Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka
Späť na stránku - SNO-Sekcia násilne odvlečených do býv. ZSSR orgánmi NKVD

Monštruózny podvod, spáchaný na odvlečených do Gulagov s názvom Slovenská asociácia násilne odvlečených - SANO.
Svetové združenie bývalých čsl.

politických väzňov

NSE 102/14

058 01 Poprad

                                                                                             Okresná prokuratúra Bratislava I

                                                                                              Kvetná 13,  P.O.BOX 65

                      820 05 Bratislava 2

                                                                                                                             Poprad  10.2.2007

Vec:        Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci zrušenia účtu SANO
                                       a sprenevery finančných prostriedkov organizácie

        Občianske združenie s názvom Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ďalej len SZČPV, na základe rozhodnutia výboru našej Sekcie násilne odvlečených, ďalej len SNO, zo dňa 20.1.07, podáva Okresnej prokuratúre v Bratislave podnet pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery podľa §213 Tr. Zák., vo veci sprenevery finančných prostriedkov obč. združenia s názvom Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD, Klincová 35, 821 06 Bratislava, ďalej len SANO ako aj vo veci zrušenia účtu resp. viacerých účtov  s názvom Slovenská asociácia násilne odvlečených  vedených v Slovenskej sporiteľni a.s v Bratislave  neznámym páchateľom v roku 2006.

                Odôvodnenie:

            SZČPV už v minulosti upozorňovalo na nekalé praktiky bývalej tajomníčky SANO Márie Knižkovej, najmä čo sa týka nakladania s finančnými prostriedkami organizácie, ktoré pochádzali prevažne z členských príspevkov. Monštruózny podvod ...

            Po smrti tajomníčky SANO M. Knižkovej nás viacero členov SANO požiadalo o vstup do Sekcie násilne odvlečených -SNO, ktorá je súčasťou našej organizácie v zmysle stanov registrovaných MV SR.

            V súvislosti so snemom SZČPV, konanom 9.12.06, kde sa tento vstup prejednával za účasti 129 členov SANO, ktorý prejavili záujem o vstup do našej organizácie, odznelo v diskusii viacero príspevkov poukazujúcich na podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery finančných prostriedkov SANO. Súčasný predseda Sekcie násilne odvlečených Marián Dudinský  prítomným oznámil, že približne dva týždne po smrti M. Knižkovej mu jej príbuzní odovzdali časť kľúčov od kancelárie SANO. V súvislosti s kontrolou dokumentácie SANO zistil, že účet SANO bol zrušený približne dva týždne pred smrťou M. Knižkovej, údajne neznámou osobou, ktorá mala oprávnenie pre disponovanie s účtom, nakoľko M. Knižková bola v tom čase ako imobilná hospitalizovaná v nemocnici v Bratislave. Taktiež bolo zistené, že napriek výberu členských príspevkov a výberu platieb za známky na dopravné preukazy v rámci celej SR, ktorých výška činila 300,-SK za preukaz, SANO dlhodobo neplatilo nájom a iné poplatky, ktorých výška dosiahla v súčasnosti sumu niekoľko stotisíc SK.

            Dôkaz:

Výsluch svedkov, Mariána Dudinského, bytom, Bratislava 841 01, Kpt. Rašu 27 a aktivistov poverených výberom členského a predaja známok, ktorí odosielali na účet SANO do Bratislavy finančné prostriedky z predaja známok na preukazy SANO. Mená a adresy poverených aktivistov vrátane čísiel účtov SANO predloží M. Dudinský .

            V súčasnosti SANO existuje už len na papieri. Nemá legitímne zvolené vedenie. Posledný riadny snem sa konal ešte v roku 1995 a jeho funkcionári boli volení podľa stanov na obdobie 3 rokov. V dôsledku nekalého nakladania s finančnými prostriedkami SANO čelí v súčasnosti súdnym žalobám a vymáhaniu pohľadávok.

Dôkaz:

Žaloba zo dňa 15.1.07 v prílohe

            Na základe uvedených skutočností, žiadame aby Okresná prokuratúra v zmysle zákona prešetrila náš podnet a poukazujeme, že v danom prípade sa jedná o okrádanie  účastníkov mimosúdnych rehabilitácii podľa zákona č. 87/1991 Zb. a zákona č. 319/91 Zz. – teda násilne odvlečených  do býv. ZSSR a oprávnených osôb, ktorí zaplatili členské príspevky v dobrej viere, že tieto finančné prostriedky budú použité na činnosť združenia a nie pre osobné obohacovanie sa jednotlivcov.

Príloha :1. Žaloba na SANO zo dňa 15.1.07

 František Bednár predseda SZČPV

                               

Hore
Hlavná stránka