hlavna stranka

NEBESKÁ MATKA Z GUADALUPE
(TÁ, KTORÁ ŠLIAPE PO HADOVI)


Nedá mi aby som v súčasnej dobe materialistického ťaženia proti  duchovným hodnotám a všeobecného úpadku rodiny a morálky  nepripomenul vyše štyristoročné svedectvo  a odkaz, z ktorého sa ľudstvo nedokázalo vôbec poučiť, náležite ho oceniť a uznať ho ako nad slnko jasnejší dôkaz vyššej moci a pominuteľnosti nášho dočasného pozemského bytia.

Materialisti, ateisti alebo diablovi služobníci ho zjavne obchádzajú a snažia sa ho spochybniť špekulatívnymi hypotézami a teóriami o UFO. Viera mnohých, ktorí sa hlásia alebo predstierajú že sú kresťanmi, často nemá už nič spoločné s Kristovým učením. 

Ľudia chcú byť klamaní  svojimi vodcami, ktorí ich vedú od jedného vojnového konfliktu k druhému a k permanentným krízam, pričom  veria len tomu čo vidia a chceli by aby im Boh neustále zosielal dôkazy o svojej existencii. Nechcú sa pritom zamyslieť či si z  týchto dôkazov dokážu vziať ponaučenie a zmeniť svoje správanie k lepšiemu.
Nedokážu!
Dejiny potvrdzujú, že ľudstvo je neustále v moci temných síl zla. Sústavne vojnové konflikty, vraždenie, blahobyt elity vyvolených, bieda a hlad pre väčšinu ľudstva, ničenie prírody a zeme pri neukojiteľnej chamtivosti po bohatstve sú toho jasným dôkazom. Je ľudstvo vôbec hodné Božieho posolstva,  alebo mal pravdu bývalý prezident Ronald Reagan, ktorý veril v Armagedon a Boží trest pre nepoučiteľné ľudstvo?

Čo by sa stalo dnes s Ježišom Kristom? S najväčšou pravdepodobnosťou by bol obvinený s antisemitizmu, vyhlásený za extrémistu alebo blázna a v lepšom prípade by skončil medzi bezdomovcami. Zdá sa, že súčasný svet sa už dostal úplne do rúk Antikrista. Nástupca rozpadnutého bývalého Sovietskeho impéria – Európska únia, so symbolickým znakom Babylónskej veže,  sa bojí aj zmienky o Bohu vo svojej ústave. Rodina a jej hodnoty sú dennodenne nivočené kultúrou smrti a degenerácie, vraždením nenarodených detí a vraždením chorých a nevládnych. Ako uvádza Patrick J. Buchanan vo svojej publikácii Smrť západu, nastáva doba úpadku a postupného a pomalého zániku západnej civilizácie. Likvidácia a urážanie kresťanských hodnôt dekadenciou v štýle „Piss Christ„ je najväčšou zvrátenosťou ľudstva a úkladom voči umeniu.  Kto stojí v pozadí za Antikristom a kto druhý krát ukrižoval Ježiša Krista,  mnohí presne vedia,  ale opäť zo strachu  mlčia.
Sily temna sú na každom kroku a kniežatá zloby a slobodomurári sú už dávno medzi predstaviteľmi cirkvi, vrátane Vatikánu.

Tak často opakovaná téza o vyvolenom národe je skutočne pravdivá. Boh si vyvolil na potupnú popravu a vraždu svojho syna národ,  ktorého dejiny vždy boli plné krvi, obetí,  intríg, neukojiteľnej honby za majetkom, vraždenia, lúpeží a klamstva. Každý iný národ by totiž Ježiša Krista za vykonané zázraky a dobro pre ľudí oslavoval a velebil ako mesiáša. Jeho krv preto padla na ich  hlavy a táto schizma tento národ  sprevádza už po stáročia, kedy je na najrôznejších miestach sveta a  v najrôznejšom čase vystavovaný za svoje konanie a nenásytnosť po zlate a moci pogromom a prenasledovaniu. Cirkev je práve preto jeho úhlavným a najväčším nepriateľom, ktorý má byť sofistikovane  a pomaly zničený. Na tento cieľ je povolené všetko od diskreditácie cirkvi dosadzovaním nehodných služobníkov až   po jej vnútorný rozkol a rozklad. Historicky utrpela cirkev najväčšiu ujmu práve tým, že jej nehodní služobníci prepadli šialenstvu zlatého teľaťa - symbolu vyvoleného národa. Najväčším triumfom síl temna bolo nekresťanské predávanie odpustkov,  čo viedlo k rozpadu cirkvi a tzv. reformácii a protestnastvu, ktoré už  popierajú aj samotnú existenciu Panny Márie.

