hlavna stranka

Výbor Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov apeluje na partnerské organizácie PV ZPKO a KPVS


Zdieľaj  | 

V sobotu 14. júna 2014 sa v Poprade uskutočnila schôdza výboru Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Ako hostia sa zúčastnili: predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO Štefan Novák, predseda Regionálnej organizácie VTNP PTP Ondrej Bartko z Kežmarku a Kazimír Krivoš za KPVS. Okrem plánu pietnych akcii v roku 2014 výbor prejedával návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných. Podrobnosti sú uvedené v zápisnici zo schôdze výboru.

 

Zápisnica

z výborovej schôdze  Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, ktorá sa konala dňa 14.6.2014 v Poprade  v jedálni Izabela.

Začiatok: o 10.00 hod.                                                                      Ukončenie: o 13.00.hod.

Program:

  1. Informácia o činnosti organizácie za rok 2013, ktorá bola obmedzená z dôvodu zníženia dotácie na rok 2013 SVS-MV SR o polovicu a správa o hospodárení.(Predseda a hospodár)
  2. Informácia o poskytnutí dotácie na rok 2014 a schválenie plánu činnosti  a zmene sídla hlavnej kancelárie SZČPV.
  3. Informácia o  návrhu na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných. Informácia o stanovisku Predsedu správnej radu ÚPN a stretnutí v Bratislave 29. 5. 2014.
  4. Informácia o možnosti prideľovania poukazov na pobyt v kúpeľoch pre oprávnené osoby z radov býv. pol. väzňov a násilne odvlečených priamo ÚPN. Informácia o spôsobe vybavovanie  potvrdení na bezplatnú prepravu v MHD v Bratislave.
  5. Informácia o návrhu SZČPV Informácia o projekte Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou.
  6. Diskusia a záver

Prítomní podľa  prezenčnej listiny v počte  13  za SZČPV,  ospravedlnený 1, neprítomný 1,  hostia:  Štefan Novák, PV ZPKO- Regionálna organizácia v Košiciach, Ondrej Bartko- VTNP PTP, Kežmarok a  Kazimír Krivoš za  KPVS.

           Výborovú schôdzu zahájil predseda SZČPV František Bednár privítaním účastníkov a oboznámením s programom schôdze. 

k bodu 1

Predseda  SZČPV F. Bednár ml. informoval o uskutočnených pietnych akciách v roku 2013,  ktoré boli obmedzené z dôvodu zníženia dotácie. Uskutočnila sa akcia v Liptovskej Tepličke, na cintoríne v Kežmarku a pri pamätníku v Poprade.  Hospodár F. Bednár st. informoval o hospodárení za rok 2013, príjmoch, výdajoch a stave na účte. Poďakoval p. Kazimírovi Krivošovi za 1000 eur, ktoré poskytol SZČPV na vydanie knihy nebohého politického väzňa Antona Halka, Cesta za slobodou, ktorú združenie vydalo v roku 2013.

k bodu 2

Predseda  SZČPV informoval o poskytnutí dotácie na činnosť organizácie v roku 2014 SVS-MV SR vo výške 3600,- eur.  Výbor schválil plán a termíny akcii na rok 2014.

  1. Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 na cintoríne v Kežmarku sa uskutoční v piatok 18. 7. 2014 o 15.00 hod.
  2. Pietna spomienka pri Pamätnej tabuli v Liptovskej Tepličke sa uskutoční v nedeľu 27. 7. 2014 o 15.00 hod.
  3. Pietna spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie 21. augusta 1968 v Poprade sa uskutoční vo štvrtok 21. 8. 2014 o 15.00 hod. (ako hostia budú pozvaní prezident SR, veľvyslanec Poľska, predseda Správnej  rady ÚPN Ondrej Krajňák a ďalší predstavitelia verejného života, vrátane Matice Slovenskej.
  4. Predseda informoval o zmene sídla hlavnej kancelárie SZČV v Poprade z dôvodu odpredaja budovy. Novým sídlom je nebytový priestor na námestí sv. Egídia 102/10, vedľa bývalej kancelárie.

