hlavna stranka

Novelizácia zákona č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Zdieľaj  | 

Strana 38                                                  Zbierka zákonov č. 8/2013                                                      Čiastka 3

ZÁKON
z 13. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Čl. IV
Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie: „§ 3a

(1) Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívno - výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci
protikomunistického odboja a politickí väzni.

(2) Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.“.

Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

 

  • ZÁKON z 13. decembra 2012
  • Zákon č. 526/2010 Z. z.
  • Zákon č. 287/2012 Z. z.
  • hlavna stranka