hlavna stranka

Otto Gender

„Protikomunistický odboj“ na  Slovensku optikou predsedu Správnej rady ÚPN-alebo upozorňovať na dôstojníka III.správy ŠtB-VKR vo FNM SR sa nepatrí!

Pán Otto Gender sa ani po dvoch rokoch nedočkal odpovede z ÚPN

 • Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa § 7 odst.c a § 8 odst.b.
 • Vyjadrenie k obsahu zväzku ADEPT r.č. 0820 23, archívne číslo 190 24 vedeného III.správou ŠtB v rokoch 1982-1987.
 • Urgencia odoslaná elektronickou poštou predsedovi Správnej rady ÚPN
 • Otvorený list predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivanovi Petranskému

  Nocentem qui defendit,sibi crimen parit, alebo, kto chráni vinníka sám sa dopúšťa viny /Publilius Syrus/
 • Bohužiaľ, po smrti Jána Langoša nastali v Ústave pamäti národa pochmúrne časy. Politický nominovaný(nie demokraticky zvolený)predseda Správnej rady I. Petranský má o definícii protikomunistického odboja, uzákoneného prijatím zákona č. 219/2006 Z.z, podivné a svojské predstavy za ktoré by si od bývalých súdruhov z politbira určite vyslúžil mimoriadnu stranícku pochvalu.

  Ak by sa mala súčasná prax ÚPN aplikovať na účastníkov II. protifašistického odboja, ich ozbrojený odpor proti nacizmu by bol trestný aj podľa v súčasnosti platných zákonov. Zatiaľ čo v susednej Českej republike sa po rokoch dočkali uznania aj tí, ktorí sa dokázali postaviť proti totalitnému režimu na ozbrojený odpor, ako skupina bratov Mašínovcov, či skupina Černý lev (Česká televize: V zajetí železné opony), na Slovensku sú ojedinelé prejavy (prípad GFP)podobného odporu podľa optiky I. Petranského považované za zločinné. 

  Postup ÚPN, podľa ktorého by štatút postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z.z nemohol byť priznaný ani bratom Mašínovcom, pretože ich konanie by obdobne ako konanie v prípade GFP bolo trestné aj podľa súčasných zákonov, vystihuje prehlásenie bratov Mašínovcov k smrti ich spolubojovníka Milana Paumera v ktorom uvádzajú :....

  Když jsme odešli, bylo našim úmyslem vrátit se do svobodného a demokratického Československa. To dnes neexistuje, a to nejen díky panu Havlovi a dnešnímu prezidentovi Klausovi, ale i díky  dalším politikům, kteří byli do svych funkcí komunisty dosazeni a tito za to bohatě odměněni. My jsem však proti komunistům bojovali.

  Co jiného se "změnilo"? Komunistická strana dále existuje i jako parlamentní strana. Právní řád je stále ten, který byl přejat od komunistů. Jak jinak by totiž mohly být rozkradené majetky uchráněny pro ty, kteří je rozkradli a nastolili novou politickou generaci. Nemůžeme přece trestat ty (nejsme jako oni), kteří spáchali zločiny proti svým spoluobčanům během uplynulých 40 let pod vládou komunistů. Vše se přeci dělo podle existujících a tehdy platných zákonů! Zbytkové tresty stále existují a byli jimi postiženi hlavně ti lidé, kteří skutečně a aktivně něco proti komunistickému režimu dělali. Ostatní jsou pouze ubohé oběti.

  Do scenára protikomunistického odboja z ktorého sa stala fraška sa žiaľ nehodia ani vzácni jednotlivci, ktorí sa nedokázali modliť k Bohu a klaňať diablovi, a nepovýšili amorálnosť na životný princíp, ako mlčiaca väčšina po vojenskej okupácii Československa v auguste 1968. Medzi nich nesporne patril aj umelec a fotograf Otto Gender. Pre svoj nekonformný a zásadový postoj  sa stal pochopiteľne predmetom záujmu ŠtB a VKR. Po odmietnutí spolupráce sa dostal do nemilosti režimu a ani po Novembri 1989 sa nedočkal zadosťučinenia, či aspoň elementárneho prejavu slušnosti a uznania za svoj postoj v čase totality.