Súčasná doba je skúškou pre skutočného kresťana, v ktorej môže obstať len ten kto dokáže vzdorovať zlu a nasledovať osud Ježiša Krista.  A práve tým je určené posolstvo Nebeskej matky, tej ktorá šliape po hadovi. História nám už viackrát potvrdila, že Boh si pre svoje posolstvá vždy vyberá obyčajných a chudobných ľudí akým bol aj indián Juan Diego, pretože práve im bude patriť kráľovstvo nebeské, kde nie je miesto pre pominuteľné bohatstvo.
Potrebujeme ešte jasnejší dôkaz o veľkoleposti Boha ako je obraz o ktorom renomovaní odborníci a vedci prehlásili,  že je nemožné aby pochádzal z tohto sveta?
Nech nám Matka Božia dodá silu aj dnes, v týchto ťažkých časoch, kedy sa had snaží zničiť a zahubiť samotnú podstatu plodu Ježišovho života.

Na záver tohto zamyslenia chcem poprosiť všetkých, ktorým na Slovensku, ktoré má za patrónku práve Pannu Máriu, záleží na Mariánskom posolstve a tradícii,  aby podporili jediný Mariánsky časopis M - Rosa, ktorému hrozí zánik a kde si záujemcovia môžu objednať aj DVD s celým filmom o zjaveniach v Mexiku. Adresa a podrobnosti sú uvedené na webovej stránke http://www.magnificat.sk/
Mária Rosa Extra - http://www.magnificat.sk/nd/nasapro/rosaex2010.pdf

František Bednár


 Pripomeňme si zjavenie z roku 1531

V Guadalupe (Mexiko) je obraz Panny Márie, ktorý nenamaľovala ľudská ruka, ale vznikol mimozemským pôsobením v decembri roku 1531. Písomná správa o jeho vzniku je v indiánskej reči nahualt. Origi­nál i španielsky preklad však boli zverejnené až v roku 1649 záslu­hou bakalára Luisa de La Vega.

V správe sa hovorí o tom, ako prvého mexického biskupa, fran­tiškána Fray Juana de Zummáraga, ktorý viedol katolícke misie medzí Indiánmi Aztékmi navštívil pokrstený domorodec Juan Diego. Ten biskupovi povedal, že sa mu viac ráz zjavila Nebeská  matka  a poprosila ho, aby odovzdal odkaz, kto­rý je zároveň prianím. Na pahorku Tepeyac má byť postavená kaplnka. Biskup však Juanovi neveril. Chcel taký dôkaz, ktorý by zjavenia Panny potvrdil.
Keď sa Juan Diego opäť stretol s Má­riou na zvyčajnom mieste, vyžaloval sa jej: - Presvätá Panna, otec biskup mi nechce veriť, žiada dôkaz.
Panna odpovedala: - Chod zajtra m vŕšok Tepeyac a biskupovi zanes kvety, ktoré tam nájdeš!
Na druhý deň, už zavčas rána, vybral sa Diego na vŕšok. Medzi skalami, kde takmer nikdy nič nevyrástlo), uvidel pre neho neznáme (kvety. Bolí to nádherné červené kastílske ruže. Nesmierne prekvapený, veď navyše bol december a teplota v tú noc klesla pod bod mrazu, natrhal z nich veľkú kyticu a vložil ju do zástery, ktorú domorodci nosia vpredu a nazývajú tilma. Potom sa ponáhľal do biskupského sídla, kde pred biskupom i ďalšími prítomnými ľuďmi zásteru roztvoril. Krásne červené ruže sa rozsypali po zemí a prítomní vykríkli od prekvapenia. Úžas sa však ešte zmnohonásobil vo chvíli, keď biskup zbadal na tilme obraz mladej devy, oblečenej tak, ako sa zvykli obliekať princezné. Deva má na sebe šaty červenej farby a modro zelenkastý plášť posiaty hviezdami.
Pri pohľade na tú nevšednú krásu padli všetci na kolená. Biskup nariadil na určenom mieste posta­viť kaplnku na počesť Matky Božej. V nej sa počas siedmich rokov dalo pokrstiť osem miliónov domorodcov. Hoci dovtedy žili v mnohoženstve, od tých čias si volili iba jednu legitímnu manželku.

