hlavna stranka

Žiadosť o udelenie individuálnej milosti


Zdieľaj  | 
 

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v Slovenskej republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816   
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1                                                                            Poprad 28.3.2012

                                       Žiadosť o udelenie individuálnej milosti

Vážený pán prezident Slovenskej republiky  Ivan Gašparovič!

Viacerí občania Slovenskej republiky, ktorí svojimi  podpismi podporili  petíciu  za udelenie individuálnej milosti  policajtom Miroslavovi Sisikovi, Jánovi Kubejovi a Ladislavovi Kišovi odsúdeným v súvislosti s rómskou  kriminalitou,  požiadali  Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, aby sa na Vás obrátilo so žiadosťou o  posúdenie opodstatnenosti žiadosti o udelenie individuálnej milosti  v nadväznosti na petíciu občanov. 

V ich mene si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili svoju právomoc hlavy štátu v prospech  bývalých štátnych zamestnancov Slovenskej republiky, ktorí boli odsúdení  za ľudské zlyhanie v extrémnych podmienkach pri výkone svojej služby.  Tieto podmienky  kladú na jednotlivcov aj zvýšené nároky na ich psychiku  pri výkone takého  povolania,  akým je služba občanovi pri ochrane  jeho života  a majetku najmä v regiónoch  s enormnou a stále narastajúcou kriminalitou. 
 
Prípad odsúdených policajtov z Revúcej, ktorí pri zabezpečovaní ochrany života bývalého starostu Magnezitoviec a jeho manželky  za použitia  donucovacích prostriedkov podľa rozhodnutia súdu 6.7.2001 zavinili smrť Karola Sendreia, zadržaného za nebezpečné vyhrážanie a spáchanie trestného činu násilia proti skupine osôb a proti jednotlivcovi je jedným z tých, v ktorom práve pri psychicky náročnom zvládaní situácie a pod jej vplyvom dotyční policajti  ľudsky zlyhali.

            Odôvodnenie žiadosti: 

Preukázateľne vzrastajúca kriminalita v regiónoch, kde je sústredené väčšie množstvo rómskych spoluobčanov, a najmä narastajúci počet vrážd čoraz viac ohrozujú občanov Slovenska.  
V porovnaní s obdobím  pred rokom 1989 sa mení aj závažnosť a charakter tejto trestnej činnosti. Alarmujúci  je vývoj situácie v súvislosti s novou - dorastajúcou a mladou generáciou, ktorá na rozdiel od generácie spred novembra 1989 stráca akýkoľvek rešpekt pred autoritami a represívnymi zložkami štátu, ktorých hlavnou úlohou je chrániť životy a majetok občanov Slovenskej republiky. 

Za týchto podmienok a v tejto problematickej situácii sa ochrana života a majetku občana rešpektujúceho zákony dostáva do konfliktu s ochranou  ľudských práv, čo sa  nakoniec neraz obracia proti  strážcom zákona. Títo v súčasnosti nemajú efektívne prostriedky na boj s kriminalitou Rómov a napokon sa policajti  sami stávajú obeťami svojej profesie, kedy je proti nim zneužívané porušovanie ľudských práv tých, ktorí práva iného v žiadnom smere nerešpektujú. 

Aby sa všetci občania na Slovensku cítili bezpečne,  musia mať policajti štátom vytvorené podmienky na prácu také, ktoré by im umožnili „v medziach legislatívy, ale razantne a efektívne zasahovať proti akýmkoľvek formám násilia a páchania trestných činov."

V súčasnosti je prax taká, že verejná mienka je ovplyvňovaná tzv. pozitívnou diskrimináciou páchateľov trestných činov z radov Rómov  a títo sú neraz označení  -- za výdatnej podpory mimovládnych organizácii a rôznych ľudskoprávnych združení -- za obete a zo zasahujúcich policajtov sú urobení páchatelia.   

Nechceme týmto tvrdiť, že postup policajtov z Revúcej bol primeraný, bol však do značnej miery ovplyvnený danou situáciou , pričom v prvom rade išlo o obyčajné ľudské zlyhanie. Každý totiž môže vo vyhrotenej situácii reagovať neprimerane, pretože každý človek má "iba jedny nervy". 
Viaceré skutočnosti tiež ukazujú na to, že v tomto prípade došlo k politickým tlakom a zasahovaniu do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní.  Súd neprihliadal ani na okolnosti svedčiace v prospech obžalovaných, nevzal do úvahy danú situácia a okolnosti, ktoré všetkému predchádzali, vrátane faktu, že príčinou smrti Róma Karola Sendreia bol údajne infarkt.

            Na dokreslenie stavu v tomto smere v SR spomenieme prípad siedmych  policajtov z Košíc, ktorých obžalovali v súvislosti s postupom pri  výsluchu maloletých rómskych delikventov, ktorí 21. 3.2009 lúpežne prepadli 66-ročnú dôchodkyňu. 

Do týchto policajtov sa pustili všetky mimovládne organizácie na čele s rómskym pridelencom, ktorých už ale vôbec nezaujímala roky neriešená enormná kriminalita maloletých vyrastajúcich na košickom sídlisku Luník. 

Nedávno zverejnený otrasný prípad znásilnenie len 10-ročného dieťaťa, ktorý zrejme v histórii kriminality na Slovensku nemá obdobu, v plnej nahote ukázal, aké následky má nedostatok prevencie a reedukačnej činnosti zo strany štátu. Jedným zo skupiny Rómov, ktorá toto dieťa znásilnila bol práve maloletý Róm, ktorý sa zúčastnil na lúpežnom prepadnutí 66-ročnej dôchodkyne z Košíc! Táto skutočnosť je najpresvedčivejším dôkazom, kam až môže dospieť zlyhanie štátu pri prevencii. Spomínaný Róm bol umiestený do reedukačného  strediska až po medializácii tohto otrasného prípadu. 
  
Vážený pán prezident,   obraciame sa na Vás s vierou v spravodlivé a objektívne prejednanie  našej žiadosti o udelenie individuálnej milosti pre spomínaných policajtov a veríme, že rozhodnete v prospech našich občanov, bývalých štátnych zamestnancov, ktorí sa stali obeťou  výkonu svojho povolania. 

 S úctou      

Elena Bačkorová 
predsedníčka SZČPV  

Príloha: Petičné hárky                                                     
      

hlavna stranka