  Prijatím zákona o protikomunistickom odboji v roku 2006, ktorý navrhol vtedajší poslanec NR SR Ivan Šimko, ako oneskorenú a skromnú satisfakciu pre mnohých bezmenných odvážnych hrdinov, ktorí viedli svoje tiché individuálne vojny proti zlu a bezpráviu, vznikla nová nádej a možnosť aj pre prípad Otta Gendera. V dobrej viere si 30. apríla 2008 podal žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja s vedomím, že spĺňa všetky stanovené kritéria zákona. Po viac ako roku však napriek urgencii nedostal od ÚPN ani potvrdenie príjmu jeho žiadosti ani odpoveď.

  Z rozsiahleho  zoznamu mien pracovníkov VKR, ktorí sa podieľali na rozpracovaní jeho osoby, je evidentné, že mnohí zainteresovaní sú naďalej činní v štátnej či ekonomickej sfére a pre Ministerstvo obrany je nežiadúce odkrývanie ich minulosti. Je žalostné, že tých pár skutočných odporcov komunistického režimu sa musí takto ponižujúco doprosovať o priznanie postavenia aké im prináleží zo zákona.

  Toho času dôstojník III.správy ŠtB-VKR kpt. Cudrák mu v roku 1986 v ateliéri na nám.Osloboditeľov povedal, že ho tu nikto nechce, že mu tu nikto neverí a že takých ľudí ako on posielajú do exilu.Otto Gender v roku 2008 upozornil na Cudráka NR SR, uviedol, že do FNM SR zvolila dôstojnika VKR, ktorý pracoval na zväzku Adept. Jeho priami nadriadený bol mjr.Igor Voštinák a na okruhu v Trenčíne ppl.Pipiš. Pracoval proti demokratickým štátom a predovšetkým proti USA. Márne Upozorňoval na to, že Cudrák je ako komunistická a poprevratová spravodajská hviezda, spoluautorom skrípt pre policajnú akadémiu SR "Spravodajská činnosť v systéme kontroly kriminality" .

  Na mieste je preto otázka, či samotná žiadosť adresovaná ÚPN nie je devastáciou a zhanobením ideí protikomunistického odboja a či vôbec stojí za to o to žiadať. Ak to má byť za takúto cenu a za vyvolávanie ďalšej traumy, tak odpoveď znie nie!

  Otto Gender, Demänovská     1432  /  8 ,   031 01      Liptovský     Mikuláš
  Email :genderotto@zoznam.sk

                                                          Titl.
                                                                Otvorený list:
                                                                Ústav pamäti národa
                                                                Námestie slobody 6
                                                                817 83   Bratislava
                                                                k rukám predsedu Spávnej rady ÚPN
                                                                pána Ivana A.Petranského PhD

   

