hlavna stranka

Podanie sťažnosti  proti  uzneseniu Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, ktorý  odložil trestné oznámenie pre pokus likvidácie bývalého politického väzňa a občana NSR Petra Placha


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
O osude bývalého politického väzňa  Petra Placha, sme písali v článku s názvom Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky uverejnenom na našom webe. http://www.szcpv.org/21/plach.html Jeho príbeh je otrasným svedectvom krutosti a bezohľadnosti komunistického režimu v období Husákovej normalizácie po okupácii bývalého Československa 21. augusta 1968.

Ako občana NSR, ktorý nechcel nič iné len vycestovať za svojou rodinou  ho  československé orgány s požehnaním z najvyšších miest bezprecedentne zatkli a obvinili bez akýchkoľvek dôkazov z vyzvedačstva. Návrh realizácie akcie  s názvom „Babeta“,  s označením prísne tajné,  podpísal vtedajší námestník ministra vnútra ČSSR. ŠtB na neho dlhodobo vyvíjala nátlak a vynucovala priznanie za akúkoľvek cenu, čo sa im ale nikdy nepodarilo. Následky výsluchov nesie dodnes.

Keďže bol  občanom  NSR,  do jeho osudu zasiahla zhoda okolností potom čo sa dostal v ZSSR k moci bývalý šéf KGB Jurij Andropov,  ktorý chcel dosiahnuť prepustenie svojho priateľa a agenta KGB  Bataševa výmenou za občana NSR väzneného v ČSSR.  S tým ale ŠtB nerátala a preto v predvečer výmeny bol vo väznici Praha Ruzyně malo dôjsť k zmareniu výmeny. Malo sa to uskutočniť tak, že ho dozorca vo večerných hodinách 5. decembra 1983, kedy boli silné mrazy, vyviedol na  sprchovanie, kde ho potom zavrel vyzlečeného v miestnosti s vyveseným oknom vyzlečeného kde tiekla len studená voda  a nechal bez dozoru niekoľko hodín, aby mu týmto spôsobili ťažkú zdravotnú ujmu v dôsledku podchladenia s následkom smrti. Po hodinách mrznutia  sa mu podarilo krikom cez vyvesené okno upozorniť väzňov  na celách, ktoré boli oproti sprchovacej miestnosti a tí následne privolali dozorcov. Nevie čo to bolo v noci alebo ráno, kedy  sa prišli dvaja  dozorcovia pozrieť či už umrzol a môžu ho hodiť do vreca na mŕtvoly.  Na druhý deň bol eskortovaný do bývalej NDR kde 7. 12. 1983 došlo k výmene za sovietskeho agenta Batascheva.   Odkiaľ sa dostal k rodičom do Nemeckej spolkovej republiky, kde  skolaboval a v bezvedomý bol odvezený záchrankou do nemocnice na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Lekári rodičov vzhľadom k jeho celkovému zdravotnému stavu pripravovali na najhoršie. Rekonvalescencia trvala skoro rok.

Na základe svedectva Petra Placha Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktorého je členom, podalo  Najvyššiemu štátnemu zastupiteľstvu Českej republiku 5. 3. 2021 Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia s následkom ťažkej zdravotnej ujmy, ktoré je uverejnené na našej webovej stránke
http://www.szcpv.org/21/podanie.html

Vyšetrovateľ Českej polície Úradu pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu vec odložil uznesením zo dňa 11. 1. 2022 s odôvodnením, že sa nepodarilo identifikovať dozorcu väznice Praha Ruzyně a zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie.  

Proti uzneseniu sme podali sťažnosť, pretože vyšetrovateľ  rozhodol vo veci formálne so zámerom  ju zamietnuť pod koberec v kontexte  s tzv. hrubou čiarou za zločinmi komunizmu. Vyšetrovanie bolo účelovo vedené len na zistenie identifikácie príslušníka SNV, ktorý bol len nástrojom a ktorý konal na príkaz nadriadených a osôb z pozadia napojených na štruktúry ŠtB resp. VKR. Potvrdzuje to skutočnosť, že  vyšetrovateľ v uznesení neuviedol, že Peter Plach  bol na príkaz  KGB z najvyšších miest vymenený za sovietskeho agenta. Túto skutočnosť v odôvodnení len okrajovo citoval z mailovej odpovede Petra Placha. 
V rozpore s trestným oznámením  nebolo vyšetrovanie vedené s cieľom zistiť objednávateľa a z tohto dôvodu sme rozšírili podanie z 5. 3. 2021  na zistenie objednávateľa trestného činu pokusu o usmrtenie Petra Placha.

