hlavna stranka

 

Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

 

 


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v Slovenskej republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816   
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org                           

Národná rada

Slovenskej republiky

Poslanecké kluby, SDKÚ-DS, KDH, SMER-SD, SNS, Most-Hid

Poprad 15.2.2011

Vec:    Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

         Vážený poslanecký klub , obraciame sa na Vás v mene niektorých sirôt  po obetiach stalinských koncentračných táborov, ktorým Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na príplatok k dôchodku v zmysle novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov,  doplnený o novelu z 2.7.2008, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 274/2007 Z. z.

Žiaľ z uvedeného zákona a jeho nasledujúcich noviel vypadla malá skupina  vdov a sirôt, z najnižším príjmom na hranici sociálnej núdze. Jedná sa o ženy, žijúce v obciach zväčša z mnohodetnými rodinami, ktoré kvôli výchove detí a starostlivosti o  hospodárstvo nemohli pracovať a preto dnes nemajú nárok na poberanie starobného  dôchodku. Ich jediným príjmom je preto dnes  len dávka v hmotnej núdzi a  vdovský dôchodok po smrti manžela, ktorý bol živiteľom rodiny.  Súčasná aplikácia zákona č. 274/2007 Z.z. odhalila túto neprimeranú tvrdosť voči tejto malej skupine obetí stalinistických represii, ktorú navrhujeme odstrániť jednoduchou novelou uvedeného zákona.
Z hľadiska finančného zaťaženia pre štátny rozpočet sa jedná len o niekoľko takýchto prípadov, takže dosah na rozpočet by bol zanedbateľný.

Navrhujeme aby bola novela zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom zmenená a doplnená takto:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa mení a dopĺňa:

v §2 Oprávnená osoba
sa veta v ods. (2)  Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, doplňuje oktorej sa nevypláca starobný dôchodok ale aj dávka v hmotnej núdzi, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, pozostalá po oprávnenej osobe uvedenej v odseku 1 a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky

            Veríme, že Váš poslanecký klub konštruktívne príjme náš návrhy a svojím postupom prispeje k ukončeniu diskriminácie niektorých slovenských občanov v sociálnej oblasti a následne k zmierneniu krívd spôsobených komunistickým režimom.

Príloha PDF, prípad pani Michalovej

S úctou

                       
Elena Bačkorová 
predsedníčka SZČPV                     

 

hlavna stranka