hlavna stranka

Komu vyhovuje aby bol Generálnym prokurátorom opäť človek podozrivý zo zneužívania právomoci verejného činiteľa?

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  v súvislosti s politickými hrami aké v súčasnosti prebiehajú pri voľbe Generálneho prokurátora SR  slovenskej verejnosti opäť pripomína protest proti voľbe JUDr. D. Trnku, podozrivého zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý  ako jediné občianske združenie zastupujúce obete a odporcov komunizmu,  podalo v  roku 2003. Text protestu je uverejnený na webovej stránke http://www.szcpv.org/04/trnka.html  a vývoj posledných udalostí nasvedčuje, že je stále aktuálny, rovnako aj návrh na odvolanie z roku 2005 uverejnený na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/05/odvolanie.html.

Ako sa uvádza v proteste Dobroslav Trnka otvorene a neprimeraným spôsobom zasahoval do činnosti dozorujúcej prokuratúry ako to uviedol týždenník Plus 7 dní. Po zvolení D. Trnku do funkcie Generálneho prokurátora však už všetky média unisono zbabelo zmĺkli, čím potvrdili svoju nesvojprávnosť a autocenzúru, ktorá nahradila niekdajšiu socialistickú cenzúru z čias totality. Cenzúru jednoducho nahradila politická korektnosť, pri ktorej sa jednoducho o nežiaducich témach nepíše.  Jediným kto okrem našej organizácie reagoval na bezprecedentný akt pri ktorom bola kontrola dodržiavania zákonnosti zverená do rúk človeku, podozrivému z porušovania zákona, bol  občiansky aktivista a signatár Charty 77 Vladimír Pavlík, ktorý podal trestné oznámenie a tohto prokurátora nazval násilníkom a vydieračom.

Škandalóznou voľbou aká prebehla dňa 2.12.2010 koalícia vedená SDKÚ potvrdila, že v záujme marenia možného prešetrovania financovania politických strán a inej trestnej činnosti páchanej ľuďmi z vysokej politiky je schopná obetovať aj súčasnú premiérku Ivetu Radičovú, ktorá v prípade neúspešnej voľby kandidáta koalície pohrozila demisiou. Je viac ako isté, že frakcia SDKÚ na čele s M. Dzurindom je schopná opäť podvodne oklamať voličov, kedy nepopulárneho Dzurindu nahradila marketingovou Ivetou Radičovou, len aby sa opäť mohla dostať k moci a zahladiť všetky stopy po ich bačovaní v rokoch 1998-2006. Iveta Radičová už totiž  raz dokázala, že dokáže dodržať slovo keď sa vzdala poslaneckého mandátu po duplicitnom  hlasovaní v NR SR za svoju kolegyňu. Ak sa v koalícii našli poslanci, ktorí schizofrenicky tvrdia, že chcú zmenu na Generálnej prokuratúre a pritom hlasujú za toho istého generálneho prokurátora, je zrejme, že  Dzurindova frakcia kalkuluje s kartou poctivosti a férovosti Ivety Radičovej, ktorá na rozdiel od nich dokáže dodržať svoje slovo a nekonať podlo a vierolomne tak ako konali vždy oni.

Opäť sa potvrdilo, že slovenskí politici nikdy nepotrebovali skutočný právny štát, ale len servilných prisluhovačov a „vykladačov zákonov“ podľa ich požiadaviek  a podľa toho ako sa im to hodí. Žiaľ toto konštatovanie platí v plnej miere aj na Ústavný súd SR, ktorý sa stal po Generálnej prokuratúre SR najväčším zakrývačom nezákonnosti a porušovania Ústavy SR čo sa flagrantne potvrdilo pri rušení Mečiarových amnestií alebo kauze nebankových subjektov.

                                   Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


Návrh na odvolanie Generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku

Protest SZČPV k menovaniu Generálneho prokurátora SR ( 2003)

P R O T E S T

          Svetové združenie bývalých československých politických väzňov dôrazne protestuje proti uvedeniu bývalého hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora SR z nasledovných dôvodov:
V týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 na strane číslo 22 - 24 pod nadpisom "Špinavé hry," sa na strane 23 píše, citujeme:"Do redakcie PLUS 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"

           Mikuláš Gardecký bol obsahom listu prekvapený, potvrdil však, že takáto udalosť sa skutočne stala a že podobné slová naozaj v telefonickom rozhovore odzneli. Odmietol však, že by aj tento rozhovor dostali do svojich odkazových schránok."
           Na základe týchto dôkazov podal člen nášho združenia Vladimír Pavlík dňa 10. 8. 2003 na Mestský úrad vyšetrovania v Bratislave oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa na hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku a jeho zástupcu Mikuláša Gardeckého. Dňa 9. 9. 2003 dostal Vladimír Pavlík vyrozumenie z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pezinku pod Č.p.: ORP-40-51/PK-03-Pk, že vec bola v zmysle miestnej a vecnej príslušnosti odstúpená na Útvar Vojenskej Polície Bratislava. O niekoľko dní Vladimír Pavlík vypovedal pred vyšetrovateľmi tohto orgánu. Dňa 13. 10. 2003 mu bolo ÚVP Bratislava oznámené, že: Policajný orgán ÚVP Bratislava založil vyšetrovací spis ČVS: VP-BA-121/03-Ja a začal doplňovanie trestného oznámenia a predmetný spisový materiál bol odovzdaný na Vyššiu vojenskú prokuratúru do Trenčína.

