hlavna stranka

Žiadosť odoslaná ministrovi vnútra SR Danielovi Lipšicovi
a list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej

Zdieľaj  | 
SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v  Slovenskej Republike
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816 
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.orgVážený pán
Minister vnútra SR
JUDr. Daniel Lipšic
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2
812 72 Bratislava


Naše č: SZ-32/11                                                                             Poprad 3.6.2011

 

Vec:           Žiadosť o upresnenie  dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011                 
                                              
Vážený pán minister,

Na základe rozhodnutia prijatého  výborom SZČPV na schôdzi konanej dňa 28.5.2011 Vám v prílohe posielam zápisnicu a uznesenie z výborovej schôdze.

Výbor má za to, že komisia SVS MV SR, ktorá dňa 28.3.2011 našu žiadosť o dotáciu neschválila z dôvodov nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, týmto rozhodnutím po piatich rokoch kedy sme dotáciu na činnosť dostávali rozhodla de fakto o ekonomickej likvidácii združenia bývalých politických väzňov ako aj násilne odvlečených.
Výbor po oboznámení so žiadosťou o dotáciu a jej prílohami  nezistil žiadne porušenie v zmysle vyššie uvedených ustanovení  zákonov č. 523/2004 Z.z  a č. 526/2010 Z.z.
1. zákon č. 523/2004 Z.z. v ust. §8 ods.5 uvádza
(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Ako potvrdzujeme listom zo dňa 10.1.2011 -Vyúčtovanie dotácie za rok 2010, ku dňu 7.12.2010 sme  vrátili ako nevyčerpané prostriedky z poskytnutej dotácie vo výške 700 eur, teda sme nemohli používať časť nevyčerpaných prostriedkov do 31. marca nasledujúceho roka.

2. Výbor nezistil žiadne porušenie ani v ust. § 6 ods. 2. zákona č. 526/2010 Z.z, pretože ako potvrdzujeme v prílohe žiadosťou zo dňa 10.2.2011 komisii sme odoslali všetky náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie.

§6 Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe.
(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu
12
)je a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadate -
ľa okrem žiadateľa, ktorým je obec, b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo po -
bočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má po ukázať,
c) potvrdenie miestne príslušného správcu dane okrem správcu dane, ktorým je obec, nie staršie ako tri mesiace, alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane nie staršia ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
d) vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
e) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, kto rým je obec,
f) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

Z uvedených dôvodov žiadame o upresnenie konkrétnych dôvodov neschválenia žiadosti o dotáciu komisiou SVS –MV SR.

Prílohy:
1. Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 28.5.2011
2. Uznesenie zo dňa 28.5.2011
3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zo dňa 10.1.2011
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2011...zo dňa 10.2.2011

            S úctou

František Bednár
tajomník SZČPV        


Vážená pani
Predsedníčka vlády SR
Prof. PhDr.
Iveta Radičová PhD.

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava


Naše č: SZ-33/11                                                                             Poprad 6.6.2011

 

Vec:      Žiadosť  o prijatie delegácie  Sekcie násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR - Gulagov – informácia o neschválení dotácie na rok 2011             
           
Vážená  pani predsedníčka vlády,
dovolili sme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prijatie  zástupcov Sekcie násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, ktorí sú združení vo Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov.
Vyše 800 členov tejto sekcie so znepokojením prijalo rozhodnutie komisie MV SR o neschválení dotácie na rok 2011 pre činnosť organizácie, ktorá ako jediná  v súčasnosti zastupuje obete stalinizmu.
Stanovisko výboru bolo prijaté aj uznesením, ktoré Vám v prílohe spolu so zápisnicou zo dňa 28.5.2011 v prílohe zasielame. Dodávame, že od roku 2006 naša organizácia pravidelne dostávala dotáciu až do roku 2011 na organizovanie spomienkových akcii venovaných obetiam komunizmu, vydávanie publikácii a archivačnú činnosť.  Od roku 2001 sme bez dotácie inštalovali v Poprade jediný pamätník na Slovensku venovaný obetiam  okupácie v roku 1968 so štatistikou obetí a Pamätník obetiam usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 v Kežmarku.  Keďže násilne odvlečení doposiaľ nemajú dôstojný centrálny pamätník, chceli by sme v roku 2011 v spolupráci so starostom  Turne nad nad Bodvou ako aj zástupcami Maďarska a Ukrajiny  tento pamätník realizovať.  Napriek tomu, že súčasné vedenie MV SR svojim postupom nás chce ekonomicky zlikvidovať v projekte centrálneho pamätníka násilne odvlečeným budeme pokračovať.
Aj to je jeden z dôvodov pre ktorý považujeme za potrebné sa s Vami stretnúť aby sme Vás mohli o tomto projekte podrobne informovať ako aj o doposiaľ zaznávanom období našej temnej histórie.
Veríme, že tak ako ste 27.4.2011 prijala zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, rovnako Vám nebude ľahostajný ani osud príbuzných obeti stalinistických gulagov.
Prílohy:

 1. Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 28.5.2011
 2. Uznesenie z tejto schôdze
 3. Na vedomie- Žiadosť odoslaná ministrovi vnútra SR
 4. Fotografie z pietnych akcii

           
S úctou

František Bednár,
tajomník SZČPV                 


                           

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze SZČPV  zo dňa 28.5.2011                                       

Z   Á   P   I   S   N   I   C   A

z výborovej schôdze  Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a Sekcie násilne odvlečených, ktorá sa konala dňa 28.5.2011 v Poprade v kancelárii SZČPV,  NSE 101/8 .

Začiatok: o 13.00 hod.                                                                       Ukončenie: o 16.00.hod.

Program:

 1. Zahájenie výborovej schôdze, voľba mandátovej a návrhovej komisie
 2. Informácia o zamietnutí žiadosti o dotáciu na činnosť organizácie v roku 2011 Komisiou SVS-MV SR, prijatie uznesenia k zamietnutiu žiadosti
 3. Zmena plánu činnosti v dôsledku ekonomickej likvidácie organizácie zo strany SVS- MV SR
 4. Informácia o príprave projektu Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou, prijatie uznesenie o schválení zástupcu SZČPV do prípravného výboru pre realizáciu pamätníka
 5. Informácia o rozhodnutí NS SR vo veci priznávania nárokov na príplatky k dôchodku pre oprávnené osoby podľa zákona č. 274/2004 Z. z. a neskorších noviel, informácia o žiadosti o novelu tohto zákona odoslanej premiérke Ivete Radičovej a poslaneckým klubom NR SR.
 6. Správa o hospodárení za rok 2010 a 2011
 7. Diskusia a záver

Prítomní podľa  prezenčnej listiny v počte  11 za výbor,  ospravedlnení 3, nemocný 1, hostia 2.

           Výborovú schôdzu zahájila predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová privítaním účastníkov  SZČPV a požiadala tajomníka vedenie schôdze. 

k bodu 1

Za členov mandátovej a návrhovej komisie výbor zvolil :

 1. Anna malá, predsedníčka, 2. Vojtech Terebeši člen, 3. Mária Tureková-člen

k bodu 2

Tajomník SZČPV informoval o zamietnutí žiadosti o dotáciu na činnosť organizácie v roku 2011 Komisiou SVS-MV SR z dôvodov nesplnenia náležitostí zákona č. 524/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.  Výbor zobral informáciu na vedomie, vyjadril nespokojnosť so zjavne diskriminačným a likvidačným prístupom komisie MV SR k obetiam stalinizmu a komunizmu a prijal uznesenie obrátiť sa na prostredníctvom ministra vnútra SR na komisiu MV SR, ktorá dotácie schvaľovala aby konkrétne uviedla z akých dôvodov SZČPV nesplnilo podmienky pre udelenie dotácie nakoľko z dokladov SZČPV, ktoré boli zaslané v žiadosti  o poskytnutie dotácie v roku 2011 boli dodržané všetky podmienky a náležitosti uvedených zákonov.

k bodu 3

Tajomník ďalej informoval o situácii ktorá nastala v organizácii po neposkytnutí  dotácie na rok 2011 SVS -MV SR. Apeloval na povinnosť udržať organizáciu aj v tejto ťažkej situácii šetrením a korigovaním plánu akcii na rok 2011. Pamätné akcie sa uskutočnia len symbolicky s čo najnižšími výdavkami. Výbor  zobral na vedomie rozhodnutie členov výboru, že budú viesť agendu a hospodárenie v Poprade, Košiciach, Prešove a Bratislave ako aj predsedníčka SNO  a predsedníčka SZČPV bez nároku na odmenu, ktorá činila 26 eur bez dane.

