hlavna stranka

Stanovisko Ruskej Federácie k žiadosti SZČPV o odškodnenie príbuzných obetí usmrtených pri invázii do ČSSR 21. augusta 1968

 Rusky

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) prostredníctvom Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave požiadalo Prezidenta Ruskej Federácie Dmitrija Medvedeva o odškodnenie príbuzných obetí usmrtených pri invázii do ČSSR 21. augusta 1968. Na prevažnú väčšinu týchto obetí – ich súrodencov sa totiž nevzťahoval Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 547/2005 Z.z. nakoľko z  dôvodu 40. ročného časového obdobia rodičia týchto obetí v priamom pokolení zomreli a vlastné deti vzhľadom na svoj vek v tom čase ešte nemali.

Na základe pozvania Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave  sa dňa 28.októbra 2008 na Veľvyslanectve uskutočnilo stretnutie na ktorom nám bolo oznámené oficiálne stanovisko Ruskej Federácie k predmetnej  žiadosti.
Na stretnutí sa za Veľvyslanectvo RF zúčastnili: Radca - vyslanec Gennadij Askaldovich a Prvý radca Alexander Veta. Našu organizáciu zastupoval Čestný predseda  Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov - Sekcie násilne odvlečených Ján Košút.
Zo stanoviska Ruskej Federácie, ktoré nám bolo oznámená na stretnutí v Bratislave je zrejme, že možnosť odškodnenia našich občanov bola zablokovaná a znemožnená dvoma v neprospech obetí okupácie uzatvorenými zmluvami, ktoré možno priamo označiť ako pokračujúcu zradu na našich občanoch spáchanú politikmi bývalej ČSFR a následne aj novovzniknutej Slovenskej republiky. Tieto zmluvy sú de fakto zavŕšením procesu zrady politikov pražskej jari na všetkých občanoch bývalého Československa a následného nástupu normalizačnej chunty pod vedením G. Husáka.
Z tých dokumentov vyplýva, že otázka zodpovednosti Ruska, ako nástupcu ZSSR, za udalosti roku 1968 je z hľadiska medzinárodnoprávneho a iných hľadísk uzavretá, čo je zakotvené v preambule Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou zo dňa 26.augusta 1993, a tiež v článku 4. Dohody zo dňa I .apríla 1992 medzi vládou Ruskej federácie a vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky o urovnaní majetkových a finančných otázok, spojených s odsunom sovietskych vojsk z územia ČSFR.
Nie je dôvod na úhradu kompenzácií ani na základe národnej ruskej legislatívy. Na vnútroštátnej úrovni hlavným právnym aktom, upravujúcim vzťahy v tejto sfére, je Federálny zákon č. 1761-1 „O rehabilitácii obetí politických represií" zo dňa 18.októbra 1991.V súlade s časťou 1., čl.2 tohto zákona rehabilitácia sa môže vzťahovať na „občanov Ruskej federácie, občanov štátov - bývalých zväzových republík ZSSR, cudzích Štátnych príslušníkov a občanov bez štátnej príslušnosti, ktorí boli vystavení politickým represiám na území Ruskej federácie". Účinok zákona sa teda nevzťahuje na Slovákov, ktorí zahynuli v dôsledku udalostí z roku 1968 na území bývalého Československa.
Napriek negatívnemu stanovisku Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov oceňuje promptný postup zo strany Ruskej Federácie ako aj ústretový ako aj  korektný prístup pracovníkov Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave, vrátane pozvania na Veľvyslanectvo, kde nám bolo v priateľskej atmosfére odovzdané dané stanovisko.
Bohužiaľ s poľutovaním musíme konštatovať, že tento postup ako podrobne dokumentujeme na našej internetovej stránke http://szcpv.org/fcl/fcl.html je v diametrálnom rozpore s prístupom Veľvyslanectva Francúzskej republiky ako aj inštitúcii Francúzka vrátane kancelárie prezidenta vo veci nevyplatených žoldov naším občanom, ktorí po roku 1948 v radoch Francúzskej cudzineckej légii bojovali za politické záujmy Francúzka v Indočíne.

                      SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV


Vážený pán
Prezident Ruskej Federácie
Dmitrij Medvedev
Moskva

Ilinka Street No. 23,
103132, Moscow, Russia.