 Svetové združenie bývalých československých politických väzňov je pobúrené cynizmom poslanca NR SR Ivana Šimka, ktorý navrhol Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora, hoci bol oboznámený s dotyčným článkom v týždenníku PLUS 7 dní. To isté sa vzťahuje aj na tých poslancov, ktorí za menovaného prokurátora v NR SR hlasovali. Pokiaľ nám tu dnes Ivan Šimko káže o politickej kultúre, alebo zákonnosti, jedná sa z jeho strany len o politické hochštaplerstvo. Máme ešte v živej pamäti, keď ako poslanec NR SR sa v októbri 1995 hodnoverným spôsobom dozvedel, že zakladateľ ponovembrového štátneho terorizmu Vladimír Mečiar sa chystá mariť vyšetrovanie štátneho terorizmu, no zbabelo mlčal.
          Hoci na toto obdobie si veľmi dobre spomína aj Dobroslav Trnka, s cynizmom jemu vlastným sa v rozhovore pre Domino fórum číslo 2/2004 takto vyjadril o Vladimírovi Mečiarovi, citujem: "Ostentatívne vytláčať Mečiara na okraj politickej scény je dlhodobo neúnosné - vstupujeme do EU, takže rozumnejšie by bolo spájať sily v prospech Slovenska. Navyše, všetci tvrdia, že s Mečiarom to nejde, ale zároveň si uvedomujú, že ani bez neho."

          Ako vidieť, štátny terorizmus sa stal súčasťou Slovenska. Skorumpovanej slovenskej politickej scéne vyhovuje taký generálny prokurátor, ktorý dokázal zneužiť svoju predchádzajúcu vysokú funkciu na násilnícke vydieranie a zneužívanie svojej právomoci. Takýto generálny prokurátor je potom len figúrkou pre skorumpovaných politikov, tých skutočných škodcov Slovenska, pri ich neustálom ožobračovaní drvivej väčšiny vlastných spoluobčanov, ako aj zakrývaní trestnej činnosti samotných politikov.

Ešte máme v živej pamäti, keď v októbri 1995 za účelom zmarenia vyšetrovania štátneho terorizmu tu vznikla zločinecká skupina, v ktorej hlavnú úlohu hrali vtedajší predseda vlády, vtedajší generálny prokurátor, vtedajší minister vnútra a vtedajší riaditeľ SIS a MV SR spolu s GP SR sa správali len ako ich ponížení služobníci.

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky

VII Gv 44/03 - 6 V Bratislave, 30. októbra 2003

Uznesenie

Prokurátor Úradu špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave, vo veci oznámenia Vladimíra Pavlíka o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin /§ 158 ods. l Tr. por./ zo dňa 18. augusta 2003, doplneného dňa 24. septembra 2003, vedeného na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, Úrade špeciálneho prokurátora, pod sp. zn. VII Gn 2279/03, využijúc svojho oprávnenia podľa § 174 ods. 2 písm. c/ Tr. por., takto

 

rozhodol

Podľa § 160 ods. l Tr. por.

začínam trestné stíhanie
pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. l písm. a/ Tr. zák. na tom skutkovom základe,
že
osoby, ktorých totožnosť treba zistiť, ako prokurátori vojenskej súčasti prokuratúry, v úmysle zadovážiť neoprávnený prospech inej osobe, zneužijúc svoje postavenie a služobné zaradenie, mali v presne nezistený deň mesiaca jún rok 2003 vplývať na orgány činné v trestnom konaní konajúce v trestnej veci obvineného Ing. J. P., nar. 4. 6. 1963 vedenej na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Bratislave, pod sp. zn. OPv 278/03 v tom smere, aby obvinený bol prepustený zo zadržania,
pretože oznámenie /§ 158 ods. l Tr. por./ neobsahuje skutočnosti vylučujúce, že bol spáchaný trestný čin a nieje dôvod na postup podľa § 159 ods. l, ods. 2, ods. 3 Tr. por.

Odôvodnenie

Na Úrade špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR bolo doručené oznámenie Vladimíra Pavlíka o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin /§ 158 ods. l Tr. por./ zo dňa 18. augusta 2003, doplnené dňa 24. septembra 2003.
Prokurátor Úradu špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry SR, príslušný konať v tejto veci na základe opatrenia Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o určení výnimky z príslušnosti podľa § 51 zák. č. 153/2001 Z. Z. o prokuratúre, preskúmal označené oznámenie oznamovateľa.

Vyhodnotením všetkých okolností v ňom uvedených je zrejme, že toto neobsahuje skutočnosti vylučujúce, že bol spáchaný trestný čin, nie je dôvod ani na postup podľa § 159 ods. l, ods. 2, ods. 3 Tr. por, a preto bolo potrebné vydaním uznesenia podľa § 160 ods. l Tr. por, začať trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. l písm. a/ Tr. zák. na skutkovom základe uvedenom vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. /§ 141 ods. 2 Tr. por./.

 


Hlboká sonda do čiernej duše GP TRNKU
http://www.necenzurovane.net/05/gp.html
hlavna stranka