                                                               V  Liptovskom Mikuláši  : 3. augusta 2010

       Vážený pán predseda Správnej rady ÚPN,
  ako je Vám iste známe už pred dvoma rokmi po sprístupnení môjho zväzku a.č. 19024 Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe som Vám zaslal vyjadrenie ku zväzku,  žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja ako aj žiadosť o vydanie ďalších dokumentov.
  Vzhľadom k tomu , že   MO SR zrejme nechcelo niektoré zväzky VKR vôbec sprístupniť, nedostal som rok od Vás  ani len odpoveď .
  Po urgencii Svetového združenia bývalých Čsl. politických väzňov ste mi napísali list, že moja žiadosť nie je na predpísaných tlačivách a tak som Vám dňa  25. 5. 2009 doporučene  pod podacím číslom 626910858 zaslal žiadosť na vašich tlačivách, vrátane pôvodnej žiadosti a vyjadrenia ku zväzku .
  Do dnešného dňa ste mi  neodpovedali !
  Prečo?
  Pokiaľ podľa Vás nespĺňam potrebné náležitosti mám predsa  právo sa odvolať.
  Kto za celým prípadom stojí, kto Vám našepkáva?
  VOS vedené pánom Skuhrom /ktorý kryl dôstojníka VKR Cudráka/,  MO SK ,NBÚ vedený pánom Blanárikom?
  Prečo Vám MO SR doposiaľ neodovzdalo všetky zväzky vedené VKR?
  Kto má záujem stále kryť bývalých dôstojníkov VKR? Kde sú ich kádrové karty?
  Žiadal som Vás o vydanie kádrových kariet všetkých dôstojníkov ŠtB prechádzajúcich mojim zväzkom. Z uvedených materiálov  chcem usporiadať výstavu a katalóg rozposlať ambasádam spriatelených demokratických štátov ,členov NATO. Prečo to hatíte, kto Vám to radí ?
  Iste viete, že ma VKR chcela diskreditovať v očiach „kapitalistickej cudziny“.
  Dôstojníkov VKR netreba diskreditovať v očiach demokratického sveta ? To by mala byť aj úloha ÚPN. Tak som Vás len požiadal o pomoc, ale Vy ste zrejme na opačnej strane barikády a tak  budete diskreditovať radšej mňa !
  Opätovne sa Vás pýtam, kde je kontrolný zväzok vedený k môjmu zväzku na odbore VKR VVO v Trenčíne ?
  Kde sa nachádzajú autentizované zošity dôstojníkov ŠtB prechádzajúcimi mojim zväzkom ?
  Čo konkrétne som nesplnil, keď som si od Vás nezaslúžil ani odpoveď, to je elementárnu slušnosť .Chyba je v tom ,že som sa nenechal zatknúť ako to plánoval dôstojník VKR Peschl?
  Skadiaľ máte môj zväzok? Priniesli ste si kópie z Prahy ,teda zo zahraničia alebo Vám ho vydalo MO SR?
  Nemlčte a odpovedajte ! Nedajte sa zastrašiť a povedzte pravdu !
  Koho pokynmi sa riadite ?
  Ako si to zastávate svoju funkciu, keď dovolíte, aby sa materiály  ŠtB ,teda materiály vedené štátnym orgánom boli spochybňované? To dovolíte aj spochybňovanie  materiálov gestapa a SD?
  Komu vôbec slúžite? Pravde? Spravodlivosti ?Ste ešte mladý, zamyslite sa nad tým!
  Ak ste vedec za ktorého sa vydávate ,hľadajte pravdu prosím! Padni komu padni Genderovi , Blanárikovi, Cudrákovi ,Pipišovi, Peschlovi  Belkovi alebo Kukanovi!
  Podrobnejšie aj na : www.szcpv.org./09/otto.html

     S pozdravom

                                                                                           Otto Gender 

  Na vedomie: Veľvyslanectvo USA 
                        podpredseda vlády SR  Doc. Dr. Rudolf  Chmel.   Ž I A D O S Ť

  Otto Gender    narodený  28.10.1950 v Dubnici nad / Váhom ,štátny príslušník SR,rodné číslo

  ..............,bytom Demänovská 1432/8,031 01 Liptovský Mikuláš-Palúdzka.

  V zmysle zákona č.219 zo dňa 16.marca 2006 o protikomunistickom odboji žiadam ÚPN o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa § 7 odst.c  a § 8 odst.b.

  Údaje potvrdzujúce splnenie podmienok na priznanie postavenia:

  1.V rokoch  1982-1987 som bol III.správou ŠtB kontrarozviedne rozpracovávaný s cieľom preukázať mi spravodajskú činnosť v prospech demokratických štátov alebo ma  podstaviť špeciálnym službám USA.ŠtB ma chcela v roku 1986 podstaviť americkému kultúrnemu ataché v Prahe ,čo som  POD LEGENDOU   ODMIETOL.
  Dôkaz:Zväzok   ADEPT,archívne číslo 190 24 ako celok,zvlášť Záverečná správa z 30.decembra 1986.

  2.Nezávislá publicistická a výstavná činnosť /fotografia/ v demokratickom zahraničí od roku 1977 do roku 1989.
  Dôkaz:Priložené CD /len roky 1977-1989/.

  V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.apríla 2008

                                                                                                     Otto Gender

  Prílohy:-Vyjadrenie k obsahu zväzku  Adept
  -CD.Dukumentácia


                                              

  OTTO GENDER, DEMANOVSKÁ  1432/8, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-PALÚDZKA

   Titl.
  Ústav pamäti národa
  Námestie SNP 28
  810 00   Bratislava

    
  V Y J A D R E N I E

       k obsahu zväzku  ADEPT r.č. 0820 23, archívne číslo 190 24 vedeného  III.správou ŠtB v rokoch 1982-1987 k mojej osobe.