Návrh realizácie akcie  s názvom „Babeta“,  s označením prísne tajné,  podpísal námestník ministra vnútra ČSSR mjr. Ing. Ján Hanuliak a vo veci sa neskôr priamo angažoval dnes už nebohý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR  Ing. Mečislav Jablonský, ktorý komunikoval s veľvyslanectvom NSR  a poznal podrobnosti  o pokuse likvidácie Petra Placha ku ktorému došlo v ruzynskej väznici v decembri 1983.

Skutočnosťami súvisiacimi s akciou ŠTB s názvom Babeta a zasahovaním do činnosti  Útvarov pre výkon väzby a výkonu trestu sa vyšetrovateľ nezaoberal, preto sme navrhli, aby bolo napadnuté uznesenie zrušené a vo veci sa pokračovalo v zmysle zákona, aby bol zistený objednávateľ trestného činu, ktorý má byť posudzovaný ako zločin komunizmu, ktorý  je nepremlčateľný.

Ako llistinný dôkaz sme predložili  pokyn ŠtB, na prijatie ďalších opatrení s cieľom získania spravodajských poznatkov aj po uplynutí doby po jeho odsúdení.  Jednoznačne to dokazuje aj doporučenie vtedajšieho náčelníka 2. oddelenia ŠtB npor. Jaroslava Holého so súhlasom náčelníka I. odboru ŠtB pplk. Václava Novotného, v ktorom sa uvádza, že...“ zo strany operatívnych súčastí budú vytvorené podmienky pre umiestnenie Petra Placha v ÚNV, kde sú dobré podmienky z hľadiska operatívnej kontroly a jeho ďalšie spravodajské vyťažovanie bude prevedené podľa situácie“.


Uvedené dôkazy jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že ŠtB úzko spolupracovala s Ústavmi pre výkon väzby ako aj Zborom nápravnej výchovy čo  vylučuje, že  pokus o likvidáciou Petra Placha pred výmenou za sovietskeho agenta KGB bola akciou radových príslušníkov SNV väznice Praha Ruzině.
 Obdobne ako pri snahe ČR a najnovšie aj Poľska obviniť za smrť ľudí, ktorí sa pokúsili o prechod hranice najvyšších predstaviteľov ako Štrougal, Jakeš a Colotka, pretože zodpovednými nie sú radoví príslušníci pohraničnej stráže, ktorí museli plniť rozkazy, tak aj v tomto prípade zodpovednými za pokus likvidácie Petra Placha nie sú radoví príslušníci SNV väznice Praha Ruzyně ale osoby, ktoré k tomu vydali príkaz. 

Tvrdenie  vyšetrovateľa, že sa v archívoch o osobe Petra Placha nič nenašlo len potvrdzuje, že po 17. novembri 1989 prebiehala so súhlasom z najvyšších miest, vrátene bývalého ministra vnútra Richarda Sachera, skartácia  dokumentov. V Slovenskej republike dokonca zlikvidovalo 800 spisov príslušníkov polície a ŠtB  v čase vlády Roberta Fica a ministra vnútra Róberta Kaliňáka.

Svetové združenie bývalých politických väzňov


Uznesenie a podanú sťažnosť zverejňujeme v plnom znení.

Uznesenie Č.j. UDV-222-23/TČ-2021-260011

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org     

Policie České republiky
Úřad dokumentace a vyšetřováni zločinů komunismu
služby kriminálni policie a vyšetřováni
Poštovní schránka 62/ÚDV
170 89 Praha 7
Česká republika

                                                                                                                   Poprad 23. 1. 2022

Vec: 
Sťažnosť  proti uzneseniu
Č.j. UDV-222-23/TČ-2021-260011 a rozšírenie  trestného oznámenia  na objednávateľa pokusu o usmrtenie bývalého  politického väzňa Petra Placha

Podávame sťažnosť proti  uzneseniu vyššie uvedenej spisovej značky zo dňa 11. 1. 2022, ktorým vyšetrovateľ odložil  trestnú vec v ktorej sa začalo konať na základe trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia Petra Placha s následkom ťažkej zdravotnej ujmy, podaného Svetovým združením bývalých politických väzňov dňa 5. 3. 2021.

