hlavna stranka


Predloženie žiadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky

Zdieľaj  | 

Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojený s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu.

file:///L:/01.web1usb/web/www.szcpv.org/14/obr/ptplogo.jpg

               Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác 
               pomocných technických práporov
      Horný Val 67/24,
               010 01 Žilina

 


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republike

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

               

Kancelária predsedu

vlády Slovenskej republiky

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava 1

Naše č. SZ -032/15                                                                           Poprad 15. 4. 2015

Vec:    Žiadosť o podanie návrhu  na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky

                Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, obraciame sa na Vás v mene členov našich občianskych združení so žiadosťou o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky, ktorým Ústav pamäti národa zákona priznal postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja. Slovenská republika ako nástupnícky štát bývalej ČSFR a súčasť demokratickej Európy  v snahe oceniť obete ktoré na ceste k demokracii a slobode priniesli bývalí politickí väzni prijala v roku 2006 Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. 

Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov,  v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu. Jedná sa napríklad o tresty za v tom čase nedovolený dovoz politicky nevhodnej  alebo  náboženskej literatúry, čo bolo právne kvalifikované ako hospodárska s majetková trestná činnosť.  Podobne vojaci, ktorí sa dostali na Západ boli okrem nedovoleného opustenia republiky odsúdení aj za krádež uniformy, resp. vojenskej techniky ak sa s touto dostali alebo pokúsili dostať cez štátne hranice.  Rovnako pri založení ozbrojenej skupiny, účastníkom protikomunistického odboja neboli rehabilitované trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom, čo s porovnaním s účastníkmi protifašistického odboja vyznieva kontroverzne.

V súčasnosti sme sa stretli s prípadmi odmietnutia meritórneho prejednania návrhu na zrušenie týchto zostatkových trestov slovenskými sudmi, kedy účastník a veterán protikomunistického odboja má podľa § 10 ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. nárok na plnú morálnu rehabilitáciu, na čo má nárok má tiež aj podľa Zákona č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu v zmysle ust. § 11.

Ako potvrdzujeme v prílohe súd v Slovenskej republike zamietnutie podaného návrhu účastníkom a veteránom protikomunistického odboja zdôvodnil zmätočne tým, že Zákon č. 262/2011 Sb. sa vzťahuje podľa názoru súdu len  na územie Českej republiky a zákon č. 219/2006 Z.z. na územie Slovenskej republiky, pričom ustanovenie § 10 ods. 1 o práve veterána na plnú morálnu rehabilitáciu súd nepovažuje za dôvod pre zrušenie trestných činov súvisiacich s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahovala súdna rehabilitácia podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.

Z dôvodu tohto sporného výkladu bol podaný podnet k podaniu sťažnosti pre porušenie zákona Generálnemu prokurátorovi SR a Ministrovi Spravodlivosti SR.

Ako legislatívne čisté a morálne spravodlivé riešenie nesúladu Slovenského zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. so Zákonom č. 262/2011 Sb. prijatým v Českej republike navrhujeme podanie návrhu vládou SR  resp. poslancami NR SR na novelu tohto zákona čím by bola odstránená diskriminácia občanov Slovenskej republiky, ktorí boli účastníkmi protikomunistického odboja a v dobe neslobody boli občanmi Československej socialistickej republiky. Sme presvedčení, že tento krok  by bol pozitívne vnímaný aj Európskou úniou, ktorá prijala viaceré rezolúcie vyzývajúce k spravodlivému vyrovnaniu sa  s našou neblahou minulosťou a zmierneniu krívd spáchaných bývalým režimom. 
Rovnako sme presvedčení, že priznanie jednorazového peňažného príspevku veteránom protikomunistického odboja, vzhľadom na počet vydaných rozhodnutí, ktorých bolo vydaných 631 k 31. 1. 2015, nemôže zaťažiť finančný rozpočet Slovenskej republiky.

Z týchto dôvodov navrhujeme novelizovať Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a jeho doplnenie a zmenu v tomto znení:

Vetu v ustanovení § 6 ods. 2,  v znení ...podľa tohto zákona je politickým väzňom...
navrhujeme doplniť o vetu - účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja

Poslednú vetu navrhujeme doplniť  o vetu v znení: ...s úmyslom oslabiť či narušiť alebo inak poškodiť komunistickú totalitnú moc v Československu alebo k tomu vytvoriť prostriedky.

