hlavna stranka

Gratulácia k zvoleniu do funkcie - žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD Prešov pre obete komunistického režimu

Svetové združenie bývalých politických väzňov zaslalo novozvolenému primátorovi Prešova Františkovi Oľhovi gratuláciu a žiadosť o obnovenie zvýhodnenej prepravy v MHD pre obete komunistického režimu. Prešov bol jedným z väčších miest na Slovensku kde po zrušení už táto úľava pre politických väzňov nebola obnovená. Keďže obnovenie zvýhodnenej prepravy v Bratislave po zrušení v roku 2013 a Košiciach v roku 2019 bolo obmedzené len na oprávnené osoby s trvalým pobytom v týchto mestách, vzhľadom na nízky počet oprávnených osôb sme požiadali o zmenu dopravnej tarify v Bratislave a Košiciach tak, aby platila tak ako pred zrušením, teda aj pre aj pre oprávnené osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v týchto mestách.

Zdieľať  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                    
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                          

Vážený pán primátor
František Oľha
Mestský úrad v Prešove
Hlavná 73
080 01 Prešov
podatelna@presov.sk
primator@presov.sk                                                              Poprad 3. 11. 2022

Vážený pán Oľha, dovoľte, aby som Vám v mene členov Svetového združenia bývalých politických väzňov gratuloval k víťazstvu vo voľbách  a nástupu do funkcie primátorka Prešova. Prajeme Vám veľa síl a úspechov pri presadzovaní Vášho volebného programu, ktorý oslovil občanov Prešova.  Medzi tými, ktorí Vás volili boli aj mnohí naši členovia z radov násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR pod správou Gulag.
Váš predchodca primátor Pavol Hagyari zrušil aj to málo z úľav, ktoré ešte ostali obetiam stalinských gulagov a ich rodinám v Prešove - zvýhodnenú prepravu v MHD.  Napriek naším opakovaným žiadostiam nedošlo k obnoveniu.
Aj srdce novozvolenej primátorky Andrei Turčnanovej, ostalo rovnako  zatvrdnuté k obetiam komunizmu a neobmäkčili ju naše opakované žiadosti ani skutočnosť, že v Bratislave, Košiciach, Žiline a iných mestách bola bezplatná preprava pre obete komunizmu a ich príbuzných obnovená.
V prílohe pripájame jednu zo žiadosti adresovanú bývalej primátorke, ktorú tak oko ostatné odignorovala, hoci sa jednalo už len o zanedbateľný počet oprávnených osôb, ktoré ešte nedovŕšili vek 70 rokov, čo nemohlo finančne poškodiť Dopravný podnik v Prešove.
Veríme, že  ako primátor napravíte krivdy spáchané Vašimi predchodcami na obetiach komunizmu a zvýhodnená preprava pre oprávnené osoby z radov bývalých politických väzňov a násilne odvlečených  bude obnovená aj v Prešove
S úctou

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár
predseda

Príloha: Žiadosť primátorke Turčanovej z 29.8.2021


http://www.szcpv.org/11/mzpresov.html
Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

http://www.szcpv.org/13/ziadost.html
Odpoveď primátora Bratislavy na žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného v MHD pre obete komunizmu

http://www.szcpv.org/15/turcanova.html
Žiadosť o podanie návrhu na obnovenie bezplatného cestovného pre občanov násilne odvlečených NKVD do gulagov a ich príbuzných - odpoveď

http://www.szcpv.org/16/mhd.html
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MAGISTRÁTU HL. MESTA SR V BRATISLAVE BUDE PREHODNOCOVAŤ OBNOVENIE BEZPLATNÉHO CESTOVNÉHO V MHD PRE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

http://www.szcpv.org/19/ziadost.html
Otvorený list -žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy v MHD Košice pre obete komunistického režimu

http://www.szcpv.org/20/mhd_kosice.html
Oznámenie o obnovení bezplatnej prepravy v MHD Košice od 1. 3. 2020

http://www.szcpv.org/21/obr/podnet_uis.pdf
Podnet na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným osobám z prostriedkov dotácie  a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave

http://www.szcpv.org/21/odpoved.html
Stanovisko k odpovedi primátora Bratislavy vo veci odstránenia diskriminácie obetí komunizmu a obnovenia bezplatnej prepravy v MHDhlavna stranka