Vyšetrovateľ  rozhodol vo veci formálne so zámerom  ju zamietnuť pod koberec v kontexte  s tzv. hrubou čiarou za zločinmi komunizmu. Vyšetrovanie bolo účelovo vedené len na zistenie identifikácie príslušníka SNV, ktorý bol len nástrojom a ktorý konal na príkaz nadriadených a osôb z pozadia napojených na štruktúry ŠtB resp. VKR. Potvrdzuje to skutočnosť, že  vyšetrovateľ v uznesení neuviedol, že Peter Plach  bol na príkaz  KGB z najvyšších miest vymenený za sovietskeho agenta. Túto skutočnosť v odôvodnení len okrajovo citoval z mailovej odpovede Petra Placha. 
V rozpore s trestným oznámením  nebolo vyšetrovanie vedené s cieľom zistiť objednávateľa a z tohto dôvodu rozširujeme podanie z 5. 3. 2021 na zistenie objednávateľa trestného činu pokusu o usmrtenie Petra Placha.

                                                           I.

Vyšetrovateľ  podľa ustanovenia § 159 ods. 5 Tr. por. odložil trestnú vec podozrenia zo spáchania zvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci úradnej osoby podľa § 329 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť neznámy páchateľ, tým, že ako príslušník Zboru nápravnej výchovy väznice Praha Ruzyně  dňa 5. 12. 1983 vo večerných hodinách vyviedol bývalého politického väzňa a občana NSR Petra Placha do sprchovacej miestnosti, kde boli vyvesené okna a tam ho nechal vyzlečeného, aj keď boli vonku silné mrazy, a to s úmyslom spôsobiť mu smrť následkom podchladenia.  Týmto podľa vyšetrovateľa neznámy páchateľ porušil zákon  č. 84/1969 Sb. o výkone trestu odňatia slobody.
Vyšetrovateľ vec odložil s odôvodnením, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce začať trestné stíhanie.

V odôvodnení uviedol, že si vyžiadal  menný zoznam bývalých príslušníkov väzenskej služby, ktorí vykonávali službu v dňoch 5. 12 a 6. 12. 1983 vrátane  evidenčných kariet  s fotografiami.  Väzenská služba ČR Praha Ruzyně uviedla, že sa nedá zistiť  ktorí príslušníci v týchto dňoch vykonávali službu.
Následne požiadal Petra Placha, aby sa dostavil na PČR ÚDV SKPV k prevedeniu identifikácie  príslušníka SNV, ktorý ho zavrel v sprchovacej miestnosti.
Peter Plach sa ospravedlnil a žiadal, aby do ČR nemusel vycestovať z NSR, pretože je nepravdepodobné, aby dozorcu ešte dnes poznal. Bol v zlom zdravotnom stave, jeho vnímavosť bola preto obmedzená. Väzni museli stáť tvárou k stene  a chodiť pred dozorcami preto nevideli do tváre dozorcov. Vyšetrovateľovi uviedol, že  nebol obyčajný väzeň. Bol cudzinec. Občan NSR, ktorý bol prepustený na nátlak  bývalého šéfa KGB Jurija Andropova, ktorý chcel dosiahnuť prepustenie svojho priateľa a agenta KGB  Bataševa, preto by mali byť k tomu v archíve nejaké dokumenty.

Vyšetrovateľ  uviedol, že Väzenská služba  ČR, generálne riaditeľstvo a kabinet dokumentácie a histórie uviedli, že boli nájdené len tri evidenčné karty  na Petra Placha len zo základnými informáciami.
V Národnom archíve  ČR a fondoch justície sa o osobe Peter Plach údajne nenachádzali  žiadne archívne materiály.
Vyšetrovateľ formálne vyžiadal materiály z Archívu bezpečnostných zložiek kde zistil, len to, že Peter Plach bol záujmovou osobou ŠtB vedenou ako nepriateľská osoba. Archívne materiály boli údajne lez z obdobia v rokoch  1978-1979 a neobsahovali  žiadne informácie od roku 1980 až do roku 1983.
Na tomto základe vyšetrovateľ uviedol, že sa nepodarilo zistiť meno príslušníka SNV, ktorý nechal Petra Placha v silných mrazoch niekoľko hodín v sprchovacej miestnosti bez okna a preto vec odložil.

                                                                       II.

V trestnom oznámení sme uviedli, že je  bez akýchkoľvek pochýb  preukázateľné, že došlo k úmyselnému spáchaniu obzvlášť závažného trestného činu, posudzovaného  podľa zákona č. 198/1993 Sb. ako zločinu spáchaného zločineckou organizáciou, za ktorú je považovaný  v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1.  režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanoch Československa od 25. 2. 1948 do 14. 11. 1989.

Podľa § 2. ods. 2  Komunistická strana Československa bola organizáciou  zločinnou a zavrženiahodnou obdobne ako ďalšie  organizácie založené na jej  ideológii, ktoré vo svojej činnosti smerovali  k potlačovaniu ľudských práv a demokratického systému.