      Archív bezpečnostných zložiek Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe 3,Havelko-
  va  2, mi dňa 23.apríla 2008 sprístupnil mikrofiše zväzku 190 24  ADEPT.Z uvedených mikrofiší som dal vyhotoviť po  jednej xeroxovej kópii v počte cca 500 listov, ktoré som po uhradení poplatku prevzal do mojej držby.
  Materiál,ktorý mi bol predložený ABS v Prahe sú len fragmenty pôvodného zväzku 190 24 ADEPT.Dokumenty mi v holistickom poňatí pripomínajú len ďalší operačný experiment ŠtB voči mojej osobe.
  V jednotlivých dokumentoch zväzku sú informácie pravdivé,nepravdivé i informácie nepresné.Tak je to zrejme vo všetkých dokumentoch ŠtB.Sú to však dokumenty autentické,nedoceniteľnej hodnoty pre spoločnosť.Dokumenty majú vysokú výpovednú hodnotu.Zo zväzkov možno nepriamo interpoláciou,extrapoláciou ale aj fuzzy logikou vyvodiť jednoznačné závery o amorálnosti a monštróznnosti ŠtB v časoch okupácie našej vlasti.ŠtB videla imperialistického agenta v každom len troška slobodne zmýšľajúcom človekovi.
  Ak dnes niekto hovorí,že sa nechce „vŕtať“ v minulosti,tak potom treba zabudnúť aj na rodné listy,vysvedčenia,VŠ diplomy, či vlastnícke listy .To všetko boli dokumenty produkované štátnymi inštitúciami  rovnako ako dokumenty ŠtB.
  Je vysoko pravdepodobné,že zväzok 190 24 nebol už v roku 1987 prevedený na mikrofiše.Sú  svedectvá, že v roku 1987 operovala ŠtB v súvislosti s mojou osobou v Žiline.Ďalej v roku 1990 po napísaní žiadosti o prešetrenie prípadu  vtedajšiemu ministrovi Sacherovi, „náhodou“ za mnou prišiel kpt.Cudrák s tým,že mu „náhodou“ vypadla zo zložky fotografia Z.Bratršovskej,ktorú mi vrátil.Z mikrofiší fotografie nevypadávajú.
  Preto žiadam ÚPN,aby si vyžiadal spravodajské denníky /autentizované zošity/ všetkých dôstojníkov prechádzajúcich mojim zväzkom /viď.zoznam/ z uvedeného obdobia.Ak ich vlastník-príslušná inštitúcia  nevydá, potom je potrebné ju zažalovať za krytie zločinov
  2.

  komunizmu.Ak vláda SR chce aj naďalej kryť zločiny komunizmu viď .Ministerstvo obrany SR potom je lepšie ÚPN zrušiť.
  Áno, ŠtB ma chcela v roku 1986 podstaviť americkému kultúrnemu ataché v Prahe, čo som pod LEGENDOU odmietol,  chcela ma aj  DISKREDITOVAŤ  v očiach  NŠ /nesocialistických štátov/ tj. „Západu“ zrejme USA,Španielska atď..Neviem ako je to so samostatnými výstavami v zahraničí /Španielsku,Taliansku,USA.../.
  Vzhľadom k uvedenému žiadam ÚPN o sprístupnenie kádrových kariet všetkých dôstojníkov  prechádzajúcich  mojim zväzkom vrátane ich fotografií.
  Ďalej je vo zväzku uvedené,že náš byt bol v CPP tj.v priestore z ktorého sa dala robiť rozviedka v podstate aj celé mesto bolo takýmto priestorom, ba aj celá ČSSR!Zrejme ako ideálny občan okupovaného štátu som mal byť slepý,hluchý,nemý a „sprostý“.Uvedené kritériá som pravdepodobne nespĺňal na 100% ,takže som bol potencionálny imperialistický agent!
  K môjmu otcovi len toľko, ŠtB sa snažila veľmi dubióznym spôsobom preukázať jeho kolaboráciu s nemcami, čo sa jej nepodarilo!Otec sa ako vojak Prvej Československej armády na Slovensku zúčastnil SNP,čo je nezvratne preukázané!Po roku 1990 bol prijatý do ZPB,ktorého bol členom až do svojej smrti v roku 2000.
  Ja môžem teraz dokázať ŠtB vedomú vlastizradu ,veď pôsobili v okupovanej krajine pod kuratelou KGB a GRU a likvidovali hneď v zárodku aj najmenší záblesk slobodného myslenia.
  Dôkaz:Prítomnosť armády ZSSR na našom území –okupácia  ČSSR v roku 1968,prítomnosť  sovietskych poradcov na FMV , armáde ,ale aj inde!Doposiaľ neboli dekonšpirované siete KGB a GRU  v SR.
  Pre môjho otca komunisti likvidovali mňa,pre mňa moje deti...
  Ak som mal ja niesť zodpovednosť za činy môjho otca ,moje deti za mňa,budú niesť zodpovednosť aj deti dôstojníkov ŠtB za činy svojich otcov?
  Podľa ŠtB som obdivoval  I.Kanta,teraz im pripomeniem jeho Základy metafyziky mravov a F. Nietzscheho z toho im pripomínam Genealógiu morálky!Ja želám ich deťom,aby nikdy nemuseli niesť zodpovednosť za činy svojich  otcov.Nech ich deti slobodne študujú a tvoria!
  Celkovo problém bol v tom,že som z pochybných kádrových príčin nesmel byť prijatý do ZSVU, čím by sa moje zahraničné styky skončili a súčastne pre režim bolo nežiadúce,aby som udržiaval „rozsiahle styky s NŠ“.Riešením by zrejme bola „ASANÁCIA“!
  Záver:Totalitný režim porušoval občianske a ľudské práva moje a mojej rodiny a flagrantným spôsobom diskriminoval moju osobu voči ostatným občanom ČSSR.
  Vo zväzku sú aj dôkazy o antisemitskom zmýšľaní ŠtB.

