hlavna stranka

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havaríjneho stavu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“ odoslaná Kancelárii prezidenta SR

Vážená Pani Prezidentka, nedávno ste pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave povedali, že tento deň si potrebujeme pripomínať preto, aby sme nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie. A potrebujeme si ho pripomínať tiež preto, aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Žiaľ na Slovensku stále nie je centrálny pamätník obetiam okupácie. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie a tragických udalostí , ktorých následky nesieme dodnes. Skromný pamätník v Poprade, ktorý sme odhalili 21. augusta 2002 plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa, ktoré návštevníkom Popradu zrozumiteľne vysvetľujú augustové udalosti.


Žiadosť o pokytnutie finančného príspevku na opravu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“bola odoslaná aj ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

Zdieľať  | 
Google Translator
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
                                                                                                                                  
 Nám. Sv. Egídia 102/10,
 058 01 Poprad
                                                                                                             
                              
Vážená pani Prezidentka
Mgr. Zuzana Čaputová
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

                                                                                                       Poprad 24. 8. 2021

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na opravu havaríjneho stavu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade“

Vážená Pani Prezidentka,  nedávno ste pri príležitosti 53. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave  povedala, že  tento deň si potrebujeme pripomínať preto, aby sme nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie. A potrebujeme si ho pripomínať tiež preto, aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Žiaľ na Slovensku  stále nie je centrálny pamätník  obetiam okupácie. Malá pamätná tabuľka v Bratislave s troma menami obetí a jednou vetou, ktorá mladej generácii už veľa nehovorí, nie je dôstojným miestom na uctenie si obetí okupácie  a tragických udalostí , ktorých následky nesieme dodnes.
Skromný pamätník v Poprade, ktorý sme odhalili 21. augusta 2002 plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa, ktoré návštevníkom Popradu  zrozumiteľne  vysvetľujú augustové udalosti.  

Text na pamätníku

  V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhla na územie  
  Československa sovietska okupačná armáda a armády  
  Varšavského paktu. Úsilie Čechov a Slovákov o socializmus
  s ľudskou tvárou  bolo zmarené.

Počet obetí vpádu komunistických armád do ČSSR v auguste 1968:                      

      mŕtvych................................................................90
      ťažko zranených ...............................................302
      ľahko zranených ...............................................532
      internovaných, zadržaných a unesených .........172                                                               
V meste Poprad, na tomto námestí, dňa 21. augusta 1968 o 13.00 hod. vojaci sovietskych vojsk nachádzajúci sa na tankoch č. 622 a č. 638    spustili streľbu do protestujúcich občanov.
Pri streľbe bol usmrtený 19. ročný Jozef Bonk z Hôrky,  ťažko zranených bolo 6 a ľahko zranených 8 osôb.
                                                                
                                                Občania mesta  Poprad,
                                                rodina Jozefa Bonka.
                                                Svetové združenie bývalých  československých politických väzňov

V čase odhalenie pamätníka sme vychádzali z v tom čase dostupných údajov, ktoré je po 20 rokoch už potrebné aktualizovať pretože počet obetí je vyšší.

Dôvodom, prečo sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc je však najmä ten, že pamätník v Poprade je po takmer 20 rokoch v havarijnom stave a hrozí, že múr na ktorom je umiestnený sa rozpadne.

Ako potvrdzujú fotografie, múr na ktorom  boli v roku 2002 inštalované dve žulové dosky pamätníka praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá predná časť múru, čo možno očakávať po zime, keď sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne.
V čase  kedy sa  po prvý krát pripomínal 21. august ako pamätný deň, preto hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného múru spadne aj s múrom  a dôjde k jeho  zničeniu.

Z dôvodu radikálneho zníženia dotácie poskytovanej  MV SR na činnosť občianskych združení v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. na príkaz ministra vnútra Roman Mikulca nie je v možnostiach nášho združenia riešiť havarijný stav na Slovensku zatiaľ jediného centrálneho pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968 na námestí v Poprade.

Oproti rolu 2020 nám bola znížená dotácia o polovicu. Suma poskytnutá MV SR v roku 2021 vo výške 4 000 eur, na činnosť združenia s počtom cca 1 000 členov je zjavne likvidačná s porovnaním s výškou dotácií poskytovaných združeniam KPVS (80 000 eur) a PV ZPKO (40 000 eur).  Vyše polovicu dotácie, ako potvrdzujeme faktúrou v prílohe, sme zaplatili za vydanie publikácie „August 1968 a Košice  Okupácia Košíc a východného Slovenska –august 1968“, keďže sme dali slovo našim členom v Košiciach, že táto kniha musí vyjsť a sľuby sa majú plniť.  Túto knihu  sme si Vám  dovolili zaslať ako dar združenia. V dôsledku  zníženia dotácie sme museli zrušiť viaceré plánované pietne spomienkové akcie a naši členovia na rozdiel od združení KPVS a PV ZPKO pracujú z presvedčenia bez nároku na odmenu.

