hlavna stranka

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI A VYTVORENÍ SPOLOČNEJ PLATFORMY PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM V ČESKOSLOVENSKU


Zdieľaj  | 

V predvečer 25. výročia  Dňa boja za slobodu a demokraciu  bolo  podpísané, predsedom Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov Ing. Ferdinandom Vargom a predsedom Svetového združenia bývalých československých  politických väzňov Františkom Bednárom, memorandum o spolupráci a vytvorení spoločnej platformy  prenasledovaných komunistickým režimom v Československu, čím by vznikla najpočetnejšia organizácia zastupujúca obete komunizmu.

Hlavným cieľom memoranda je vytvorenie spoločnej organizácie združujúcej a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných. Predsedovia oboch občianskych združení sa dohodli na spoločnom projekte činnosti a pietnych akciách, čo bude zahrnuté do žiadosti o dotáciu podanej Svetovým združením bývalých čsl. politických väzňov na rok 2015. V roku 2015 bude zvolaný mimoriadny snem na ktorom  členovia oboch združení budú hlasovať o zastrešení SZ VTNP PTP, Svetovým združením bývalých čsl. politických väzňov ako súčasti tohto združenia, obdobne ako v roku 2006 vznikla Sekcia násilne odvlečených  ako súčasť SZČPV, z radou nečinnej Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO).  SZČPV na mimoriadnom sneme ponúkne funkciu predsedu  zástupcovi SZ VTNP PTP.  

Vznik platformy pôvodne inicioval Ústav pamäti  národa. Na  stretnutie 24. septembra 2014, boli preto pozvaní aj predsedovia Konfederácie politických väzňov (KPVS) a Zväzu protikomunistického odboja (ZPKO). Zúčastnil sa však len podpredseda ZPKO. Ďalšie plánované stretnutie v októbri muselo byť pre neochotu KPVS a ZPKO  zrušené. Veríme však, že ak chceme zachovať pamäť národa,  aj tieto občianske združenia, ak nechcú vymrieť, prehodnotia svoj postoj a podporia spoločnú platformu ako jedinú cestu k zachovaniu historického odkazu  obetí komunizmu.

Slovenský zväz  vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov
Svetové združenie bývalých československých  politických väzňov


MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI A VYTVORENÍ SPOLOČNEJ PLATFORMY

uzatvorené medzi

Názov:                  Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác –
                            pomocných technických práporov
Sídlo:                          Horný Val 67/24, 010 01 Žilina
V zastúpení:               Ferdinand Varga, predseda

(ďalej len „SZ VTNP – PTP“)

a

Názov:                  Svetové združenie bývalých československých
                            politických väzňov so sídlom v Slovenskej Republike
Sídlo:                          Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
V zastúpení:               František Bednár, predseda

(ďalej len „SZČPV“)

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia

 • SZ VTNP – PTP je dobrovoľné združenie príslušníkov bývalých vojenských táborov nútených prác a pomocných technických práporov, ktorého poslaním je pomoc pri riešení ich záujmov pri presadzovaní morálnej a politickej rehabilitácie, dôchodkového a zdravotného zabezpečenia a ďalších oprávnených nárokov, vyplývajúcich pre nich a ich rodinných príslušníkov z ich zaradenia do vojenských táborov nútených prác v dôsledku politických perzekúcií v rokoch 1948 až 1954.
 • SZČPV je občianske združenie na Slovensku so sídlom v Poprade, ktorého oblasťou záujmu sú ľudské práva, vrátenie spoločenskej autority politickým väzňom, hájenie oprávnených požiadaviek obetí komunizmu a pripomínanie si zločinov totalitných režimov organizovaním pietnych akcií a vydávaním publikácii. Členskú základňu tvoria bývalí politickí väzni, občania SR, ČR, občania žijúci v zahraničí a ich príbuzní, občania násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR, ktorí sú združení v Sekcii násilne odvlečených (SNO). Súčasťou organizácie aj Sekcia bývalých príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1948 -1954 a ich príbuzných (SFCL).
 • Signatári memoranda vyhlasujú, že sú si vedomí okolností vedúcich k zjednocujúcej iniciatíve SZ VTNP – PTP, vychádzajúcej zo stavu v jednotlivých organizáciách, a z toho plynúcej potreby vzniku jednotnej a silnej organizácie zastupujúcej záujmy všetkých obetí komunizmu, ktorá bude mať vytvorené dostatočné podmienky zo strany štátu na svoju činnosť a ďalšiu existenciu v záujme zachovania pamäti národa pre budúce generácie.
 • Signatári memoranda navzájom uznávajú zásluhy, úlohu a význam každej z organizácií zastupujúcich záujmy obetí komunizmu a vyjadrujú si navzájom rešpekt, úctu, uznanie a ochotu k vzájomnej spolupráci, ako aj podporu a porozumenie na ceste vedúcej ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu.
 • Signatári memoranda vyhlasujú, že v rámci svojich organizácií nebudú konať v rozpore so záujmami a cieľmi združení, ale budú sa navzájom chrániť a všemožne podporovať úsilie vedúce ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu. 

