hlavna stranka

Příplatek k důchodu politickým vězňům z let 1948 - 1989

Výzva katolických laiků biskupům českých a moravských diecézí

 

              Fragmenty    

Na zvláštní příspěvek k penzi se může díky rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS) těšit více nynějších důchodců, kteří byli za minulého režimu neoprávněně vězněni nebo drženi v táborech nucených prací. NSS sjednotil rozkolísaný výklad zákona o ocenění účastníků národního boje. Vyšel přitom vstříc některým lidem, jimž Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) příspěvek nepřiznala a zastání často nenašli ani u soudu. ČTK to zjistila ze Sbírky rozhodnutí NSS a jeho elektronické databáze. Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem přijala vláda ČR nařízení č. 622/2004 Sb., podle kterého náleží příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu, popřípadě osobám, které po nich pobírají vdovský nebo vdovecký důchod.  Nařízením vlády č. 369/2007 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, se nově stanoví nárok na příplatek k důchodu občanům České republiky, kteří pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, na jejichž manželu byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin později rehabilitovaný a pobírají důchod z českého důchodového pojištění, pokud dosud příplatek k důchodu nepobírají z toho důvodu, že nemají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, jejichž rodič zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let, a pobírají důchod z českého důchodového pojištění. Zavádí se pevná výše příplatku k důchodu u nově založených nároků, popř. zvýšení příplatků o pevnou částku, pokud příplatek náleží pozůstalým po politických vězních, kteří byli popraveni nebo zemřeli při věznění za trestný čin později rehabilitovaný, po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí. Nároky založené novelou č. 369/2007 Sb. vznikají oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 2008.
Podrobnosti naleznete na:
 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/priplatek-k-duchodu-politickym-veznum-z-let-1948-1989.htm.


Výzva katolických laiků biskupům českých a moravských diecézí

Vlastimil Filler,RNDr. Jindřiška Fikarová a Jindřich Koudelka
Vážení otcové biskupové, dne 26. dubna 2006 jste vydali vyjádření, v němž jste se jednoznačně postavili proti přijetí tzv. registrovaného partnerství homosexuálních osob a uvedli jste, že je v rozporu s přirozeným právem. Tímto statečným postojem jste naplnili očekávání věřících i značné části sekulární veřejnosti, neboť k poslání Církve patří  odvaha při obraně víry a mravů a ochota hlásat Pravdu Boží vhod či nevhod. Prozíravost Vašeho tehdejšího kroku vyniká o to více, že v době, kdy jste vyjádření publikovali, tušil jen málokdo o jak závažném problému hovoříte. V současnosti o tom naopak nemůže být pochyb. Zákon o registrovaném partnerství byl beranidlem, kterým byla v českém právním systému protržena stavidla zdravého rozumu a přirozeného mravního řádu. Aktivistické skupiny, které tehdy zákon propagovaly, pokračují ve svém tažení  proti tradičním rodinným hodnotám dále a vznášejí stále nové  požadavky. Zároveň se tyto skupiny snaží veřejně urážet a zastrašovat  své kritiky. Situace je o to znepokojivější, že se projevuje takřka v celé Evropě a vede již i k případům otevřené kriminalizace křesťanských mravních postojů (údajně homofóbních). Jedním z oblíbených nátlakových prostředků této protikřesťanské „homopropagandy“ jsou pouliční pochody a „festivaly“, bezprostředně ohrožující mravní výchovu mládeže a plánovitě vyvolávající konfrontaci s majoritní společností. Taková akce se letos poprvé uskutečnila i v naší zemi, jako tzv. Queer Parade Brno. Jejím neskrývaným cílem byl nátlak na prosazení zákona umožňujícího adopce dětí homosexuálními páry! Domníváme se, že k této věci nemůžete mlčet. Jednak kvůli závažnosti věci samé a jednak i z ohledu na ty věřící, kteří aktivně hájí principy katolické morálky v praktickém životě (mnozí mj. i na základě Vašeho výše zmíněného vyjádření)! Vy nyní nesmíte zklamat! Vystupte znovu, jako prozíraví a stateční pastýři svého lidu, dejte zaznít hlasu Pravdy a postavte se na obranu tradiční rodiny a přirozeného řádu stvoření! (K výzvě se můžete  připojit na mailu: post.bohemia@seznam.cz)
hlavna stranka