 Naša zn. sz 81/08                                                                                                      Poprad 15.9.08

Žiadosť o  odškodnenie príbuzných usmrtených obetí pri invázii do ČSSR 21. augusta 1968

Vážený Pán Prezident,
Naša organizácia združuje okrem bývalých politických väzňov aj príbuzných usmrtených pri nešťastnom vpáde armád Varšavskej zmluvy do bývalého Československa 21. august a1968.
Vysoko oceňujeme oficiálne vyhlásenie Ruskej Federácie pri príležitosti 40. výročia týchto tragických udalostí, ktoré označuje túto udalosť ako chybu.
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov odmieta súčasne snahy značnej časti svetových médií dávať do súvisu postup Ruskej Federácie  a jej reakciu na hazardné kroky súčasnej Gruzínskej vlády a porovnávať ich s inváziou do Československa v roku 1968. Naše stanovisko k situácii na Kaukaze je zrejme z priloženého článku uverejneného na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/08/kaukaz.html. Saakašvili nie je Dubček a súčasná Ruská Federácie nie je  bývalý ZSSR.
Aj v kontexte s uvedenými súvislosťami a mediánom tlaku proti Ruskej federácii si dovoľujeme predložiť žiadosť o  finančné odškodnenie príbuzných usmrtených obetí počas okupácie v roku 1968. Bohužiaľ Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 547/2005 Z.z,  ktorý túto problematiku mal riešiť sa nevzťahoval na príbuzných usmrtených obeti, v tom čase mladých ľudí, ktorý v čase usmrtenia nemali deti a ich rodičia medzičasom zomreli.  Týchto prípadov je prevažná väčšina. V Slovenskej republike sa jedná o 30 usmrtených občanov. Zoznam na požiadanie predložíme.
Veríme, že gesto Ruskej Federácie, v podobe odškodnenie príbuzných týchto obetí by bolo spravodlivým prejavom veľkorysosti, politickej zodpovednosti a pozitívnym krokom k náprave krívd a kontraproduktývnych  rozhodnutí z minulosti. Svetová verejnosť a v súčasnosti negatívne zamerané média by takýto krok museli jedine oceniť.

S úctou                                                                                  

                                                                                  František Bednár predseda SZČPV


ВСЕМИРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫВШИХ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
С центром в Словацкой республике
Площадь Св. Эгидия 102/14, 058 01 Попрад                                                                                                             

Тел:++421 52 7722626, ++421 903 142771
Исх. No 80/08 от 15 сентября 2008 г.                                                    

email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org  

Президенту Российской Федерации
Дмитрию Медведеву
ул. Ильинка, д. 23
103132, Москва, Россия

Запрос о выплате компенсации родственникам погибших в ходе вторжения армии стран Варшавского Договора в ЧССР  21 августа 1968

Уважаемый господин Президент,
Наша организация объединяет не только бывших политических заключенных, но также и родственников погибших в ходе вторжения армии стран Варшавского Договора в бывшую Чехословакию 21 августа 1968 года.
Мы высоко оцениваем, что Российская Федерация через 40 лет после этого вторжения признала его как политическую ошибку.   
Всемирное объединение бывших чехословацких политических заключенных не разделяет позицию большинства мировых средств массовой информации, которые сравнивают наступление Российской Федерации на Грузию в ответ на ее провокационные действия в отношении Южной Осетии, со вторжением в Чехословакию в 1968 году.
В контексте вышесказанного и в связи с очернением России зарубежными средствами массовой информации мы были бы благодарны Вам за рассмотрение нашего запроса о финансовой компенсации родственникам погибших в ходе оккупации 1968 года. В ходе этого события погибли 30 словаков. Большинство из них были молодыми людьми. Мы готовы прислать список родственников погибших.
Мы верим, что выполнение нашего запроса Российской Федерацией будет оценено международной общественностью и средствами массовой информации как проявление великодушия и политической ответственности, и как позитивный шаг для исправления допущенной в прошлом  несправедливости и неадекватных политических решений.  

С уважением,                                                                     

                                                                                  Франтишек Беднар,
Председатель Всемирного объединения бывших чехословацких политических заключенных  

hlavna stranka