O vzniku zázračného obrazu píše v kronike Dobytie nového Mexika aj historik Bernard Diaz de Castilo.
Prvých sto rokov bol obraz Naša milá Pani z Guadalupy vystavený bez ochrany pred škodlivým vplyvom počasia aj množstva ľudí, ktorí sa ho dotýkali či už ústami, ružencami ale­bo ďalšími svätými predmetmi, a na­priek tomu sa nerozpadol. Pritom zástera tilma utkaná z vlákien rastliny agávy má životnosť najviac dvadsať rokov. Obraz zasklili a dali mu skvostný rám až v roku 1647.
Roku 1921 položil neznámy tero­rista na oltár bombu ukrytú v kve­toch. Výbuch však zničil úplne iný obraz, čiastočne oltár, rozbil všet­ky okná, no posvätný obraz ostal absolútne neporušený.
O päťdesiat rokov neskôr techni­ci čistili jeho strieborný rám a ne­šťastnou náhodou prevrhli fľašu s kyselinou dusičnou. Pár kvapiek kvaplo aj na obraz. Napriek tomu sa maľba nerozleptala! Ostali na nej stopy iba akoby od vody. No aj tie po krátkom čase vyprchali bez stopy.
Obraz má výšku 142 centimetrov. Panna s vlasmi rozdelenými upro­stred, stojaca na Mesiaci a podopieraná anjelom s krídlami, je vysoká 122 centimetrov. Okolo jej tela vyža­rujú lúče.
V poslednom období obraz dô­kladne skúmali mnohí odborníci. Na­príklad aj nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Richard Khun, Dr. Calagana a prof. Juda B. Smith, členovia ve­deckej skupiny laboratórií NASA ho skúmali presvietením rôznymi lúčmi.

Výsledky výskumov zhrnul v člán­ku profesor Torcusto Luce de Tena. člen Kráľovskej španielskej akadé­mie vied takto:
Podkladom obrazu je nepreparovaná látka, utkaná z vlákien agávy. Udržanie kvality látky a farieb na nej taký dlhý čas je nevysvetliteľné. Na látke nie sú po presvietení zistené ni­jaké náčrty, aké si zvyknú robiť aj slávni maliari. Nedajú sa zistiť ani ni­jaké ťahy štetcom. Obraz je vytvo­rený akoby jedným ťahom, bez váha­nia a opráv. Použitá technika nanáša­nia farieb je v dejinách maliarstva ne­známa, nedá sa vôbec napodobniť a pôvod farieb zistiť. Farby na obraze totiž nie sú rastlinného, živočíšneho ani nerastného pôvodu. Obraz akoby od seba odpudzoval prach i hmyz a hoci okolie baziliky je prímorské, plné soľných výparov, ani tie ho ne­poškodzujú. Hviezdy na plášti Panny sú usporiadané v takej hviezdnej konštelácii, akú vidieť nad Mexikom za jasných nocí.
Známy očný špecialista de Tria Lauoignet preskúmal silným oftalmoskopom oko portrétu, a to, čo zistil, ho nesmieme prekvapilo. V zreničke oka uvidel ľudskú postavu!
Ešte bližším výskumom potom od­borníci poverili Ing. Tonsmanna. Do­stal k dispozícii techniku používa­nú na štúdium fotografií urobe­ných z umelých družíc. Digitalizáciou bola fotografia obrazu rozdelená na plôšky jedného milimetra štvor­cového a tie sa potom skúmali pod 2 500-násobným zväčšením. Ing. Tonsmanovi, ale aj ďalším prítomným sa naskytol nevšedný výjav.
Na zreničke Panny Márie je sediaci Indián s dlhými vlasmi. Vedľa neho sedí holohlavý starší človek s bielou bradou, rovným orlím nosom a z oka mu padá slza. V tejto postave mnohí identifikovali španielskeho biskupa. Pri ňom vidieť mladšieho muža, prav­depodobne Juana Gonzalesa, bisku­povho tlmočníka a sekretára. Upro­stred, otočený k biskupovi, sa nachá­dza človek v mužnom veku, s bradou, fúzami, veľkým nosom a privretými očami. Na hlave má kapucňu. Je to Indián Juan Diego vo chvíli, keď otváral svoju tilmu, z ktorej vypadli na zem červené ruže. V oku Panny je však aj černoška s kučeravými vlasmi (asi služobná), muž a žena, niekoľko detí s nakrátko ostrihanými vlasmi a niekoľko osôb v habitoch. (Zo štúdie testamentu biskupa Zummaraga vyplynulo, že pred smrťou udelil milosť čiernej otrokyni).
Podľa úsudku odborníkov je táto miniatúrna maľba v zreničke úplne nevysvetliteľná. Takú miniatúru totiž nedokáže na tomto svete namaľovať nijaký človek.

