hlavna stranka

Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
so sídlom v  Slovenskej Republike
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816 
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.orgVážení páni poslanci
Mestského zastupiteľstva
v Prešove

                                               Naše č: SZ-028/11                             Poprad 8.6.2011

Vec:    Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Vážení páni poslanci, dovoľujeme si Vás požiadať v mene obetí stalinistických gulagov  a  bývalých politických väzňov  o zachovanie v súčasnosti platného bezplatného cestovného v MHD  pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.  Viacerí členovia našej organizácie z Prešova a okolia sa na nás obrátili so žiadosťou, aby sme sa v súvislosti s návrhom na zrušenie bezplatného cestovného pre oprávnené osoby obrátili na Vás s prosbou o prehodnotenie tohto zámeru.
Uvedomujeme si obtiažnosť súčasnej ekonomickej situácie v akej sa nachádzajú mnohé mestá na Slovensku. V rovnako neľahkej sociálnej situácii sa však nachádzajú aj mnohí naši členovia z radov násilne odvlečených NKVD do pracovných táborov v bývalom ZSSR.  Jedná sa o starších ľudí s často podlomeným zdravím ku ktorým sa bývalý režim pred rokom 1989 správal macošsky a často ich diskriminoval v zamestnaní a ich deti pri štúdiu. Zmenou nedemokratického režimu po 17 novembri 1989  boli prijaté niektoré zákony,  ktoré čiastočné zmiernenie krivdy spáchané v minulosti. 
Žiaľ, napriek tomu že SR sa stala členom spoločenstva civilizovaných demokratických štátov Európy, ktoré nezabúda na  obete, ktoré priniesli naši občania na ceste k demokracii a slobode v období rokov 1998-2006, počas tzv. reforiem, došlo k viacerým necitlivým krokom so strany štátu, ktoré likvidovali a postupne odbúravali aj to málo výhod a úľav, ktoré boli naším občanom trpiacim pod jarmom totalitného komunizmu priznané bývalou ČSFR po Nežnej revolúcii v roku 1989.   V roku 2003 boli tieto výhody vo veľkej miere zrušené a obmedzili sa už len na bezplatné cestovné v MHD. Toto zvýhodnenie je už v súčasnosti jediné, ktoré ešte ostalo v platnosti v Bratislave, Košiciach, Prešove a niektorých iných mestách na Slovensku.
Doposiaľ sme si obzvlášť cenili, že  Mesto   Prešov, podobne ako Bratislava a Košice  dodržiavali zákon FZ č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, tak ako je tomu doposiaľ v susednej Českej republike . Veríme, že Mesto prešov bude naďalej patriť medzi mestá, ktoré  nezabúdajú na obete bývalého nedemokratického režimu.
S úctou
                                                                                   Elena Bačkorová- predsedníčka SZČPV

hlavna stranka