           Tiež sme uviedli, že československé orgány s požehnaním z najvyšších miest a bez akýchkoľvek dôkazov bezprecedentne zatkli a obvinili občana Nemeckej spolkovej republiky z vyzvedačstva, čo bolo   potrebné  navonok  zdôvodniť. To bolo možné len vykonštruovaným obvinením a vynútením priznania za akúkoľvek cenu. Následky výsluchov vyšetrovateľmi ŠTB  už nebohého por. Jana Hockra, pplk. Václava Novotného, npor. Jaroslava Holého, npor. Vladimíra Nádvornika a npor. Jaroslava Jahodu  nesie Peter Plach   dodnes.

Návrh realizácie akcie  s názvom „Babeta“,  s označením prísne tajné,  podpísal námestník ministra vnútra ČSSR mjr. Ing. Ján Hanuliak a vo veci sa neskôr priamo angažoval dnes už nebohý námestník ministra zahraničných vecí ČSSR  Ing. Mečislav Jablonský, ktorý komunikoval s veľvyslanectvom NSR  a poznal podrobnosti  o pokuse likvidácie Petra Placha ku ktorému došlo v ruzynskej väznici v decembri 1983.

Uvedenými skutočnosťami sa vyšetrovateľ nezaoberal, preto navrhujeme, aby bolo napadnuté uznesenie zrušené a vo veci sa pokračovalo v zmysle zákona, aby bol zistený objednávateľ trestného činu, ktorý má byť posudzovaný ako zločin komunizmu a je nepremlčateľný.
Potvrdzuje to  priamo pokyn ŠtB, na prijatie ďalších opatrení s cieľom získania ďalších spravodajských poznatkov aj po uplynutí doby po jeho odsúdení.  Jednoznačne to dokazuje aj doporučenie vtedajšieho náčelníka 2. oddelenia ŠtB npor. Jaroslava Holého so súhlasom náčelníka I. odboru ŠtB pplk. Václava Novotného, v ktorom sa uvádza, že...“ zo strany operatívnych súčastí budú vytvorené podmienky pre umiestnenie Petra Placha v ÚNV, kde sú dobré podmienky z hľadiska operatívnej kontroly a jeho ďalšie spravodajské vyťažovanie bude prevedené podľa situácie“.

Uvedené dôkazy jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že ŠtB úzko spolupracovala s Ústavmi pre výkon väzby ako aj Zborom nápravnej výchovy čo  vylučuje, že  pokus o likvidáciou Petra Placha pred výmenou za sovietskeho agenta KGB bola akciou radových príslušníkov SNV väznice Praha Ruzině.
 Obdobne ako pri snahe ČR a najnovšie aj Poľska obviniť za smrť ľudí, ktorí sa pokúsili o prechod hranice najvyšších predstaviteľov ako Štrougal, Jakeš a Colotka, pretože zodpovednými nie sú radoví príslušníci pohraničnej stráže, ktorí museli plniť rozkazy, tak aj v tomto prípade zodpovednými za pokus likvidácie Petra Placha nie sú radoví príslušníci SNV väznice Praha Ruzyně ale osoby, ktoré k tomu vydali príkaz. 

Tvrdenie  vyšetrovateľa, že sa v archívoch o osobe Petra Placha nič nenašlo len potvrdzuje, že po 17. novembri 1989 prebiehala so súhlasom z najvyšších miest, vrátene bývalého ministra vnútra Richarda Sachera, skartácia  dokumentov. V Slovenskej republike dokonca zlikvidovalo 800 spisov príslušníkov polície a ŠtB  v čase vlády Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Príloha:  časť spisu s návrhom  náčelníka 2. oddelenia ŠtB npor. Jaroslava Holého

                                                                                  
František Bednár
predseda

Na vedomie:

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Policejní prezidium ČR
Poštovní schránka 62/ÚDV
170 89 Praha
udv@pcr.cz

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor pro válečné veterány - oddělení vydávání osvědčení a správních agend
Náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6 – Dejvice
3odboj@army.cz.

Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
etickakomisecr@vlada.cz

Ústav pamäti národa

Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218
podatelna@upn.gov.sk

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
P.O.Box č. 88
118 00 Praha 1
zreg@prag.diplo.de


Ako Husákov režim vyrábal špiónov a ničil životy občanom Nemeckej spolkovej republiky

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre pokus usmrtenia s následkom ťažkej zdravotnej ujmy


hlavna stranka