval, v čase kedy bol ministrom vnútra Róbert Kaliňák sudca Štefan Harabín, ktorý dnes keď ÚIS útočí priamo na koalíciu čo opozícii plne vyhovuje, už mlčí. 

V roku 2007 došlo zmenou organizačného poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k zlúčeniu dvoch úradov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to úradu kontroly ministra a úradu inšpekčnej služby Policajného zboru do jednej sekcie kontroly a inšpekčnej služby. Aj predtým však úrad inšpekčnej služby Policajného zboru bol útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Policajný zbor je hierarchicky organizovaný a podľa zákona je podriadený ministrovi vnútra (§ 6 ods. 1 zákona o PZ). Služby PZ uvedené v § 4 ods. 1 a útvary PZ uvedené v § 4 ods. 1 a 2 zákona o PZ riadi prezident PZ, ak minister vnútra neurčí inak.
Nedostatočná nezávislosť inšpekcie Ministerstva vnútra SR bola predmetom konania pred Európskym súdom pre ľudské práva, výsledkom čoho boli viaceré rozhodnutia, napr. Jordan vs. Spojené kráľovstvo, McKerr vs. Spojené štáty americké a Edwards vs. Spojené kráľovstvo, v ktorých prezentoval päť základných princípov: primeranosť, včasnosť, verejný dohľad, nutnosť zapojenia obete do procesu vyšetrovania a nezávislosť v zmysle ktorého by - nemalo existovať žiadne inštitucionálne alebo hierarchické prepojenie medzi vyšetrovateľmi a príslušníkom polície, voči ktorým bola vznesená sťažnosť a mala by existovať praktická nezávislosť, čo vylučuje skutočnosť, že   príslušníci Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR sú zároveň príslušníkmi policajného zboru, a môžu podľa §10 ods. 8 písm. a/, príp. písm. c/ Trestného poriadku, za splnenia zákonných predpokladov, postupovať aj podľa Trestného poriadku.

Ako dôkazy zasahovania do nezávislosti ÚIS a nezákonného postupu priamo ÚIS  predkladáme viaceré  listinné dôkazy a podania Svetového združenia bývalých politických väzňov v ktorých sa nekonalo v súlade so zákonom.

Paradoxne sa predmetom vyšetrovania  ÚIS  stala naša  gratulácia a žiadosť o prijatie odoslaná ministrovi vnútra k nástupu do funkcie z 26. 3. 2020, ktorá bola vyhodnotená ako trestné oznámenie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa, dnes už nebohého, v rokoch 2016-2018 bývalého generálneho riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, neskôr viceprezidenta a prezidenta Policajného prezídia gen. Mgr. Milana Lučanského a zmätočné aj  pre podozrenie z toho istého skutku riaditeľa NAKA Branislava Zuriana.   ÚIS  po  vypočutí neb. Lučanského a v tom čase riaditeľa NAKA Zuriana uznesením ČVS: UIS-198/OISV-2020  zo dňa 18. 2. 2021 vec odmietol. Z dôvodu nepravdivých tvrdení B. Zuriana bola dňa 26. 2. 2021 proti uzneseniu ÚIS podaná sťažnosť.  Po podaní sťažnosti nám bolo avizované istou redaktorkou TV JOJ, že od Zuriana môžeme očakávať pomstu v podobe finančnej kontroly  ako tomu bolo v prípade jej známej, ktorá B. Zuriana údajne odmietla.  Skutočne dňa 5. marca 2021 nám bolo oznámené, že ÚIS  vykoná  finančnú kontrolu čerpania  dotácie poskytnutej podľa zákona č. 526/2010 Z. z. v roku 2020 vo výške 8 000 eur z rozpočtu MV SR. Neskôr sme zistili,  že  poverenie vydal  bývalý riaditeľ ÚIS  Adrián Szabó. Dodávame, že od registrácie združenia v roku 2001 ÚIS  finančnú kontrolu nikdy nevykonával.  Po vyše dvoch mesiacoch ÚIS nezistil pri finančnej kontrole závažnejšie nedostatky, ktoré by viedli k vráteniu finančných prostriedkov  z poskytnutej dotácie.
Sťažnosť proti uzneseniu ÚIS prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov odmietol ako nedôvodnú uznesením sp. zn. 5Kn17/21/7700-4 zo dňa 6. 4. 2021, čím zjavne zakrýval trestnú činnosť.