V pôvodnej reči, akou rozprával Indián Juan Diego, sa Guadalupe vy­slovovalo Guatlaxupeh. Keďže pre Španielov bolo ťažko vysloviteľné, skrátili ho na Guadalupe. Význam tohto názvu je nasledovný: Tá, ktorá šliape po hadovi.
Roku 1976, keď už začala byť bazilika pre svoj dlhý vek nebez­pečná, postavili mexickí veriaci no­vú skvostnú baziliku. Je to jeden z najväčších chrámov sveta. Na jeho čelnej stene tróni zázračný obraz. Svätyňou prechádzajú pútnici z celé­ho sveta. Za rok vyše dvanásť miliónov (v Lurdoch je to päť miliónov). Baziliku navštívil  aj americký prezident J. F. Kennedy a francúzsky prezident Ch. De . Gaulle. Zastavil sa v nej aj Ján Pavol II. na svojej ceste do Mexika a uctil si obraz Panny Márie Guadalupskej.


Podivuhodné skutočnosti

   Prvých sto rokov bol obraz "Našej milej Panej z Guadalupe" vystavený bez ochrany proti škodlivým vplyvom počasia a tiež dotykom perí, ružencov, pamätných predmetov.
   Podivuhodné bolo, že sa obraz nerozpadol, napriek tomu, že tilma mala životnosť nanajvýš 20 rokov.
   Tilma bola z hrubého produktu agávy, ktorý sa získava z vlákien rastliny Maguey. Diegova tilma je skoro priehľadná, nahrubo spracovaná (ako vrecovina).
   Prof. Callahan považuje za nemožné, aby si nejaký maliar vybral podklad pre maľbu tilmu z takého hrubého, na maľšovanie nevhodného materiálu.
   Celé storočie obraz visel v kaplnke - veľkej ako obývacia izba - bez skla, vo vlhku, priamo v dyme sviečok, ktoré pod ním horeli. Za celú dobu to boli miliardy sviečok. Dym zo sviečok by musel obraz zafarbiť na čierno (ako je to napr. v jaskyni v Lurdoch so skalou). Obraz bol vystavený miliónom dotykov zbožných rúk a bozkom. Množstvo predmetov, o. i. aj mečov, sa dotklo obrazu. (Skala v jaskyni v Lurdoch je od takýchto dotykov obrúsená.)
   Napriek všetkému si obraz zachoval svoje farby. Aj keď už bolo na obraz umiestnené sklo, z času na čas ho museli dať dole, aby sa ľudia mohli obrazu dotknúť, alebo ho pobozkať.
   V r. 1753 Miguel Cabrera informuje, ako pri jednej príležitosti v priebehu dvoch hodín videl, že ľudia sa rôznymi predmetmi dotkli obrazu päťstokrát.
   Zvláštna komisia zložená z mexických maliarov pod predsedníctvom Miguela Cabrera uvádza: "Tento svätý obraz je zhotovený tak jedinečne a tak zázračne, že sme si istí, že každý, kto je len trochu vzdelaný v našom umení, pri pohľade naň hneď musí uznať, že je to nadprirodzený portrét."
   Cabrera: "Nevysvetliteľný spôsob, ktorým sa obrazová strana vyhladila, je ďalším dielom nadprirodzenosti obrazu."

