hlavna stranka

Stanovisko Svetového združenia bývalých politických väzňov k zmene a doplnení zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňov
Informácia pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov


Zdieľať  | 

Po schválení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007  Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov  oznamujeme našim členom,  že naše pripomienky a k návrhu zákona neboli poslancami NR akceptované a zvýšenie príplatku k dôchodku sa týka len tých členov, ktorým bol  Ústavom pamäti národa na vlastnú žiadosť vydaný preukaz  „Veterána protikomunistického odboja“. Rovnako sa to týka aj jednorazového finančného príspevku vo výške 1989 eur. 
Zoznam  veteránov protikomunistického odboja,  väčšinou už nežijúcich,  je uverejnený na stránke ÚPN https://www.upn.gov.sk/data/files/Zoznam%20veteranov%20protikomunistickeho%20odboja.pdf


Petícia vo veci diskriminácie politických väzňov podaná Európskemu parlamentu -Výboru pre petície

Pokiaľ ste oprávnenou  osobou máte nárok na zvýšenie príplatku k dôchodku.
Týka sa to žijúcich politických väzňov,  príslušníkov PTP a násilne odvlečených. Ďalej ich manželiek –vdov a detí, ktorých rodič bol popravený, usmrtený alebo zahynul vo väzení alebo pracovnom tábore v bývalom ZSSR a poberajú k dôchodku sirotský príplatok. Je preto potrebné podať Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z., ktorá je uverejnená na stránke ÚPN https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf/  Žiadosť sa podáva aj za zomrelých in memoriam príbuznými  veterána protikomunistického odboja.

Zmenu zákona č. 274/2007 Z.z . v schválenom znení považujeme za diskriminačnú a v rozpore s pôvodným znením zákona  č. 274/2007 Z.z. a jeho neskorších novelizácii, pretože politickým väzňom je každý kto bol v období 1948-1989 odsúdený za  tzv. protištátne trestné činy  proti ľudovodemokratickému zriadeniu v bývalom Československu, neskôr kvalifikované podľa Hlavy 1.  Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUClAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov schválený 25. júna 2019  zvýšenie príplatku k dôchodku politickým väzňom nepodmieňuje  držbou preukazu Veterána protikomunistického odboja.

Vydanie preukazu tzv. Veterána protikomunistického odboja  Ústavom pamäti národa, ktorý sa vydáva len na žiadosť  politického väzňa alebo v prípade jeho úmrtia  na žiadosť jeho príbuzných in memoriam nemá z právneho a z morálneho hľadiska relevantný vplyv na posudzovanie kto je a kto nie je politickým väzňom.  Priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja  Ústavom pamäti národa bolo len morálnym zadosťučinením a neriešilo otázku vyrovnania dôchodkov s dôchodkami príslušníkov ŠtB.  ÚPN   za politického väzňa v zmysle zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom  podľa § -u 6,  ods. 2, paušálne považuje každého  kto bol odsúdený za protištátne trestné činy, bol príslušníkom VTNP, PTP alebo bol násilne odvlečený do pracovných táborov v bývalom ZSSR, na rozdiel od zákona  č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Posudzovanie kto je oprávnenou osobou pre zvýšenie príplatku k dôchodku a vyplatenie finančného príspevku sa týmto dostalo do rok Ústavu pamäti národa, pričom je potrebné poukázať aj na to, že zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/90 zb. bol prijatý v čase kedy o ňom rozhodovali ľudia prepojení s bývalým komunistickým režimom a náležite neriešil otázku protikomunistického odboja a odporu proti tomuto režimu,  čoho dôkazom sú tzv. zostatkové tresty, ktoré súviseli s protikomunistickým odbojom. Z tohto dôvodu zákon  č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, stanovil 5 ročnú lehotu na preskúmanie  týchto pôvodných rozsudkov súdom. Evidujeme viacero prípadov kedy napriek tomu, že sa jednalo o protištátne trestné činy podľa Hlavy 1 ako vyzvedačstvo a iné, odsúdení neboli rehabilitovaní a dodnes sú diskriminovaní.  Pod rehabilitáciu nespadalo napríklad ani ak mal človek pri pokuse o útek cez hranice pri sebe devízy tzv. kapitalistických štátov, ak vojak, ktorý ušiel na Západ nevrátil uniformu,  či dovoz zahraničnej literatúry, čo sa považovalo za trestné činy ekonomického charakteru.  Taktiež tam v prípade ozbrojeného odporu proti režimu nespadalo nedovolené ozbrojovanie, čo v porovnaní s posudzovaním protifašistického odboja vyznieva absurdne a spochybňuje podstatu názvu „odboj“ v znení  zákona.