Dôkazy:
 1. uznesenie ČVS: UIS-198/OISV-2020  zo dňa 18. 2. 2021
 2. sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 26. 2. 2021
 3. poverenie na vykonanie kontroly riaditeľa ÚIS

4. uznesenie KP Prešov sp.zn. 5Kn/17/21/7700-4 zo dňa 6. 4. 2021

Na účelovú finančnú kontrolu sme reagovali podaním žiadosti o odklad finančnej kontroly z dôvodu pandemickej situácie a námietky pre podozrenie zo zasahovania do nezávislosti ÚIS. Súčasne sme podali štyri podnety vo veciach podozrenia z trestnej činnosti. Dňa 14. 3. 2021 sme zaslali ministrovi vnútra Informáciu o porušovaní a zlyhávaní princípov právneho štátu Žiadosť o poskytnutie informácie, ktorej prílohou boli aj tieto štyri podania. Toho istého dňa sme zaslali vtedajšiemu premiérovi Igorovi Matovičovi Informáciu o porušovaní a zlyhávaní princípov právneho štátu aj s návrhom projektu zriadenia inštitútu odboru verejného dohľadu, čo sme dali na vedomie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Špeciálnemu prokurátorovi a ďalším.
Naše upozornenie a návrh projektu na zriadenie inštitútu verejného dohľadu bol všetkými oslovenými odignorovaný a považujeme za výsmech a aroganciu keď o jeho odstúpení rozhodoval bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian, čo potvrdzuje jeho odpoveď zo dňa 12. 4. 2021.Dôkazy:
Žiadosť o odklad finančnej kontroly na mieste z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie  a   námietka k vecnej príslušnosti vykonania finančnej kontroly dotácie na   rok 2020  ako aj pre  podozrenie zo zasahovania do nezávislosti ÚIS

1.  Podnet č. 1 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní  príslušníkmi  NAKA Východ  a príslušníkmi  KR PZ Prešov Sp. Zn. ČVS: UIS-198/OISV-2020 (nevypočutie navrhovaného svedka a marenia vyšetrovania podozrenia zo závažnej majetkovej trestnej činnosti) Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa

2.  Podnet č. 2 vo veci podozrenia zneužívania právomoci verejného činiteľa, podozrenia z prepojenia na tzv. pozemkovú mafiu a podozrenia z nadobudnutia majetku vedúceho Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade Ing. Jozefa Slovíka a jeho rodinných príslušníkov, ktorého výška nezodpovedá oficiálne priznaným príjmom

3. Podnet č. 3 vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní  príslušníkmi  NAKA Stred a príslušníkmi  OR PZ Považská Bystrica  Sp. Zn. ČVS: UIS-59/BROK-2020 (nevypočutie navrhovaného svedka vo veci podania člena SZBPV Vladimíra Pavlíka) Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa

4. Podnet  č. 4 na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám z prostriedkov dotácie  a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave

Informácia o porušovaní a zlyhávaní princípov právneho štátu Žiadosť o poskytnutie informácie zaslaná ministrovi vnútra SR zo dňa 14. 3. 2021

Informácia o porušovaní a zlyhávaní princípov právneho štátu Návrh projektu zriadenia inštitútu odboru verejného dohľadu zaslaná premiérovi zo dňa 14. 3. 2021

Odpoveď B. Zuriana zo dňa 12. 4. 2021

Na základe jedného zo štyroch podaní Vyšetrovateľ ÚIS dňa 31. 5. 2021 vydal zmätočné uznesenie sp. zn. ČVS:UIS-96/UISV/2021, ktorým rozhodol o zmietnutí trestného oznámenia na B. Zuriana vo veci v ktorej združenie nebolo oznamovateľom. Proti uzneseniu bola dňa 5. 6. 2021 podaná sťažnosť o ktorej doposiaľ nebolo rozhodnuté.
Dôkazy:
1. uznesenie sp. zn. ČVS:UIS-96/UISV/2021 zo dňa 31. 5. 2021
2. sťažnosť proti uzneseniu zo dňa 5. 6. 2021

Máme dostatok dôkazov preukázať, že vo veci uvedených podaní ÚIS nepostupoval v súlade so zákonom a dokonca v niektorých sa v spolupáchateľstve s prokuratúrou priamo podieľal na marení vyšetrovania a zakrývaní trestnej činnosti. Všetky uvedené dôkazy môžeme poskytnúť vládnej komisii, Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť   a každému kto o to prejaví záujem.

