hlavna stranka

Výzva na zjednotenie združení zastupujúcich politických väzňov


Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Vážení členovia KPVS, chcem sa v prvom rade v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktorého som predsedom  poďakovať  predsedníctvu KPVS za  prísľub pána Petra Sandtnera na uverejnenie tejto výzvy v časopise Naše Svedectvo.

Ako bývalý odporca komunistického režimu, za čo som bol odsúdený spolu k 19,5 rokom väzenia, som bol členom KPVS od roku 1990. Žiaľ politické rozdelenie spoločnosti neobišlo ani KPVS, ktorá sa mohla stať politickou stranou s morálnym kreditom keďže mala v tom čase vyše 10 000 členov.  27. novembra 1999 sa v Spišskej Novej Vsi  konalo valné zhromaždenie na ktorom došlo k rozdeleniu KPVS. Spolu s nebohým Františkom Javorským a Antonom Srholcom som bol členom 15 členného predsedníctva.

Pre nesúhlas vtedajšieho vedenia KPVS s inštalovaním pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade, kde bol zastrelený 19 ročný Jozef Bonk, som spolu s niekoľkým členmi KPVS požiadal Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, v tom čase so sídlom vo Švajčiarsku, aby sa pamätník odhalil pod ich hlavičkou. Po založení pobočky na Slovensku, keďže som bol zvolený za predsedu som ukončil činnosť v KPVS.  Po zániku združenia vo Švajčiarsku a Českej republike sa slovenská pobočka stala nástupníckou organizáciou združení K 231 a Združenia bývalých politických väzňov, ktoré po zákaze ich činnosti v roku 1968 po okupácii Československa pôsobili v zahraničí.
V roku 2006 do nášho združenia vstúpili členovia bývalej Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO) čím sa členská základňa rozrástla na cca 1000 členov.  Naše združenie za vyše 20 rokov odhalilo niekoľko pamätníkov a vydalo viacero publikácii. Po schválení jednorazového finančného príspevku politickým väzňov  vládou Českej republiky  v roku 2001 a  príplatku k dôchodku politickým väzňom v roku 2005 sme z dôvodu diskriminácie slovenských politických väzňov  podali niekoľko žalôb a sťažností Ústavnému súdu ak aj Európskemu súdu pre ľudské práva  čo prispelo k prijatiu týchto zákonov aj na Slovensku.

Dlhodobo sa usilujeme o zjednotenie  rozhádaných združení zastupujúcich politických väzňov. Názorové rozdiely prevládajú najmä medzi PV ZPKO a KPVS. Bývalý predseda ÚPN Ondrej Krajňák sa v roku 2014 na náš podnet usiloval pod záštitou ÚPN o spoločné rokovania, ktoré by viedli k zjednoteniu združení čo sa žiaľ nepodarilo.  

Dôsledne hájenie záujmov ÚPN v sporoch s bývalými spolupracovníkmi ŠtB, ktorí žalovali ÚPN a konkrétne podanie ústavnej sťažnosti v spore s Andrejom Babišom síce  ukončilo  zneužívanie žalôb na tzv. ochranu osobnosti na osobné obohacovanie sa na úkor daňových poplatníkov, viedlo však k hanebnej novele zákona o ÚPN, čo Ondreja Krajňáka stálo funkciu predsedu. Naše združenie bolo jediným, ktoré proti novele okliešťujúcej právomoci predsedu ÚPN podalo protest.

Pred zmenou politického systému bola štátna dotácia poskytovaná len občianskemu združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, keďže občianske združenia  zastupujúce bývalých politických väzňov neboli povolené. Po páde komunistického režimu  ministerstvo vnútra  začalo poskytovať dotáciu aj novovzniknutej Konfederácii politických väzňov Slovenska ktorá bola zaregistrovaná  2. 9. 1991.

Od roku 2002  až do roku 2012 bola  poskytovaná združeniam politických väzňov v súhrne vyššia dotácia ako Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov.  Po voľbách v roku 2012 a nástupe koalície vedenej politickou stranou Smer–SD bol princíp doposiaľ zaužívanej parity spravodlivého rozdeľovania dotácii zásadne zmenený v neprospech združení politických väzňov. Prokomunistickému  a promoskovskému zväzu protifašistických bojovníkov začala byť poskytovaná  dotácia vyše dvojnásobne prevyšujúca výšku dotácie poskytovanej združeniam KPVS, PV ZPKO a od roku 2006 aj SZBPV. Týmto postupom od roku 2013 a aj v súčasnosti dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1,  antidiskriminačného zákona č. 365/2004 Z. z.  Na diskrimináciu združení zastupujúcich politických väzňov sme upozorňovali opakovane vtedajšieho premiéra, ministra vnútra,  Radu Európy a Európsky parlament.  Z tohto dôvodu sme dňa 1. 7. 2021 podali antidiskriminačnú žalobu, ktorou žiadame aby bola trom združeniam politických väzňov poskytovaná dotácie v rovnakej výške ako Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. Pre porovnanie v roku 2021 dostali  415 000 eur zatiaľ čo KPVS, PV ZPKO a  SZBPV spolu len 163 000 eur.  Túto zjavnú diskrimináciu a nespravodlivosť považujeme za popretie ideálov novembra 1989 a boja za slobodu a demokraciu za čo priniesli najväčšie obete práve politické väzni.

Podaním tejto žaloby bojujeme aj za KPVS a PV ZPKO, hoci s ak žalobe nepripojili z obavy zo  zníženia dotácie.  Obavy zo zníženia dotácii po zjednotení našich združení považujeme za neopodstatnené.

Jedným z kritérií pri poskytovaní dotácií je aj počet členov. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov uvádza, že má vyše 18 500 členov. Aj z tohto dôvodu sme presvedčení, že zjednotením našich združení, ktorých počet členov sa z roka na rok znižuje z dôvodu úmrtí, dosiahneme  spravodlivé prerozdeľovanie dotácií a čo je hlavné vyšleme signál, že politickí väzni sa v mene obetí komunizmu vedia zjednotiť.

Svetové združenie bývalých politických väzňov na tohtoročnom sneme bude tak ako na každom sneme  iniciovať hlasovanie za zjednotenie občianskych združení zastupujúcich  politických väzňov. Naše výzvy však boli doposiaľ vždy odmietané.  Preto sa na Vás obraciame s výzvou o podporu nášho návrhu na zjednotenie našich občianskych združení.

            Boh Vám žehnaj!

V Poprade dňa 10. 3. 2022

František Bednár
predseda SZBPVhlavna stranka