Žiaľ s poľutovaním musíme konštatovať, že ani po 30 rokoch od zmeny politickej situácie o názor politických väzňov poslanci NR SR nemajú záujem  a rovnako nikoho z oslovených vrátene médií nezaujímala ani  Žiadosť Svetového združenia bývalých politických väzňov o doplnenie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorú sme uverejnili na aj na našej webovej stránke.

                                   Svetové združenie bývalých politických väzňov

Zákon č. 274/2007 Z.z doplnený o zmeny označené červenou farbou

274/2007 Z.z.
ZÁKON
z 18. mája 2007
o príplatku k dôchodku politickým väzňom
Zmena: 272/2008 Z.z.
Zmena: 285/2009 Z.z.
Zmena: 125/2016 Z.z.
Zmena: 229/2019 Z.z.
Zmena  291/2020 Z.z.  

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku (ďalej len „príplatok) a jednorazového príplatku k dôchodku (ďalej len  jednorazový príplatok) ako štátnych sociálnych dávok na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom 1) , veteránom protikomunistického odboja  a osobám pozostalým po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi alebo veteránovi protikomunistického odboja počas výkonu trestu, počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

§ 2
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok

(1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, 2) výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, 3) ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola
a) najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov 3a) alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu, 3b)
b) najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác. 3c)
c) najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch 3c).
d) uznaná za veterána protikomunistického odboja.

(2) Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky.

(3) Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi  alebo veteránovi protikomunistického odboja počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch, zaradenia do tábora nútených prác alebo počas internácie v centralizovaných kláštoroch, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

§ 3
Výška príplatku a poskytovanie príplatku

(1) Výška príplatku k starobnému dôchodku, predčasnému starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) až c) je 5 eur a pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. d) je 10 eur, a to za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác, mesiac protiprávneho násilného odvlečenia alebo mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch. Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody, mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody, zaradenie do táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia alebo internácie v centralizovaných kláštoroch trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.
(2) Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému dôchodku a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60% sumy uvedenej v odseku 1.
(3) Výška príplatku k sirotskému dôchodku a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40% sumy uvedenej v odseku 1.
(4) Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 3 patrí príplatok k dôchodku vo výške 40% z vypočítanej sumy, ktorá sa ustanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený alebo zomretý politický väzeň alebo veterán protikomunistického odboja bol odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 120 mesiacov.
(5) Príplatok sa zlučuje so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, vdovským dôchodkom, vdoveckým dôchodkom, sirotským dôchodkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom, vdovským výsluhovým dôchodkom, vdoveckým výsluhovým dôchodkom a sirotským výsluhovým dôchodkom (ďalej len "dôchodok").
(6) Na zmenu nároku na príplatok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príplatku, zánik nároku na príplatok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príplatku, poukazovanie príplatku a na prechod nároku na príplatok sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 4)

§ 4
Uplatnenie nároku na príplatok a konanie o príplatku

(1) O nároku na príplatok, jeho sume rozhoduje a príplatok vypláca Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu. 3)
(2) Konanie sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo orgánom príslušným na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu. 3)
(3) Nárok na výplatu príplatku vzniká odo dňa podania žiadosti o príplatok oprávnenou osobou.
(4) Na konanie podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5 ustanovené inak, sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(5) Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu 3) rozhodne o príplatku najneskôr do 120 dní od začatia konania.
(6) zrušený od 1.7.2016.

§ 4a
Jednorazový príplatok

(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 1 písm. d) a fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 2 ako pozostalej po oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. d). Jednorazový príplatok možno vyplatiť len jednej z oprávnených osôb podľa prvej vety.
(2) Za oprávnenú osobu na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok sa považuje aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca príplatok podľa § 2 ods. 3 po veteránovi protikomunistického odboja.
(3) Výška jednorazového príplatku je 1 989 eur.
(4) O poskytnutí jednorazového príplatku rozhoduje a jednorazový príplatok vyplatí Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(5) Konanie sa začína na základe doručenia údajov Ústavu pamäti národa podľa osobitného predpisu4a) Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu. 3)
(6)Na konanie podľa tohto zákona, sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak jednorazový príplatok priznáva Sociálna poisťovňa, alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak jednorazový príplatok priznáva orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3)
(7) Sociálna poisťovňa a orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) rozhodne o jednorazovom príplatku a priznaný jednorazový príplatok vyplatí do 60 dní od začatia konania.