   Neveriaci architekt Ramirez Vasguez sa po skúmaní obrazu stal katolíkom.
   Komisia zostavená z maliarov potvrdila, že je ľudsky nemožné niečo také vynikajúce namaľovať na taký hrubý materiál.
   V roku 1921 akýsi terorista položil na oltár bombu, ukrytú v kvetinách. Výbuch zničil iný obraz a čiastočne aj oltár, rozbil všetky okná, ale posvätný obraz ostal celkom neporušený.
   V roku 1971 technici čistili strieborný rám, do ktorého je obraz vložený. Nešťastne sa im prevrhla fľaša s kyselinou dusičnou a pár kvapiek kvaplo i na obraz, no napriek tomu sa maľba nerozleptala. Ostali iba stopy akoby od vody, ktoré po krátkom čase zmizli. Obraz je vysoký 142 cm. Postava Panny Márie je vysoká 122 cm. Má vlasy rozdelené uprostred. Panna Mária stojí na mesiaci a podopiera ju anjel s krídlami. Okolo nej vychádzajú lúče.
   V poslednom čase bol obraz podrobený dôkladnému vedeckému výskumu odborníkov. Stačí uviesť napr. nositeľa Nobelovej ceny za chémiu Richarda Khuna, ktorý skúmal vzorku maľby, alebo členov vedeckej skupiny laboratórií NASA Dr. Callahana a prof. Juda B. Smitha, ktorí skúmali obraz fotograficky i presvietením rôznymi lúčmi.
   Výsledky možno podľa článku prof. Torcusta Luce de Tena, člena Kráľovskej španielskej akadémie vied, zhrnúť asi takto: "Podkladom je látka utkaná z vlákien agávy, ktorá vôbec nie je preparovaná. (Je známe, že maliari svoje plátna poťahovali najskôr glejovou vrstvou.)
   Udržanie látky a farieb na nej po takej dlhej dobe v dobrom stave je nevysvetliteľné!
   Na látke neboli po presvietení zistené žiadne predbežné kresby, ako to robievajú aj slávni maliari. Obraz bol zhotovený priamo a bez opráv. Nedajú sa zistiť žiadne ťahy štetcom! Použitá technika kladenia farieb je v dejinách maliarstva neznáma a nedá sa napodobniť. Ani pôvod farieb sa nedá zistiť.
   Na obraze niet farbív rastlinného, živočíšneho nerastného pôvodu. (Celý známy vedecký svet takýto systém farbenia nepozná.) Farby na obraze sú stále živé.
"
   Hviezdy na plášti Panny Márie napodobujú hviezdne konštelácie, ako ich vidieť za jasných nocí nad Mexikom.
   Američan Coley Taylor uvádza: Keď sa obraz pozoruje zblízka, ťažko sa dajú hviezdy na plášti pozorovať, avšak pri pohľade zďaleka - žiaria hviezdy. Pri pozorovaní zblízka odev má zelenomodrú farbu, keď zďaleka, je tmavomodrý. Ružová farba šiat pozorovaná zblízka je bledá, zďaleka sýtoružová. Keď sa na obraz pozeráme zblízka, má normálnu veľkosť. Keď sa od obrazu vzďaľujeme, obraz sa opticky zväčšuje.
Konštatovanie zázraku
    No najpodivnejšie je toto: Známy očný špecialista de Tria Lauoignet preskúmal silným oftalmoskopom oko portrétu a zistil, že sa na ňom objavuje obraz postavy človeka. To bolo popudom preskúmať dúhovku oka pomocou modernejšej techniky, ktorá sa používa pri štúdiu fotografií urobených z umelých družíc. Tento výskum robil Ing. Tonsmann. Pri digitalizácii obrazu jeho fotografiu rozdelil na plôšky jedného milimetra štvorcového a tie potom skúmal pri 2500-násobnom zväčšení. To znamená, že na milimetri štvorcovom mohol sledovať 2500 svetelných bodov.
   V zreničke Panny Márie možno vidieť sediaceho Indiána s dlhými vlasmi. Vedľa neho sedí starší plešatý človek, s bielou bradou, s baskickými črtami, z oka mu padá slza.
   V tejto postave mnohí identifikovali španielskeho biskupa.
   Vedľa neho vidieť mladšieho muža, o ktorom možno predpokladať, že je to Juan Gonzales, biskupov tlmočník a sekretár. Uprostred vidno človeka v mužnom veku s bradou a fúzmi. Je obrátený smerom k sediacemu biskupovi.
   Je to Indián Juan Diego vo chvíli, keď otvára svoju tilmu, v ktorej doniesol biskupovi červené ruže. Vidieť tu i černošku s kučeravým vlasmi, muža a ženu, deti.
   Obrázok v oku je zostavený tak, že čím boli postavy bližšie k oku, tým sú väčšie, a čím boli ďalej, tým sú menšie. V obraze oka možno pozorovať okolo 12 osôb.

