Hlavná stránka
Ak v novembri 1989 komunizmus naozaj padol, potom bývalí politickí väzni majú morálne právo viesť Ústav pamäti národa!
Poznámka: Tento návrh nebol zo strany poslancov NR SR ako aj politických strán podporený. Z tohto dôvodu nebol oficiálne predložený NR SR.

Návrh kandidátov na funkciu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Emil Švec-kandidát SZČPV na predsedu správnej rady ÚPN

Marián Dudinský-kandidát SZČPV na predsedu správnej rady ÚPN

 

Životný príbeh Emila Šveca

Kmotrou mi bola ŠtB-Kniha Mariána Dudinského

Archív Ministerstva vnútra SSR-charakteristiky prominentnych osôb nachádzajúcich sa vo výkone trestu


Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Národná rada
Slovenskej republiky
Výbor pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien

Bratislava

Naša značka: sz -56/06

                                                                                                            Poprad 14. 12.2006

Vec:    Návrh kandidátov na funkciu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa 

Svetové združenie bývalých československých väzňov(SZČPV) ako organizácia združujúca bývalých politických väzňov, ktorí sa aktívne postavili na odpor proti totalitnému režimu, predkladá v zmysle  zákona o pamäti národa NR SR, návrh kandidátov  na funkciu predsedu  Správnej rady Ústavu pamäti národa.

1.  Emila Šveca, nar. 24.9.1925, bytom, Partizánska 10, Piešťany 921 012.
2.  Mariána Dudinského, nar. 13.3.1949, bytom, Kpt. Rašu 27, Bratislava 841 01

Obaja  navrhovaní kandidáti boli bývalými politickými väzňami čo potvrdzujeme ich životopismi v prílohe a spĺňajú všetky podmienky bezúhonnosti v zmysle § 11 Zákona o pamäti národa.

            Na základe uvedených dôvodov, s poukázaním na skutočnosť, že politickí väzni boli po novembri 1989 vytesnaní na okraj politického diania,  hoci mali mať ako prví morálne právo  podieľať sa na demokratizácii našej krajiny, považujeme kandidatúru bývalých politických väzňov na funkciu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa za najspravodlivejšie riešenie, jednoznačne v súlade s   rezolúciami Rady Európy č.1096 a  č. 10765, ako aj v súlade so  zákonom NR SR  č. 125  z 27 marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu

             Čestné prehlásenia o splnení bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z.z o pamäti národa a výpisy z registra trestov  budú doručené NR SR – výboru pre ľudské práva pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien k vyššie uvedenej značke návrhu, osobne na podateľni obidvoma kandidátmi.

Prílohy: 1.  Životopisy kandidátov

                                                    František Bednár
            
                                       predseda SZČPV
Emil Švec

EMIL ŠVEC-CURRICULUM VITAE

Podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov
Kandidát SZČPV na predsedu správnej rady ÚPN

Pochádzam z Piešťan, nar. 24.9.1925, mám ukončené stredoškolské vzdelanie a letecký výcvik v armáde. Neskôr som sa zapísal na univerzitu v Bratislave. Počas štúdia som bol zatknutý ŠtB a odsúdený za velezradu k 6 rokom väzenia, ktoré som aj odpykal. Po prepustení z väzenia som nemohol získať žiadnu prácu, preto som ušiel na Západ. Po úteku z komunistického Československa som sa zdržiaval v Rakúsku, kde som sa zapísal na Univerzitu vo Viedni. Počas štúdia som pracoval ako novinár. Na príkaz ŠtB som bol protiprávne prepadnutý na území Rakúska, zranený, unesený a odvlečený z Rakúska do Československa. Komunistická propaganda dezinformovala verejnosť vo svojom denníku Pravda 20.10.1962, že som bol zadržaný pri prechode hraníc z Rakúska do ČSSR a bez akýchkoľvek dôkazov ma označila ako agenta NATO! Tento prípad únosu a zavlečenia nebol dodnes vyšetrený vrátane jeho organizátorov. V neprítomnosti odsúdený na 15 rokov väzenia za špionáž. Z tohto trestu som odpykal 12 rokov. V roku 1969 prepustený a rehabilitovaný. Po pseudorehabilitácii opätovne väznený- Po roku 1990 obidva rozsudky zrušené a rehabilitovaný podľa zákona 119/90 Z.z. Bol som zakladajúcim členom pôvodnej Konfederácie politických väzňov Slovenska v roku 1990. Pre kritiku tejto organizácie za neodstránenie evidovaných spolupracovníkov ŠtB z vedenia som prestal rešpektovať túto organizáciu a v roku 2001 som vstúpil do novozaloženej a neskompromitovanej organizácie Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, kde zastávam funkciu podpredsedu. S návrhom na kandidatúru za predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa súhlasím a svojou účasťou by som chcel prispieť k tomu aby sa tento stal spravodlivou a korektnou inštitúciou na ceste k demokracii po rokoch ťažkých podmienok totality.
Marián Dudinský

MARIÁN DUDINSKÝ-CURRICULUM VITAE

Podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov
Predseda Sekcie násilne odvlečených NKVD do býv. ZSSR
Kandidát SZČPV na predsedu správnej rady ÚPN

Nar.: 13.3.1949 v Košiciach, ženatý, 2 deti Vzdelanie: 1964-1967 SVŠ s maturitou 1973-1976 FF UK, žurnalistika (pre polit. perzekúciu nedokončené) Zamestnanie: Čs. rozhlas Košice, Bratislava, Praha, redaktor Slovenský denník, redaktor Nový Slovák, zást. šéfredaktora TASR-Republika, ved. vydania Svedectvo, šéfredaktor Ministerstvo obrany SR, riaditeľ odboru. V rokoch 1998-2002 Kvalifikácia: Univerzálna problematika redakčnej práce na akomkoľvek tvorivom poste so špecializáciou na rezorty MV, MS a MO SR. Viacnásobná účasť v diskusných reláciách TV Markíza, ovládanie PC (Windows, Word,) Ocenenia: Najlepší žurnalista roka (desať ocenených LITFOND-u 1992) 2. cena v anonymnej lit. Súťaži v Toronte 1993 Prémia novinárskej Ceny Ľ. Štúra Cena v súťaži Poviedka EUROTEL 2000 Kniha "Kmotrou mi bola ŠtB" Resumé: Vyše 30 ročná novinárska prax v elektronických i printových médiách, v rokoch 1985-1990 väznený pre údajný tr. č. vyzvedačstva (odsúdený na 11 rokov v 3. NVS), vr. 1992 plne rehabilitovaný a odškodnený v zmysle zák.č.119/1990 Zb. a.i. Redaktor komerčného špecializovaného odborného česko-slov. časopisu, vydávaného v Prahe. V rokoch 1998-2002 , poslanec MZ v Bratislave - Dúbravke za SNS. V súčasnosti podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov. Na mimoriadnom sneme 9.12.2006 SZČPV a SANO zvolený za predsedu Sekcie násilne odvlečených - SZČPV.


Hore
Hlavná stránka