  V Liptovskom Mikuláši,dňa 30.apríla 2008

                                                                                                 Otto Gender

  Na vedomie:-Podpredseda vláda SR Dr.Dušan Čaplovič
  Prílohy :-2x zoznam  

    Príloha č.1

  Zoznam dôstojníkov ŠtB prechádzajúcich mojim zväzkom:

  1.generálmajor Ing.Pavol Vrlík, náčelník HS VKR Praha /pôvodom z Lipt.Mikuláša/
  2.mjr.Vranský
  3.pplk.Kožuch Michal
  4.pplk.Ševčík Vladimír
  5.mjr.Frniak Ivan
  6.pplk.Vereb
  7.mjr.Dočolomanský Dušan
  8.mjr.Voštinák Igor
  9.ppráp.Beňová
  10.pplk.Figura
  11.plk.Ďurík Vojtech
  12.plk.Jaroslav Král, náčelník VKR VVO Trenčín
  13.plk.Bobumil Túma
  14.por.Dvorský
  15.kpt.Tóbi
  16.pplk.Laubert Ladislav /sled.Praha/
  17.mjr.Laucký Vladimír
  18.por.Pavel Zuzin
  19.pplk.Snopko Miroslav
  20.kpt.Cudrák Jozef
  21.kpt.Peschl Daniel
  22.pplk.Komada Miroslav
  23.mjr.Pleva
  24.plk.Szabo Miroslav ,náčelník  S VKR ZVO
  25.pplk.Jirsák Jiří HS VKR –SEO
  26.pplk.Václav Mejdr HS VKR Praha
  27.plk.Jiří Křepela HS VKR Praha
  28.por.Pavel Zuzin
  29.mjr.Belko Ján náč.VKR KVS Košice
  30.pplk.Pipiš Rostislav VKR VVO
  31.mjr.Adolf Debnár, náč.4.odboru ŠtB
  32.por.Krátky Ján
  33.kpt.Glézlová
  34.pplk.Morvay HS VKR
  35.s.Janko
  36.s.Čadek
  37.pplk.Jan Novák XII.správa ŠtB
  38.kpt.Piskora
  39.plk.Pačes
  40.plk.Ondrej Šangala

  Ako vidno z uvedeného pracoval na mne výkvet  totalitnej a znormalizovanej ŠtB.Chybuje už len Lorenc,ale ten bol zrejme informovaný!

    Príloha č.2

  Zoznam spravodajsko technických úkonov ZTU použitých proti mne a mojej rodine:

  1.Prestavba
  2.Nákup
  3.Aparát
  4.Štatistika
  5.Analýza
  6.Diagram
  7.Operačné experimenty /niekoľko/,vrátane  výjazdu špeciálnej techniky /malé manévre pre mňa/.

  Je tu všetko od odposluchov  až po drogy, čím totalitný režim porušoval ľudské a občianske práva moje a mojej rodiny.

