• hlavna stranka


  Mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov

  10. marca 2018 sa na Mestskom úrade v Poprade uskutočnila mimoriadna členská schôdza Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). Delegáti jednomyseľne schválili zmenu stanov združenia a prijali uznesenie. Podľa nových stanov sa zvyšuje minimálny počet členov predsedníctva, predsedu a podpredsedov už bude voliť predsedníctvo a členská schôdza sa bude konať každé dva roky.

  Zastupujúci predseda František Bednár ml. predniesol správu o činnosti za roky 2016-2017 a pláne činnosti na rok 2018. Vo voľbách bol za predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov zvolený František Bednár, boli zvolení traja podpredsedovia, deväťčlenné predsedníctvo, revízna a kontrolná komisia a hospodár.

  Nový predseda sa prihovoril prítomným a zdôraznil nevyhnutnosť zachovania historickej pamäte, čo je hlavným poslaním združenia, rozšírenie členskej základne o rodinných príslušníkov a mladých ľudí a spojenia všetkých troch organizácii na Slovensku do jednej spoločnej organizácie tak ako je to v prípade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).
  Zdieľaj  | 

                             
  Správa o činnosti SZBPV za roky 2016 – 2017

  Stanovy SZBPV

  Uznesenie prijaté členskou schôdzou

  Plán činnosti na rok 2018  Životopis predsedu SZBPV Františka Bednára


  hlavna stranka