 

§ 5
Financovanie
(1) Na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne 7) a na osobitný účet orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu. 8)
(2) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na príplatok a jednorazový príplatok  sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

§ 6
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009

Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku vznikne odo dňa podania žiadosti o tento príplatok, najskôr však od 1. januára 2009.

§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

(1) Do 31. decembra 2021 sa na konanie o nároku na príplatok fyzickej osoby, ktorá bola internovaná v centralizovaných kláštoroch a pozostalých po tejto osobe ustanovenie § 4 ods. 2 nepoužije.
(2) O nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 rozhodne Sociálna poisťovňa alebo orgán príslušný na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) bez písomnej žiadosti fyzickej osoby, ak bola fyzická osoba odškodnená za dobu internácie v centralizovaných kláštoroch podľa osobitného predpisu. Údaje potrebné na rozhodnutie o nároku na príplatok fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 poskytne Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu3) Ústav pamäti národa. Konanie sa začína na základe doručenia údajov podľa druhej vety Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Dňom podania žiadosti na účely § 4 ods. 3 je 1. január 2021.

Čl.II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona 4 č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 296/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 94 ods. 1 písm. b) bode 9 sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z.,

zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 330/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 179 ods. 1 písm. a) sa za trinásty bod vkladá nový štrnásty bod, ktorý znie:
„14. o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
Doterajší štrnásty bod a pätnásty bod sa označujú ako pätnásty bod a šestnásty bod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95aaa znie:
„95aaa) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu,93a) príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“.
3. V § 285 ods. 1 písm. m) sa slová „dôchodku podľa osobitného predpisu113b)“ nahrádzajú slovami „dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu95aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113b sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 11a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7aa) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,
b)dátum a miesto narodenia,
c)rodné číslo.
(4) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 3 je 30 dní odo dňa priznania postavenia
veterána protikomunistického odboja.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ab znejú:
„7aa) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4a ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. .../2020 Z. z.
7ab) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 11b sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7ac) písomne oznámiť Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) tieto údaje:
a)titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja in memoriam,
b)dátum a miesto narodenia,
c)rodné číslo.
(6) Lehota na zaslanie údajov podľa odseku 5 je 30 dní odo dňa priznania postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac) § 4a ods. 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
3. Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ústav pamäti národa je povinný Sociálnej poisťovni alebo orgánu príslušnému na výplatu dôchodku podľa osobitného predpisu7ab) písomne oznámiť údaje podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj o osobách, ktorým bolo postavenie veterána protikomunistického odboja priznané pred 1. januárom 2021. Na účely konania o nároku na príplatok k dôchodku podľa osobitného predpisu7c) je Ústav pamäti národa povinný poskytnúť okrem údajov podľa § 11a ods. 3 a § 11b ods. 5 aj údaj o období internácie v centralizovaných kláštoroch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c) § 6a zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.

 

Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
prezidentka Slovenskej republiky


https://www.socpoist.sk/aktuality-veteranom-protikomunistickeho-odboja-stupne-priplatok-k-dochodku/48411s69152c

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Veteránom protikomunistického odboja stúpne príplatok k dôchodku

10.12.2020


Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Vďaka tomu budú od 1. januára 2021 dostávať veteráni protikomunistického odboja zvýšený príplatok k dôchodku, a to 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody (doteraz to bolo 5 eur). Zároveň im bude už v januári jednorazovo vyplatená symbolická suma 1989 eur.

Rehoľníčky a rehoľníci, ktorí boli v 50. rokoch odsunutí do internačných kláštorov, boli novelou zákona doplnení do skupiny politických väzňov. Spolu s ostatnými veteránmi protikomunistického odboja a ich pozostalými získajú od nového roka nárok na odškodnenie. Vyplýva to z novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý schválila Národná rada SR v novembri tohto roka.