  • Je nevyhnutné, aby sa vládna  komisia, ktorá má v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách obnoviť dôveru v právny štát  zaoberala návrhom poslanca Baránika na odvolanie generálneho prokurátora Žilinku, ktorý je priamo zodpovedný za súčasný stav. 

         Na výzvu Svetového združenie bývalých politických väzňov  vláde a poslancom NR SR  k prijatiu zákona, ktorým by bol pre porušenie svojich povinností a zneužívanie právomoci odvolaný Generálny prokurátor SR Žilinka, uverejnenú na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/21/vyzva.html,  nikto z vlády ani poslancov NR SR nereagoval.
Vo výzve sme uviedli, že bezprecedentné porušovanie princípov právneho štátu a zneužívanie právomoci verejného činiteľa bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú skutočnosti, že Generálny prokurátor Žilinka mimoriadnym prostriedkom  pred podaním obžaloby a rozhodnutím súdu zrušil obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, finančného oligarchu  Jaroslava Haščáka  a konkurzného mafiána Zoroslava Kollára.  Následne zrušil aj obvinenie  bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša a jeho manželky Dany Arpášovej podľa paragrafu 363.  Generálny prokurátor Žilinka v uznesení uviedol, že žiadosti obvineného o zničenie USB kľúča,  ktorý sa našiel v dome Mariana Kočnera so zvukom nahrávky ako stopy súčasti spisu „Gorila“ sú opodstatnené. V praxi by to znamenalo, že ich vyšetrovateľka musí nechať zlikvidovať. Špeciálny prokurátor to odmietol a označil za marenie spravodlivosti.
Slovenská republika nebude mať preto právo patriť medzi  právne a civilizované krajiny  dovtedy pokiaľ nebude vyšetrená najväčšia korupčná kauza v rámci EÚ s názvom „Gorila“.

Je preto neprípustné, aby bol Generálnym prokurátorom človek, ktorý je bábkou oligarchie a politickej mafie, ktorá okrem slovenskej tajnej služby  ovládla aj generálnu prokuratúru. Je poľutovaniahodné, že na  svojvôli a vydieraní  majiteľa  jednej politickej strany stojí politická existencia súčasnej koalície, ktorú ľudia volili  v roku 2020 práve kvôli očiste spoločnosti od ekonomických zločinov, korupcie a obnoveniu princípov právneho štátu.
Na  porušovanie princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti priamo generálnou prokuratúrou Slovenskej Republiky sme upozornili  Hlavnú európsku prokurátorku v oznámení uverejnenom na našej webovej stránke  http://www.szcpv.org/pd/monitor/m4.html

  • Existencia a činnosť Slovenskej informačnej služby vzhľadom na jej zneužitie pri únose syna bývalého prezidenta, v čase kedy bol jej riaditeľom Ivan Lexa ako aj na množstvo káuz jej skorumpovaných príslušníkov, ktorí si zo  spravodajských informácii  urobili zárobkový  podnik,  by sa mala stať prioritou vládnej komisie pri jej snahe o obnovu dôvery v právny štát.  Očistenie tajnej služby, ktorej rezort sa po voľbách dostal do rúk  človeka, ktorý tam nemá čo hľadať, však nie je možné a môže sa stať  kardinálnou chybou vlády, ktorá sľubovala zmenu po voľbách v roku 2020.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Na vedomie:

Kancelária predsedu vlády SR
Minister vnútra SR
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Špeciálny prokurátor
Hlavná európska prokurátorka
Rada Európy
Európsky parlament


hlavna stranka