Z uvedených dôvodov preto nie je v našich finančných možnostiach  riešiť havarijný stav pamätníka obetiam okupácie, ktorý je na Slovensku ojedinelý. Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.

Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca 2 000 eur.

Vážená pani Prezidentka,  viacerí naši členovia zareagovali na Vaše slová, ktorými ste pripomenuli, aby sme  nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie a aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa aj dnes deje okolo nás.
Mrzí nás, že tomu tak po zmene v 17. novembri 1989 nie je. Aké vzory dávame našej mládeži ak sa za tribúna 17. novembra 1989 vyhlásil  vedomý spolupracovník ŠtB a odhaľujú  sa busty  nešťastnému človeku, ktorého vo väzení zlomili, podľa viacerých svedectiev z nášho archívu udával svojich spoluväzňov a jeho meno je uvedené medzi agentmi ŠtB?  Nie je to jednou z príčin, prečo  časť mládeže podľa prieskumov podporuje tzv. extrémistické politické strany?

Mrzí nás, že sa jednostranne zúčastňujete na pietnych spomienkových akciách organizovaných len jedným z troch združení zastupujúcich politických väzňov  po boku ľudí, ktorí sa priživujú na obetiach komunizmu a z dotácii si urobili zárobkový podnik. Zmena stanov KPVS a zníženie členov predsedníctva zo siedmych  na troch 35 ročným pánom Petrom Sandtnerom, ktorý nebol politickým väzňom ani jeho príbuzným je účelová, pretože podľa zmenených stanov už môže byť členom predsedníctva aj ten, kto nebol politickým väzňom alebo jeho príbuzným.  Mrzí nás  to hlavne preto, lebo  v roku 1999 som bol  zakladajúcim členom obnovenej KPVS ako potvrdzujem v prílohe a členom 15 členného predsedníctva KPVS. Naše ponuky na zjednotenie KPVS odmieta ako potvrdzuje žiadosť o poskytnutie informácie podľa infozákona, ktorú pripájame v prílohe, na ktorú sme  od prednostu Okresného úradu v Bratislave Branislava Borovského, ktorý je poverený vedením KPVS, v zákonnej lehote nedostali odpoveď.

S úctou

František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy: 

František Bednár
predseda SZBPV


Email politického väzňa prezidentke Slovenskej republiky 

 
Dátum: 13.09.2021
Predmet: Re: Prezidentka a Predseda OZ KPVS Peter Sandtner
                                                                                 

      Vážená pani prezidentka,
            
      bez ohľadu na to, či tento mail budete čítať, nedá mi ako bývalému
      politickému väzňov, ostro sa ohradiť proti tomu, že ste na obálke
      časopisu Naše Svedectvo číslo 4/2021,v spoločnosti "samozvaného"
      predsedu Občianskeho združenia Konfederácie politických väzňov
      Slovenska, Petra Sandtnera. A tiež to, že spolu s týmto
      človekom, kladiete vence na pamiatku politickým väzňom.
      
      
      Teraz k dotyčnému Petrovi Sandtnerovi: Narodil sa 12. 6. 1986, má 35
      rokov, takže nemohol byť politickým väzňom a nie je ani blízky
      príbuzný politického väzňa, ako to vyžadujú Stanovy OZ KPVS v
      Článku 8), ods.1) druhá veta, kde je presne uvedené: "Za členov
      predsedníctva môžu kandidovať iba politickí väzni a ich blízki
      príbuzní". (Ako to, že vystupuje a podpisuje sa ako predseda OZ
      KPVS??)
      
      A túto podmienku P. Sandtner nespĺňa. Keď som sa voči jeho funkcii
      minulý rok ohradil, svojvoľne zmenil Stanovy, bez Valného
      zhromaždenia, svojvoľne s vyrobenou prezenčnou listinou (aj napriek
      tomu, že bol zákaz zhromažďovania) túto pasáž zo Stanov vyňal, no
      niekde na webe sa to ešte dá nájsť, pripájam link. Som člen OZ
      KPVS od 10. 8. 2020.Navrhoval som úpravu zákona č.365/2020. Novela
      zákona č.274/2007 O odškodnení politických väzňov. 
      Dôvod, prečo sa silou - mocou, zubami-nechtami drží funkcie predsedu
      sú (NEMALÉ) štátne Dotácie.
      