„Do zákona sa po viac ako tridsiatich rokoch od pádu komunizmu dostala skupina ľudí, na ktorú doteraz zákon nepamätal. Ľudí, ktorým komunisti obmedzili osobnú slobodu pred sedemdesiatimi rokmi, na rehoľníčky a rehoľníkov, ktorých internovali v centralizovaných (sústreďovacích) kláštoroch. Zároveň sme vyzdvihli utrpenie veteránov protikomunistického odboja a ako spoločnosť sme ich hrdinstvo a utrpenie ocenili zvýšením príplatku k dôchodku a symbolickou jednorazovou sumou 1989 eur,“ povedala jedna z predkladateľov novely zákona, poslankyňa NRSR Anna Andrejuvová.
O priznaní nároku na postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa.
„Ústav pamäti národa oceňuje prijatie novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom Národnou radou SR. Sme radi, že výsledkom iniciatívy na odškodnenie bývalých politických väzňov, ktorí boli v období vlády komunistického režimu za svoje činy, názory alebo presvedčenie obmedzení na osobnej slobode väznením alebo internáciou je popri zvýšeniu mesačného príplatku k dôchodku aj jednorazový finančný príplatok v symbolickej výške 1989 €“, povedal predseda správnej rady UPN Ján Pálffy.
Sociálna poisťovňa pripraví a zrealizuje celý proces priznania a následnej výplaty zvýšených príplatkov, resp. aj mimoriadneho príplatku v januári 2021.
„Vnímame tento krok ako akt spravodlivosti a aspoň čiastočnej nápravy krivdy. Tí naši spoluobčania, ktorí pred takmer sedemdesiatimi rokmi zažívali poníženie a utrpenie, si zaslúžia našu úctu a rešpekt. Aj vďaka nim môžeme my žiť v slobodnom svete“, povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.
Sociálna poisťovňa bude od januára 2021 vyplácať príplatky a zvýšené príplatky v nasledovnej výške:
 • prizná príplatok k dôchodku poberateľom dôchodkov, ktorí boli ako rehoľníci/rehoľníčky a kňazi internovaní v centralizovaných kláštoroch najmenej 3 mesiace alebo pozostalým osobám, a to takto:
  • suma príplatku k dôchodku je 5 eur za každý mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch; ak sú veteránmi protikomunistického odboja, patrí im 10 eur za každý mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch;
  • ak oprávnenou osobami je vdova, vdovec, prípadne sirota, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca pozostalostný dôchodok, príplatok k vdovskému a vdoveckému dôchodku je 60 % a sirotskému dôchodku je 40 % zo sumy, ktorá by patrila politickému väzňovi, ak počas internácie v centralizovaných kláštoroch politický väzeň zomrel, patrí pozostalej osobe príplatok k dôchodku v sume 40 % zo sumy určenej za fiktívnych 120 mesiacov;
 • zvýši príplatok k dôchodku politickým väzňom, ktorí sú veteránmi protikomunistického odboja, alebo pozostalým osobám:
  • Sociálna poisťovňa zvýši príplatok k dôchodku z 5 eur na 10 eur za každý mesiac jeho obmedzenia na slobode;
  • príplatok k dôchodku, ktorý sa vypláca spolu s dôchodkom, zvýši aj vdove, vdovcovi alebo sirote po veteránovi protikomunistického odboja, percentuálne zvýšenie príplatku je rovnaké, ako je uvedené pre pozostalé osoby po politických väzňoch veteránoch protikomunistického odboja – rehoľníkoch a kňazoch;
 • prizná jednorazový príplatok k dôchodku v sume 1 989 eur veteránom protikomunistického odboja alebo pozostalým osobám, ak 1. januára 2021 majú nárok na výplatu dôchodku, ku ktorému sa vypláca príplatok k dôchodku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že o priznanie, resp. zvýšenie uvedených štátnych sociálnych dávok nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa o nich rozhodne zo zákona najneskôr do 60 dní na základe údajov doručených Ústavom pamäti národa.
Náklady na zvýšenie príplatku politickým väzňom sa predpokladajú v roku 2021 vo výške 3,5 mil. € (zvýšenie z 5 € na 10 €) pri predpokladanom priemernom mesačnom počte 2440 príplatkov a náklady na výplatu jednorazového príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja sa v roku 2021 predpokladajú vo výške 1,7 mil. €. V roku 2021 tak Sociálna poisťovňa vyplatí 5,2 mil. € (ide o výdavok, ktorý bude plne refundovaný z kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Praktické rady pre získanie priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja

Ak ste boli vy alebo niekto z vašich blízkych nespravodlivo väznený v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 alebo odvlečený do gulagu alebo odvedený do PTP alebo zaradený do tábora nútenej práce, resp. internovaný v centralizovanom (sústreďovacom) kláštore, prosím,

Na akékoľvek otázky v tejto súvislosti zodpovie ÚPN. Preto odporúčame záujemcom, aby sa na ÚPN obrátili e-mailom na adrese podatelna@upn.gov.sk, resp. poštou na adrese Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218.hlavna stranka