 

ČLÁNOK II

Predmet dohody

 • Predmetom Memoranda o vzniku spoločnej platformy  prenasledovaných komunistickým režimom v Československu (ďalej len „memorandum“) je vytvorenie spoločnej platformy  prenasledovaných komunistickým režimom v Československu (ďalej len „platformy“), ako spoločnej iniciatívy stojacej na rovnakých názorových a záujmových princípoch a cieľoch, ako majú jednotliví signatári memoranda, ktorá bude hájiť záujmy jednotlivých signatárov memoranda vo vzťahoch so štátom a jeho orgánmi a inštitúciami.          
 • Cieľom dohody je príprava a postupné vytvorenie spoločnej organizácie združujúcej a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných (ďalej len „obete komunizmu“).
 • Úlohami platformy sú koordinácia prípravného procesu vedúcemu ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu, ako aj boj proti prejavom a schvaľovaniu intolerancie, násilia, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nacizmu, či komunizmu.
 • Platforma bude presadzovať spoločný projekt  predložený Sekcii verejnej správy MV SR SZČPV na rok 2015 s cieľom zabezpečenia finančných prostriedkov zo strany Slovenskej republiky na údržbu pamätných tabúľ, pamätníkov a hrobov obetí protikomunistického odboja ako aj na organizovanie spomienkových akcii a činnosti oboch združení.
 • Platforma bude zabezpečovať raz ročne účasť delegácií na pietnych aktoch a spomienkových stretnutiach pri pamätníkoch a pamätných tabuliach. 

ČLÁNOK III

Spoločná platforma  protikomunistického odboja
 • Platforma je iniciatívou, združujúcou združenia zastupujúce záujmy obetí komunizmu.
 • Sídlom platformy je  do najbližšieho snemu SZČPV
 • Riadiacim orgánom je predsedníctvo.
 • Predsedníctvo platformy je tvorené predsedom SZ VTNP – PTP, predsedom SZČPV a 2–mi členmi delegovanými každým signatárom memoranda.  
 • Členovia predsedníctva prijímajú závery a rozhodnutia hlasovaním.
 • Signatári memoranda sa zaväzujú, že zo svojich organizácií delegujú do predsedníctva platformy po 2 zástupcoch oprávnených ich zastupovaním v rámci platformy.
 • Signatári memoranda sa zaväzujú, že vo svojich organizáciách vytvoria pracovné skupiny, ktorých úlohou bude pripravovať podklady, návrhy a stanoviská pre rokovanie predsedníctva platformy.                 
 • Signatári memoranda vyjadrujú porozumenie s tým, že cestovné náklady spojené s účasťou svojich delegátov na prácach v predsedníctve platformy budú znášať na úkor svojich organizácií.
 • Činnosť platformy bude ukončená dňom vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej obete komunizmu.
 • Signatári memoranda vyslovujú súhlas s tým, že platforma zvolá ustanovujúci snem jednotnej organizácie zastupujúcej obete komunizmu v roku 2015 a vypracuje a predloží na sneme  na schválenie jej stanovy.  SZČPV ponúka SZ VTNP PTP funkciu predsedu spoločnej organizácie s názvom Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, v ktorej bude vytvorená Sekcia VTNP PTP  (SVTNP-PTP).  

 

ČLÁNOK IV

Záverečné ustanovenia
 • Vzťahy neupravené memorandom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov, ako aj stanovami jednotlivých organizácií v platforme.
 • Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Memorandum možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode strán formou osobitných písomných dodatkov. Jednotlivé organizácie majú právo ukončiť účasť v platforme.
 • Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú stranu.
 • Strany vyhlasujú, že si toto memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
 • Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov).

Žilina  dňa 14. novembra 2014


SZ VTNP – PTP                                                    SZČPV
Ing. Ferdinand Varga                                          František Bednár  

Na vedomie:  ÚPN, KPVS, PV ZPKO


Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných

hlavna stranka