hlavna strankaSLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYZNAMENANÍ MINISTRA OBRANY SR BÝVALÝM PRÍSLUŠNÍKOM VTNP PTP V ŽILINE

25. septembra 2015 sa pri príležitosti piateho výročia odhalenia pamätníku VTNP-PTP v parku Studničky v Žiline uskutočnilo spomienkové stretnutie, ktoré pripravil Slovenský zväz Vojenské tábory nútených prác-pomocno technické prápory (VTNP PTP), Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina. Za účasti čestnej stráže žilinského 5. pluku špeciálneho určenia a dychovky hasičského zboru, odovzdal zástupca ministerstva obrany vyznamenania ministra obrany SR bývalým príslušníkom VTNP PTP. Ako hostia sa na pietnom stretnutí zúčastnili, zástupcovia organizácii VTNP PTP z Českej republiky a Moravy, Svetového združenia bývalých politických väzňov a zástupca Vikariátu ordinariátu OS a OZ SR MV SR.
Zdieľaj  | 
V príhovoroch vystúpili, viceprimátor Mesta Žilina Ing. Patrik Groma, predseda organizácie VTNP PTP v Českej republike JUDr. Ján Decker, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov Ing. Imrich Body a odstupujúci predseda SZ VTNP PTP Ing. Ferdinand Varga.
Ing. Ferdinand Varga pripomenul, že centrálny pamätník VTNP PTP, venovaný 65 000 bývalým príslušníkom VTNP PTP z ktorých mnohí zahynuli pri smrteľných úrazoch, vznikol len vďaka úsiliu a obetavosti členov z ich členských príspevkov a darov a obetavej práci nebohého člena SZ VTNP PTP Hviezdoslava Breburdu a jeho manželky. Ďalej uviedol, že organizácia vymiera pretože najmladší člen má 82 rokov a toto stretnutie je už zrejme posledné, ktoré organizuje SZ VTNP PTP. Konštatoval, že v Českej republike je obetiam komunistického režimu venovaná primeraný podpora nielen poskytnutím čestnej stráže a dychovky ale najmä materiálne tak, aby sa zachoval historický odkaz najmä pre mladú generáciu. Poukázal aj na nedostatočný prístup kompetentných, vrátane ombudsmanky SR k otázke sociálneho zabezpečenia najmä vdov bývalých príslušníkov VTNP PTP, ktoré hoci podľa zákona o príplatku k dôchodku majú mať nárok na 60% výšky príplatku, ktorá prináleží býv. príslušníkom VTNP PTP, dostávajú zo sociálnej poisťovne len 30%. Poďakoval primátorovi Žiliny Ing. Igorovi Chomovi a VUC za pomoc, bez ktorej by organizácia nemohla existovať.
Na pietnom stretnutí vystúpil aj novozvolený predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov Ing. Imrich Body, ktorého otec bol tiež príslušníkom VTNP PTP, ktorého príhovor uverejňujeme na našej stránke.
Veríme, že po podpise Memoranda o spolupráci a zjednotení SZ VTNP a SZBPV spomienkové stretnutie pri pamätníku v Žiline nebude posledným a Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktorého funkcionármi sa po sneme 12. septembra 2015 v Poprade stali už aj bývalí príslušníci VTNP PTP, bude v tejto tradícii a našej morálnej povinnosti k obetiam komunizmu pokračovať.
Svetové združenie bývalých politických väzňov


Príhovor predsedu SZBPV Ing. Imricha Bodyho

Vážení prítomní, bratia, sestry, dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a oslovil v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov. Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie, toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých, triednych nepriateľov, reakcionárskych živlov, využívaní na ťažké a nebezpečné práce v rozpore s viacerými medzinárodnými normami.

Je to hodné neustáleho pripomínania, lebo také veci bol schopný robiť človek človeku tej istej krajiny. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, lebo hovoríme o konkrétnych životoch ľudí, svedomí, tradícii, dedičstve, kultúre národa. O tom, či chceme žiť v skutočnej demokracii a právnom štáte. A tento pamätník je aj naším spoločným svedomím, dedičstvom. Všimnime si, veď aj v dnešnej medzinárodnej migračnej kríze, sa naši predstavitelia odvolávajú na ochranu našej „dedičnej kultúry“ a iní na svedomie, srdce. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, že  krajina musí mať ľudí, udalosti, ktorých význam sa stane, je tradíciou, dedičstvom odovzdávaným generáciám. Lebo len tak sa vytvárajú dobré základy morálky spoločnosti, pamäte národa. Jeden filozof povedal, že aj demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov, ktorí sú schopní zneužívať moc  a spôsobovať utrpenie vlastným občanom. Pri tejto príležitosti si dovolím vysloviť svoj názor, že Slovákov dnes, aj tak ako v rokoch 1945-1955, rozdeľujú hodnoty, ciele, záujmy a prostriedky ako ich dosahovať. A nie som si istý, či máme vôbec ujasnenú všeobecnú predstavu o chránených hodnotách, v akej spoločnosti chceme žiť, aké hodnoty chceme, alebo sme ochotní brániť.  Veď hodnotový systém má riadiacu úlohu v správaní a konaní ľudí, určuje, čo je v živote človeka najdôležitejšie, čo mu dáva zmysel a ovplyvňuje jeho celkový prístup k svetu. Ale hodnotami, na ktorých by sme mali stavať, sú skutočná demokracia, právny štát a maximálna ochrana ľudských práva našich občanov.

Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých. To je hodné neustáleho pripomínania. A je hodné podpory, aj štátu, aby naše dedičstvo zápasu za slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva bolo zachované. Nemáme iné väčšie morálne dedičstvo. Bratia a sestry, česť tým, ktorí tu sú s nami, česť pamiatke tých, ktorí nás opustili.

hlavna stranka