Matka oboch Amerík
  
V roku 1545 bol v meste México rozšírený týfus a záplavy. Tridsaťtisíc ľudí sa utopilo. Obraz preniesli na príkaz biskupa z polozatopenej katedrály do biskupského sídla. Záplavy ustali až po dlhom čase modlitieb. Vláda poslala správy o tejto udalosti - opísanej ako zázrak - do Ríma a do Madridu. V roku 1736 zúrila v celom Mexiku strašná epidémia, ktorej padlo za obeť asi 700 tisíc ľudí. Keď 27. apríla 1737 "našu milú Paniu" vyhlásili za patrónku Mexika, epidémia prestala. (Do Mexika vtedy patrila Kuba, Texas, Kalifornia, Arizona, Utah, Nevada, Florida.)
   Počas víťaznej bitky proti Turkom v r. 1571 pri Lepante mal admirál Andrea Doria v kabíne zavesenú kópiu obrazu Guadalupskej Panny Márie.
   Vtedy sa verilo, že obraz a modlitba ruženca zohrali pri víťazstve kresťanov rozhodujúcu úlohu.
   V roku 1560 si kópiu obrazu zobral pápež Pius IV. do svojich súkromných priestorov a rozdával medaily "našej milej Pani Guadalupskej". V roku 1709 obraz preniesli do novovystavanej baziliky. Mier po vojne medzi spojenými štátmi a Mexikom vo februári 1848 podpísali v guadaluspkej svätyni.
   Dňa 2. októbra 1895 sa konala korunovácia Panny Márie Guadalupskej. Zúčastnilo sa jej štyridsať biskupov, stovky kňazov a nespočetné množstvo veriacich. V r. 1910 pápež Pius X. vyhlásil Guadalupskú Pannu Máriu za patrónku celej Latinskej Ameriky.
   Na celom svete boli zasväcované kostoly Guadalupskej Panne Márii - v Ríme dva, v Madride atď. Všade vznikali pútnické miesta s oltármi a sochami k úcte Panny Márie Guadalupskej: v Londýne, Štokholme, Addis Abebe, Nagasaki, vo Viedni. Oltár Panny Márie Guadalupskej postavili v Avete, v Lurdoch.
   V r. 1933 pápež Pius XI. korunoval kópiu obrazu. Pápež Pius XII. v rozhlasovom posolstve do Mexika nazval Máriu cisárovnou celej Ameriky, pápež Ján XXIII. zasa Matkou obidvoch Amerík.
   Pápež Pavol VI. r. 1966 venoval milostivému obrazu zlatú ružu. Toto privilégium bolo neskôr pridelené len Lurdom a Fatime.
   Dvadsaťpäť pápežov vydalo dekrét o Guadalupskom svätom obraze.
Ja, tvoja Matka, som tu!
   Dnes je Guadalupe najväčšie mariánske pútnické miesto na svete. Ročne ho navštívi okolo 20 miliónov pútnikov (v Lurdoch je to 5 miliónov). Mária vedie pútnikov k svojmu Božskému Synovi. Mnohí z pútnikov sa tam vyspovedajú. Pre veľký nával pútnikov kňazi spovedajú aj na otvorenej ulici.
   Dňa 27. januára 1979 Ján Pavol II. navštívil svätyňu, kde si uctil obraz. (Napriek tomu, že 96 perc. Mexičanov je rímskokatolíckeho vyznania, mexická ústava zakazuje kňazom voliť a chodiť na ulici v sutane. Pápež preto musel pri svojej návšteve Mexika zaplatiť pokutu.)
   Na spomienku tejto návštevy, pápež Ján Pavol II. napísal modlitbu k našej milej Pani Guadalupskej (časť): "Požehnaná Panna Mária, Matka peknej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby stále jedno boli a požehnaj výchovu našich detí. Ty, naša nádej, pozri so zmilovaním na nás. Uč nás stále ísť k Ježišovi. Pomôž nám znovu vstať, keď padneme, aby sme sa k Nemu znovu vrátili, s tým, že svoje chyby a hriechy priznáme vo sviatosti pokánia, ktorá dáva duši pokoj. Prosíme Ťa, daj nám veľkú lásku ku všetkým sviatostiam, ktoré sú znamením a ktoré na Zemi zanechal Tvoj Syn. Tak budeme my, Najsvätejšia Matka, s pokojom Božím vo svedomí, so srdcom oslobodeným od zloby a nenávisti, môcť priniesť pravú radosť a pravý pokoj, ktorý prijímame od Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vládne s Bohom Otcom a Duchom Svätým, naveky vekov. Amen."
   Svätý Otec hovorí:  "V Guadalupe sa uctieva obraz Panny Márie, nenamaľovaný ľudskou rukou. Pútnici si pred týmto naozaj zázračným obrazom pripomínajú slová, ktoré Mária povedala Juanovi Diegovi: "Ja, tvoja Matka, som tu. Ty si pod mojou ochranou. Ja som tvoja záchrana. Ty si v mojom srdci." A Svätý Otec pripomína, že "tieto slová Panna Mária aj dnes opakuje každému z nás. A že sú pravdivé, vidno z toho, že jej zjavenie na vrchu Tepeyac prispelo k mimoriadne rýchlemu a mohutnému rozšíreniu Evanjelia v Strednej a Južnej Amerike až po Filipínske ostrovy. Panna Mária totiž napomáha evanjelizácii, keď pozýva každého človeka, aby vstúpil do dôverného spoločenstva s Ježišom a tak sa dostal k Bohu."
   Tieto slová Svätého Otca sú zárukou, že naša úcta k Panne Márii Guadalupskej je cirkevne schválená.