      Na rok 2021 dostalo OZ KPVS 80 000 €.
      
      Za roky, odkedy je p. Sandtner (NEZÁKONNE) vo funkcii predsedu OZ
      KPVS, od júna 2016,OZ KPVS dostalo 434 000 € Dotácií.
      
      Áno, 434 000 €...V štáte, kde dôchodcovia nemajú čo jesť??
      
      
      Za rok     2016 - 66 000 €
      
         >> >> 2017-  67 000 €
          
          >> >> 2018 -73 000 €
          
          >> >> 2019 -74 000 €
          
          >> >> 2020- 74 000 €
          
          >> >> 2021- 80 000 €
      
      
      SPOLU 434 000 €...ÁNO!!! ŠTYRISTO TRIDSAŤ ŠTYRI TISÍC EURO - v
      štáte, kde dôchodcovia nemajú, čo jesť. Som jeden z nich.
      
      (A to nepijem žiadny alkohol, nefajčím, neberiem drogy, nehrám
      automaty.
      
      Dôchodok mám 320 €.Za byt platím 170 €.)..Internet mám zdarma od
      suseda.
      
      Dať v štáte, kde dôchodcovia nemajú čo jesť, takmer pol milióna
      euro, do rúk človeka, ktorý na svojej pozícii nemá čo robiť, je na
      pováženie..
      
      
      Iba krátky úryvok z mailu jeho bývalej "pravej ruky", ktorá chodila
      vyberať poplatky za pohostenie, ktoré platilo OZ KPVS, plus prosiť v
      mene OZ KPVS, či 2% daní, alebo dobrovoľné príspevky.
      
      Tu je úryvok z mailu pani Márie K...:
      
      ..casopis som platil z platu....Odmeny som ja navrhla. Im za 2
      pandem. roky nevyplatit, odpisal, ze sa vsetci  vzdali, opak bol
      pravdou, vyplaca, schvaluje podpisom on...Tolko klamstiev ,a to 5
      r. v kuse, smutne, mlady muz, co z neho bude pozajtra...????
      
      m.k."                                            Toľko pani
      K...
      
      
      Myslím, že kancelária prezidentky by si mala overiť s kým pôjde
      pani prezidentka klásť vence.
      
      Všimnite si, že nikde už nemá šál s nápisom Konfederácia
      politických väzňov Slovenska..
      
      Samozrejme budeme informovať aj Ambasády krajín ,s ktorými máme
      podobnú, alebo identickú minulosť..
      
       Tento človek zastupuje politických väzňov?
      
      Veď politickí väzni sa musia v hroboch obracať, keby vedeli, že ich
      reprezentuje 35-ročný mládenec, ktorý na pozícii predsedu OZ KPVS
      nemá čo robiť. A ostatná úzka skupina vedenia OZ KPVS je ticho, lebo
      dostávajú slušné platy každý mesiac.
      
      Platy a príjmy členov OZ KPVS utajuje, aj tieto platy sú z
      členských príspevkov,(ktorý som zaplatil aj ja),zo štátnych
      Dotácií, teda peňazí daňových poplatníkov etc, etc...Proste z
      Občianskeho združenia si urobil súkromnú s.r.o...Všetky okolnosti
      tomu nasvedčujú..
            
      Mail posielam aj dotyčnému, nech už konečne prestane štvať členov
      OZ KPVS proti svojim oponentom..
      
      Poštval proti mne pani Žofiu Moresovú zo Žiliny, ktorá za to
      dostala odmenu. Pani Moresová ma nepozná, ani ja ju a nikdy sme sa
      nestretli.. Poštval proti mne aj Oblastného predsedu
      M. Stanovčáka, ktorému už roky platí plat a ten nič nerobí, "len  je
      ticho."
      
      Proste sa nestará, ako malá skupina z vedenia OZ KPVS, vyslovene
      tuneluje štátne Dotácie, čo môže byť trestný čin..
      
      Proti pani Márii K... poštval tiež pani ´Žofiu
      Moresovú, ktorá jej napísala dva štvavé listy..
      
      Toto je pravá tvár človeka, s ktorým pani prezidentka kládla vence
      na pamiatku umučeným politickým väzňom..
            
      Očakávam reakciu kancelárie prezidentky SR a ostávam s pozdravom

      Peter K... Weisz, Občan SR
      od narodenia (ČSR,ČSSR,ČSFR a SR) 65 rokov dôchodca, plne
      rehabilitovaný politický väzeň
      
      
      Vox populi vox dei   Omnia cum tempore   
      
      
      hlavna stranka