K bodu  4

Predsedníčka SZČPV informovala výbor o príprave projektu Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou a jej účasti na stretnutí so starostom Turne nad Bodvou Pavlom Molnárom dňa 23.5.2011,  kde bolo dojednané, že na realizáciu projektu Cetrálneho pamätníka obetiam násilne odvlečených bude založený prípravný výbor, v ktorom bude okrem predstaviteľov regiónov Východného Slovenska, predstaviteľov Maďarska a Ukrajiny  aj zástupca SZČPV. Výbor schválil zrušenie zbierky na Pamätník obetiam okupácie v Košiciach z dôvodu neschopnosti  poslancov mestského zastupiteľstva dohodnúť sa od roku 2007 na konkrétnom návrhu pamätníka, ukončenie tejto zbierky a presunutie vyzbieraného výnosu v čiastke 382 eur na projekt Centrálneho pamätníka  v Turni nad Bodvou. Tento pamätník bude v tvare vyše 20 metrového kríža na pahorku viditeľnom zo všetkých prístupových ciest a predpokladaným nákladom  35 000 eur. Výbor prijal uznesenie kde schválil  ako člena prípravného výboru Dr. Ing. Kötelesa.

 K bodu  5

Tajomník SZČPV informoval výbor  o rozhodnutí NS SR vo veci priznávania nárokov na príplatky k dôchodku pre oprávnené osoby podľa zákona č. 274/2004 a neskorších noviel a o žiadosti SZČPV o novelu tohto zákona odoslanej Premiérke Ivete Radičovej a poslaneckým klubom NR SR. Tajomník ďalej informoval, že z tohto dôvodu bude v roku 2011 vydaný Spravodaj a spolu so známkami do preukazov na rok 2012 bude odoslaný všetkým členom SZČPV.

   K bodu  6

Hospodár SZČPV predniesol správu o hospodárení za rok 2010, výsledkoch kontrolnej a revíznej komisie a hospodárení za rok  2011.                                                             

K bodu  7
V diskusii navrhla predsedníčka E. Bačkorová aby sa symbolická pietne spomienka venovaná obetiam okupácie 21. augusta 1968 nekonala v predvečer výročia 20.augusta ale tak ako každý rok 21. augusta.

                                                                      

Zápisnica napísaná dňa 28.5.2011   
                                                

U z n e s e n i e

z výborovej schôdze  Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a Sekcie násilne odvlečených, ktorá sa konala dňa 28.5.2011 v Poprade v kancelárii SZČPV,  NSE 101/8 .

Výbor SZČPV

  I. Zobral na vedomie:

 1. voľbu mandátovej a návrhovej komisie
 2. Informáciu o zamietnutí žiadosti o dotáciu na činnosť organizácie v roku 2011 Komisiou SVS-MV SR, prijatie uznesenia k zamietnutiu žiadosti
 3. Zmenu plánu činnosti v dôsledku ekonomickej likvidácie organizácie zo strany SVS- MV SR
 4. Informáciu o príprave projektu Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou, prijatie uznesenie o schválení zástupcu SZČPV do prípravného výboru pre realizáciu pamätníka
 5. Informáciu o rozhodnutí NS SR vo veci priznávania nárokov na príplatky k dôchodku pre oprávnené osoby podľa zákona č. 274/2004 a neskorších noviel, informácia o žiadosti o novelu tohto zákona odoslanej Premiérke Ivete Radičovej a poslaneckým klubom NR SR.
 6. Správu o hospodárení za rok 2010 a 2011

  II.Schválil:  :

 1. Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení Anna malá, predsedníčka, 2. Vojtech Terebeši člen, 3. Mária Tureková-člen
 2. Obrátiť sa na MV SR -komisiu, ktorá dotácie schvaľovala aby konkrétne uviedla z akých dôvodov sme nesplnili podmienky pre udelenie dotácie nakoľko z dokladov SZČPV, ktoré sme zaslali o poskytnutie dotácie v roku 2011 sme dodržali i všetky podmienky a náležitosti uvedených zákonov a kópiou listu odoslať na vedomie predsedníčke vlády SR
 3. Výbor  schválil ako člena prípravného výboru na realizáciu  Centrálneho pamätníka násilne odvlečených Dr . Ing. Kotelesa.
 4. Z dôvodu neposkytnutia dotácie MV SR na pietne akcie  v Kežmarku , Lipt. Tepličke a v Poprade, tieto sa uskutočnia iba symbolicky bez účasti členov a verejnosti .

   III. U k l a d á :
1. Tajomníkovi SZČPV zápisnicu aj s uznesením zaslať MV SR a kópiu predsedníčke vlády SR,

            Termín do 5.6.2011.

2. Tajomníkovi SZČPC  pripraviť menovací dekrét pre člena prípravného výboru realizácie Centrálneho pamätníka násilne odvlečených v Turni nad Bodvou Dr. Ing. Augustína Kötelesa.

           Termín do 5.6.2011.                                                                                                                 

Uznesenie prijaté v Poprade dňa 28.5.2011                                       

hlavna stranka