hlavna stranka

Je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva len trafikou a formálnou inštitúciou pre vyvolených z radov politicky korektne orientovaných?

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

            Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd
              Svetové združenie bývalých politických väzňov  21. júna 2021 požiadalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o právne zastúpenie  vo veci antidiskriminačnej žaloby a porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii podanej proti Slovenskej republike v zastúpení ministerstvom vnútra. Keďže Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré by malo ako národný  antidiskriminačný orgán a národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv na Slovensku poskytovať bezplatnú právnu pomoc obetiam diskriminácie na žiadosť združenia  neodpovedalo o právne zastupovanie sme požiadali advokáta JUDr. Jána Garaja, ktorý 1. 7. 2021 podal žalobu Okresnému súdu Bratislava 1 o čom sme informovali na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/21/zaloba.html vrátane zverejnenia žaloby, ktorej  preklad do anglického jazyka bol zaslaný na vedomie  zahraničným zastupiteľským úradom a inštitúciám EÚ.

          Po medializácii  podanej žaloby na viacerých internetových portáloch sme po vyše mesiaci od podania žiadosti dostali podľa nášho názoru medializáciou  vynútenú odpoveď  Výkonnej riaditeľky SNSĽP  PhDr. Silvie Porubänovej zo dňa 23. 7. 2021, ktorú zverejňujeme v plnom znení. 
   Odpoveď SNSĽP na podnet vo veci namietaného porušenia zásady rovnakého zaobchádzania

   V odpovedí nám oznámila, že stredisko   dospelo k záveru, že na konštatovanie diskriminácie nie sú naplnené všetky hmotnoprávne podmienky nevyhnutné na to, aby bolo možné určité správanie, konanie alebo opomenutie posudzovať ako porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Konkrétne v danom prípade Stredisko usúdilo, že nie je možné určiť príčinnú súvislosť medzi namietaným dôvodom diskriminácie a konaním MV SR. Daný prípad nie je možné subsumovať ani pod žiadnu z  oblastí vymedzenú antidiskriminačnou legislatívou. Nie je teda možné konštatovať, že ide o diskrimináciu podľa antidiskriminačného zákona. Doručením tejto odpovede SNSĽP  považuje vybavenie podnetu za ukončené.

Pozoruhodné je zdôvodnenie výkonnej riaditeľky, ktorá uvádza, že za diskrimináciu nie je možné automaticky považovať akékoľvek rozdielne zaobchádzanie a porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii MV SR podľa nej nespadá do vecnej pôsobnosti  antidiskriminačného zákona.

Výkonná riaditeľka nenašla v koncepte návrhu žaloby, ktorý bol prílohou žiadosti o právne zastúpenie ani žiadny diskriminačný dôvod, ktorý by bol definičným znakom diskriminácie.

V zmysle ustanovenia § 2 antidiskriminačného zákona dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. V danom prípade má Stredisko za to, že z obsahu podnetu nevyplýva príčinná súvislosť medzi  namietaným dôvodom politického alebo iného zmýšľania a konaním MVSR pri poskytovaní dotácií občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MVSR.

Je evidentné, že pani výkonná riaditeľa dôvody žaloby ani nevidela resp. ich videla len z vrtuľníka, pretože z množstva podaní a dostupných informácii by jej bolo zrejme, že Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktoré  je nástupníckou organizáciu  bývalých politických väzňov, ktorá bola po okupácii Československa 21. augusta 1968 ministerstvom vnútra ČSSR zakázaná a počas studenej vojny pôsobila v Kanade a  Švajčiarsku je  diskriminované poskytovaním likvidačných dotácii práve  pre oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, vrátane  protikorupčných aktivít a odhaľovania zločinov komunizmu ako aj ekonomických zločinov spáchaných po 17. novembri 1989. Práve preto  je považované za „politicky nepohodlné“  čo potvrdzuje aj dlhodobá diskriminácia  pri poskytovaní dotácii na činnosť združení zastupujúcich bývalých politických väzňov a obete komunizmu. 