                                                                                 
K bodu  3

Predseda SZČPV Informoval o  návrhu na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných.  Na návrh doposiaľ dopovedal len predseda Správnej rady ÚPN  a predseda VTNP PTP.  ÚPN je vysoko naklonený tomuto návrhu a už touto agendou poveril Mgr. Daniša s ktorým sme v kontakte. Bohužiaľ ako vyplýva z mesačníka Svedectvo č. 6. 2014, ktorý vydáva PV ZPKO, vedenie tejto organizácie a vedenie  KPVS sa nevedia  preniesť cez rozdelenie pôvodnej KPVS v roku 1999, z čoho  sa navzájom obviňujú. Bohužiaľ návrh na zjednotenie, ktorý prezentujú ako svoju vlastnú iniciatívu a ktorý si vysvetľujú tak, že členovia jedného združenia vstúpia do druhého sa stal dôvodom k oživeniu vzájomnej nevraživosti a obviňovania, čo považujeme za škodlivé a nehodné bývalých politických väzňov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a kresťanskému odpúšťaniu. Nesúhlasíme s tým, aby PV ZPKO  KPVS jednali len bilaterálne a ignorovali organizáciu VTNP PTP s 2500 členmi a SZČPV s takmer 1000 členmi. Výbor sa dohodol, že ak nedôjde k zmene postoja čelných predstaviteľov oboch organizácii, podajú výzvu ÚPN  ktorou ich vyzvú, aby rešpektovali názory radových členov pobočiek, ktoré majú záujem na zjednotení a aby prestali so vzájomným osočovaním.  Obe organizácie vyzvú, aby uverejnili vo svojich časopisoch  text návrhu SZČPV na vytvorenie novej zastrešujúcej organizácie, so zastúpením všetkých štyroch združení s tým, že základné združenia sa rušiť nebudú, ale vznikne len zastrešujúca nová organizácia s priamou účasťou zástupcu ÚPN.   Zároveň SZČPV vyzve ÚPN, aby inicioval stretnutie na neutrálnej pôde ÚPN za účasti zástupcov nielen KPVS a PV ZPKO ale aj SZČP a VTNP PTP, keďže SZČPV a VTNP PTP sú PV ZPKO a KPVS zaznávané a považované, ako sa vyjadril predseda KPVS, za „chudobných príbuzných“ o ktorých oni nestoja.  Predseda Regionálnej organizácie PV ZPKO Štefan Novák navrhol, aby sa s výzvou počkalo do konca júna, kedy sa má uskutočniť v Žiline republiková rada PV ZPKO. Výbor s týmto návrhom súhlasil a jednohlasne konštatoval, že jediným riešením ako zabrániť postupnému zániku organizácii s prestárlimi členmi je vytvorenie spoločnej zastrešujúcej organizácie podľa vzoru SZPB, ktorá je na rozdiel od našich  rozhádaných a nejednotných združení akceptovaná ako relevantný partner pre vládu čomu zodpovedá aj výška poskytovanej dotácie 350 000 eur.

Svedectvo č. 6. 2014 PDF  

K bodu  4

Predseda SZČPV Informoval o možnosti prideľovania poukazov na pobyt v kúpeľoch pre oprávnené osoby z radov býv. pol. väzňov a násilne odvlečených priamo ÚPN a o spôsobe vybavovania potvrdení na bezplatnú prepravu v MHD v Bratislave tak, aby boli akceptované aj preukazy SZČPV. Pomoc v tejto veci prisľúbil aj viceprimátor  Ján Budaj,  s ktorým o tejto veci hovoril.  Bližšie informácie i postupe budú uverejnené v informačnom spravodaji, ktorý SZČPV vydá z prostriedkov z dotácie a poštou zašle všetkým členom.

K bodu  5

Člen výboru Dr. Augustín Köteles informoval o projekte Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou.  Navrhuje  zmenu názvu z názvu „Kríž zmierenia“ na „Pamätník obetiam stalinizmu –násilne dovlečeným do gulagov“. Navrhol, aby SZČPV požiadalo o pomoc so získaním finančných prostriedkov na pamätník veľvyslanectvo Poľska  a  Maďarska.  Predseda SZČPV sa obráti listom na poľského veľvyslanca na Slovensku  a predsedu vlády SR. Dr. Köteles požiada o pomoc listom bývalého nemeckého  a slovenského prezidenta.

K bodu  6

V diskusii  pani Kručinská  poďakovala za účasť na diskusii so študentmi stredných škôl v Spišskej Novej vsi, na ktorých sa zúčastnili  predseda SZČPV, Elena Bačkorová a pán Bartko.  Pani Tureková navrhla uskutočniť podobné diskusie aj v Starej Ľubovni.                                                              

Zápisnica napísaná dňa 15. 6. 2014               František Bednár ml.

Overil : Elena Bačkorová                                 predseda SZČPV                                                                                           

Zápisnica PDF   


hlavna stranka