  Zoznam nasadenej agentúry prechádzajúcich  mojim zväzkom:

  1.majiteľ PSB  KRYT 
  2.TSP  HORÁK
  3.Dôverník  G /Peter/
  4.TSP JOZEF
  5.SAŠA
  6.TS Horňák /Kapelník/
  7.TS Žabí kôň
  8.TS Rudo
  9.TS Oto

  Bez komentára.


  Email  UPN      

  Otto Gender,Demänovská 1432/8 , 031 01 Liptovský Mikuláš

  V Liptovskom Mikuláši:4.Decembra 2008

  Vážený pán riaditeľ,
  dňa 30.apríla 2008 som zaslal ÚPN doporučený list podacie číslo 63 012 076.Do dnešného dňa som na môj list nedostal od ÚPN odpoveď.Prosím o prešetrenie tejto záležitosti.

  S pozdravom

  Otto Gender

  Vážený pán
  Ivan A.Petranský PhD.riaditeľ ÚPN

  Bratislava

  Vaša správa

      Komu:  ÚPN
      Predmet:  Žiadost o prešetrenie
      Odoslané:  4.12.2008 10:40

  bola prečítaná dňa 5.12.2008 9:32.


                               

     S t r u č n á   b i o g r a f i a :

     Otto Gender sa narodil 28.10.1950 v Dubnici n/Váhom.V rokoch 1954-1965 žil s rodičmi v Čechách,Severočeský kraj.Od polovice roku 1965 žije v
  Liptovskom Mikuláši.
     Ako človek pochádzajúci z politicky nespoľahlivej rodiny,nesmel byť okrem iného ani prijatý do ZSVU.V oficiálnych umeleckých kruhoch totalitného
  režimu označovaný ako "abstrakcionista".Mal problémy so ŠtB,cenzúra a zadržiavanie pošty,posielaný do exilu ect.Nepatril k disidentom,bol vydedenec
  totalitného štátu.V rokoch 1982-1987 bol kontrarozviedne rozpracovávaný III.správou ŠtB-VKR vo zväzku s krycím menom ADEPT registračné číslo 0820 23 a archívne číslo 190 24.Archív bezpečnostných zložiek Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe sprístupnil dňa 23.apríla 2008 fragmenty zo zväzku v rozsahu cca  500 strán.ŠtB mu dvakrát ponúkla prijatie do ZSVU v roku 1985- VKR a v roku 1990 vtedajšie FMV na čele Dr.R.Sacherom.Dvakrát ponuky odmietol!
     Fotografii sa venuje od detských rokov.Má stredné poľnohospodárske vzdelanie.Umeleckú fotografiu a výtvarné umenie študoval súkromne s osobitým zreteľom na filozófiu a psychológiu.Dva roky pracoval ako komerčný fotograf a od roku 1974 do roku 1991 bol úradníkom na PR Stredoslovenských konzervární  a liehovarov v Liptovskom Mikuláši.V máji 1991 bol prepustený zo zamestnania.
     V roku 1990 vstúpil do Demokratickej strany,o rok neskôr sa stal členom Amnesty International.V roku 1991 bol vypovedaný z ateliéru na nám.Osloboditeľov č.21 v Lipt.Mikuláši, bez poskytnutia náhradných priestorov.
     K 31.12.1993 vystúpil z DS,ktorá sa zlúčila s Konzervatívnou dem.stranou.
     Od mája 1991 je voľným fotografom.V júni 1991 obdržal od SLF tvorivé štipendium na realizáciu fotografického projektu "Veľké a Malé Borové,
  Kvačianska a Prosiecka dolina".
     Od februára 1992 sú spolu s manželkou Naďou majiteľmi galérie Dielo-The Art Center v Lipt.Mikuláši.Do decembra 1995 realizovali vo svojej
  galérii 11 autorských výstav slovenských výtvarných umelcov - akad.mal.K. Feňveša,Dr.S.Fridrichovej,akad.mal.N.Rappensbergerovej,D.Daniša a akad.mal. O.Dubaya ml.,G.Matisovej,P.Havrana,Doc.Š.Pruknera ,akad.arch.M.Djuračku, akad.mal.D.Bidelnicu,akad.mal.L.Záborského.
     O.Gender žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši ako fotograf v slobodnom povolaní. Je členom  Umeleckej besedy slovenskej a Slovenského syndikátu novinárov.