 § 6
    Politický väzeň

(2) Podľa tohto zákona je politickým väzňom - účastníkom protikomunistického odboja a veteránom protikomunistického odboja   ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom s úmyslom oslabiť či narušiť alebo inak poškodiť komunistickú totalitnú moc v Československu alebo k tomu vytvoriť prostriedky.

V ustanovení             § 9  
Prekážky na priznanie postavenia účastníka
protikomunistického odboja
písm. b).  vo vete
v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu sa dopustil činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci,
navrhujeme vynechať slová: ...ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a ...
a nahradiť ich slovami: ...ktoré  zjavne nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci.

Konečné znenie ust. § 9
 
b) v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu sa dopustil činov, ktoré zjavne nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci.

 

Ustanovenie § 10 navrhujeme doplniť o ods. č. 3 v znení:

(3) Súd na návrh zruší trest uložený za trestný čin, na ktorý sa nevzťahuje rehabilitácia podľa zákona č. 119//1990 Zb., o súdnej rehabilitácii, v znení neskorších predpisov, ak sa v konaní preukáže, že konanie  odsúdeného bolo vedené s  úmyslom oslabiť či narušiť alebo inak poškodiť komunistickú totalitnú moc v Československu alebo k tomu vytvoriť prostriedky. Návrh je možno podať najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pre účely tohto konania a následného odškodnenia sa primerane použijú ustanovenia § 4  zákona č. 119/1990 Zb., o súdnej rehabilitácii. Náhrada sa vyplatí v hotovosti. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na trestné činy spáchané z pohnútok zištných, alebo nečestných a zjavne nesúvisiacich s protikomunistickým odbojom.

Ustanovenie § 10 navrhujeme doplniť o ods. č.4 v znení:

(4) Žijúcemu veteránovi protikomunistického odboja, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa  v lehote 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona alebo vydania osvedčenia veterána protikomunistického odboja vyplatí jednorazový peňažný príspevok vo výške 3000 Eur; tento jednorazový peňažný príspevok nie je predmetom dane z príjmu fyzických osôb. Ak veterán protikomunistického odboja, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky zomrie po dni vydania preukazu veterána protikomunistického odboja alebo stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky, pričom jednorazový peňažný príspevok ešte  nebol v súlade s prvou vetou vyplatený, právo veterána protikomunistického odboja  na tento jednorazový peňažný príspevok zaniká a ten už nebude  vyplatený.
Osobe, ktorá bola manželom veterána protikomunistického odboja, ktorý už zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho a ktorému nebol vyplatený jednorazový peňažný príspevok podľa prvej vety, aspoň po časť doby, kedy uskutočňoval odboj a odpor proti komunizmu, z ktorého dôvodu mu bolo vydané osvedčenie veterána protikomunistického odboja, Sociálna poisťovňa na žiadosť tejto osoby vyplatí v lehote 30 dní odo dňa podania jej  žiadosti jednorazový peňažný príspevok vo výške 1 500 Eur; tento jednorazový peňažný príspevok nie je predmetom dane z príjmu fyzických osôb.
Jednorazový peňažný príspevok sa osobe podľa tretej vety nevyplatí, ak sa táto dopustila  voči manželovi, ktorý bol veteránom protikomunistického odboja zavrženiahodného konania, zvlášť v spolupráci  s bezpečnostnými zložkami. Ak táto osoba podľa tretej vety zomrie  po dni, kedy podala žiadosť podľa prvej vety, pričom jednorazový peňažný príspevok ešte nebol v súlade s vetou treťou vyplatený, jej právo na tento jednorazový peňažný príspevok zaniká a ten už nebude vyplatený.

Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. navrhujem doplniť o § 12 v znení:
(Poznámka, uvedený návrh vychádza zo zákona č. 262/2011 Sb. a je potrebné ho upraviť podľa príslušných zákonov o sociálnom poistení a dôchodkovom zabezpečení  platných v Slovenskej republike).
§ 12
Úprava dôchodkov

  1. Účastníci protikomunistického odboja a veteráni protikomunistického odboja, ktorým bolo vydané o tom rozhodnutie a ktorí poberajú starobný nebo invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, a vdova alebo vdovec, ktorí poberajú vdovský nebo vdovecký dôchodok zo Sociálnej poisťovne po účastníkovi protikomunistického odboja a veteránovi protikomunistického odboja, ktorému o tom bolo vydané rozhodnutie, majú nárok na stanovenie výšky percentného  výmeru dôchodku najmenej v čiastke uvedenej  v odseku 3.
  2. Základom pre stanovenie výšky percentného výmeru dôchodku prináležiacemu  osobám uvedeným v odseku 1 je percentný výmer priemerného  starobného dôchodku zistený pre   účely zvýšenia dôchodku  od januára 2015. Pre stanovenie výšky percentného  výmeru dôchodku priznaných  odo dňa po 31. decembri  2014 je základom čiastka stanovená podľa prvej vety a zvýšená podľa predpisov o zvyšovaní dôchodkov, ktoré nadobudnú účinnosť do dňa, od ktorého sa dôchodok priznáva.

  3. Najnižší percentný  výmer
a) starobného dôchodku priznaného podľa § 29 zákona o dôchodkovom poistení alebo podľa obdobných ustanovení predchádzajúcich predpisov a invalidného  dôchodku pre invalida tretieho stupňa činí čiastku stanovenú podľa odseku 2,
b) invalidného dôchodcu pre invalida druhého stupňa, vdovského a vdoveckého dôchodku činí polovicu čiastky  stanovenej podľa odseku 2,
c) invalidného dôchodcu pre invalida prvého  stupňa činí tretinu čiastky stanovenej podľa odseku 2,
d) starobného dôchodku priznaného podľa § 31 zákona o dôchodkovom poistení stanovená podľa odseku 2 sa znižuje o 275 Kč za každé i začaté 90denné obdobie, za ktoré bol percentný výmer naposledy znížený

ustanovenie § 54 ods. 3 a § 61 ods. 1 zákona o dôchodkovom poistení platí obdobne, ustanovenie § 59 ods. 1 zákona o dôchodkovom poistení platí s tým, že sa výška dôchodkov  pre súbeh neprehodnocuje, pokiaľ k súbehu došlo pred dňom, od ktorého prináleží dôchodok v najnižšej percentnej  výmere podľa tohto zákona.

(4) Žiadosť o úpravu vyplácaného dôchodku sa podáva Sociálnej poisťovni príslušnej podľa miesta pobyty žiadateľa, ktorá oprávnenej osobe vypláca dôchodok, a je potrebné k nej priložiť úradne overený opis alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia.
Ak vznikne nárok na výplatu dôchodku pred dňom účinnosti tohto zákona, prináleží dôchodok vo výške podľa odseku 3 od vyplatenia dôchodku od 1. januára 2015
Úprava výšky dôchodku podľa odseku 3 bude prevedená najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti.

            Apelujeme v mene týchto obetí, ktorých počet sa z dôvodu vysokého veku každým dňom znižuje, aby bola  odstránená uvedená diskriminácia  a žiadame o  novelizáciu uvedeného zákona, ktorý by prispel  aj k  zmiernenie krívd občanov veteránov protikomunistického odboja a ich rodín v sociálnej oblasti.
Veríme, že Slovenská republika ako členský štát EÚ bude v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv garantovaných dohovorom a v duchu sociálnej starostlivosti o obete komunizmu  prijímať zákony ktorá nebudú voči ním diskriminačné a nespravodlivé.

Prílohy.

  1. Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z.
  2. Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  3. Oznámenie Krajského súdu Košice sp. zn. 1 SprV/249/2015 zo dňa 3. 3. 2015
  4. Podnet k sťažnosti pre porušenie zákona a výkladu zákona č. 219/2006 Z.z  o protikomunistickom odboji § 10, a zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu § 2 a § 11.
  5. Článok: OJEDINELÝ POKUS O ÚTEK Z KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA NA 122MM SAMOHYBNEJ HÚFNICI 2S1-GVOZDIKA

Na vedomie:

Poslanecký klub Smer-SD

Ústav Pamäti národa

                                                                       úctou  

             Ing. Ferdinand Varga                                                                   František  Bednár
predseda  SZ VTNP PTP                                                                           predseda SZČPV                                                                                                                                       


hlavna stranka