hlavna stranka

Podporte činnosť Svetového združenie bývalých politických väzňov v roku 2020 dvoma percentami z Vašej zaplatenej dane

Zdieľaj  | 

Podporte nás dvoma percentami z Vašej dane

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov.
Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.
SZBPV je jednou z organizácií, ktorá sa v tomto roku uchádza o 2 % z podielu Vašej zaplatenej dane na podporu našej činnosti.
Za Vaše % z dane Vám veľmi pekne ďakujeme!
Svetové združenie bývalých politických väzňov

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Vyhlasenie V2Pv18_1  
Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov V2Pv18_P

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete napríklad na www.rozhodni.sk


Vážení členovia a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, vďaka dvom percentám dane sa v roku 2019 uskutočnili viaceré pietne akcie venované zabudnutým obetiam bývalého režimu. 14. novembra 2019 sme na budove Pedagogickej fakulty- Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade odhalili pamätnú tabuľu popradčanovi Antonovi Mačugovi, ktorý zomrel ako 30 ročný na následky brutálnych výsluchov ŠtBv rokoch 1949 -1952 a Saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi, ktorý ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vystúpil s príhovorom na jeho pohrebe. V roku 1954 bol zatknutý pri pokuse o útek a odsúdený k 15 rokom väzenia. Viac o Antonovi Mačugovi v príspevku "Zabudnutý".

V roku 2020 pripravujeme na námestí sv. Egídia v Poprade, odhalenie pamätnej tabule, na dome v ktorom žil s rodinou, bývalý poslanec Dočasného zhromaždenia ČSR v povojnovom období a funkcionár Demokratickej strany Ján Bendik, ktorý bol po februári 1948 vo vykonštruovanom procese odsúdený k trestu smrti, neskôr po zmene k vysokému trestu ťažkého žalára, na následky ktorého aj zomrel.

Žiaľ aj aj po vyše 30 rokoch od pádu komunizmu je situácia občianskych združení zastupujúcich politických väzňov a obete komunizmu nepriaznivá a podpora zo strany štátu je len predstieraná. Tak ako aj za bývalého režimu súčasťou vládnej politiky sa stal len Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) a politickí väzni sú postupne odsúvaní do úzadia. Potvrdzuje to výška dotácie, ktorá je pre tri združenia politických väzňov 2x nižšia. Z toho naše združenie nedostáva ani 2 percentá zo sumy, ktorú každý rok dostáva SZPB.

Po zrušení bezplatného cestovného v MHD v Prešove a v Košiciach sa naše príjmy z výberu členského značne znížili a nepokryjú už ani 5% povinného spolufinancovania plánu činnosti, čo je podmienkou poskytnutia dotácie MV SR. Z tohto dôvodu chceme zabezpečiť spolufinancovanie našej činnosti z finančných prostriedkov získaných od príbuzných našich členov, ktorí sú v pracovnom pomere- z poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov.

Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie.

                                                      Svetové združenie bývalých politických väzňov                                                      
NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ZDRUŽENIA V ROKU 2020:

ORGANIZOVANIE PIETNYCH A SPOMIENKOVÝCH AKCIÍ VENOVANÝCH OBETIAM FAŠIZMU A KOMUNIZMU

V roku 2020 pripravujeme pietne spomienkové akcie venované obetiam fašizmu a komunizmu:
1. Apríl 2020 – výročie Barbarskej noci pri Pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v Poprade a Podolínci.
2. Jún 2020 – pietna spomienka pri Pamätníku usmrteným na hraniciach v rokoch 1948-1989 v Kežmarku.
3. Júl 2020 Odhalenie pamätnej poslancovi a funkcionárovi Demokratickej strany Jánovi Bendíkovi v Poprade 4. 21. august 2020 – pietna spomienka pri príležitosti 50 výročia okupácie býv. Československa v auguste 1968 pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade.
4. September 2020 – pietna spomienka pri pamätníkoch príslušníkom VTNP PTP v Považskej Bystrici, Žiline a Liptovskom Mikuláši.
5. November 2020 – pietna spomienka pri príležitosti 3. výročia odhalenie pamätnej tabule účastníkovi protifašistického odboja Antonovi Babonymu, na budove Zimného štadióna v Poprade, spojenú so športovým turnajom o pohár Antona Babonyho, prednáškou, vydaním a distribúcia elektronickej a tlačenej brožúrky o Antonovi Babonym a historických súvislostiach.
6. November 2020 – pietna spomienke pri príležitosti 1. výročia odhalenia pamätnej tabule Antonovi Mačugovi a Dr. Alojzovi Žemlovi.
7. Našim cieľom naďalej ostáva podpora medzinárodného projektu inštalácie centrálneho pamätníka venovaného násilne odvlečeným občanom do sovietskych pracovných táborov v rokoch 1944 – 1946 v Turni nad Bodvou.

PUBLIKAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ
Do rámca celospoločenských aktivít zaraďujeme aj našu publikačnú činnosť, ktorá mapuje obdobie od roku 1944 – 1989, ako aj dokumentačnú a archívnu činnosť. V roku 2019 máme v pláne činnosti vydanie týchto publikácii:
1. Kniha Silvestra Svobodu, Predstavy o šťastí, približujúcu okupáciu bývalého Československa
2. Publikácia nebohého Jozefa Kalafuta, obete organizovaného bezprávia a zločinnosti, ktorá dokumentuje činnosť NKVD a revolučných orgánov v roku 1945, obdobie po februári 1948 a vývoj od roku 1989 do roku 1999.

Ďalej chceme v roku 2020 • zosumarizovať a digitalizovať dostupné dokumenty o činnosti a živote účastníka protifašistického odboja Antona Babonyho pre ich ďalšie spracovanie
• spracovať v digitálne publikačnej forme brožúry „regionálne pamätníky“ vo forme fotografie, stavu, historického a personálneho kontextu s cieľom využiť takúto elektronickú publikáciu k edukačnej činnosti aj vo forme „historickej exkurzie po pamätníkoch a udalostiach“, ale aj ako formu sumarizácie stavu a ďalšej spolupráce a návrhoch pre miestne orgány
• digitalizovať textový a fotografický materiál členov miestnej, regionálnej organizácie VTNP-PTP s cieľom zachovať existujúci materiál a jeho ďalšie využitie pre edukačnú činnosť

V rokoch 2010 – 2019 sme vydali tieto publikácie:

1. Sibírske utrpenie
2. Novodobé galeje prežité v rokoch 1945 – 1953
3. Spoveď odvlečeného – krížová cesta gulagom
4. V roku 2013 sme vydali knihu bývalého politického väzňa Antona Halka, Cesta za slobodou.
5. Melancholické fragmenty Juraja Radziwilla-Anoškina.

Pre potreby členskej základne je potrebné v roku 2020 vydávať „Informačný spravodaj“, lebo časť starších ľudí nemá prístup k internetu a k našej webovej stránke www.szcpv.org, ktorá od roku 2002 poskytuje informácie o činnosti. Naším zámerom je vydávanie Informačného spravodaja pravidelne, minimálne každý štvrťrok, čo si však vyžaduje zvýšené finančné náklady.
hlavna stranka