  Stará bazilika na močaristom základe začala klesať. Dňa 12. októbra 1976 dohotovili novú baziliku s nákladom 70 mil. dolárov. V nej sa nachádza 10 tisíc miest na sedenie. Zaujímavé je, že keď dokončili novú baziliku, stará prestala klesať.
   Laboratórnym skúmaním očného pozadia Máriinho pravého oka sa ukázalo, že sa správa presne ako oko živého človeka (v ľudskom oku sa vytvárajú tri obrazy, tzv. Purking-Samsonov zákon). Tieto tri obrazy možno pozorovať aj v Máriinom oku: vľavo od predného obrazu zrkadliaceho sa v moku prednej očnej komory možno pozorovať druhý obraz v sklovci, ktorý zodpovedá prvému a je s ním rovnobežný. Pod svetlom oftalmoskopu sa rozžiari tretí reflex, ktorý je obrátený a tvorí sa v očnej šošovke.
  Dr. Lavoignet zistil, že keď svetlo oftalmoskopu dopadne na zreničku oka Panny Márie, zornička sa v difúznom svetle rozsvieti a vzbudí dojem dutého reliéfu. Takýto reflex nemožno docieliť na rovnej ploche a zvlášť nie na nepriehľadnej ploche.
  Dr. Javier Torroella Bueno zistil, že obrysy bradatého muža sa reflektujú nielen na nosovej strane pravého oka, ale tiež na spánkovej strane ľavého oka. Roztiahnutie reflektovaných obrazov je presne podľa zákonov zakrivenia rohovky.
   Dr. Wahilig: Rohovka pôsobí ako konvexné (vyduté) zrkadlo s rádiusom 7,5 mm.
   Doteraz sa nikdy nepodarilo vytvoriť presnú reprodukciu obrazu ani štetcom, ani kamerou. Kópie nemôžu zopakovať tajomnú hru farieb.
   Prof. Callahan: Je podozrivé, keď jeden vedec hovorí také niečo. Ja za seba musím povedať, že originálny obraz je zázrak.
Podľa úsudku odborníkov táto miniatúrna maľba v zreničke je celkom nevysvetliteľná, pretože namaľovať takú miniatúru je ľudsky nemožné. Je to jednoducho laboratórne, experimentálne, vedecky zistený a dokázaný zázrak Panny Márie.

Zdroj:
Zdroj. (Ne)uveriteľné  Tá ktorá šliape po hadovi
VIERA VIČANOVÁ
Život 52/95
http://www.virgendeguadalupe.org.mx/
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Guadalupe
http://www.magnificat.sk/htm02/zjav_010guadelupe.htm
http://hu.gloria.tv/?media=111934
http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=1856
http://www.sme.sk/c/5014517/v-com-je-sila-marianskeho-kultu.html


Diskusia


hlavna stranka