  Otto Gender

  výtvarný fotograf a publicista/nar. 1950/

  po počiatkoch svojho etablovania sa vo fotografickej a výtvarnej obci prostredníctvom publikovania v tlači, respektíve spoluprácou s renomovanými vydavateľstvami pri komerčnom a reklamnom využití umeleckej fotografie, usiluje o akcentovanie výtvarnosti vo svojej fotografickej tvorbe, svojho videnia a cítenia výtvarnosti sveta, čo bolo ocenené a dodnes je oceňované na medzinárodných výstavách v Európe, Ázií a Amerike. Dôkazom toho je aj jeho zastúpenie v zbierkach v USA  Poľsku, a 28 dielami v stálej kolekcii fotografickej zbierky Národnej knižnice v Paríži/kurátor zbierky Jean-Claude Lemagny/.
  Žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši.
  Kontakt:
  Otto Gender
  Demänovská 1432/8
  031 01  Liptovský Mikuláš            

   Tel.: 044 55 218 86 ,      Fax : 044  55 228 74 ,    E mail : genderotto@zoznam.sk


                                   List predsedovi NR SR
  15.mája 2008

  Vážený pán
  Pavol Paška, predseda NR SR
  Bratislava

  Dňa 4.augusta 2006 zvolila NR SR pod vedením M.Číža,podpredsedu NR SR za člena prezídia Fondu národného majetku SR pána Jozefa Cudráka.Hlasovalo za neho 85 poslancov zo 141 prítomných./potlesk/
      Je pravdepodobnosť hraničiaca s istotou,že NR SR zvolila v osobe pána Cudráka za člena prezídia FNM SR,kapitána Ing.Jozefa Cudráka bývalého dôstojníka III.správy ŠtB-VKR.J.Cudrák v rokoch 1982-1987 pracoval na zväzku "ADEPT" registračné číslo 0820 23,archívne číslo 190 24.Zväzky boli dva , jeden na Oddelení VKR  v Liptovskom Mikuláši a druhý Kontrólny na Odbore VKR v Trenčíne.Priamym nadriadeným pána JC bol súdruh Voštinák a v Trenčíne súdruhovia Pipiš a Král.
     MO SR zväzky doposiaľ utajuje a tak kryje zločiny totality.
  Fragmenty zväzku v počte cca 500 listov sú v mojej držbe.
     Chcem veriť,že NR SR bola v tomto prípade uvedená v omyl.Pokiaľ som sa zmýlil  ja ,hlboko sa ospravedlňujem.

  S pozdravom

  Otto Gender
  Demanovská 8
  Liptovský Mikuláš

  Na vedomie:pán M.Hort podpredseda NR SR


  ----- Original Message ----- Email poslancom NR SR
  From: Otto Gender
  To: Fodor Martin ; Lipšic Daniel
  Sent: Tuesday, June 03, 2008 10:10 AM
  Subject: Žiadosť o informácie

  Vážený pán poslanec,
  môžete mi prosím vysvetliť začo  berú dôstojníci ŠtB výsluhové dôchodky?
  V právnom štáte je azda normálne, aby zločinci boli za svoje zločiny odmeňovaní a obete trestané?
  Prečo MO SR doposiaľ neodovzdalo materiály ŠtB ÚPN?
  V prílohe si Vám dovoľujem zaslať na vedomie "Vvyjadrenie" k zväzku "Adept"
    
  S pozdravom

  Otto Gender
  Príloha KopieaDok1vyjadreniekzvazku.doc 44.5 kB


  ----- Original Message ----- Email ministerstvu obrany SR
  From: Otto Gender
  To: kovacovaz@mod.gov.sk
  Sent: Monday, June 02, 2008 3:11 PM
  Subject: Žiados o informáciu

  Vážený pán minister,
   dovoľujem si Vás zdvorilo požiadať o informáciu , či plk.Ing.Jozef Cudrák,ktorý bol od 1.1.2000 riaditeľom  VOS je totožný s kpt.Ing.Jozefom Cudrákom dôstojníkom III.správy ŠtB -VKR,ktorý v rokoch 1982-1987 pracoval na zväzku "Adept" registračné číslo 082023,archívne číslo 19024.Uvedený zväzok mi bol sprístupnený  dňa 23.4.2008 Archívom bezpečnostných zložiek Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe.
  Ak sa jedná o totožnú osobu tak ide o bezprecedentný škandál!

  S pozdravom

  Otto Gender
  Demänovská 1432/8
  031 01 Liptovský Mikuláš


  hlavna stranka