Priamo v žalobe sme uviedli, že zníženie dotácie pre SZBPV o polovicu  bez uvedenia dôvodu, na podnet ministra vnútra,  preukážeme súdu viacerými listinnými dôkazmi o komunikácii SZBPV s ministrom, konkrétne žiadosťou združenia o prijatie kedy sme ho chceli  informovať aj o viacerých podozreniach z ekonomickej a inej trestnej činnosti čo  však minister vnútra neakceptoval. Časť listu vo veci podvodnej likvidácie nemocnice v Poprade -Kvetnici postúpil NAKA, ktorá ho zamietla pod koberec bez vypočutia navrhovanej svedkyne a časť týkajúcu sa bývalého prezidenta PZ Milana Lučanského a  bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana postúpil Úradu inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS).  Týmto postupom vznikli združeniu problémy, nakoľko proti uzneseniu ÚIS štatutár podal 26. 2. 2021 sťažnosť z dôvodu nepravdivých tvrdení Branislava  Zuriana pred vyšetrovateľom. O niekoľko dní po podaní sťažnosti vydal bývalý riaditeľ ÚIS Adrián Szabó poverenie na vykonanie finančnej kontroly  dotácie poskytnutej SZBPV v roku 2020. Účelovosť finančnej kontroly na mieste potvrdzuje skutočnosť, že od roku 2007 združeniu ÚIS kontrolu nikdy nerobil.  Finančná kontrola po dvoch mesiacoch nezistila závažnejšie porušenia, ktoré by boli dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov MV SR. O uvedených skutočnostiach sme informovali ministra vnútra v žiadosti o poskytnutie informácie kto dal podnet bývalému riaditeľovi ÚIS na vydanie poverenia o vykonaní finančnej kontroly na ktorú minister neodpovedal.
V prílohe k návrhu žaloby sme v žiadosti z 21. 6. 2021 stredisku preložili ako dôkaz diskriminácie pri poskytovaní dotácie z dôvodu politického alebo iného  zmýšľania tieto   aktivity združenia

  • podanie na Generálnu prokuratúru Otvorený list - výzva politických väzňov na zrušenie   embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala“, ktorý bol uverejnený    na webovej stránke http://www.szcpv.org/19/vyzva.html  s upozornením na zakrývanie  zločinov komunizmu v príspevku „Dokedy bude Generálna  prokuratúra SR zakrývať   zločiny komunizmu?“ Svedkyňa vraždy kňaza P.  Coufala, bývalá letuška ČSA Tatjana     Šidlová, ktorá bola v čase smrti jeho susedou a počula v jeho byte v ktorom bolo viacero     osôb hluk, nebola dodnes  vypočutá. Novinár Marcel Samuhel, ktorý  spochybnil oficiálnu  verziu   samovraždy  koncom apríla 1993 po tom, čo napísal obsiahly článok v  Slovenskom  denníku   o vražde  Přemysla Coufala, záhadne zmizol bez stopy vo Vysokých Tatrách.    Jeho telo sa nikdy nenašlo.  Posledná veta jeho spomínaného článku v Slovenskom   denníku, ktorý  podpísal už pod pseudonymom „Zelený“ znela:   „Ak by sa mi niečo stalo,  oznamujem generálnej prokuratúre SR, že nemienim spáchať  samovraždu.“    http://www.szcpv.org/20/zlociny2.html

  •  protest združenia  z roku 2003 proti  zvoleniu Dobroslava Trnku za Generálneho  prokurátora uverejnený na webovej stránke združenia http://www.szcpv.org/04/trnka.html

  •  výzva na  odstúpenie z funkcie odoslaná vtedajšiemu predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi  Harabinovi, ktorý v roku 1986 odsúdil  v rámci akcie Štb s krycím názvom „Vír“  predčasne vo veku 47 rokov zosnulého  františkána Cyrila Bystríka Janíka, ktorému združenie odhalilo pamätnú tabuľu   v Liptovskej Tepličke,  uverejnená na webovej   stránke    http://www.szcpv.org/09/ocistenie.html

  •   podanie návrhu na založenie občianskej komisie, ktorá by pripravila verejnú žalobu za  zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny, spáchané po novembri 1989 uverejnenú na  webovej stránke http://www.szcpv.org/11/tribunal.html na základe ktorého združenie   podalo  Vláde SR, Ministerstvu vnútra a Ministerstvu spravodlivosti „Návrh na prijatie zákona o   trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu  majetku č. 101/2010 Z. z.“

  • trestné oznámenie vo veci nezákonného zničenia originálu nahrávky Gorila- oznámenie o  skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci verejného  činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu   „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia trestného činu“   podľa § 341 trestného zákona, uverejnené na webovej stránke http://www.szcpv.org/19/podanie.html

  •   Informácia pre ministra zdravotníctva o životy a zdravie ohrozujúcej situácii  v podtatranskom regióne po zrušení infekčného oddelenia v Poprade a krádeži najväčšej Špecializovanej nemocnice na liečenie TBC a respiračných chorôb v Kvetnici http://www.szcpv.org/20/pandemia.html

  •   Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických  dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom http://www.szcpv.org/20/navrh.html

            Pani výkonnej riaditeľke dávame do pozornosti, že práve pre porušovanie princípov právneho štátu Slovenskou republikou pri zakrývaní trestnej činnosti a marenia vyšetrovanie pri oznamovaní kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vznikla Sekcia podpory demokracie a dodržiavania ľudských práv, ktorá začala svoju činnosť výzvou verejnosti publikovanou na webovej stránke http://www.szcpv.org/pd/pd.html
ako aj stránke monitorovania ekonomických zločinov a štátom legalizovaných podvodov spáchaných po 17. novembri 1989
http://www.szcpv.org/pd/monitor/m1.html

V prílohe pripájame list členky Sekcie podpory demokracie B.A. Zuzany Tökölyovej adresovaný Hlavnej európskej prokurátorke pani Laure Codruța Kövesi do Luxembrugu, v ktorej ju upozorňujeme na porušovanie princípov právneho štátu v SR a zakrývaní trestnej činnosti priamo prokuratúrou.

Pokiaľ by pani výkonná riaditeľka strediska uvedené za skutočnosti nepovažovala za definičné znaky diskriminácie z dôvodu oznámení kriminality a protispoločenskej činnosti  dodávam, že na mňa ako štatutára združenia bolo od roku 2012 podaných sedem trestných oznámená pre účelové ohováranie a krivé obvinenie práve z dôvodu oznamovania kriminality a protispoločenskej činnosti vrátane žaloby na ochranu osobnosti. V prípade záujmu môžem poskytnúť čísla vyšetrovacieho spisu a spisovú  značku súdneho konania. Dodávam, že všetky podania boli políciou odmietnuté a súdne konanie skončilo patom. Pre ilustráciu za čo na mňa podávali trestné oznámenie uvádzam, že jedným z oznamovateľov bol bývalý riaditeľ Slovenského pozemkového fondu v Poprade Ing. Ivan Tudaj, v súčasnosti obvinený v kauze „Zemepán“, na ktorého inú trestnú činnosť som poukazoval už pred rokmi a ktorá sa ani dnes nevyšetruje.  Ďalším bol oligarcha Alexej Beljajev, ktorý na mňa podal trestné oznámenie za to, že som mu ako kandidátovi na primátora Popradu položil otázku, či je pravdou, že k nemu na sekretariát Tatravagónky, ktorú vlastní, chodí často z vraždy Poliaka Szymaneka obvinený Ján Kán, ktorého SBS poskytujú služby firmám A. Beljajeva.  Naposledy sa mi žalobou na ochranu osobnosti a podaním trestného oznámenia  vyhrážal bývalý primátor Skalice  Ing. Michal Srholec, brat nebohého Antona Srholca a bývalého predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska za to, že som uverejnil svedectvo o úteku väzňov z Jáchymova, ktorý údajne vyzradil Anton Srholec ako aj svedectvo človeka, ktorý s nim bol v Jáchymove a ktorý uviedol, že menovaný, ktorý bol po prepustení z väzenia vedený ako spolupracovník ŠtB v kategórii agent, donášal na spoluväzňov.

            Pani riaditeľka si veľmi povrchne preštudovala zákon č. 526/2010 Z.z  keď uvádza, že nám ako združeniu je poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z,, pričom žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy vyhlásenej MVSR a  na poskytnutia dotácie.  nie je právny nárok.   
Uvedené tvrdenie sa nezakladá na pravde, pretože dotácie boli poskytované  taxatívne vymedzeným združeniam na základe výzve do roku 2010, kedy bol prijatý zákona č. 526/2010 Z.z.  Podľa tohto zákona už tri registrované združenia nepodávajú žiadosti o dotáciu na základe výzvy ale v pravidelne stanovenom termíne do konca januára príslušného roka.

Postup  strediska vyvoláva  oprávnené obavy či táto inštitúcia nie je len formálnou ustanovizňou pre vyvolanie zdania dodržiavania ľudských práv  a trafikou pre  „našich ľudí“ správne politicky orientovaných čím má asi taký istý význam aký mal  v čase reálneho socializmu Zväz československo - sovietskeho priateľstva.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Príloha:
Oznámenie o   porušovaní princípov právneho štátu zakrývaním závažnej trestnej činnosti prokuratúrou Slovenskej Republiky odoslané Hlavnej európskej prokurátorke          

hlavna stranka